Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-9 ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επί της συμπληρωματικής εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2016-2017, λόγω διαγραφών και εξέτασης των ενστάσεων γονέων επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εγγραφών της 9/9/2016.

2. Έγκριση όρων σύμβασης συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας.

3. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

4. Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

5. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 25748/08-09-2016).

6. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 26808/16-09-2016).

7. Κατανομή ποσού 114.767,59 € Γ΄ δόσης Ο.Ε. 2016 για χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών.

8. Έγκριση σκοπιμότητας για την ανάπτυξη δράσεων στον καλλιτεχνικό και επιστημονικό τομέα.

9. Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και έγκριση πίστωσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων για το Ο.Ε. 2016.

10. Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης Προνοιακών Επιδομάτων από τον Δήμο Αγ. Παρασκευής στον Δήμο Χαλανδρίου.

11. Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 318/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

12. Συνέχιση της λειτουργίας των Επιτροπών Παραλαβής (προμηθειών και υπηρεσιών) για το έτος 2016, στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016.

13. Συνέχιση της λειτουργίας των επιτροπών παραλαβής τροφίμων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής (οι οποίες έχουν συγκροτηθεί με παλαιότερες αποφάσεις), αντικατάσταση μελών τους και συγκρότηση νέας επιτροπής λόγω νεοσυσταθέντος τμήματος, για το 2016, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία – Ν. 4412/2016

14. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

15. Παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού ρυμοτομίας» (Κ.Α. 30.7412.15).

16. Καθορισμός αρχικής τιμής χρέωσης (προκαταβολή) για κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συνδέσεων) ακινήτων με το κεντρικό αποχετευτικό αγωγό ακαθάρτων, Α.Μ. 7/2016.

17. Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 255/2016 απόφασης Δ.Σ. με την εκ νέου έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: “Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου’’, (Α.Μ.5/2015) εγκεκριμένου από ΣΔΕΠΑ.

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών τουαλετών των αθλητικών κέντρων «Ν. Πέρκιζας», «Μ. Παπαδάκης», Α.Μ. 10/2014.

19. Έγκριση παράτασης της εργολαβικής σύμβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση και διαμόρφωση – διάνοιξη οδών», Α.Μ. 3/15.

20. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Αγίας Παρασκευής αρ. 122-122Α, στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου για την ίδρυση υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *