Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΗΣ


  Μπορείς να συµµετέχεις
ανακυκλώνοντας

τα υπολείµµατα
των τροφών


Εφαρµόζουµε Καινοτόµες Τεχνολογίες
για τη Διαχείριση Οικιακών Απορριµµάτων στο Χαλάνδρι

Δηλώνουµε τη συµµετοχή µας
στην εφαρµογή του προγράµµατος στο Δήµο
 
Υπολογίζεται ότι το 40% των απορριµµάτων στο Χαλάνδρι αποτελείται από οργανικά απόβλητα (υπολείµµατα φρούτων, λαχανικών, µαγειρεµένου φαγητού κλπ).

Μειώνοντας τα υπολείµµατα που πετάµε προστατεύουµε το περιβάλλον. Εξοικονοµούµε ενέργεια, µειώνουµε τα απορρίµµατα που θάβονται στις χωµατερές, µειώνουµε τις εκποµπές αερίων που δηµιουργούν το φαινόµενο του Θερµοκηπίου. Συµµετέχουµε στο πρόγραµµα παραγωγής ενέργειας από αυτά ακριβώς τα υπολείµµατα.

Χρησιµοποιήστε τον καφέ κάδο και τις ειδικές σακούλες από άµυλο που θα σας δώσει ο Δήµος  για τα υπολείµµατα των τροφών.
Όταν οι σακούλες γεµίσουν τις πετάτε στους ειδικούς καφέ κάδους που θα τοποθετηθούν στη γειτονιά σας.

ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ πλαστικά ή κόκαλα. Δεν διασπώνται και µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στην επεξεργασία του υλικού, οδηγώντας όλη την ποσότητα στη χωµατερή.
 
Ο Δήµος Χαλανδρίου σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ξεκινάει πρόγραµµα συλλογής οικιακών ζυµώσιµων απορριµµάτων. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Waste4Think, HORIZON 2020.

Στο πρόγραµµα αυτό, προϋπολογισµού περίπου 9.000.000 €, συµµετέχουν 18 εταίροι (πανεπιστήµια, τοπική αυτοδιοίκηση, κλπ) από 7 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε τέσσερεις ευρωπαϊκές πόλεις (Χαλάνδρι, Cascais Πορτογαλίας, Zamudio Ισπανίας, Seveso Ιταλίας) θα εξεταστούν διαφορετικές περιπτώσεις αξιοποίησης και διαχείρισης οικιακών απορριµµάτων σε πιλοτική κλίµακα.
Το Waste4Think θεωρήθηκε ένα από τα τρία καλύτερα έργα που επιλέχθηκαν από τις 97 προτάσεις που υποβλήθηκαν.

Στο Δήµο Χαλανδρίου, το πιλοτικό πρόγραµµα, προϋπολογισµού 455.250,00€, στοχεύει κυρίως στη χρήση εναλλακτικών µορφών συλλογής και διαχείρισης/αξιοποίησης οικιακών ζυµώσιµων απορριµµάτων. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό και ενηµερωτικό υλικό για τη βέλτιστη διάχυση του προγράµµατος στην τοπική κοινωνία.
Τι είναι τα οικιακά ζυµώσιµα απορρίµµατα;
Τα οικιακά ζυµώσιµα απορρίµµατα είναι υπολείµµατα τροφών κουζίνας, δηλαδή: υπολείµµατα µαγειρεµένου φαγητού (εκτός από κόκκαλα), φρούτα, λαχανικά και χρησιµοποιηµένα χαρτιά κουζίνας.

Τι επιδιώκεται µε το ερευνητικό πρόγραµµα Waste4Think

Σκοπός του προγράµµατος είναι να µελετηθούν και να υλοποιηθούν πιλοτικά λύσεις που θα βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση οικιακών ζυµώσιµων απορριµµάτων µε στόχο τη µείωση του τελικού όγκου τους που παράγει η πόλη. Μέσα από την ενεργό συµµετοχή των πολιτών και σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα οικιακά ζυµώσιµα απορρίµµατα που θα συλλεγούν σε χρονικό διάστηµα 40 µηνών θα ακολουθήσουν µια διαδικασία προεπεξεργασίας (ξήρανσης και τεµαχισµού), ώστε το τελικό προϊόν να συµβάλει στην ανάπτυξη νέων Καινοτόµων Τεχνολογιών επεξεργασίας και αξιοποίησης, όπως παραγωγή βιοαερίων (µεθάνιο, υδρογόνο, HYTHANE), παραγωγή βιοαιθανόλης, χρήση στην τσιµεντοβιοµηχανία ως εναλλακτικό καύσιµο, παραγωγή pellets, παραγωγή compost, παραγωγή ηλεκτρισµού µε χρήση Μικροβιακών Κυψελίδων Καυσίµου, παραγωγή  βιοπροσροφητικού υλικού, παραγωγή ζωικών τροφών.
Απώτερος στόχος είναι να προχωρήσει ο Δήµος Χαλανδρίου σε ένα «έξυπνο», βιώσιµο και οικολογικά φιλικό σύστηµα διαχείρισης/αξιοποίησης όλων των απορριµµάτων, όπως άλλωστε προβλέπει και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί οµόφωνα από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

Γιατί να συµµετέχω;

Για την επιτυχηµένη εφαρµογή του πιλοτικού προγράµµατος είναι απαραίτητη η εθελοντική συµµετοχή των κατοίκων της πόλης. Αυτή η συµµετοχή θα βοηθήσει στην τελική εφαρµογή ενός σχεδίου που θα επιφέρει σηµαντική αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεται ο Δήµος Χαλανδρίου τα σύµµεικτα απορρίµµατα (πράσινος κάδος). Το αποτέλεσµα, εκτός από τη βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη, ουσιαστικά θα συµβάλλει στη µείωση του όγκου των απορριµµάτων µε ταυτόχρονη µείωση του σηµαντικού κόστους αποκοµιδής και φυσικά στην προστασία του περιβάλλοντος µε την αποφύγη της µεταφορά τους στους δυσεύρετους και υπερκορεσµένους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής.
Για να δηλώσετε τη συµµετοχή σας στο πρόγραµµα (αρχικά µέχρι 20 Σεπτεµβρίου), συµπληρώνετε την αίτηση που υπάρχει στο έντυπο και την καταθέτετε στα ΚΕΠ, στο Δηµαρχείο (Αγ.Γεωργίου 30, ισόγειο στο Πρωτόκολλο) ή τη στέλνετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση w4t@halandri.gr

Τι χρειάζεται να κάνω;
 
Αρχικά θα επιλεγούν για να συµµετάσχουν 240 κατοικίες αλλά σκοπός του Δήµου Χαλανδρίου είναι να αυξάνεται ο αριθµός αυτός προοδευτικά. Θα εφαρµοστεί µία “έξυπνη” συλλογή και διαχείριση οικιακών ζυµώσιµων απορριµµάτων (πόρτα-πόρτα).
Οι εθελοντές κάτοικοι, αντί να πετάνε τα οικιακά ζυµώσιµα απορρίµµατα στους πράσινους κάδους (σύµµεικτα), θα τα διαχωρίζουν χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό που θα τους διαθέτει δωρεάν ο Δήµος.
Θα συλλέγουν αυτά τα απορρίµµατα σε ατοµικό οικιακό καφέ κάδο χωρητικότητας 30 λίτρων, µέσα σε ειδικές βιοαποδοµήσιµες σακούλες, φτιαγµένες από ζυµώσιµα οργανικά υλικά.
Έξω ή πολύ κοντά από τις κατοικίες που θα συµµετάσχουν στη δράση, θα τοποθετηθούν καφέ κάδοι των 120 λίτρων, στους οποίους και θα πετάγονται µόνο αυτές οι σακούλες.

Η αποκοµιδή θα γίνεται από την υπηρεσία καθαριότητας 3 φορές την εβδοµάδα µε ειδικό απορριµµατοφόρο, το οποίο θα κινείται µε βιοαέριο, το οποίο θα παράγεται από τα συλλεγόµενα απόβλητα.
Σε κάθε φάση του προγράµµατος θα υπάρχει υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Δήµου ώστε αυτό να εξελίσσεται οµαλά και να αποτελέσει το πρότυπο για µια ουσιαστική συνολική αλλαγή στον Δήµο Χαλανδρίου.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο του προγράμματος στον ακόλουθο σύνδεσμο σε μορφή pdf

Πληροφορίες
στο τηλέφωνο 2132023902 ή στο email: w4t@halandri.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *