Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ

 
"Στον κόσμο τούτον» συλλογίζουνταν, «θά 'σαι αρνί ή λύκος.
Αν είσαι αρνί σε τρων - αν είσαι λύκος τρως. 
Θεέ μου, δεν υπάρχει ένα τρίτο ζώο, καλύτερο, δυνατότερο;"

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΝΕΤ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΡΙΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ!!!!

Παραγραφή - λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Ι. Νομοθετικό καθεστώς

ΙΙ. Παραγραφή
1. Χρόνος παραγραφής
2. Διακοπή παραγραφής
3. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί και ποινικό αδίκημα
ΙΙΙ. Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Ι. Νομοθετικό καθεστώςΟι διατάξεις του Ν.4057/2012, που αναφέρονται σε θέματα αργιών, καθώς κι εκείνες με τις οποίες προβλέπονται πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις, εφαρμόζονται αναλόγως για το μόνιμο προσωπικό των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών. (παρ.1 του άρθρου πέμπτου του Ν.4057/2012)
Στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου εμπίπτουν οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ α' βαθμού (άρθρο πέμπτο του ν. 4057/2012) και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, οι οποίοι υπάγονται σε όλες τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, εκτός των θεμάτων που αφορούν τους πειθαρχικώς προϊσταμένους, τα οποία ρυθμίζονται ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 121 και 191 του ν. 3584/2007 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 252 του ν. 3852/2010. (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ. 10874/03.05.2012)
Συνεπώς, από 14.03.2012, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.4057/2012 για:
-  την παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων ισχύει το άρθρο 112 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.
- τη λήξη της πειθαρχικής ευθύνης ισχύει το άρθρο 113 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012.
Για τα πειθαρχικά παραπτώματα που τελέστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4057/2012 θα εφαρμοστούν οι ουσιαστικού χαρακτήρα διατάξεις του προϊσχύσαντος πειθαρχικού δικαίου (άρθρο 106 επ. ν. 3528/2007- (άρθρο 110 επ ν. 3584/2007 για τους Ο.Τ.Α.) και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις του νέου πειθαρχικού κώδικα (άρθρο δεύτερο ν. 4057/2012). Για εκείνα εκ των παραπτωμάτων που εξακολούθησαν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4057/2012 θα εφαρμοστούν τόσο οι ουσιαστικής όσο και οι διαδικαστικής φύσεως διατάξεις του νέου πειθαρχικού κώδικα του ν. 4057/2012. (ΓνΝΣΚ 55/2013)

ΙΙ. Παραγραφή
1. Χρόνος παραγραφής
Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από την ημέρα που διαπράχτηκαν.
Τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων α', γ', δ', θ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007 παραγράφονται μετά επτά (7) έτη.

Κατ' εξαίρεση για το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 107, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία που ο αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος έλαβε γνώση της τέλεσης της πράξης. (άρθρο 112 παρ.1 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)
Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό. (άρθρο 112 παρ.5 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)2. Διακοπή παραγραφήςΗ κλήση σε απολογία ή η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο διακόπτουν την παραγραφή.
Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α', γ', δ', θ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, τα δέκα (10) έτη. (άρθρο 112 παρ.3 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)
Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου. (άρθρο 112 παρ.4 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)

3. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί και ποινικό αδίκημα: Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα.ΓΙΑ ΚΑΘΕ
Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος. (άρθρο 112 παρ.2 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)

ΙΙΙ. Λήξη πειθαρχικής ευθύνηςΟ υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. (άρθρο 113 παρ.1 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)
Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο την μετατρέπει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 109. (άρθρο 113 παρ.2 του Ν.3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012)

ΕΚΕΙ "ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε το είναι πολύ ενδιαφέρον ειδικά στην σελίδα 68 που αναφέρετεαι στην υπόθεση Αγωγών στο Πάτημα αλλά και για τους ΡΟΜΑ και για τα ΚΥΕ και για όλα .....

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΥΧΑΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΕΣ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ ΗΞΕΡΑΝ

Η επιτροπή καταστροφής εγγράφων της οικονομικής υπηρεσίας συγκροτήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο όπως  είδες από τα απομαγνητοφωνημένα.πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου.

Η απόφαση 45 του 2005, όπως μου δόθηκε επίσημα με θεωρημένο αντίγραφο από την Ελένη Κούκα το 2012 συμπλήρωσε το ".... και λοιπών υπηρεσιών" και προσέθεσε ονόματα της υπηρεσίας (μάλλον για να νιώθουν όλοι συνυπεύθυνοι, όταν βεβαίως ΚΑΝΕΙΣ δεν θα θυμόταν τι στην ευχή είχε αποφασιστεί σε ένα θέμα - απλή παρωνυχίδα μιας συνεδρίασης ενός δημοτικού συμβουλίου από αυτά που παιρνάνε εντελώς στο ντούκου.)
 
Και τώρα η συνέχεια του σήριαλ:

Την επιτροπή συγκαλεί η Ελένη Παπαδοπούλου (αδελφή στελέχους της παράταξής της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης) και τότε διευθύντρια Οικονομικών του δήμου, σήμερα συνταξιούχος.

Ποια επιτροπή όμως;

Ούτε αυτή που αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ούτε αυτής της απόφασης 45/2005.

ΜΟΝΟ 5 μέλη.

Με δύο μόνο υπηρεσιακούς - τους μόνους πιασμένους - θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος .... κακοήθής: Την Ελένη Παπαδοπούλου αδελφή όπως είπαμε στελέχους της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης και την Ελένη Κούκα (αν. γραμματέα του τότε ΠΑΣΟΚ - άσχετο ίσως για κάποιους αλλά αληθές).
Οι άλλοι υπηρεσιακοί που αναφέρονται σε όποιο από τα δύο πρακτικά θες εσύ αναγνώστη μου γιατί δεν κλήθηκαν; ΟΕΟ!

Μα τι στο διάολο γίνεται τώρα εδώ. καταλαβαίνεις μήπως εσύ αναγνώστη μου;;;;
Γιατί εγώ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΠΛΕΟΝ τι στο διάολο γινόταν στον δήμο τότε, λίγο πριν πάω σπίτι μου το 2006.

Η επιτροπή - αυτή τέλος πάντων η "ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ" επιτροπή που συνεκλήθη και που ουδείς γνωρίζει γιατί έχει αυτή την σύνθεση, θα λειτουργούσε - σου λέει - με βάση το ΠΔ 480/1995 που αφορά διαδικασία καταστροφής αρχείων άλλων υπηρεσιών και όχι της οικονομικής.

ΝΑΤΟ:

   ΠΔ 480Στο άρθρο 6 του ΦΕΚ παράγραφος 1 ο νόμος είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΟΣ:
Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα ΟΛΑ τα μέλη της.

Ένα να λείπει δεν υπάρχει απαρτία, δεν συνεδριάζει η επιτροπή ΛΕΕΙ ΤΟ ΦΕΚ.

Όμως το πρακτικό δεν είναι υπογεγραμμένο από το Στάθη Ανδρεόπουλο, όπως σου έχουμε ήδη δείξει εδώ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΙΓΚΙΠΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Οπότε ή δεν ήταν σε απαρτία άρα ΔΕΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΠΟΤΕ η επιτροπή που η Ελένη Παπαδοπούλου συγκάλεσε - όχι αυτή που αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο, έτσι και αλλιώς -  ή η κα Παπαδοπούλου και η κα Κούκα, δηλαδή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ της επιτροπής δεν έκαναν καλά την δουλειά τους που ήταν να ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΝ τον παρόντα κο Ανδρεόπουλο να υπογράψει.

Άλλωστε το πώς υπογράφουν οι αιρετοί - εκτός από αυτούς που είναι στο κόλπο - τέτοια πρακτικά όλοι πλέον γνωρίζουν στον δήμο.
Αυτόγραφα γιατί "έτσι λέει η υπηρεσία" βάζουν.
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΡΕΧΟΥΝΕ και τους φταίει ο αγγελιοφόρος.
Άρα όταν δεν υπογράφει ο κ. Ανδρεόπουλος ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και τους πολίτες για κάτι στραβό που τον έκανε να κρατηθεί, υπάρχει θέμα, έτσι δεν είναι;

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ:
Με αναφορά λοιπόν στο ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΛΕΙΨΟ  αυτό πρακτικό αλλά χωρίς να το κοινοποιήσουν βεβαίως, ενημερώνονται τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ότι "έχει τηρηθεί η διαδικασία" από την υπηρεσία του δήμου.
Έχει τηρηθεί η διαδικασία ...."

 ΚΑΓΧΑΣΤΕ ΤΡΙΣ!!!!

Και μετά συντάσσεται αυτό το φοβερό έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο Γ. Κουράση που του ζητάει να φέρει στο δημοτικό συμβούλιο θέμα για την έγκριση της διαδικασίας, Θέμα από αυτά που λένε στους αιρετούς "έλα μωρέ, τυπικό είναι, ΨΗΦΙΖΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ"!

Με βάση λοιπόν το .... λειψό πρακτικό 5929 της επιτροπής που ορίστηκε με την 45/2005 και την έγκριση από τα ΓΑΚ ( θα επανέλθω σε αυτό σε επόμενη ανάρτηση) ζητάει η κα Παπαδοπούλου να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο - λέει - ότι όλα έγιναν καλά και άγια.

Το ίδιο άλλωστε βεβαιώνει και δια των υπογραφών της και η κα Κούκα.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ γιατί κάποιοι μεταξύ των οποίων προφανώς και ο πρόεδρος του ΔΣ Γιώργος Κουράσης, ξέρανε τι σκατά είχαν γίνει.

Το βεβαιώνει αυτό η κα Κούκα στο έγγραφο που εχτές δημοσιοποιήσαμε, σε απάντησή της σε ενδιαφερόμενο δημότη.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΟΛΜΑΕΙ Η ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΨΕΥΔΕΣ ΟΤΙ ΕΚΑΝΑΝ Ο,ΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ, ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ και να θέλει να μου περιορίσει το δικαίωμα της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ σε όσους από βλακεία, σκοπιμότητα ή αμέλεια έχουν συμμετάσχει σε τέτοια ΣΟΥΡΓΕΛΑ!

Και θέλει να μην λέω - τουλάχιστον να λέω, δημόσια, επώνυμα και ενυπόγραφα  - ότι υπάρχουν υποθέσεις του δήμου, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ.

Φαίνεται ότι δεν έφτανε ότι απλά αναδεικνύω την αλήθεια από το blog ....

A.N.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

του Ν. Κομπότη
Αξιότιμοι Κοι/ες Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Βλέποντας τα θέματα του προσεχούς Δημοτικού συμβουλίου, διαπίστωσα μια σοβαρή παράληψη:

Δεν υπάρχει θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με το μείζον θέμα της εβδομάδας, που δεν είναι άλλο από την μεγαλειώδη πορεία κατά της ανεργίας, η οποία ξεκίνησε ήδη από την Πάτρα και θα καταλήξει στην Αθήνα την προσεχή Κυριακή.

Η πορεία αυτή οργανώθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και τα εργατικά σωματεία της Πάτρας. Συμμετέχουν δε με τον τρόπο τους και όλα τα Δημοτικά συμβούλια όλων των δήμων, από τους οποίους διέρχεται η πορεία και όχι μόνο.

Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τονίσω σε σας, ότι η ανεργία είναι ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα των συμπολιτών μας στο Χαλάνδρι. Δεν υπάρχει ούτε μια οικογένεια, που να μην έχει έστω και έναν άνεργο στους κόλπους της. Η ανεργία ,όπως καλά γνωρίζετε δεν πλήττει μόνο τους ανέργους αλλά περισσότερο, μπορώ να πω, τους εργαζόμενους, αφού αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για του ύψους του μεροκάματου και για την διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος και των εργασιακών σχέσεων.

Μετα από αυτά σας καλώ να θέσετε το θέμα αυτό για συζήτηση, εκτός ημερήσιας διάταξης με στόχο:

α) Να βγάλετε ένα ψήφισμα συμπαράστασης στους οδοιπόρους συμπατριώτες μας

β) Να καλέσετε τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν σ΄ αυτήν την κινητοποίηση

γ) Να οργανώσετε πορεία των Χαλανδραιων την Κυριακή το απόγευμα από την Πλατεία της πόλης μας προς το Σύνταγμα για να υποδεχτούμε τους οδοιπόρους από την Πάτρα και τους άλλους ενδιάμεσους δήμους και να διαδηλώσουμε μαζί τους.

δ) Να καλέσετε την συμμετοχή και των όμορων δήμων σ΄ αυτήν την πορεία.


Με τιμή
Νίκος Κομπότης
Φυσικός
Δημότης Χαλανδρίου


ΥΓ : Αναγκάζομαι να απευθυνθώ προσωπικά σε σας, διότι ο Πρωτοσύγκελος και τα εξαπτέρυγα του που διοικούν τον δήμο μας δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεφύγουν από την διαχείριση της μιζέριας μας και από την επιλογή τους να μετατρέψουν τον δήμο μας σε παράρτημα του φιλόπτωχου ταμείου της εκκλησίας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 6η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.        Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ο.Ε. 2012.

2.        Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ο.Ε. 2013.

3.        Εγγραφές νηπίων και βρεφών στον Παιδικό Σταθμό της οδού Πρωτέως.

4.        Διαγραφή ή μη οφειλής τέλους ενταφιασμού.

5.        Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια).

6.        Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

7.        Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 417/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

8.        Έγκριση σκοπιμότητας, ανάγκη εκτέλεσης και τρόπου διενέργειας των εργασιών:
1. «Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.» 2. «Κλάδεμα ψηλών δέντρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους» και 3. «Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δέντρων».

9.        Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές» Α.Μ. 4/2015.

10.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων», Α.Μ. 11/09.
                                                                                          

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΜΠΑΖΗΑφιέρωμα στο Γρηγόρη Μπιθικώτση και στον Γιώργο Ζαμπέτα από τον δήμο Χαλανδρίου και τον τραγουδοποιό Παντελή Αμπαζή και το συγκρότημά του (πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι).

Η συναυλία θα γίνει στο Κέντρο Νεότητας (Αντιγόνης και Δαναΐδων) το

Σάββατο 9 Απριλίου στις 7μμ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Αντί εισιτηρίου προσφέρουμε ένα κουτί γάλα ή ένα πακέτο τροφή διαρκείας για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από την κρίση και τους πολέμους.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ: Graffiti Διαγωνισμός Kάντε graffiti σε τοίχο με θέμα "Σούπερ Ήρωες και Ήρωες Κόμικς"
Ελάτε να ομορφύνουμε την Πόλη μας και να μεταμορφώσουμε ένα ντουβάρι σε ένα χώρο έκφρασης και αστικής τέχνης.

Έναν πρωτότυπο τρόπο να καλλωπιστεί ο τοίχος στην παιδική χαρά του Άλσους Εθνικής Αντιστάσεως (Κάλβου & Μαλακάσης) σκέφτηκε η Επιτροπή Νεότητας του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Εν όψει της εθελοντικής δράσης της Let’s do it, τα μέλη της Επιτροπής Εθελοντισμού και της Επιτροπής Νεότητας του Δήμου μας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και σας προσκαλούν να καθαρίσουμε όλοι μαζί το Άλσος και την παιδική χαρά Εθνικής Αντιστάσεως. Στην συνέχεια οι νέοι καλλιτέχνες θα έχουν την δυνατότητα να εκφραστούν με διαγωνισμό Graffiti!

Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Σούπερ Ήρωες και Ήρωες Κόμικς» και δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι επιθυμούν να εκφραστούν μέσα από την τέχνη του γκράφιτι, είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Οποιαδήποτε δημιουργική έκφραση είναι καλοδεχούμενη, με την προϋπόθεση ότι θα είναι κατάλληλη για παιδιά σχολικής ηλικίας, δεν θα προσβάλει και δεν θα προκαλεί.

Ελάτε την Κυριακή 17 Απριλίου 2016, να καθαρίσουμε και διακοσμήσουμε έναν μονότονο τοίχο με τους αγαπημένους μας Ήρωες.

Ο κάθε συμμετέχοντας θα έχει στην διάθεσή του μια επιφάνεια 2 μέτρων για να εκφράσει την ιδέα του, την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει στο χρονικό περιθώριο των 2 ωρών.

Για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό δήλωσε συμμετοχή στο neotita@philothei-psychiko.gov.gr

Η Περιφέρεια Αττικής υπέγραψε Σύμβαση για τον Ηλεκτροφωτισμό στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ εντός των διοικητικών της ορίων

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο παράπλευρο οδικό δίκτυο του άξονα ΠΑΘΕ (του αυτοκινητοδρόμου Πατρών - Aθηνών - Θεσσαλονίκης – Ευζώνων) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής», υπέγραψε η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 700.000 ευρώ (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνει σειρά εργασιών για τη συμπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού του παράπλευρου οδικού δικτύου του άξονα ΠΑΘΕ στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στην Π.Ε.Δ.Α. και την Γαλλική Εθνική Ένωση των Δημοτικών Κέντρων για την Κοινωνική Δράση (UNCCAS)

Υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στην Π.Ε.Δ.Α. και την Γαλλική Εθνική Ένωση των Δημοτικών Κέντρων για την Κοινωνική Δράση (UNCCAS) με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων των Δήμων της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο φορέων στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των Open Days 2015 και είχε αποφασιστεί να υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Π.Ε.Δ.Α. και της UNCCAS για τη δημιουργία Δικτύου Κοινωνικών Παροχών στην Αττική, όπου η UNCCAS θα ενισχύσει τις δράσεις των Δήμων.

Στην αντιπροσωπεία της Π.Ε.Δ.Α. συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας και Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων και Καματερού Νίκος Σαράντης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Αλληλεγγύης, Ισότητας και Ένταξης και Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης και ο Βασίλης Καμπέρης, σύμβουλος του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Α.

Το Πρωτόκολλο Συμφωνίας, έχει ως εξής:

«Η Εθνική Ένωση των Κοινοτικών Κέντρων Κοινωνικής Δράσης (U.N.C.C.A.S.) και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) εκφράζουν τη βούλησή τους να συλλογιστούν, εργαστούν και αναπτύξουν τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των τοπικών ελληνικών αρχών και των C.C.A.S./C.I.A.S. στη Γαλλία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις.

Η U.N.C.C.A.S., που δημιουργήθηκε το 1926, συμπεριλαμβάνει, υποστηρίζει, δημιουργεί και συμβουλεύει τα κοινοτικά και διακοινοτικά κέντρα κοινωνικής δράσης (C.C.A.S. και C.I.A.S.), δημόσιες δομές που έχουν άμεση επαφή με τους πολίτες και είναι επιφορτισμένες με την αποστολή της πρόληψης και της κοινωνικής ανάπτυξης στην επικράτειά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η U.N.C.C.A.S. υποστηρίζει την ανάδειξη και ανάπτυξη των τοπικών σχεδίων κοινωνικής ανάπτυξης και προωθεί την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Η Π.Ε.Δ.Α., έχοντας ως βασικό μέλημά της, την ανταπόκρισή της στις ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, εργάζεται επί του παρόντος για την καλύτερη διάρθρωση της κοινωνικής δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σχεδιάζει να προωθήσει, να υποστηρίξει και να συντονίσει διαφορετικές μορφές δράσεων που υλοποιούνται από τα μέλη της.

Οι δύο οργανισμοί έχουν προσδιορίσει ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος προς διερεύνηση και ειδικότερα:

-εκτιμούν ότι η αύξηση των κοινωνικών αναγκών αποτελεί πραγματικότητα σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και είναι αναγκαία η εφαρμογή αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

-αντιλαμβάνονται την κοινωνική δράση ως μια δυναμική, διαρκή και εξελισσόμενη διαδικασία, αλλά και ως μία κοινή ευθύνη των εμπλεκόμενων τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων που δραστηριοποιούνται και σε αυτόν τον τομέα και έχουν ως κεντρική μέριμνα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών και κυρίως των περισσότερο ευάλωτων. Αυτή η αντίληψη της κοινωνικής δράσης απαιτεί, συλλογικά και από την πλευρά του καθένα, διαρκείς προσπάθειες και συνεχή συνεργασία προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα.

-εκτιμούν ότι οι πολιτικές κοινωνικής δράσης πρέπει να αναπτυχθούν σε τοπικό επίπεδο, εφαρμόζοντας την προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» και ότι η μέθοδος της πολυεπίπεδης επιμερισμένης διακυβέρνησης (σε εδαφικές περιοχές, μεταξύ των τοπικών αρχών και των συνεταιριστικών φορέων, αλλά και μεταξύ των διαφόρων επιπέδων περιφερειακής διοίκησης) είναι η καταλληλότερη για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων από την άποψη της κοινωνικής συνοχής.

-θεωρούν ότι οι πολιτικές για την κοινωνική δράση πρέπει να είναι σε αρμονία με τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες, όπως ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της πολυμορφίας, η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών.

-αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών όσον αφορά την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Σε συνέχεια της πρώτης τους συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες, στις 14 Οκτωβρίου 2015, οι υπογράφοντες δεσμεύονται να συνεργαστούν και αποφασίζουν να διαμορφώσουν ένα κοινό πλαίσιο εργασίας, σύμφωνα με τον τρόπο και τους στόχους που καθορίζονται κατωτέρω.

1.Στόχοι

-Να γνωρίσουν καλύτερα, οι ελληνικές αρχές, το σύστημα διακυβέρνησης και τις δραστηριότητες των C.C.A.S. /C.I.A.S.: νομική μορφή, υποχρεωτικές και προαιρετικές δραστηριότητες, κ.λπ.

-Να διαμορφώσουν προτάσεις, από τις ελληνικές αρχές για την οργάνωση της τοπικής κοινωνικής δράσης στην περιοχή της Αττικής ο Να οριστεί ένα σταθερό πλαίσιο για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών

2.Άξονες εργασίας

-Η διακυβέρνηση της τοπικής κοινωνικής δράσης σε επίπεδο δημοτικό και διαδημοτικό

-O συντονισμός των υπηρεσιών στις εδαφικές περιοχές

-Η παρακολούθηση των κοινωνικών δράσεων και η ανάλυση των αναγκών (στόχευση)

-Η ευαισθητοποίηση των αιρετών από τοπικές αρχές στους τρόπους διακυβέρνησης και άσκησης της τοπικής κοινωνικής δράσης

-Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας στους ακόλουθους τομείς (κατάλογος όχι περιοριστικός): ανάλυση των τοπικών κοινωνικών αναγκών, δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους, κοινωνική στέγαση, πρόσβαση στα δικαιώματα, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.

3. Τρόπος υλοποίησης των δράσεων

3.1 Διερευνητικές αποστολές

- Επισημοποίηση των αρχικών ανταλλαγών με την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας στην Αθήνα

-Πρόσκληση μίας αντιπροσωπείας από την U.N.C.C.A.S. στην Αθήνα προκειμένου να συναντηθεί με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της Π.Ε.Δ.Α.,

-Υποδοχή μίας αντιπροσωπείας από την Π.Ε.Δ.Α. στα C.C.A.S. και στα C.I.A.S. στη Γαλλία,

-Πρόσκληση μίας αντιπροσωπείας από την Π.Ε.Δ.Α. προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του επόμενου Συνέδριου της U.N.C.C.A.S., το 2016, στο Clermont-Ferrand.

3.2Σχέδιο δράσης και υποστήριξης

-Ανταλλαγές ορθών πρακτικών και μεταφορές εμπειριών, ο Εκπαιδευτική επίσκεψη και διερευνητικές αποστολές, ο Διαμερισμός πληροφοριών: ενημερωτικά δελτία, ιστοσελίδα, κ.λπ.

-Υλοποίηση πειραματικών δράσεων σε θέματα που θα καθοριστούν και στην ανάπτυξη των θεσμικών αδελφοποιήσεων, ο Ευαισθητοποίηση των αιρετών.

Συμπληρωματικές δράσεις μπορούν να προκύψουν με βάση τις ανάγκες που θα προσδιορισθούν από τα δύο μέρη, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις προκειμένου να υλοποιηθούν πειραματικές πτυχές ή ανταλλαγές ορθών πρακτικών.

Για την υλοποίηση του παραπάνω πλαισίου συνεργασίας, τα δύο μέρη δεσμεύονται να αναπτύξουν τους προαναφερόμενους άξονες και να ξεκινήσουν μία βιώσιμη προοπτική ανταλλαγών μεταξύ των τοπικών αρχών, προκειμένου να δημιουργήσουν, μία πραγματική συνεργασία στον τομέα της τοπικής κοινωνικής δράσης και να προωθήσουν τις πολιτικές αλληλεγγύης.

4.Διάρκεια και Αξιολόγηση

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται για ένα χρονικό διάστημα 4 ετών.

Μία τακτική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων θα γίνεται, το ελάχιστο, κάθε χρόνο, καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές».

Το φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι από την πρώτη συνάντηση αντιπροσωπειών της Π.Ε.Δ.Α. και της UNCCAS στις Βρυξέλλες.