Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της παράστασης «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη για τις 7 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ρεματιάς (3/9/2014)

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της παράστασης «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη για τις 7 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ρεματιάς (3/9/2014)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα εισιτήρια για την παράσταση «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη
από το Εθνικό Θέατρο
που θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014
στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ


ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΕΜΑΤΙΑΣ
Διεύθυνση Πολιτισμού &
«Αετοπούλειου» Πολιτιστικού Κέντρου
Δήμου Χαλανδρίου

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/09/2014 – 28/02/2017

Η απόφαση Ρούσσου για τον ορισμοό των νέων αντιδημάρχων αναρτήθηκε πριν από λίγο στο site του δήμου. 


Oι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους:




1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ–ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

 Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και ‘Αετοπούλειου’ Πολιτιστικού Κέντρου, καθώς και των τμημάτων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, πλήν του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων, καθώς και του αυτοτελούς τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματείας Δημάρχου, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης.

Γ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

 2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης.

Γ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

 3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης.

Γ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Η υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ε. Η ευθύνη στα ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ΣΤ. Η θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

Ζ. Η ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν. 3852/2010).

Η. Η τέλεση πολιτικών γάμων.

4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία του Τμήματος Παιδείας και Φροντίδας Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της Δ/νσης Κ.Ε.Π. και των παραρτημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου..

Β. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης.

Γ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δ. Η τέλεση πολιτικών γάμων. 


5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αρμοδιότητες:

Α. Η εποπτεία της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Περιβάλλοντος όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

Β. Η εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων.

Γ. Η υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία της ανωτέρω Δ/νσης.

Δ. Η συνυπογραφή με τον αρμόδιο Δ/ντή των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ε. Η θεώρηση γνησίου υπογραφής στα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

Στ. Η τέλεση πολιτικών γάμων.


Επίσης, ως εντεταλμένοι σύμβουλοι ορίζονται οι κάτωθι:

1. Ο κ. Λυμπεράτος Γεράσιμος σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών.

2. Η κα. Μάζη Χρυσούλα σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Κοινωνικής Μέριμνας.

3. Ο κ. Κιούσης Αθανάσιος σε θέματα συντονισμού, βελτίωσης και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών του τομέα Αθλητισμού.

Τον δήμαρχο Σίμο Ρούσσο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο αντιδήμαρχος Σέργιος Γκάκας.

Αντιμισθία Αντιδημάρχου δικαιούνται οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Γκάκας Σέργιος και Χριστουλάκης Δημήτρης και η κα Έλενα Χριστούλη.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΩ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΟΙ ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ (ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Δ.Σ. - ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Χαλάνδρι, 03/09/2014
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 20804

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3η Ειδική Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και για την εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου μας στην Π.Ε.Δ..

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Π. Δημαρχείο - Γρ. Γυφτοπούλου 2) στις 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και η εκλογή των εκπροσώπων του Δήμου μας στην Π.Ε.Δ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ


Οριστικοποιήθηκαν οι λίστες όσων παιδιών δικαιούνται δωρεάν (επιδοτούμενη από ΕΣΠΑ) φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς ενώ σήμερα - μου είπε ο σμπίρος μου - συνεδριάζει η επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου που θα επιλέξει τα παιδιά που θα πάνε στις ελάχιστες θέσεις των δημοτικών παιδικών σταθμών (θυμίζουμε ότι το "έπος" Κουράση μείωσε τις θέσεις από 950 που παρέλαβε σε 350 φέτος).

Η επίδειξη "πολιτικού πολιτισμού" της νέας διοίκησης απέναντι στην απερχόμενη συνεχίζεται, αφού την επιλογή των δικαιούχων κάνει η επιτροπή που είχε εκλέξει το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, με πλειοψηφία στα μέλη της από την παράταξη Κουράση που έτσι θα εφαρμόσει απρόσκοπτα την πολιτική της στους παιδικούς σταθμούς και για τον επόμενο χρόνο.

Την ίδια ώρα η "επίσημη ιστοσελίδα" της ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (150 θέσεων) του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗ, που μπορεί να δώσει λύση σε δεκάδες οικογένειες που δεν έχουν άλλη λύση για τα παιδιά τους αν υλοποιήσει την βούληση του διαθέτη, παραμένει "υπό κατασκευή" (για κάνα μήνα τώρα) οπότε δεν γνωρίζουμε ΕΠΙΣΗΜΑ ποιες προϋποθέσεις τίθενται (εκτός του γνωστού τουρκογύφτικου ρουσφετιού) για την χρήση των υπηρεσιών του παιδικού σταθμού του ιδρύματος.

Και θυμίζουμε ότι ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ πρέπει να είναι ο μοναδικός δήμος ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ!

ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ!
ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!
ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ!

Αυτό είναι το αποτέλεσμα του .... πολιτικού πολιτισμού των καθεστωτικών για σένα νέα μητέρα, για σένα νέε πατέρα.

ΥΓ: Κάποιοι πάντως έχουν πιάσει δουλειά επί του θέματος, μου είπε το πουλάκι. ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΤΟΝ "ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ"!

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΕΔΩ ΗΡΘΑΜΕ - ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ....



Να ανοίξουν τα γήπεδα για τις προπονήσεις των ομάδων ανδρών και γυναικών με ευθύνη των συλλόγων μέχρι την αδειοδότηση, προτείνει ο Νίκος Πανταζής με χθεσινή του ανάρτηση.

ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΨΗΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

Ας αρχίσουμε από τα προφανή:
Η πρόταση είναι κατ' αρχήν  πολλαπλώς νομικά άτοπη και αβάσιμη.
Διότι η ευθύνη για τους αθλητικούς χώρους ανήκει κατά νόμο στους δήμους. Και δεν μεταβιβάζεται αυτή η ευθύνη.

Εκτός αν αλλάξει ο νόμος.

Αλλά σε αυτό ουσιαστικά φαίνεται ότι ελπίζει ο Ν.Π.. 

Νάτο άλλωστε, έτσι συμπληρώνει την ανάρτησή του:

Παρέμβαση Πρωθυπουργού ζητά ο Ζούτσος για τα γήπεδα.


Να πάρει τους αθλητικούς χώρους θέλει ο συνάδελφος Βενιζελοφρουρός .... με εντολή Σαμαρά.

Από τον οποίο Σαμαρά δεν ζητούν  - ας πούμε - το αυτονόητο - να περιορίσει δηλαδή τις απαιτήσεις αδειοδότησης σε εφαρμόσιμα πλαίσια για να λειτουργήσουν οι αθλητικοί χώροι με τους όρους που λειτουργούσαν - ας πούμε - κατά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων.

("Το Κολυμβητήριο στο ΟΑΚΑ ήταν κατάλληλο για τους Ο.Α. αλλά δεν είναι κατάλληλο για το εθνικό πρωτάθλημα" είπε γεμάτος ειρωνεία ο πρόεδρος του ΟΑΚΑ στο ραδιόφωνο πριν μερικές μέρες, αποτυπώνοντας τι ακριβώς γίνεται ευρύτερα).

Δεν ζητούν να γίνει ό,τι έγινε με τις παιδικές χαρές, όπου ορθολογικοποιήθηκαν οι απαιτήσεις προδιαγραφών και δεν έκλεισαν.

ΟΧΙ! ΕΧΟΥΝ ΜΥΡΙΣΤΕΙ ΨΗΤΟ ΟΙ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΦΑΣΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥ!

Για να περάσουν οι δημόσιοι αθλητικοί χώροι σε ιδιωτικό έλεγχο.

Επιχειρείται η μεγαλύτερη - ίσως - μαζική εκχώρηση δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες.

Αυτό επιθυμεί, αυτό ήταν και είναι το όραμα του Ν.Π. (και πολλών "νεοφιλελεύθερων σοσιαλιστών", όπως αυτοαποκαλούνται).

Αυτός είναι ο στόχος του: Να γίνει αφεντικό στο κλειστό γυμναστήριο, τον στίβο και την Αποστολοπούλου.

Την Αποστολοπούλου που απροκάλυπτα διαφημίζει από το fb ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΤΟΥ, δηλαδή ότι βρίσκονται τα γραφεία του Φίλιππου σε χώρο του αθλητικού κέντρου, κάτι που αντίκειται ευθέως στην αθλητική νομοθεσία, όπως κατ' επανάληψη έχουμε αναδείξει.

Αλλά οι νόμοι είναι για τους άλλους, όχι για το Ν.Π.. Εκείνος είναι υπεράνω. Είναι ανιδιοτελής. Ό,τι κάνει το κάνει για τη νεολαία.
Και την φουκαριάρα την μάνα του ...

 











ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΝΕΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΠΑΝΤΑΖΗ....

Όταν λέγαμε ότι ο Ν. Π. επιτέθηκε με σκοπιμότητα στην διεύθυνση αθλητισμού του δήμου, μόλις μία βδομάδα μετά την ανάληψή καθηκόντων της νέας διευθύντριας, καλώντας τότε τον πρώην δήμαρχο Γ. Κουράση να απαιτήσει να λειτουργούν οι αθλητικοί χώροι - που δεν έχουν άδεια - με ευθύνη της υπηρεσίας και όχι της διοίκησης (δηλαδή της διευθύντριας και των προϊσταμένων) πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο απλά για ανούσια πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ δύο εκλογικών αντιπάλων - των Πανταζή και Νταβία.
Για τα ψηφαλάκια λέγανε κάποιοι μαλώνουν.

Όμως υπάρχουν και μερικοί που υπερασπίζονται ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ πριν και μετά τις εκλογές, χωρίς υπολογισμούς.

Αν ήξεραν λοιπόν τις συζητήσεις παρασκηνίου, όσοι το λένε αυτό, συζητήσεις που είχαν προηγηθεί - και μεταξύ των  Ν.Π. και Α.Ν. - για διερεύνηση των δυνατοτήτων εκλογικής συνεργασίας και το σημείο στο οποίο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ υπάρχει η μεγάλη τους πολιτική διαφωνία επί των θεμάτων του δήμου, αυτό δηλαδή της διαχείρισης των αθλητικών χώρων, πάνω στο οποίο τα έσπασαν για άλλη μια φορά, θα κατανοούσαν ότι υπάρχει βαθιά προγραμματική διαφωνία επί ενός κορυφαίου θέματος πολιτικής του δήμου και ΤΙΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

 (Βέβαια ο Ν.Π. θεωρεί το αθλητικό κομμάτι προσωπικό του βιλαέτι που ουδείς έχει δικαίωμα να ανακατεύεται και παίρνει προσωπικά κάθε θέση που "θίγει τα συμφέροντά του", όπως τα αντιλαμβάνεται εκείνος.)

Και θα γνώριζαν επίσης - όσοι τα λέγανε αυτά -  ότι ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ  και με ΔΟΛΟ μετέφεραν προεκλογικά οι "συνέταιροι" της ΠΑΣΟΚΟΝΔ την Ειρήνη Νταβία από την οικονομική υπηρεσία στην ηλεκτρική καρέκλα μιας διεύθυνσης που σχεδίαζαν ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ, μόνο για να περιορίσουν το πολιτικό κόστος που τους είχε προκαλέσει η απροκάλυπτη αδικία που της έγινε με την ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ μοριοδότηση Κούκα για να την υπερβεί και να γίνει διευθύντρια στην Οικονομική (θυμίζουμε ότι η Κούκα πήρε μπόνους γιατί έκανε την ΕΔΕ για το έργο στον καταυλισμό και τα βρήκε όλα καλά και ωραία, οπότε επιβραβεύτηκε).

ΤΕΤΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ!

Γνωρίζαμε - και το γνώριζε και η Καρατζά που το είπε και στο Δ.Σ. - ότι τελικά θα φτάναμε στο σημείο να προταθεί ως λύση στο - τεχνητό αδιέξοδο, που απόλυτα σχεδιασμένα και σκόπιμα δημιούργησαν στους αθλητικούς χώρους με στόχο την εκχώρησή τους - η ολοκληρωτική παραχώρηση της διαχείρισης των δημόσιων αθλητικών χώρων στα αθλητικά σωματεία, σε ιδιωτικούς δηλαδή φορείς.

Αυτό μάλιστα θυμίζουμε ότι το "πέταξε" σε τοποθέτησή του και ως λαγός, δημοτικός σύμβουλος του Κουράση κατά την θυελλώδη συζήτηση επί των αθλητικών στο δημοτικό συμβούλιο.

Και τότε είχαμε επισημάνει - όταν ανεβάσαμε το ηχητικό με την τοποθέτησή του - ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία τοποθέτηση.

Ο Ν.Π. - επιτέλους - εχθές είπε καθαρά την άποψή του για το τι πρέπει να γίνει με τους αθλητικούς χώρους. 

Τον συγχαίρουμε γιατί αυτή την φορά,  αντί να κάνει κουτοπονηράδες  είπε ξεκάθαρα αυτό που πιστεύει και διεκδικεί: 
Να γίνει ιδιοκτήτης και διαχειριστής  των δημόσιων αθλητικών χώρων.
Να παίρνει χρήματα ακόμα και από τα δημόσια σχολεία που θα ζητούν να πάνε στον χώρο μια ημερήσια εκδρομή.
Να εκχωρεί τα γήπεδα σε μεγάλα κολέγια, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν ως πρόεδρος του αθλητικού κέντρου,  τότε που μας ανάγκασε να πάμε στο δημοτικό συμβούλιο και να καταθέσουμε πρόταση μομφής στην διοίκησή του.

Από το "όραμά του¨ αυτό, ουδέποτε παραιτήθηκε.

Τώρα ήρθε η ώρα της αριστεράς να καθαρίσει την θέση της στο θέμα.

ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΕΡΜΠΑ.

Να επιλέξει πολιτικές ή να υποκύψει στον γνωστό πασόκικο ολοιμαζιδισμό.

Το πρώτο δίλημμα καθαρό: 

Δημόσιοι αθλητικοί χώροι, ανοικτοί για τους δημότες ή παραχώρησή τους σε ιδιωτικά συμφέροντα;

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, όση σάλτσα και να βάλουν για να την σερβίρουν.
  
Η ώρα των επιλογών ήρθε.

Θα του απαντήσει (ή θα μας απαντήσει εμάς) άραγε η διοίκηση του δήμου, ξεκαθαρίζοντας την πολιτική της θέση ή θα το παίξουν "σιωπή και αναζήτηση ισορροπίας";

Είναι η ώρα του ξεκαθαρίσματος των αληθινών προθέσεων όλων.

Ο Ν.Π. έκανε την αρχή και μπράβο του που μίλησε καθαρά. 
Έτσι πρέπει. 
Για να φανεί ότι υπάρχουν ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ, δεν είναι όλα δημόσιες σχέσεις και ευχολόγια.

Η αριστερά - η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ -  έχει τώρα το μαχαίρι και το πεπόνι.

Περιμένουμε να δούμε πώς θα το κόψει το πεπόνι.

Και δεν είναι ένα θέμα που έχει μόνο τοπικές προεκτάσεις ....

ΥΓ: Θεωρούμε αυτονόητο ότι ο Ν.Π. εκφράζει την παράταξή του με αυτά που λέει, δηλαδή την παράταξη Λαδόπουλου, αφού κανείς δεν διαφοροποιείται.

ΚΑΛΗΜΕΡΕΣ 

ΧΥΔΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ.


ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!

Με ενα άρθρο – σοκ στα ΝΕΑ, ο Γιάννης Πρετεντερης αποκαλεί “ανεγκέφαλο”, “τυχοδιώκτη” και άλλα απεριγραπτα, τον γνωστό αρθρογράφο του Βήματος, Γιάννη Πρετεντερη. 

Ο λόγος; Ο Γιάννης Πρετεντερης το 2009 είχε εκφράσει την άποψη οτι ο μέγας στοχαστής Γιωργος Παπανδρεου είχε κάθε δικαίωμα να γκρεμίσει τον παλιάνθρωπο Καραμανλή που έδινε στον καθένα πετρέλαιο θέρμανσης, εκμεταλλευόμενος την εκλογή του ΠτΔ.

Η αναφορά αυτή, εξόργισε τον Γιάννη Πρετεντερη, που σε χθεσινό άρθρο του στα ΝΕΑ, κατακεραυνώνει αυτόν και όσους άλλους υποστηρίζουν οτι ο βρωμοτσιπρας μπορει να προκαλέσει εκλογες με αφορμή τον ΠτΔ.

Απολαύστε ολόκληρα τα δυο άρθρα των Γιαννοπρετεντέρηδων. Μετα, διαβάστε λίγο Όργουελ, να έρθετε στα ίσα σας.

Η κοροϊδία

Του Γιάννη Πρετεντέρη
ΒΗΜΑ, 17/01/2009

Εξ όσων γνωρίζω, πουθενά στο Σύνταγμα δεν γράφει ότι το ΠΑΣΟΚ υποχρεούται να ξαναψηφίσει τον Παπούλια για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξ όσων γνωρίζω, το Σύνταγμα ούτε καν υποχρεώνει το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει όποιον υποψήφιο του προτείνει η Ν.Δ. προκειμένου να μη γίνουν εκλογές.
Ακόμη χειρότερα: το Σύνταγμα ουδόλως απαγορεύει σε ένα κόμμα να χρησιμοποιήσει την προεδρική εκλογή για να οδηγήσει τη χώρα σε βουλευτικές εκλογές. Το αντίθετο. Το Σύνταγμα συνδέει ευθέως την προεδρική εκλογή με τις βουλευτικές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν βλέπει κανένα ατόπημα αν τις συνδέσει και το ΠΑΣΟΚ.
Γιατί τα λέω αυτά; Διότι αδυνατώ να αντιληφθώ το «θεσμικό ατόπημα» που (σύμφωνα με τη Ν.Δ.) θα διαπράξει το ΠΑΣΟΚ, αν προκαλέσει βουλευτικές εκλογές οδηγώντας σε αδιέξοδο την προεκλογική εκλογή. Πώς μπορεί να αποτελεί «θεσμικό ατόπημα» κάτι που προβλέπεται από το Σύνταγμα;
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εκτός από το Σύνταγμα, υπάρχει και η πολιτική. Αρέσει, δεν αρέσει στη Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικά υποχρεωμένο να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές μόλις έχει τη νόμιμη ευκαιρία. Οταν η αντιπολίτευση κρίνει ότι η κυβέρνηση βλάπτει τον τόπο, τότε οι κάλπες είναι μονόδρομος. Για λόγους στοιχειώδους πολιτικής εντιμότητας: πώς είναι δυνατόν να θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ότι η Ν.Δ. βλάπτει τον τόπο και να ψηφίζουν μαζί Πρόεδρο;
Γι’ αυτό θεωρώ ότι οι αντιδράσεις στα όσα είπαν ο Ρέππας, ο Πάγκαλος και οι άλλοι είναι εντελώς προσχηματικές. Και τις προσχηματικές αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης μπορώ να τις κατανοήσω. Αλλά οι προσχηματικές αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ποιον εξυπηρετούν; Τη θεσμική ευρυθμία του τόπου; Ή τις προσωπικές φιλοδοξίες εκείνων που δεν πρόλαβαν να το πουν πρώτοι;
Ούτε έχει κανέναν λόγο το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά ενοχικά στο αυτονόητο. Προφανώς θα προκαλέσει εκλογές- αν δεν έχουν γίνει νωρίτερα… Και, αν τις κερδίσει, προφανώς θα εκλέξει Πρόεδρο της αρεσκείας του, έστω και με 151 ψήφους. Δεν καταλαβαίνω γιατί απαγορεύεται να κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτό που η Ν.Δ. και ο Μητσοτάκης έκαναν το 1990. Χωρίς τύψεις και χωρίς δισταγμούς.
Τα σημειώνω αυτά διότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την επανάληψη ενός γνωστού φαινομένου: η Ν.Δ. ψέγει το ΠΑΣΟΚ για «θεσμική αταξία», τη στιγμή που η Ν.Δ. είναι εκείνη που διαπρέπει στις «θεσμικές αταξίες». Και με τις αταξίες δεν έχω πρόβλημα. Αλλά η κοροϊδία δεν μου αρέσει.



Διχασμός

Του Γιάννη Πρετεντέρη
ΤΑ ΝΕΑ, 1.9.2014

Η επιστροφή από τις διακοπές συνοδεύεται από ένα εξαιρετικά απλό ερώτημα: ποιον συμφέρει να μην εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να γίνουν εκλογές;
Η απάντηση είναι εξίσου απλή: κανέναν. Εκτός ίσως από κάποιους ανεγκέφαλους ή τυχοδιώκτες. Για τρεις λόγους.
Πρώτον, επειδή μια εκβιαστική προσφυγή στις κάλπες θα οδηγήσει τη χώρα σε βαθύτατο διχασμό, ο οποίος δεν θα γεφυρωθεί το βράδυ των εκλογών. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα.
Υπενθυμίζω ότι το 2009 η ανερμάτιστη εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου να μπλοκάρει την προεδρική εκλογή οδήγησε μεν σε εκλογές, αλλά τον άφησε χωρίς συμμάχους και χωρίς στοιχειώδη συναίνεση τη στιγμή του Μνημονίου – τη συνέχεια την ξέρουμε…

“Όταν κατουράς στη θάλασσα, θα το βρεις στο αλάτι” έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης.

Δεύτερον, επειδή δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι εκείνοι που επιδιώκουν σήμερα το μπλοκάρισμα της προεδρικής εκλογής θα κερδίσουν τις βουλευτικές εκλογές που μπορεί να προκύψουν.

Είναι ακόμη λιγότερο βέβαιο ότι θα καταφέρουν να κυβερνήσουν ή έστω να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση, ιδίως αν καταργηθεί ή τροποποιηθεί εν τω μεταξύ το μπόνους των 50 εδρών.
Μεταξύ μας, δεν ε'ιναι καν βέβαιο ότι θα μπορέσουν να εκλέξουν Πρόεδρο ακόμη και μετά τις εκλογές, αφού μέσα στο διχαστικό κλίμα που θα έχει δημιουργηθεί η σημερινή συμπολίτευση θα τους επιφυλάξει προφανώς αντίστοιχη μεταχείριση και μάλλον θα δυσκολευτούν να βγάλουν Πρόεδρο παρέα με το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή – άλλο κόμμα δεν προβλέπεται να κυκλοφορεί στη Βουλή…
Ενδεχομένως βεβαίως να καταλήξουν σε κάποιον “Πρόεδρο μειοψηφίας”, αλλά όλοι αντιλαμβανόμαστε το πλήγμα που θα έχει υποστεί τότε η δημοκρατία μας.
Τρίτον, η λογική “σε εμποδίζω με κάθε τρόπο να κυβερνήσεις” είναι πάντα διπλής κατεύθυνσης.
Όσοι επιλέξουν να ανατρέψουν τη σημερινή κυβέρνηση με τέτοιες διαδικασίες είναι βέβαιο πως ανάλογες μεθοδεύσεις θα αντιμετωπίσουν όταν (και αν…) γίνουν κάποια στιγμή κυβέρνηση με τη σειρά τους. Και μάλιστα στο πολλαπλάσιο. Τότε το “μία σου και μία μου” δεν θα έχει όρια, ούτε τελειωμό.
Αυτό φυσικά μπορεί να μην ενδιαφέρει τον Καμμένο ή την Τζάκρη, που μάλλον θα μας κουνήσουν μαντίλι στις εκλογές, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν ενδιαφέρει την αξιωματική αντιπολίτευση; Και είναι φυσιολογικό να μην ενδιαφέρει την κοινωνία και τη χώρα;
Όλα τελικά υπακούουν σε έναν πολύ απλό κανόνα: η επιλογή του διχασμού στην πολιτική δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ούτε μόνο ένα ημίχρονο. Ούτε παίζεται μια κι έξω.

Γι’ αυτό και τον διχασμό επιδιώκουν συνήθως μόνο οι ανεγκέφαλοι και οι τυχοδιώκτες.
Α! Και ο Παπανδρέου το 2009…

Το τσίμπησε η Αυγη το καλούδι αυτο…

http://olympia.gr

Παιδικοί Σταθμοί: Πώς έμειναν εκτός δωρεάν φιλοξενίας 15.000 παιδιά και 22.500 στον «αέρα»


Απίστευτο το «αλαλούμ» γύρω από το ζήτημα των παιδικών σταθμών και τη δωρεάν φιλοξενία παιδιών μέσω ΕΣΠΑ. Λίγες ημέρες μετά την κυβερνητική διαβεβαίωση για τη χρηματοδότηση 89.642 προσφερόμενων θέσεων στις δομές και τη διασφάλιση 200 εκατ. ευρώ μέσω κοινοτικών και εθνικών πόρων, αποκαλύπτεται ότι μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», ο συνολικός αριθμός παιδιών που θα φιλοξενηθούν στις δομές ανέρχεται, εν τέλει, στα 74.912. Επομένως, 14.730 παιδιά δεν θα φιλοξενηθούν δωρεάν στους παιδικούς σταθμούς, παρά την πληθώρα προσφερόμενων θέσεων. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Ποιες οι αιτίες; Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο ΔΣ της Ένωσης, αφενός μεν, υπήρξαν αιτήσεις από πλευράς γονέων που δεν συμπληρώθηκαν σωστά. Στην πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων, οι γονείς επέλεξαν να δηλώσουν μόνο μία δομή και καμία εναλλακτική για την φιλοξενία των παιδιών τους. Ωστόσο, όπως παραδέχθηκαν οι δήμαρχοι, υπήρξαν ολιγωρίες από πλευράς κυρίως απερχόμενων δημάρχων οι οποίοι δεν προώθησαν στον κατάλληλο βαθμό την σχετική καμπάνια ενημέρωσης.

Οι αριθμοί

Τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ μιλούν από μόνα τους:

Οι συνολικές αιτήσεις παιδιών ανέρχονται στις 112.282.

Οι συνολικές έγκυρες αιτήσεις παιδιών ανέρχονται στις 97.629.

Οι συνολικές προσφερόμενες θέσεις από τις δομές ήταν 89.642.

Τοποθετήσεις

Συνολικά 74.912 παιδιά τοποθετήθηκαν στις δομές [51.013 (68%) σε δημοτικές και 23.899 (32%) σε ιδιωτικές]

Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται στα 177 εκατ. ευρώ. Με τα αρχικά 160 εκατ. ευρώ θα τοποθετούνται στο πρόγραμμα 67.500 παιδιά, ενώ με τα πρόσθετα 17 εκατ. ευρώ τοποθετήθηκαν επιπλέον 7.400 παιδιά.

Συμπεραίνεται ότι 22.717 παιδιά με έγκυρες αιτήσεις μένουν αυτή τη στιγμή στον «αέρα». Επίσης, 23 εκατ. ευρώ που προτίθετο να διαθέσει η κυβέρνηση για το πρόγραμμά φιλοξενίας παιδιών, αυτή τη στιγμή «λιμνάζουν».

Οι προτάσεις

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει τα «πυρά» της κατά του οριζόντιου κουρέματος 30% που είχε επιβληθεί από την αρχή στις προσφερόμενες θέσεις ανά δήμο. Προτείνει την κατάργηση του εν λόγω «πλαφόν» ύψους 70% και θα πιέσει να χρηματοδοτηθεί η φιλοξενία των περισσότερων από 22.000 παιδιών που δεν φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή δωρεάν.

Πιο συγκεκριμένα με ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ, με δεδομένο ότι υπάρχουν διασφαλισμένοι πόροι, καθώς και το γεγονός ότι οι προσφερόμενες θέσεις είναι περίπου 105.000, ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να καταργηθεί η ισχύουσα ρήτρα του προγράμματος, σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτείται μόνο το 70% της δυναμικότητας αυτών των δομών (δημοτικών και ιδιωτικών), ήτοι 89.000 θέσεις. «Με αυτόν τον τρόπο θα ανοίξουν και νέες – υπάρχουσες – θέσεις για τα παιδιά που δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις. Για όσα παιδιά και με αυτή τη ρύθμιση, δεν καλυφθούν από τις δομές που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», τότε να διατεθούν κονδύλια στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, προκειμένου να μπορέσουν να τα φιλοξενήσουν, έτσι ώστε να μη μείνει κανένα παιδί εκτός», συμπληρώνει η Ένωση.

Περαιτέρω, αυτοδιοικητικά στελέχη εκτιμούν ότι απαιτείται να δοθεί περαιτέρω παράταση στις αιτήσεις προκειμένου να υπάρξει η αντιστοίχηση γονέων που μείνανε εκτός και κενών θέσεων. Πολλοί σταθμοί έχουν καλύψει το σύνολό των θέσεών τους, τη στιγμή που γειτονικοί σταθμοί ή όμορων δήμων, έχουν πληθώρα κενών θέσεων. Επιπλέον, υπάρχουν δήμαρχοι που αναφέρουν ότι πρέπει να καταργηθεί το «πλαφόν» των 12 βρεφών στους σταθμούς, τη στιγμή που, όπως λένε, στις σκανδιναβικές χώρες φιλοξενούνται έως και 20 βρέφη σε αντίστοιχες δομές.

aftodioikisi.gr

Βουτάς σε παράνομο κολυμβητήριο;



Χθες έκλεισαν δύο κολυμβητήρια στη Θεσσαλονίκη: το Ποσειδώνιο και το Εθνικό, που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. «Ένα προβληματάκι με την άδεια», έλεγε το προσωπικό στο Ποσειδώνιο. «Αύριο μεθαύριο θα λυθεί και θ’ ανοίξουμε».

Το «προβληματάκι», στην πραγματικότητα, είναι ένα από αυτά τα θέματα που σε κάνουν να τρελαίνεσαι από αγανάκτηση αλλά και ανησυχία για το πώς αυτή η χώρα είναι δυνατόν να λειτουργήσει σωστά. ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ. Αυτό είναι το πρόβλημα. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ. Χώροι που δέχονται χιλιάδες πολίτες κάθε μέρα, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ. Δέχονται παιδιά από πολύ μικρές ηλικίες. Και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΑ!

Έκλεισαν, επίσης, όπως έμαθα, το Πανθρακικό Στάδιο και το Κολυμβητήριο Χανίων. Και πολλοί ακόμη χώροι, ενώ η λειτουργία άλλων είναι παράνομη και υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι για τους υπευθύνους που αναλαμβάνουν την ευθύνη να τους λειτουργούν χωρίς άδεια.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, μόνο στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν 300 αθλητικοί χώροι που χρειάζεται να είναι εφοδιασμένοι με άδεια λειτουργίας. Χθες, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, ΑΔΕΙΑ ΕΙΧΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΔΕΚΑ!

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να έχουν άδεια άλλοι 5 περίπου, καθώς κάποιες διαδικασίες -μοιραία- επιταχύνθηκαν.

Γιατί, όμως, δεν έχουν άδεια οι αθλητικοί χώροι; Θα σας πω γι' αυτούς που ξέρω, τα κολυμβητήρια της Θεσσαλονίκης. Επειδή οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης αδράνησαν -προφανώς λόγω καλοκαιριού κι αδειών- και αμέλησαν να φροντίσουν για τις αυτοψίες, παρόλο που ήταν γνωστό ότι η παράταση που είχε δοθεί για να λυθεί το ζήτημα των αδειών θα έληγε στις 30 Αυγούστου. Εξάλλου, και πριν λίγους μήνες είχαν κλείσει και πάλι τα κολυμβητήρια εσπευσμένα και γι' αυτό το λόγο δόθηκε η παράταση.

Υπάρχει η πιθανότητα οι ίδιοι οι φορείς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των χώρων να μη φρόντισαν εγκαίρως για τη σύνταξη των φακέλων, οπότε η ευθύνη να βαρύνει εκείνους κι όχι την Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση. Μπορεί, πάλι, να μην είναι έτσι τα πράγματα. Για το Ποσειδώνιο, τουλάχιστον, γνωρίζω ότι στις 23 και 24 Ιουνίου κατατέθηκαν όλα τα απαραίτητα για την αδειοδότηση έγγραφα, αλλά η αυτοψία δεν προγραμματίστηκε ποτέ. Ωστόσο, έγινε εσπευσμένα χθες (Δευτέρα) πρωί, μετά την κατακραυγή που έφερε το υποχρεωτικό κλείσιμο του κολυμβητηρίου.

Κι άντε καλά, το Ποσειδώνιο θα πάρει άδεια. Το Εθνικό, όμως, δεν θα πάρει άδεια, διότι είναι κτίσμα του 1965 χωρίς οικοδομική άδεια, σε οικόπεδο που δεν παραχωρήθηκε ποτέ στη ΓΓ Αθλητισμού από το ΑΠΘ, στο οποίο ανήκει. Για να πάρει άδεια το Εθνικό Κολυμβητήριο, θα πρέπει πρώτα να ενταχθεί σε ρύθμιση για αυθαίρετα κτίσματα και μετά να αρχίσει διαδικασία αδειοδότησης. Ή να υπάρξει πολιτική απόφαση να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση και να βγει το παράνομο νόμιμο. Έτσι κι αλλιώς, 50 χρόνια παράνομο είναι. Τώρα θα κολλήσουμε;

Αν δε λυθεί, όμως, το ζήτημα της αδειοδότησης των αθλητικών χώρων, δεν θα ανοίξουν και δεν θα μπορούν να γίνουν αγώνες καθώς δεν θα δοθούν άδειες αγώνων για κανένα άθλημα.

Σήμερα, λέει, Τρίτη, θα συνεδριάσει εκτάκτως η ΚΕΔΕ διότι το ζήτημα είναι σοβαρό. Τώρα, δηλαδή, που για άλλη μια φορά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, θα συνεδριάσει για να πιέσει. Λες και δεν υπήρχε ο χρόνος να γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες με ησυχία!

Οι έλεγχοι, πάντως, αποκαλύπτουν τέρατα: δημοτικό κολυμβητήριο κατασκευής 1995 διαπιστώθηκε ότι διέθετε παράνομη σύνδεση με την αποχέτευση.

Προσωπικά, ουδόλως ενδιαφέρομαι ποιος φταίει. Φταίνε όλοι τους το ίδιο. Υπεύθυνοι χώρων, υπάλληλοι δήμων, γραμματείς και υπάλληλοι Αποκεντρωμένων Αυτοδιοικήσεων. Όλοι τους! Ας φρόντιζαν να κάνουν τη δουλειά τους, να έχουν τις άδειες, να φροντίζουν να τις ανανεώνουν πριν τη λήξη τους. Ούτε μ’ ενδιαφέρει εάν ο ένας έστειλε τα χαρτιά αλλά ο άλλος άργησε να ανταποκριθεί. Όποιος ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του, ας έκανε αναφορές, ας πήγαινε στους πολιτικούς προϊσταμένους, ας έκανε πορείες διαμαρτυρίας, απεργίες πείνας, δεν με νοιάζει τι θα έκανε. Ας έβρισκε λύση.

Ανάλογο ζήτημα είχε δημιουργηθεί και με τα χιονοδρομικά κέντρα. Όλα ήταν παράνομα, καθώς το ζήτημα των αδειών λειτουργίας τους σκάλωνε στο ότι ΟΛΑ τα κτίσματα στο βουνό (καταφύγια κ.λπ.) ήταν παράνομα, οπότε κι επιχειρήθηκε η νομοθετική ρύθμιση της περίπτωσής τους.

Να σου πω, όμως, και το άλλο: γνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης γίνονται τσάτρα-πάτρα κι από υποχρέωση, νιώθεις ασφαλής να χρησιμοποιείς τους αθλητικούς χώρους ή -ακόμη περισσότερο- να στέλνεις τα παιδιά σου σε αυτούς;

Μήπως πρέπει να πάρουμε το ζήτημα της ζωής, της ασφάλειας και της υγιεινής λίγο πιο σοβαρά σε αυτή τη χώρα;

protagon