Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΜΕ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ" ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ! ΤΑΪΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ!
Στο υλικό του φεστιβλαλ ρεματιάς εμφανίζονται καμιά δεκαριά "ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" !

Τα έντυπα τα πλήρωσες εσύ.

Τώρα - αύριο - το δημοτικό συμββούλιο θα εγκρίνει 4000 ευρώ για να φτιαχτεί - λέει - τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σπότ.

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, βεβαίως, βεβαίως.

Δηλαδή τα λεφτά θα τα πάρουν οι χορηγοί για να κάνουν χορηγία!!!!


ΜΕ "ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ την αλληλεγγύη", όπως λέει και η εισήγηση από τον φάκελο του δημοτικού συμβουλίου που ακολουθεί ολόκληρη για να μην λες ότι υπερβάλλουμε!Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ .... ΧΟΡΗΓΙΕΣ

« Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α00.6431.01 με τίτλο : «Έξοδα
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για τη δημιουργία τριών (3)
τηλεοπτικών και οχτώ (8) ραδιοφωνικών spots αντίστοιχα, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ρεματιάς».

Με προμετωπίδα του την αλληλεγγύη και το φετινό Φεστιβάλ Ρεματιάς «ΝΥΧΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» παρουσιάζει ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο στην πλειονότητά τους. Από τις 49 βραδιές που θα καλύπτουν οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ, εισιτήριο υπάρχει για τις 13 ενώ στις υπόλοιπες 36 (κάποιες από τις οποίες περιλαμβάνουν περισσότερες από μία εκδηλώσεις) οι θεατές καλούνται μόνο να συνεισφέρουν εθελοντικά με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου και για τις δομές αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Για τη γνωστοποίηση και προβολή του φετινού Φεστιβάλ Ρεματιάς «ΝΥΧΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν τρία (3) spots και οχτώ (8) ραδιοφωνικά spots διάρκειας 30 δευτερολέπτων το καθένα. Τα τηλεοπτικά spots θα περιλαμβάνουν το υλικό που είναι απαραίτητο για την προώθηση του Φεστιβάλ και θα πληρούν όλους τους κανόνες της σύγχρονης τεχνικής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία από δύο αντίγραφα κάθε spot.( τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού).

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της παρ.38 του άρθρου 158 Ν.3463/06 που μεταξύ των άλλων ορίζουν ότι :

«Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών δημοσίων σχέσεων»

2. τις διατάξεις του 6ου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 209 Ν.3463/06 ορίζεται ότι:

«Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη ( περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προσυπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ‘η του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη».

3. τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν.4412/2016, περί διαδικασιών απευθείας ανάθεσης.

Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η με αριθμό ΠΑΥ 1051/13.6.17 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει δημιουργηθεί το με αριθμό 17REQ001545751 πρωτογενές αίτημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως:

εγκρίνει τη δημιουργία των τριών (3) τηλεοπτικών spots και οχτώ (8) ραδιοφωνικών spots αντίστοιχα για την γνωστοποίηση και τη προβολή του φετινού Φεστιβάλ Ρεματιάς «ΝΥΧΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και την πίστωση του ποσού των 4.000€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο « Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. Για την αντιμετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθμ. 1051/13.6.17 ΠΑΥ. Η ανωτέρω δαπάνη, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€ όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 118 Ν.4412/2016, θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ (ΧΕΥ 8) ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2
Τους χώρους των υπηρεσιών καθαριότητας Χανδρίου και Βριλησσίων επισκέφτηκα το πρωί και συνομίλησα με υπό απόλυση συμβασιούχους.

Στο Χαλάνδρι - στον νοικιασμένο από το ΤΑΙΠΕΔ χώρο της υπηρεσίας καθαριότητας - που είναι υπό κατάληψη -  απεργοί μου είπαν ότι έχουν αποκλείσει το αμαξοστάσιο ενώ σε ερώτησή μου με ενημέρωσαν;ότι  με απόφαση του Σωματείου δεν βγαίνουν ούτε τα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας και όχι μόνο τα απορριμματοφόρα και τα άλλα οχήματα καθαριότητας όπως έχει αποφασίσει η ΠΟΕ ΟΤΑ  αφού η πιθανή κλιμάκωση των κινητοιήσεων θα αποφασιστεί μετά τις προγραμματισμένες επαφές της ΕΕ της Ομοσπονδίας και την πανελλαδική καθολική απεργία της Πέμπτης.
Το αυυτοεξυπηρετούμενο Χαlάνδρι όμως "υπερέβαλλε" στην απόφαση της ΠΟΕ ΟΤΑ και απέκλεισε και την δημοτική συγκοινωνία (για να λειτουργήσει γρήγορα ο κοινωνικός αυτοματισμός μήπως;)
Αύριο Τετάρτη έχει καθοριστεί η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων του δήμου Χαλανδρίου.

"Είμαστε περίπου 70 συμβασιούχοι του 2015 - προσληφθέντες από τον Κουράση - που μας ανανέωσε την σύμβαση ο Ρούσσος και άλλοι τόσοι νεώτεροι, προσληφθέντες από την σημερινή διοίκηση" μου είπε συνάδελφος οδηγός απορριμματοφόρου.
"Το μόνο που ζητάμε είναι η δουλειά μας" μου είπε.
"¨Αν φύγουμε από την υπηρεσία καθαριότητας το Χαλάνδρι δεν καθαρίζει με τίποτα από τους μόνιμους" μου είπε."Νομίζεις ότι έχουν μείνει μόνιμοι στην καθαριότητα;;;;"

(ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΟ ΕΧΕΙ. Χωρίς σκλάβους - συμβασιούχους καθαριότητα στο Σουλτανάτο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Οι ρουσφετολόγοι Κουράσης και Συμεών "έφτιαξαν" όλους τους μόνιμους, τους μετέφεραν  σε άλλες - λιγότερο κοπιαστικές και βρώμικες υπηρεσίες, "άδειασαν" την υπηρεσία καθαριότητας και έτσι έκαναν και τα ρουσφέτια της αυτοεξυπηρέτησης διορίζοντας συμβασιούχους εκτός ΑΣΕΠ. ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ στο δημοτικό συμβούλιο τις "προσλήψεις" των σκλάβων, όταν ξέρει ότι αν δεν εγκριθούν θα μας φάνε τα ποντίκια;;;;)

Στα Βριλήσσια οι εργαζόμενοι έχουν αυτή την ώρα Γενική Συνέλευση στον χώρο του ΤΥΠΕΤ, ενώ στο αμαξοστάσιο του δήμου, στη ναυτική βάση είχαν μείνει μόνο λίγοι εργαζόμενοι περιφρούρησης οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας δεν έχουν σταματήσει - με απόφαση του ΔΣ των Εργαζομένων και μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εξυπηρέτησαν κανονικά τους δημότες του διπλανού δήμου.
(και εκεί η κατάσταση στην καθαριότητα παρόμοια είναι). 

Α.Ν.

ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ

Δημοσκόπηση CommonView: Προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ στα χαμηλά εισοδήματα, πολύ μπροστά η ΝΔ στα «ρετιρέ»
Aποκαλυπτική, αναφορικά με τις στρατηγικές που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και για τις κοινωνικές «γκρίζες ζώνες» και τα πολιτικά «ελλείμματα» των σχεδιασμών του Μεγάρου Μαξίμου και της οδού Πειραιώς, είναι η έρευνα που παρουσιάζει σήμερα η «Νέα Σελίδα» και φέρει την επιστημονική υπογραφή ομάδας ερευνητών που μετέχουν στον ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό οργανισμό CommonView.

Πρόκειται για ένα Εργαστήριο Μελέτης Εκλογικών Δεδομένων που αποτελείται από ερευνητές (κυρίως καθηγητές και συνεργάτες σε βρετανικά, ελληνικά, γαλλικά και βελγικά πανεπιστήμια και ιδρύματα), το οποίο διενεργεί ειδικές και στοχευμένες έρευνες χρησιμοποιώντας παραδοσιακά (τηλεφωνικές μετρήσεις) και διαδικτυακά «εργαλεία» σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η έρευνα που διενεργήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα αποκωδικοποιεί το πολιτικό τοπίο τόσο ποσοτικά όσο και –κυρίως- ποιοτικά, γεγονός που είναι πολλαπλώς χρήσιμο, καθώς αναδεικνύονται με σαφήνεια οι κοινωνικές τάσεις και μια νέα διαστρωμάτωση του εκλογικού σώματος που επηρεάζεται από τα εισοδήματα, τους φόρους και την αγορά εργασίας.

Στη γενική πρόθεση ψήφου η ΝΔ (όπως σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν και με αρκετά μεγάλες διακυμάνσεις) καταγράφει σαφές προβάδισμα 8,5 ποσοστιαίων μονάδων (29,3% έναντι 20,8 του ΣΥΡΙΖΑ), σε ένα σκηνικό εξακομματικής Βουλής, με τη Χρυσή Αυγή στην τρίτη θέση και με αυξημένο ποσοστό 9,1%, το ΚΚΕ με 7,1%, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη με 5,9% και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου οριακά πάνω από το κοινοβουλευτικό «κατώφλι» του 3%.

Σε υψηλό ποσοστό (15,4%) κινείται, τέλος, η αδιευκρίνιστη ψήφος, κάτι που επιβεβαιώνει πόσο ευμετάβλητο είναι το πολιτικό τοπίο σε μεγάλη χρονική απόσταση από τις εκλογές - εκτός ακραίου απροόπτου - και με ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με τους δανειστές και την πορεία της οικονομίας, τα οποία αναμφίβολα μπορούν να επηρεάσουν τη δυναμική των κομμάτων επί τα βελτίω ή επί τα χείρω.

Η «ακτινογραφία» της πρόθεσης ψήφου ανά κοινωνική κατηγορία

– Ο ΣΥΡΙΖΑ προπορεύεται κατά περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες της ΝΔ στην ομάδα ψηφοφόρων που έχουν μηνιαίο εισόδημα έως 600 ευρώ. Πρόκειται, προφανώς, για χαμηλοσυνταξιούχους, νέους εργαζόμενους, εργαζόμενους υπό μερική απασχόληση, δικαιούχους επιδόματος ανεργίας κ.ά. Σ’ αυτή την κοινωνική κατηγορία το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 16,4% έναντι 11,2% της ΝΔ. Το προβάδισμα αυτό δείχνει ότι έχει βρει ανταπόκριση η προσπάθεια της κυβέρνησης να εστιάσει στις τάξεις με χαμηλά εισοδήματα μέσω συγκεκριμένων πολιτικών με σαφές κοινωνικό πρόσημο (π.χ., το έκτακτο βοήθημα που δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο).

– Ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας είναι το υψηλότατο ποσοστό της Χρυσής Αυγής (12,7%), η οποία εμφανίζεται ουσιαστικά ως δεύτερο κόμμα σε αυτή την κοινωνική κατηγορία – κάτι που πρέπει να δει κανείς συνδυαστικά με τον μέσο όρο της στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, που φτάνει το 9%. Πρόκειται πιθανότατα για συντηρητικούς ψηφοφόρους που μπορεί κατά το παρελθόν να έχουν ψηφίσει τη ΝΔ και οι οποίοι -επειδή δεν θέλουν να μετακινηθούν εκλογικά σε άλλα κόμματα- επιλέγουν αντανακλαστικά την Ακροδεξιά (!), μεταξύ άλλων και λόγω του σαφούς κοινωνικού ελλείμματος της στρατηγικής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως, μάλιστα, στις γαλλικές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, με τις μετακινήσεις δεξιών ψηφοφόρων (του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος) προς το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν, κατά κύριο λόγο στα φτωχότερα προάστια των γαλλικών πόλεων και στην επαρχία.

– «Στήθος με στήθος» κινούνται ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ στην κοινωνική κατηγορία με μηνιαίο εισόδημα από 601 έως και 1.800 ευρώ. Πρόκειται για μια κατηγορία πολιτών που αποτελούσε παλαιότερα τη λεγόμενη «μεσαία τάξη», τα εισοδήματα της οποίας έχουν υποστεί δραματική απομείωση κατά την επταετία των μνημονίων. Η ΝΔ προπορεύεται με κάτι περισσότερο από 1,5 μονάδα (στα όρια του στατιστικού σφάλματος), ενώ παραμένει υψηλό (12,4%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Στην κατηγορία αυτή η Χρυσή Αυγή χάνει τα ερείσματά της (5,1%), ενώ αρκετά υψηλό ποσοστό (6,7%) διατηρεί η Δημοκρατική Συμπαράταξη, γεγονός που παραπέμπει στην παλαιά πολιτική ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ στον συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο.

–Η πρωτοπορία της ΝΔ αποτυπώνεται με σαφέστατα χαρακτηριστικά στους πολίτες που εν μέσω βαθιάς κρίσης μπορούν να συγκεντρώνουν μηνιαίο εισόδημα άνω των 1.800 ευρώ. Μεταξύ αυτών το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη παίρνει προβάδισμα 8 μονάδων από τον ΣΥΡΙΖΑ και, προφανώς, πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, μικροεπιχειρηματίες και εργαζόμενους (στελέχη) στον ιδιωτικό τομέα, κοινωνική τάξη, δηλαδή, που έχει πληγεί από τα μνημόνια αλλά και την υπερφορολόγηση των τελευταίων ετών. Σ’ αυτούς, η Δημοκρατική Συμπαράταξη διατηρεί σημαντικά ερείσματα, αφού στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 8,1%, ποσοστό μεγαλύτερο από τον εθνικό μέσο όρο που εμφανίζει σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

–«Ισοπαλία» παρατηρείται στο γυναικείο κοινό (21,9% η ΝΔ έναντι 21,1% του ΣΥΡΙΖΑ). Δεδομένου ότι οι γυναίκες αποτελούν μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέχει, ενώ τα μικρότερα κόμμα κινούνται σε χαμηλά ποσοστά (πέριξ του 3%), επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζουν την επικοινωνιακή προσοχή τους εκεί, ενώ η κυβέρνηση λαμβάνει και προγραμματίζει πολιτικές που αφορούν στις άνεργες γυναίκες, στις μητέρες και στις γυναίκες συνταξιούχους.

–Σαρωτικό είναι το προβάδισμα της ΝΔ και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη στους εργοδότες. Πρόκειται για μικρότερους και μεγαλύτερους επιχειρηματίες που έχουν, αναμφισβήτητα, πληγεί από την υπερφορολόγηση, την έλλειψη ρευστότητας και το πλήγμα στην ιδιωτική κατανάλωση. Μεταξύ αυτών η ΝΔ με τη σαφή φιλελεύθερη ρητορική της εμφανίζει «τετραπλό σκορ» με 44,5% έναντι 10,2% του ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέλεσμα αυτό της έρευνας προδίδει το μεγάλο πολιτικό «έλλειμμα» της κυβέρνησης και την πρόδηλη ανάγκη να προχωρήσει τις επενδύσεις, να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά και να εμφανίσει εν γένει πρόσωπο φιλικότερο προς την επιχειρηματικότητα.

–Διαφορά περίπου 6 μονάδων έχει ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΝΔ μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για ένα πολυάριθμο και ισχυρό από πλευράς παρέμβασης εκλογικό κοινό, στο οποίο διατηρεί έντονη (πολύ πάνω από τον εθνικό μέσο όρο της) παρουσία και το ΠΑΣΟΚ (ΔΗΣΥ) με ποσοστό 13,6%. Η συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία δεν πείθεται, προφανώς, από τις πολιτικές της ΝΔ και κυρίως από την ακραία φιλελεύθερη πτέρυγα του κόμματος που συχνά μιλά επιθετικά για τον κρατικό τομέα και αφήνει ανοιχτή την πόρτα ακόμα και σε ομαδικές απολύσεις.

–«Ισοπαλία», τέλος, για ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μεταξύ των ιδιωτικών υπαλλήλων. Η συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών έχει επηρεαστεί αρνητικά από τα «λουκέτα» των μνημονιακών χρόνων και τη μείωση της κατανάλωσης.

Στη δημοσκόπηση της CommonView διατυπώνεται το ερώτημα ποια κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα συγκεκριμένα επιμέρους κοινωνικά θέματα. Το πρώτο εύρημα το οποίο πρέπει να επισημανθεί είναι ότι στα ζητήματα της ανεργίας, της διαφθοράς, των εργασιακών σχέσεων και των χαμηλών μισθών, της υπερφορολόγησης και του κοινωνικού κράτους το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά «καμία κυβέρνηση», σε ένα μοτίβο που δημιουργεί ουσιαστικά τριχοτόμηση του εκλογικού σώματος.

Η απάντηση «μια κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ» πλειοψηφεί στους τομείς της ανεργίας (32,3% έναντι 23,8%) και της υπερφορολόγησης (34,8% έναντι 18,34%), ενώ οι ψηφοφόροι επιλέγουν «μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ» ως καλύτερη για να αντιμετωπίσει τα θέματα της διαφθοράς (28,08% έναντι 18,94%), των εργασιακών σχέσεων και των μισθών (29,06% έναντι 24,16%) αλλά και του κοινωνικού κράτους (35,4% έναντι 21,7%).

Τέλος, σε μια σειρά γενικών ερωτήσεων οι πολίτες τοποθετούνται ως εξής:

–Το 54% («συμφωνώ» και «μάλλον συμφωνώ») λέει ότι «η οικονομία λειτουργεί καλύτερα όσο λιγότερο παρεμβαίνει το κράτος»

–Το 63% διαφωνεί με τη συγκρότηση κυβέρνησης τεχνοκρατών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με τους δανειστές και τις μεταρρυθμίσεις

–Το 83,5% ζητά να διατηρηθεί και να επεκταθεί με κάθε θυσία το κοινωνικό κράτος

–Το 55% διαφωνεί ότι το εργασιακό κόστος είναι αποτρεπτικό για τις επενδύσεις

–Το 64,3% εμφανίζεται κατά του κομματικού συνδικαλισμού και λέει ότι «δεν διασφαλίζει υγιείς εργασιακές σχέσεις»

–Το 87% λέει «ναι» στην παροχή εγγυημένου εισοδήματος σε όσους το έχουν ανάγκη

–Το 82,5% θεωρεί ότι η Δικαιοσύνη είναι πιο φιλική προς τους πλούσιους

Focus

Ποια μηνύματα στέλνουν οι πολίτες

Παρατήρηση 1η: Στο μέσο της κυβερνητικής θητείας και υπό την πίεση μιας εξαιρετικά δυσμενούς (για την κυβέρνηση) συγκυρίας, εξαιτίας των πιέσεων που δέχεται από τους δανειστές, και μετά την πρόσφατη ψήφιση επώδυνων μέτρων, τα αποτελέσματα της έρευνας αποσαφηνίζουν τις ιδεολογικές γραμμές μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και εκείνοι οι πολίτες που επιθυμούν να διατηρηθεί το κοινωνικό πρόσημο στην ασκούμενη πολιτική εξακολουθούν να στηρίζουν -με σαφή κριτική διάθεση- την κυβέρνηση, ενώ τα σχετικά υψηλότερα εισοδήματα και η επιχειρηματικότητα προτιμούν την πολιτική πρόταση της ΝΔ.

Παρατήρηση 2η: Το σοβαρότερο πολιτικό «έλλειμμα» της κυβέρνησης εντοπίζεται στη σημαντική μερίδα πολιτών που, είτε άμεσα είτε έμμεσα, συνδέονται με τη λειτουργία της αγοράς. Για να μειώσει τη διαφορά από τη ΝΔ -σε αυτά τα εκλογικά «κοινά»- η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει την οικονομική ασφυξία της αγοράς, την υπερφορολόγηση και τους σχετικά αργούς ρυθμούς προώθησης των επενδύσεων.

Παρατήρηση 3η: ΣΥΡΙΖΑ και Δημοκρατική Συμπαράταξη εμφανίζονται να συγκλίνουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες του εκλογικού σώματος, υπό την έννοια ότι στις κατηγορίες αυτές το μεν κυβερνών κόμμα προπορεύεται με διαφορά από τη ΝΔ, η δε ΔΗΣΥ (ΠΑΣΟΚ) διατηρεί ποσοστά κατά πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο. Αυτό αιτιολογεί, βεβαίως, τη σκληρή αντιπολιτευτική στάση της κυρίας Φώφης Γεννηματά έναντι της κυβέρνησης (επειδή ηγεμονεύει πολιτικά σε «κοινά» όπου διατηρεί ακόμα ερείσματα το ΠΑΣΟΚ), αποκαλύπτει, ωστόσο, ότι υπάρχουν κοινά ιδεολογικά σύνορα μεταξύ των δύο κομμάτων στο ευρύτερο και ευρύχωρο πλαίσιο αυτού που ορίζεται ως Κεντροαριστερά.

ΚΑΙ ΔΙΗΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ !!!


Ένα πολύ ενδιαγέρον κείμενο ενός συντρόφου που προτιμάει την ανωνυμία του.

Φυσικά μπορεί να κάνω λάθος σε κάποιες από τις επισημάνσεις μου .
Δεν μπορεί να κάνω λάθος σε όλες .

Άρα όσοι αντέχουν και θέλουν μπορούν να τα διαβάσουν για "καλύτερη" και "συνολικότερη" ενημέρωση και ίσως να τα στείλουν και σε άλλους [ δεν με ενδιαφέρει η πατρότητα , που δεν είναι άλλωστε μόνο δική μου .

Το επίσημο σχέδιο προς το Eurogroup για την τροποποίηση του μνημονίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ακολουθούν αποσπάσματα, με τα μαύρα γράμματα.
Τα σχόλια μου είναι με κόκκινο, όπως η φωτιά που μας καίει….


"Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και, κατά περίπτωση, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), διενήργησε δεύτερη επανεξέταση για να αξιολογήσει την πρόοδο της εφαρμογής των συμφωνηθέντων μέτρων, καθώς και την αποτελεσματικότητα και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τους.

Πουθενά στο 8σέλιδο κείμενο που διάβασα, δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά σε ‘’κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις’’ !!!!

Αναφέρεται ότι "κάθε μορφή χρηματοδοτικής συνδρομής που λαμβάνει η Ελλάδα με στόχο να βοηθηθεί στην εφαρμογή των πολιτικών στο πλαίσιο του προγράμματός της θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τις πολιτικές της Ένωσης, ιδίως με το ενωσιακό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στον βαθμό που οποιαδήποτε από τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής περιορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι σχετικοί περιορισμοί θα πρέπει να συνάδουν με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Χάρτη.

Χρόνια τώρα τους απασχολεί το θέμα. Εξ ου και η εμμονή τους για την ‘’ ιδιοκτησία του προγράμματος’’, ότι τάχα τα πακέτα των χιλιάδων σελίδων που έρχονται έτοιμα και κακομεταφρασμένα τα τελευταία 8 χρόνια και ψηφίζονται με συνοπτικές διαδικασίες, ως θεμελιακοί ή εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων, είναι Ελληνικής ‘’παραγωγής’’ και ιδιοκτησίας’’.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα μνημόνια που μας επιβάλουν, είναι η επιτομή της παραβίασης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τόσο της ΕΕ όσο και του ΟΗΕ.

Υπάρχουν δεκάδες κείμενα του Δικηγόρου Ευρωπαϊκού Δικαίου κ. Μηλιαράκη, του Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά και πολλών σοβαρών συνταγματολόγων, τα οποία αποδομούν τα μνημόνια με ατράνταχτα νομικά επιχειρήματα.
Τους απασχολεί όμως , γιατί γνωρίζουν ότι ‘’έχει ο καιρός γυρίσματα’’ στην παγκόσμια ιστορία, για αυτό έχουν βάλει ΟΛΕΣ τις ‘’Ελληνικές’’ μνημονιακές ‘’κυβερνήσεις’’ να συνομολογούν στα εγκλήματα τους.

Για το χρέος επισημαίνεται ότι "η Ευρωομάδα της 25ης Μαΐου 2016 συμφώνησε επίσης ότι μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος μέχρι τα μέσα του 2018, η Ευρωομάδα προσδοκούσε την εφαρμογή πιθανής δεύτερης δέσμης μέτρων, εφόσον απαιτείται για την επίτευξη των συμφωνημένων κριτηρίων αναφοράς ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους.

Ξανά θυμίζουν στον Τσίπρα, τι είχε υπογράψει για το χρέος.
Και ‘’ την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος’’ και ‘’πιθανή’’ και ‘’ εφόσον απαιτείται’’.
Κατά τα άλλα, ‘’ο Γιουνκέρ και ο Μοσκοβισί μας στηρίζουν ‘’ !!! Άμα έχεις τέτοιους συμμάχους, τι τον θες τον Σόιμπλε και το ΔΝΤ….


Για τα πλεονάσματα αναφέρει ότι "οι αρχές θα ακολουθήσουν δημοσιονομική πορεία βασισμένη στην επίτευξη στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος 1,75% του ΑΕΠ το 2017, και 3,5% του ΑΕΠ το 2018 και μεσοπρόθεσμα. Η πορεία των δημοσιονομικών στόχων είναι σύμφωνη με τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς αυτή ανακάμπτει από τη βαθύτερη ύφεσή της στα χρονικά".

Τα πλεονάσματα του 3,5%, τα συμφώνησαν στο EURO GROUP του Μαΐου του 2017, για μέχρι το 2022.
Λέτε η ασαφής φράση ‘’και μεσοπρόθεσμα’’, να κρύβει ουρά για την επόμενη αξιολόγηση, να πάει ακόμα πιο μακριά ;;;;

Τώρα, για τους ‘’αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης’’ και τα περί ‘’ανάκαμψης από την ύφεση’’, τα ίδια και τα ίδια προβλέπουν 8 χρόνια τώρα, και πάντα ‘’πέφτουν έξω’’ γιατί ‘’ οι Ελληνικές κυβερνήσεις φταίνε που δεν εφαρμόζουν τα μνημόνια σωστά’’ !!!

Επισημαίνει επίσης ότι "η ελληνική οικονομία εμφανίζει υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας ( μόνο 30%, περιλαμβανομένου και του αποπληθωρισμού, συσσωρευμένη ύφεση !!!) στις συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας και στην επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων" Παραθέτει τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ και το χρέος που "θα ανέλθει σε 179,0 % το 2016, 178,8 % το 2017, 174,6 % το 2018 και 165,2 % το 2019. Συνεπώς, ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ θα κινηθεί πτωτικά από το 2017".

Εδώ γελάμε ή κλαίμε ξανά με τις προβλέψεις τους ;;;
Πουθενά στο σχέδιο δεν γίνεται πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας !!!!
Δηλαδή σε ΔΥΟΜΙΣΙ χρόνια από σήμερα ή θα έχουμε αποπληρώσει 25 δις χρέος, συν 15 δις τόκους (!!!) ή το ΑΕΠ μας θα έχει ανέβει 10% ( !!!) ή ο συνδυασμός αυτών των δύο !!!

Δηλαδή σε ΔΥΟΜΙΣΙ χρόνια από σήμερα ή θα έχουμε αποπληρώσει 25 δις χρέος, συν 15 δις τόκους (!!!) ή το ΑΕΠ μας θα έχει ανέβει 10% ( !!!) ή ο συνδυασμός αυτών των δύο !!!
Μα αν είναι έτσι, ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ( bingo !!!)


Άρα, μήπως ‘’ δεν θα απαιτηθούν‘’ μεσοπρόθεσμα μέτρα, όπως λέει ο Σόιμπλε και ο Ρέγγλιγκ ;;;

Τα επεκτατικά μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2019, υπό την προϋπόθεση αξιολόγησης και συμφωνίας κατά την τελική επανεξέταση του προγράμματος, βάσει διαφανούς διαδικασίας, μαζί με το ποσό που θα είναι διαθέσιμο σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τα θεσμικά όργανα υπέρβαση σε σχέση με τους συμφωνηθέντες μεσοπρόθεσμους στόχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων αυτών.

Τα ‘’επεκτατικά μέτρα’’ είναι τα περίφημα ‘’αντίμετρα’’.
Η φράση ‘’ θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2019 υπό την προϋπόθεση αξιολόγησης και συμφωνίας κατά την τελική επανεξέταση του προγράμματος ’’ τι σας λέει ;;;

Το 3ο μνημόνιο τελειώνει τον Αύγουστο του 2018.
Ποιοι θα τα ‘’αξιολογήσουν’’ και με ποιους θα ‘’συμφωνηθούν’’ τα αντίμετρα το 2019 και του 2020;;;


Κατά τα λοιπά η κυβέρνηση θα μας βγάλει από την επιτροπεία !!!
και μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας των τομέων της ύδρευσης και των μεταφορών.
Όπα, πάει και η ΕΥΔΑΠ πάνε και οι Δημόσιες συγκοινωνίες !!!!


· Όσον αφορά τις αγορές εργασίας, η Ελλάδα θεσπίζει νομοθεσία για να διευκρινιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στις συλλογικές διαπραγματεύσεις του 2011 θα παραταθούν μέχρι το τέλος του προγράμματος. Οι αρχές αντικαθιστούν τα τρέχοντα διοικητικά πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις με μια διαδικασία ειδοποίησης όχι μεγαλύτερης των τριών μηνών, η οποία δεν συνεπάγεται εκ των προτέρων έγκριση, και τροποποιούν τη νομοθεσία σχετικά με τις εργατικές κινητοποιήσεις.

Προσέξτε τη φράση, ‘’μέχρι το τέλος του προγράμματος’’ και όχι ‘’ μέχρι το τέλος του ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ προγράμματος’’. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι !!!
Να και οι ομαδικές απολύσεις να και ο συνδικαλιστικός νόμος !!!
Αχ ρε ΑΧτσιόγλου, που είσαι και ωραίο κορίτσι. Δεν τους ξεγέλασες τους τροϊκανούς .

Εμάς όμως μας δουλεύεις, μαζί με το αφεντικό σου χοντρά για τα κατορθώματα σας στα εργασιακά !!!

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το μερίδιο αγοράς του κατεστημένου φορέα με τους συμφωνηθέντες στόχους, οι αρχές συνεχίζουν………. …………να προτείνουν διαρθρωτικά μέτρα άνευ όρων για την εκχώρηση ενός μέρους της δυναμικότητας παραγωγής του κατεστημένου φορέα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο ‘’κατεστημένος φορέας’’ είναι η ΔΕΗ !!! Οι ‘’αρχές’’ είναι η Ελληνική κυβέρνηση !!!
Οι ‘’συμφωνηθέντες στόχοι ‘’ είναι ότι η ΔΕΗ πρέπει να χάσει το 50% του μεριδίου της αγοράς !!!
Και ‘’διαρθρωτικά μέτρα άνευ όρων ‘’ (!!!) για την πώληση των μονάδων της…..


Οι αρχές καταρτίζουν φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και πολιτικές για τη στήριξη των επενδύσεων. Οι αρχές δεσμεύονται να διευκολύνουν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή διενέργεια των διαγωνισμών. Ως προς αυτό, οι αρχές ολοκληρώνουν όλες τις δράσεις που απαιτούνται βάσει των συμφωνηθέντων σε τριμηνιαία βάση μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ("ΤΑΙΠΕΔ"), των θεσμικών οργάνων και οργανισμών και της κυβέρνησης. Ο κατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεμότητα έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Μετά τη σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΠ), η οποία κατέχει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας, οι αρχές εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση και οι εσωτερικοί κανόνες της ΕΕΣΠ συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διακυβέρνηση των κρατικών επιχειρήσεων. Πρωταρχικός στόχος της ΕΕΣΠ είναι να διαχειρίζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας, να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγιστοποιεί την αξία τους την οποία ρευστοποιεί με ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέσα.

Κανένα σχόλιο.
Πιο ωμα δεν γίνεται !!!!


Λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί βαφτίστηκαν…’’δικαστικό σύστημα’’ !!!!


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ, ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΕΤΟΙΜΑΣΑΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ’’ ‘’ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ’’ ΘΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕΙ ΩΣ …ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ !!!!!!!

Ανακοίνωση για την εκλογή Γραμματείας της Σοσιαλιστικής Τάσης του ΣΥΡΙΖΑ

http://www.sosialistiki.gr/poioi_eimaste/
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας της Σοσιαλιστικής Τάσης του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, αποφασίστηκε η διοργάνωση εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία για εκλογή νέας Πολιτικής Γραμματείας (Π.Γ.).

Επίσης, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση και στη Θεσσαλονίκη που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 στο Capsis Hotel Thessaloniki.

Σχετικά με την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη της νέας Πολιτικής Γραμματείας (Π.Γ.) της ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ του ΣΥΡΙΖΑ, ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονική ψηφοφορία στην ιστοσελίδα http://www.sosialistiki.gr/ από ώρα 07:00 της Δευτέρας 26/6/2017 έως και ώρα 19:00 της Τετάρτης 28/6/2017.

2) Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από ώρα 07:00 της Πέμπτης 22/6/2017 έως και ώρα 19:00 του Σαββάτου 24/6/2017 στην ιστοσελίδα http://www.sosialistiki.gr/.

3) Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην ψηφοφορία είναι η συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων που υπάρχει στην καρτέλα «Επικοινωνία» της ιστοσελίδας http://www.sosialistiki.gr/ ή η αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sosialistiki.gr με θέμα «Θέλω να γίνω μέλος» και τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή η συμπλήρωση και παράδοση στην Επιτροπή Πρωτοβουλίας απογραφικού δελτίου με τα ίδια στοιχεία μέχρι την Πέμπτη 22/6/2017 και ώρα 23:00.

4) Η ως άνω εκλογική διαδικασία θα αναδείξει 11μελή Πολιτική Γραμματεία και 3 αναπληρωματικά μέλη. Για την εκλογή των νέων μελών η σταυροδοσία ορίστηκε σε μέγιστο αριθμό σταυρών επτά (7).


Αθήνα, 19/06/2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 21η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2017.

2. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 20066/ 14-06-2017).

3. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 20067/ 14-06-2017).

4. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 20490/ 16-06-2017).

5. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.

6. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση.

7. Έγκριση & διάθεση συνεχιζόμενης πίστωσης του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2017.

8. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

9. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για τη δημιουργία τριών (3) τηλεοπτικών και οχτώ (8) ραδιοφωνικών spots αντίστοιχα, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ρεματιάς.

10. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την καταχώρηση του προγράμματος του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017, μηνός Ιουλίου σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες.

11. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ειδικού εξοπλισμού κινηματογραφικών προβολών στο Θέατρο Ρεματιάς στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.

12. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση τριών εκδηλώσεων στην παιδική βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2017» της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

13. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 463/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

14. Καταστροφή υλικών μηχανογραφικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

15. Έγκριση σκοπιμότητας για την ‘‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ’’.

16. Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών στο Δήμο Χαλανδρίου για την καταγραφή των αναγκών μετακίνησης των δημοτών» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

17. Έγκριση σκοπιμότητας για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο ‘‘Εργασίες επισκευές εξοπλισμού παιδικών χαρών’’ και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

18. Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσίας «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

19. Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσίας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

20. Πρόταση κατάργησης αριστερής στροφής (& αναστροφής) των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, πλησίον της οδού Ολύμπου, με επιμήκυνση (κλείσιμο) της νησίδας στον άξονα της εν λόγω οδού.

21. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Μεσογείων αρ. 277 (& Ηρώων Πολυτεχνείου), στο Ο.Τ. 591, του Δήμου Χαλανδρίου για την ίδρυση υπαίθριου σταθμού επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσεως.

22. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 496Α στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου σε ιδιοκτησία των κ.κ. Ζ. Ζάχαρη και Κ. Έξαρχου σε συμμόρφωση προς την 7456/2006 απόφαση του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ’’, ΑΜ 1/2015.

24. Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τελικού & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 7/2016.

25. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: ‘‘Ανάπλαση και συντήρηση διαφόρων παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων’’, (Α.Μ. 11/2015).

26, Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: ‘‘Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρόμων’’, (Α.Μ. 6/2016).