Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Νέες αλλαγές για έργα και προμήθειες στους ΟΤΑ


erga promithies dimon

Σε όλα τα έργα των δήμων και των περιφερειών, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, από τις 14 Απριλίου 2014 το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου ορίζεται στο δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του ν.4257/2014.

Για έργα των οποίων η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε πριν την ισχύ (14 Απριλίου) του ν.4257/2014, το ποσοστό για τα γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτά τα οποία έχουν οριστεί στην διακήρυξη της δημοπρασίας. Για τις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες δεν προβλέφθηκαν στη διακήρυξη της δημοπρασίας βαρύνουν τον κύριο του έργου και αποδίδονται από αυτόν.

Επίσης στον ίδιο νόμο, άρθρο 68 – με το οποίο αναδιατυπώνεται το πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 17 του ν.2539/1997 (Α’ 244), όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με την παρ.1 του άρθρου 22 του ν.3274/2004 (Α’195) και στη συνέχεια με την παρ.8 του άρθρου 24 του ν.3613/2007 (Α’ 263) – προβλέπεται η δυνατότητα κατάτμησης των δημοτικών έργων και η σύνταξη των αντίστοιχων μελετών, με αναγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου κατατμημένων πιστώσεων για την εκτέλεση αυτών, ανά δημοτική ή τοπική κοινότητα ή σε οργανωμένους οικισμούς με λιγότερους από διακόσιους (200) κατοίκους των νησιωτικών δήμων με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2000) κατοίκους.

Με το άρθρο 64 ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη σύναψη σύμβασης των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα στο π.δ.270/1981 (Α’ 77), με αντικείμενο την εντός των διοικητικών ορίων περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το π.δ.116/2004 (Α’ 81) και συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το π.δ.117/2004 (Α’ 82).

Ακόμη με το άρθρο 60 αντικαθίσταται η παρ.7 του άρθρου 6 του ν.4071/2012 και παρέχεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) εκτός από δημόσιες συμβάσεις έργων και υπηρεσιών μη υπαγομένων στις διατάξεις του ν.3316/2005 (Α’ 42) και προμήθειες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν.2362/1995 (Α’ 247), όπως ισχύει σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την αρ.35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων των Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού έχουν διαμορφωθεί σε 60.000€ προ Φ.Π.Α. προκειμένου για συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) και 20.000€ προ Φ.Π.Α. για απευθείας ανάθεση (διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης).

Με το άρθρο 61 αναδιατυπώνονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του π.δ/τος 171/1987 (Α’ 84) και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών παραλαβής των δημοτικών έργων. Σημειώνεται ότι από τις εν λόγω διατάξεις δεν θίγονται επιτροπές που έχουν ήδη συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω ν.4257/2014.

http://www.localit.gr/, 5/5/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *