Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ .... ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 - ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ Ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ


Κανονιστική διάταξη για χώρους όπου επιτρέπεται διευρυμένο ωράριο χρήσης μουσικών οργάνων εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου

Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄ /08-06-2006), σύμφωνα με το οποίο οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας , με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πού λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

Επί πλέον στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»(ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/07-06-2010) και στις διατάξεις του άρθρου 73 περί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των αρμοδιοτήτων αυτής ορίζεται στην παρ. 1Β ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συνεπώς στα πλαίσια του άρθρου 79 παρ 2 του ΚΔΚ στο οποίο ορίζεται ότι για τη διαμόρφωση της εισήγησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει υπ΄όψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες πού έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, ο Δήμος κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών.

Με βάση τα προηγούμενα από όπου προκύπτει το αναφαίρετο δικαίωμα της ΕΠΖ να εισηγείται κανονιστικές διατάξεις και με βάση το γεγονός ότι:

1. Την διαβούλευση μετά από κάλεσμα του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τα καταστήματα των πεζοδρόμων και με το προεδρείο του συλλόγου τους στο κτήριο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου.
2. Την παρουσίαση της μελέτης κορεσμού του κέντρου στην συνέλευση του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χαλανδρίου καθώς και της παρούσης κανονιστικής στις αρχές Ιουνίου
3. Την ηλεκτρονική επιστολή με προτάσεις επί των κανονιστικών που αποστάλθηκε στις 11/6 στον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το εν λόγω σωματείο.
4. Την επιστολή του Αστυνομικού Τμήματος με αριθ. Πρωτ. 17173 / 17-6-2015 που αφορά σχολιασμό και προτάσεις για τις κανονιστικές διατάξεις
5. Την επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 13/728 - 21/5 σχετικά με τις διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων του 2014
6. Την διαβούλευση με τους κατοίκους του κέντρου στην ίδια αίθουσα την 1/4/2014 όπου υπήρξε συζήτηση για τα ζητήματα των ΚΥΕ
7. Την σειρά μετρήσεων για τις συνθήκες στάθμευσης στο κέντρο και την εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου από την σύμβουλο μελετητή συγκοινωνιολόγο του δήμου Χαλανδρίου Α. Μαυρογιώργη
8. Τις δύο σειρές μετρήσεων θορύβου σε 32 συνολικά σημεία νυχτερινές ώρες από ερευνητές του Εργαστηρίου Ακουστικής τεχνολογίας του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ
9. Την οργάνωση από το τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του αρχείου ειδοποιήσεων και καταγγελιών του δήμου Χαλανδρίου προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για αυτό
10. Την βοήθεια της ομάδας ελέγχου που έχει ιδρυθεί από την αρχή της χρονιάς όπου με την καθοδήγηση της ΤΥ οργανώθηκαν το σύνολο των καταγραφών της υφιστάμενης κατάστασης (απογραφή ΚΥΕ, καταγραφή θαμώνων

Η τοπική αυτή κανονιστική απόφαση συνιστά ‘αυτοδέσμευση’ του Δήμου σχετικά με τον τρόπο πού θα ασκήσει δια των αρμοδίων οργάνων του την διακριτική του ευχέρεια βάσει του νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την προσαρτώμενη μελέτη τεκμηρίωσης (Μελέτη κορεσμού ΚΥΕ παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις κατηγορίες «Εστίαση» – «Αναψυχή» σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και οδούς της περιοχής του Κέντρου της πόλης.

Τεκμηρίωση – πλήρης εμπεριστατωμένη μελέτη κορεσμού
Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως

1. Την καταγραφή των υπαρχόντων ΚΥΕ στο κέντρο της πόλης όπου σε σύνολο 237 υπαρχόντων ΚΥΕ υπάρχουν 88 καταστήματα Εστίασης και 85 Αναψυχής Καφέ Μπαρ (ΜΚ – κεφ 2 σελ 6-7)
2. Την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε 43 οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου σύμφωνα με το αντίστοιχο γράφημα (ΜΚ – κεφ 2 σελ 9)
3. Την καταγραφή του συρρέοντος κόσμου στο κέντρο του Χαλανδρίου όπου μετρήθηκαν πάνω από 3.500 θαμώνες σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης συγκεκριμένες ώρες και με πιθανή εκτίμηση του συνολικού αριθμού ατόμων που βρίσκονται τις βραδινές ώρες σε άνω των 5.000 (ΜΚ κεφ 3 σελ 12)
4. Την αύξηση των παράνομα σταθμευμένων αυτοκινήτων επί της οδού Αγ. Παρασκευής κατά 22% (ΜΚ – κεφ 4 σελ16)
5. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για τα βράδια του Σαββάτου στο ίδιο δρόμο (ΜΚ – κεφ 4 σελ17)
6. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για την οδό Σωκράτους για το βράδια του Σαββάτου (ΜΚ – κεφ 4 σελ 21)
7. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Αριστοφάνους από το 9% που ήταν το 2013 στο 47% της συνολικής ζήτησης το 2015 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)
8. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης κατά 17% στην οδό Αριστοτέλους σε σχέση με το 2013 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)
9. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη που έχει φτάσει στο 73% της ζήτησης (ΜΚ κεφ 4 σελ 23)
10. Την καταγραφή παρανόμως σταθμευμένων αυτοκινήτων πλέον και επί της οδού 25ης Μαρτίου (ΜΚ κεφ4 σελ23)
11. Την αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων το Σάββατο που εκφράζουν μετακινήσεις με σκοπό την αναψυχή (ΜΚ κεφ5 σελ27)
12. Την συνεισφορά της κυκλοφοριακής κίνησης που προκύπτει στην ρύπανση της ατμόσφαιρας του κέντρου (ΜΚ κεφ6 σελ 36)
13. Την μέτρηση θορύβου σε ΚΥΕ Εστίασης και Αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους που τους γειτνιάζουν όπου οι max ηχοστάθμες που μετρήθηκαν ξεπερνούν τα όρια των 80db σε 16 από τις 32 μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες στο κέντρο της πόλης (ΜΚ κεφ7 σελ40 – 42 - 43)
14. Την διαπίστωση ότι όπως και στο Χαλάνδρι, σε αναλογία και με αντίστοιχα αστικά κέντρα, οι διαφανείς προσόψεις και οι συνθήκες ημι-υπαίθριας λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πυκνότητα των εγκαταστάσεων και η ανάμιξή τους με κτίρια κατοικιών μπορούν να αποτελέσουν βασικές αιτίες ηχητικών οχλήσεων καταστρατηγώντας την επιβεβλημένη ακουστική άνεση των περιοίκων αλλά και των καλών και μη επιβλαβών ακουστικών συνθηκών για τους θαμώνες και τους εργαζόμενους. (ΜΚ κεφ7 σελ 41)
15. Το γεγονός ότι οι μετρήσεις θορύβου χαρακτηρίζονται επιστημονικά ως απαράδεκτες για στάθμες άνω των 81db (ΜΚ κεφ7 σελ 43)
16. Το γεγονός ότι σε σύνολο 500 περίπου μηνύσεων για ΚΥΕ το 90% αυτών αφορά καταστήματα εστίασης και αναψυχής
17. Το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές από αυτές αφορούν παραβιάσεις αδειών χρήσης μουσικών οργάνων (168 ή 34.6%) και παραβιάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας (82 ή 16,8% - ΜΚ κεφ8 σελ.47)
18. Το γεγονός ότι υπήρξαν 85 μηνύσεις για καταστήματα που λειτουργούσαν χωρίς άδεια (ΜΚ κεφ8 σελ47)
19. Την καταστροφή, τις φθορές και την κακή χρήση κάδων απορριμμάτων στην πέριξ του κέντρου περιοχή (ΜΚ κεφ9 σελ 49)
20. Την αυξημένη ποσότητα οργανικών στους κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο κέντρο του Χαλανδρίου. (ΜΚ κεφ9 σελ 49)
21. Την αδυναμία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να διαχειριστεί την ζήτηση σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και περιόδους του έτους με βάση την πρόσφατη εμπειρία (ΜΚ κεφ9 σελ 50) αναγνωρίζεται η περιοχή που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα

32-31-30-29-23-20-19-24-27-29-50-50α-51-52-54-79-78-54-51-49-55-77-46-56α-56-76-75-74-60-59-58-57-61-62-73-88-87-87α-96-95-84-96-95-94-93-92-43-44-45

Καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι που αυτά περιβάλλουν όπως φαίνεται στο

Σχέδιο Νο1: πεδίο εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων που συνοδεύει την παρούσα διάταξη ως περιοχή με οικοδομικά τετράγωνα κορεσμένα σε ΚΥΕ που σχετίζονται με πάσης φύσης δραστηριότητα Εστίασης και Αναψυχής.

Με βάση αυτό ορίζονται τα κάτωθι άρθρα που σχετίζονται με την λειτουργία και την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε αυτήν την περιοχή:


Η παράταση είναι ατομική διοικητική πράξη πού εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο κατόπιν υποβολής αιτήματος του ενδιαφερόμενου.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής είναι

α. Η εξέταση της αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργίας της περιοχής (πχ. πυκνοκατοικημένη περιοχή, γειτνίαση με κατοικίες κλπ)
β. το είδος της δραστηριότητας
γ. εάν ο επιχειρηματίας έχει προκαλέσει στο παρελθόν με την δραστηριότητά του καταστήματος διαμαρτυρίες περιοίκων
δ. εάν έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του ή έχει καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων πού αφορούν την κοινή ησυχία για λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια μετά το πέρας του ανώτατου ορίου νυχτερινής λειτουργίας ΚΥΕ

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα καταστήματα

α) πού θα ζητήσουν νέες άδειες μουσικής, όπου αυτό θα επιτρέπεται σύμφωνα με τη διάταξη του επόμενου άρθρου
β) και που έχουν ήδη λάβει άδεια μουσικής.

Οι επιχειρηματίες προκειμένου να λάβουν παράταση ωραρίου μουσικής θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα και να διαθέτουν ανάλογη μελέτη για «ηχοαπομονωτική ικανότητα» πού θα πιστοποιείται με βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου η βεβαίωση ειδικού επιστήμονα και η υλοποίησή της θα αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση του ωραρίου.

Για τους αιτούντες και πριν την όποια απόφαση αιτήματος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν μηνύσεις για ηχορύπανση ή διατάραξη κοινής ησυχίας στο αρχείο της κατά νόμο υπεύθυνης υπηρεσίας του δήμου και του αστυνομικού τμήματος. παραβάσεων πέραν του ανώτατου διευρυμένου ωραρίου και ο αιτών πρέπει να είναι δημοτικά ενήμερος κατά το άρθρο 285 ΚΔΚ.

Με βάση την μελέτη κορεσμού και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των ΚΥΕ στο κέντρο και την διάταξη τους σε σχέση με την κατοικία προτείνεται η παράταση ωραρίου να γίνει σε δρόμους που φαίνονται στο

Σχέδιο 3: Χωροθέτηση διευρυμένων ωραρίων Καφε Μπαρ

Αυτοί οι δρόμοι είναι

1. Οδός Ιφικράτους
2. Οδός Ηρακλείου (από Αγ. Παρασκευής έως Σωκράτους)
3. Οδός Θουκυδίδου (από Αγ. Παρασκευής έως Σωκράτους)
4. Οδός Ρωμανού Μελωδού
5. Κεντρική πλατεία (στα καταστήματα που είναι σε επαφή με το ΟΤ45 και έχουν πρόσωπο στον ΚΧ και μόνο στο μήκος που αντιστοιχεί στο επίπεδο του ηρώου και όχι αυτού της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου.)
6. Οδός Κολοκοτρώνη από πλατεία Δούρου μέχρι Μεσολλογγίου (ή Γυφτοπούλου)
7. Οδός Μεσολλογγίου (ή Γυφτοπούλου) από Κολοκοτρώνη μέχρι Γκίνη
8. Οδός Γκίνη
9. Οδός Παπανδρέου (στο κομμάτι που εμπίπτει στην περιοχή κορεσμού)

Η σχετική κανονιστική διάταξη βάσει της οποίας παρατείνεται το ωράριο είναι δυνητική και παρέχει την ευχέρεια να δοθεί σε ατομική βάση κατόπιν αιτήσεως . Υπό αυτές τις προϋποθέσεις υφίσταται δυνατότητα παράτασης του ωραρίου μουσικής σύμφωνα με τα κάτωθι


Θερινό ωράριο
μέχρι τις 24:00 από Δευτέρα έως Πέμπτη και Κυριακές
μέχρι τις 02:00 Παρασκευή , Σάββατο και το βράδυ της παραμονής των επίσημων αργιών

Χειμερινό ωράριο
Μέχρι τις 23:00 από Δευτέρα έως Πέμπτη και Κυριακές
Μέχρι τις 01:00 Παρασκευή - Σάββατο και το βράδυ της παραμονής των επίσημων αργιών

Οι αποφάσεις παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων καθίστανται ανακλητές όπως ορίζει ο νόμος στα πλαίσια των καθηκόντων της επιτροπής ποιότητας ζωής και του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης η δυνατότητα παράτασης ισχύει μόνο για μουσική εντός κλειστού χώρου.
ΔΗΛΑΔΗΣ: Εσύ μαλάκα κάτοικε που φώναζες ότι δεν μπορείς να κοιμηθείς με το προηγούμενο (μη διευρυμένο) ωράριο, που δεν μπορούσαν να ελέγξουν, τώρα θα κοιμηθείς διότι τώρα δεν θα είναι παράνομο να βαράνε τα τέλια μέχρι τις δύο, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ.

Σε "ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΑΝΕ" ! Ούτε την αστυνομία δεν θα μπορείς να φωνάζεις. (όχι ότι ερχότανε δηλαδή αλλά τες πάντων).


ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ!

ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *