Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο δήμαρχος να προχωρήσει σε απευθείας αναθέσειςΜε αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο δικηγόρος Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου δημοσιεύει στο νομικό περιοδικό Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου (τεύχος Δεκεμβρίου 2013), τη γνωμοδότησή του στην οποία εξετάζει εάν και υπό ποιους όρους είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση εκ μέρους του Δημάρχου προμηθειών των Δήμων.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η διαδικασία της απευθείας ας ανάθεσης αποτελεί εξαιρετική διαδικασία. Επιπλέον, υπάρχει ειδική αρμοδιότητα Δημάρχου για τη συντέλεση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας,μετά από γνώμη του Δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής επιτροπής. Ο δήμαρχος μπορεί να προσφεύγει στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για προμήθειες του Δήμου, εφόσον η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει κατ’ είδος και σε ετήσια βάση το συνολικό ποσό των 15.000 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Εξάλλου, ειδικώς το ζήτημα των προμηθειών των Δήμων ρυθμίζεται με το άρθρο 209 παρ. 1 του Ν 3463/2006 («Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»). Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη: «Οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του ΠΔ 370/1995 (ΦΕΚ Α΄ 199), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το ΠΔ 105/2000 (ΦΕΚ Α΄ 100) και των αντίστοιχων του ΠΔ 57/2000 (ΦΕΚ Α΄ 45)».
Με τις ανωτέρω διατάξεις η ρύθμιση των προμηθειών των Δήμων παραπέμπεται ευθέως στις ειδικότερες διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών («Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 παρ. 6 ορίζεται: «“Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης” ή “απευθείας ανάθεση” είναι η διαδικασία εκείνη στα πλαίσια της οποίας η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει στους προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς». Περαιτέρω, στο άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ προβλέπεται: «1. Προμήθεια με “διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης” ή “απευθείας ανάθεση” μπορεί να γίνει εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν 1797/1988. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφίου (ζ) της παρ. 20 του άρθρου 3 του Ν 1797/1988 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 105/1988. 2. Προκειμένου να διενεργηθεί προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ’ αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς τους … 
Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 20 του Ν 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αρμόδιος είναι ο Δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου»

Διαβάστε τη γνωμοδότηση του κ. Απ. Παπακωνσταντίνου: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ.

http://www.aftodioikisi.gr/, 10/1/2014

Τι κοστίζει να επισκεφτείς γιατρό ή νοσοκομείο στη Σουηδία.

Θα ήθελα να περιγράψω το οικονομικό πλαίσιο (από την πλευρά του Ασθενούς) για την Δημόσια Υγεία στη Σουηδία. Το πλαίσιο αυτό αλλάζει λίγο από Νομό σε Νομό αλλά χονδρικά είναι περίπου το ίδιο σε όλη την χώρα. Eδώ παίρνω σαν παράδειγμα τον Νομό του Jonkoping. Ότι γράφω ισχύει τώρα, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2014, αλλά κάπως έτσι ήταν το σύστημα από το 1987 τουλάχιστον, που γνωρίζω τη Σουηδία. Ότι ισχύει για τους Δημόσιους Ιατρούς (που είναι η μεγάλη πλειοψηφία στην Σουηδία), ισχύει και για τους Ιδιώτες Ιατρούς που έχουν σύμβαση με το Σουηδικό Δημόσιο.

Στη Σουηδία υπάρχει ένα ενιαίο ταμείο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σύνταξης για όλους τους κατοίκους της χώρας είτε αυτοί εργάζονται είτε όχι.

Το νόμισμα είναι η Σουηδική Κορώνα. 10 Σουηδικές Κορώνες (Σ.Κ.) είναι 1,13 Ευρώ (Ε). 

Τα ποσά στα οποία θα αναφερθώ παρακάτω τα έχω μετατρέψει κατά προσέγγιση σε Ευρώ για την ευκολία μας.

Κάθε φορά που κάποιος θέλει να επισκεφτεί ένα Γενικό Ιατρό για εξέταση στο Κέντρο Υγείας κοστίζει 17 Ε. Επίσκεψη κατ´οίκον κοστίζει 34 Ε. Ανανέωση παλιάς συνταγής κοστίζει 11 Ε. Αν θελήσει να πάει κανείς από μόνος του κατευθείαν στο Νοσοκομείο κοστίζει 34 Ε. Σε περίπτωση που ο Νοσοκομειακός Ιατρός θεωρήσει ότι ο Ασθενής δεν χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης αλλά πρωτοβάθμιας, μπορεί να παραπέμψει τον Ασθενή πίσω στο Κέντρο Υγείας (και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά). Αν όμως ο Ασθενής επισκεφτεί πρώτα τον Γενικό του Ιατρό και ο Γενικός Ιατρός παραπέμψει επειγόντως τον Ασθενή στο Νοσοκομείο, τότε ο Ασθενής δεν πληρώνει τίποτε επιπλέον για την επίσκεψη στο Νοσοκομείο παρά μόνο ότι κόστισε για να επισκεφτεί τον Γενικό Ιατρό (17 Ε). Αν η παραπομπή στο Νοσοκομείο δεν είναι επείγουσα κοστίζει στον Ασθενή επιπλέον 17 Ε. Στον φυσικοθεραπευτή ή τον εργοθεραπευτή του Κέντρου Υγείας η επίσκεψη κοστίζει 9 Ε. Σε περίπτωση που ο Ασθενής χρειάζεται κάτι απλό μπορεί να συμβουλευτεί και νοσηλεύτρια και τότε είναι δωρεάν. Η περίθαλψη των παιδιών και των νέων κάτω των 20 ετών καθώς και των στρατευμένων είναι δωρεάν. Η παρακαλούθηση των εγκύων από Μαία είναι δωρεάν. Το τεστ εγκυμοσύνης κοστίζει 11 Ε. Ένα τεστ Παπανικολάου κοστίζει 11 Ε. Τέλος η μαστογραφία κοστίζει και αυτή 11 Ε.

Αν για κάποιο λόγο ο Ασθενής δεν έχει να πληρώσει επί τόπου του στέλνουν λογαριασμό στο σπίτι. Αν αγνοήσει τον λογαριασμό δεν τον παν και στα δικαστήρια.. αλλά την επόμενη φορά που θα πάει στον Ιατρό θα του γίνει παρατήρηση.

Ο Ασθενής παίρνει απόδειξη κάθε φορά που πληρώνει για να επισκεφτεί Ιατρό ή άλλο νοσηλευτικό προσωπικό και αυτές τις αποδείξεις πρέπει να τις κρατά (αν και αυτά καταγράφονται και στον υπολογιστή του Ιατρού).

Μέσα στην διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους ένας Ασθενής μπορεί να πληρώσει για Ιατρούς, υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό και νοσηλίες μέχρι και 125 Ε συνολικά. Από εκεί και πέρα βγάζει κάρτα ελευθέρας και μπορεί να επισκέπτεται τους Ιατρούς και το υπόλοιπο νοσηλευτικό προσωπικό εντελώς δωρεάν για το ίδιο έτος.

Η περίθαλψη για τα παιδιά και νέους μέχρι και 20 ετών είναι εντελώς δωρεάν ήδη από την πρώτη επίσκεψη.

Σε περίπτωση που γίνει εισαγωγή στο Νοσοκομείο, ο Ασθενής πληρώνει 11 E/ημέρα τις πρώτες δέκα ημέρες και μετά την δέκατη ημέρα 7Ε/ημέρα. Φακελλάκια δεν υπάρχουν στη Σουηδία. Μπορεί π.χ. να κάνει κανείς εγχείρηση καρδιάς by-pass, να μείνει στο Νοσοκομείο 10 ημέρες, και να πληρώσει συνολικά 110 Ε. 

Για την φαρμακευτική περίθαλψη:

Το κόστος των 125 πρώτων Ε για φάρμακα σε ένα ημερολογιακό έτος το επωμίζεται εξολοκλήρου ο ασθενής και από εκεί και πάνω πληρώνει όλο και μικρότερη συμμετοχή. Και σε αυτή την περίπτωση κρατά τις αποδείξεις (αν και αυτά τα ποσά αποθηκεύονται επίσης στον υπολογιστή του Φαρμακείου). Αν μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος ο ασθενής ξεπεράσει συνολικά συμμετοχή 250 Ε για φάρμακα τότε παίρνει κάρτα ελευθέρας και για τα φάρμακα για το έτος αυτό.
Με το σύστημα αυτό αποθαρρύνονται οι Ασθενείς οι οποίοι απλώς είδαν φως στο Κέντρο Υγείας και μπήκαν…έτσι για να μετρήσουν την πίεσή τους…και έτσι αποφεύγεται ο άσκοπος συνωστισμός.
Με το σύστημα επίσης αυτό, παρακινείται έμμεσα ο Ασθενής να προστρέξει πρώτα στον Γενικό Ιατρό αντί να πάει στο Νοσοκομείο αφού είναι φθηνότερο να επισκεφτεί τον Γενικό Ιατρό του. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι ο Ασθενής σέβεται το Ιατρό και το έργο που αυτός επιτελεί (διότι ως γνωστόν ό,τι είναι δωρεάν δεν είναι καλό και μόλις πάμε και πληρώσουμε για το ίδιο πράγμα τότε αμέσως αυτό μεταμορφώνεται και γίνεται καλύτερο….). 
Με το σύστημα αυτό καλύπτεται τέλος και ένα μέρος της χρηματοδότησης των μονάδων Υγείας της χώρας. Να πω ότι τα Κέντρα Υγείας έχουν δικό τους προυπολογισμό και στο τέλος της χρονιάς ο διευθυντής του κάθε Κέντρου Υγείας συντάσσει ετήσιο οικονομικό ισολογισμό. 
Να τονισθεί βέβαια και το ότι στη Σουηδία όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα εγγυημένο κατώτατο εισόδημα από το κράτος (ανεξάρτητα αν έχουν εργαστεί ποτέ στην ζωή τους ή όχι) και αυτό το 2014 ανέρχεται γύρω στα 700 Ε τον μήνα. Το κόστος ζωής στη Σουηδία και στην Ελλάδα είναι πλέον περίπου το ίδιο. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ : Μπλόκο από το ΣτΕ στις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας


Αποκλειστικό ..Μπλόκο από το ΣτΕ στις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας

Συνεχίζουν τα προβλήματα για τους επιτυχόντες του προγράμματος για τις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ αφού μετά την προσωρινή διαταγή για αναστολή των προσλήψεων από τον Πρόεδρο του Άρειου Πάγου σχετικά με τις προσλήψεις στα δικαστήρια τώρα έρχεται το ΣτΕ να βάλει μπλόκο στις προσλήψεις των επιτυχόντων.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με έγγραφο του Προέδρου του ΣτΕ κ. Σωτήριου Ρίζου που έχει στην διάθεση του αποκλειστικά το dikaiologitika.gr το Συμβούλιο της Επικρατείας βάζει νέα εμπόδια στις προσλήψεις των επιτυχόντων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Είχε προηγηθεί λίγο πριν το νέο έτος έγγραφο του Αρείου Πάγου που επίσης αποκλειστικά είχαμε αποκαλύψει που έδινε διαταγή για προσωρινή αναστολή των προσλήψεων των επιτυχόντων κοινωφελούς εργασίας στα δικαστήρια της χώρας. Το έγγραφο του Προέδρου του ΣτΕ επικαλείται το ειδικό καθεστώς που διέπει τους δικαστικούς υπαλλήλους και δεν συνάδει με τις προϋποθέσεις πρόσληψης που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση για την υλοποίηση του προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας. 
Επίσης το έγγραφο αναφέρει ότι η κοινή υπουργική απόφαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί και δεν μπορεί να επιβάλλει στους προϊσταμένους των δικαστηρίων δικαστές την αναγκαστική πρόσληψη προσώπων επιλεγομένων από διοικητικό οργανισμό όπως ο ΟΑΕΔ, καθώς και να καθιερώσει την ευθύνη των δικαστών για την ασφάλεια εργαζομένων βάσει των διατάξεων του εργατικού δικαίου . 
Ο Πρόεδρος του ΣτΕ αναφέρει επίσης ότι οι κενές θέσεις στα Δικαστήρια της χώρας σε σύμφωνη γνώμη με το υπουργείο Δικαιοσύνης θα καλυφθούν από την διαθεσιμότητα. Έτσι και με την αναστολή των προσλήψεων των επιτυχόντων του ΟΑΕΔ στα Δικαστήρια της χώρας συνεχίζονται τα διαρκεί προβλήματα στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφού είναι η τρίτη φορά που οι επιτυχόντες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην πρόσληψη τους με αποκορύφωμα την ξαφνική αλλαγή των αποτελεσμάτων επιτυχόντων από τον ΟΑΕΔ. Ακολουθεί ολόκληρο το έγγραφο του Προέδρου του Αρείου Πάγου που έχει στην διάθεση του μόνο το dikaiologitika.gr

Διαβάστε παρακάτω το έγγραφο του Προέδρου του ΣτΕ :

"Πότε θα σταματήσετε να μας γ@μ@τε;" - Είπε ο δήμαρχος Κηφισιάς στον Γιοχάνες Χαν
xsasff

Ένα απίστευτο περιστατικό σύμφωνα με τον Μικροπολιτικός στα Νέα φέρεται να έλαβε χώρα σε εκδήλωση που οργάνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός με τη συμμετοχή δημάρχων Αττικής και του επιτρόπου περιφερειακής ανάπτυξης Γιοχάνες Χαν.
Γράφει χαρακτηριστικά ο Μικροπολιτικός: «Κάποια στιγμή μαθαίνω ότι ο δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης, απευθυνόμενος στον επίτροπο του είπε κάτι σε στυλ «πότε θα σταματήσετε να μας γ...ε;». Το σχόλιο μεταφράστηκε στον Αυστριακό, ο οποίος πάντως έμεινε ψύχραιμος.»

http://www.spirospero.gr/index.php/politiki/89909-pote-tha-stamatisete-na-mas-g-m-te-eipe-o-dimarxos-kifisias-ston-gioxanes-xan

ΓΣΕΕ: Στο 33% η πραγματική ανεργίαFOSPHOTOS / Menelaow Myrillas

Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία, αναφέρεται η ΓΣΕΕ, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακά τερτίπια της κυβέρνησης. Το 2014 ο μη ενεργός πληθυσμός θα είναι κατά 1.100.000 άτομα περισσότερος από τους απασχολούμενους με ότι αυτό συνεπάγεται
Η εργατική συνομοσπονδία αναφέρει στην ανακοίνωσή της, ότι: "Τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής Επιβεβαιώνουν δυστυχώς τις προβλέψεις για τα τραγικά αποτελέσματα των μνημονιακών πολιτικών που οδηγούν στην εφιαλτική αύξηση της ανεργίας. Μπορεί ο Υπουργός Εργασίας να μιλά κάθε φορά για «απαισιόδοξους προφήτες» σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις της Συνομοσπονδίας, το ποσοστό όμως του 27,8% των ανέργων αποδεικνύει ποιοι αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει γύρω τους και ποιοι με τερτίπια και επικοινωνιακά τεχνάσματα επιχειρούν να κάνουν το μαύρο άσπρο.

Μπορεί η ΕΛΣΤΑΤ να υπολογίζει την ανεργία τον Οκτώβρη στο 27,8% η πραγματική ανεργία όμως αγγίζει το 33%. Το 2014 ο μη ενεργός πληθυσμός θα είναι κατά 1.100.000 άτομα περισσότερος από τους απασχολούμενους με ότι αυτό συνεπάγεται.

Κύριοι της Κυβέρνησης, πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι. Αυτό πρέπει να καταλάβετε και να λάβετε εδώ και τώρα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας που αποτελεί και το σημαντικότερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι απαίτηση όλων να εγκαταλειφθούν άμεσα οι πολιτικές της ύφεσης, της λιτότητας και της φοροεπιδρομής. Η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει τον αγώνα με κάθε μέσο και τρόπο για να μπει οριστικό τέλος στα μέτρα και στις πολιτικές που καταστρέφουν οικονομία και κοινωνία".

 
 
ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ: Η αναδημοσίευση γίνεται γιατί θεωρήσαμε ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΓΣΕΕ. ΝΟΜΙΖΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΤΗΣ.

"ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ" .... ΝΑΙ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ! ΣΚΙΑΧΤΗΚΑΜΕ ....

"Γιατί δεν ΄γράφεις ονόματα, φοβάσαι;"

Την έχω βαρεθεί αυτή την παπάτζα από πονηράκηδες που ψάχνουν να βρουν τι να πουν ενάντια στην Πλατεία αλλά είμαστε μπροστά σε μια αναμέτρηση και ΤΙΠΟΤΑ δεν θα πέφτει κάτω, ώστε οι δημότες να λάβουν τις αποφάσεις τους με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν

Αυτό άκουσα και για τους αντιπολιτευόμενους που έκαναν απαρτία στον Κουράση για να περάσει τον προϋπολογισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο με 14 ψήφους στους 41, δηλαδή ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ 50% +1.

Η απαρτία έγινε γιατί στους 14 παρόντες δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας προστέθηκαν 7 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης για να φτάσει η συνεδρίαση στον αριθμό των 21 παρόντων στους 41.

ΔΗΛΑΔΗ ΑΡΚΟΥΣΕ ΕΝΑΣ (1 - JEDEN - ΟΝΕ - EINS - UNO - UN),

μόνο ένας εξ αυτών, να έλεγε ότι δεν συμμετέχει στο Δ.Σ. χωρίς την ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ απαρτία από την πλειοψηφία και να έθετε το θέμα της ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ του νόμου περί συνεδρίασης της επιτροπής διαβούλευσης, για την συζήτηση του προϋπολογισμού με τους φορείς της πόλης και η συνεδρίαση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί και η διοίκηση θα είχε αναγκαστεί να συμμορφωθεί με το νόμο.

ΕΠΑΝΑΛΑΝΒΑΝΩ: ΕΝΑΣ!

Όμως η γνωστή γαλαζοπρασινοκόκκινη παρέα της Κουρασικής Αριστεράς - Κεντροαριστεράς έκανε πάλι την δουλειά της.

Την δουλειά που σχεδιάζει να κάνει και στις δημοτικές εκλογές κατά πως φαίνεται και επιχειρούν παντού να μπλοκάρουν τις εξελίξεις για την συγκρότηση εναλλακτικής πρότασης διοίκησης του δήμου.

(ΚΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΟΥΝΑΓΕ)

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΕΥΚΟΛΑ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΝ ΟΙ (κυριολεκτικά) ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΜΑΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ - από εκεί πήραμε και εμείς αυτή τη σελίδα - όπου μπορείτε να δείτε ποιοι ήταν και ποιοι δεν ήταν στο συμβούλιο.


Το Χαλάνδρι χρειάζεται

ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

για ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΠΟΡΕΙΑ!

Και σε αυτή την προοπτική δεν χωράνε αποκλεισμοί όσων πραγματικά  πιστεύουν στην ανάγκη και θέλουν να συμβάλλουν γιατί η μάχη δεν είναι προσωπική καμιάς παρέας και κανενός κόμματος. Είναι για το αύριο ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας, αφορά 75000 Χαλανδραίους.

Σε αυτή την προοπτική δεν χωράνε ΜΟΝΟ οι λιπόψυχοι γιατί η μάχη είναι σκληρή, πολιτικοί σιγουρατζήδες και νταραβεριστές και κυρίως τα πολιτικοϊδεολογικά ΠΟΥΛΗΤΑΡΙΑ.Αδιέξοδο στη συνάντηση του Λ. Γρηγοράκου με την ΠΟΕ-ΟΤΑ για την ενδοδημοτική κινητικότητα
Αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συναντήθηκε χθες (Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014) με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας και πρόσκλησης, παρουσία και του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Κώστα Ασκούνη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ενδοδημοτική κινητικότητα.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., σύμφωνα με ανακοίνωσή της, «εξέφρασε για ακόμη μία φορά την κάθετη αντίθεσή της στην ενδοδημοτική κινητικότητα, αφού συνιστά άλλη μία μεθόδευση της κυβέρνησης με στόχο χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί και η δήθεν αξιολόγηση Δομών και Προσωπικού στους Ο.Τ.Α., όπως και η διαθεσιμότητα και η κινητικότητα«.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση:

«Ο κ. Γρηγοράκος γνωρίζει πολύ καλά πώς η διάταξη που η κυβέρνηση προώθησε, πρακτικά δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής. Εξυπηρετεί μόνο τις μνημονιακές επιταγές που θέλει να εξαργυρώσει η κυβέρνηση απέναντι στην τρόικα για χιλιάδες «απολύσεις» εργαζομένων.
Τα περί «κατάληξης των δύο πλευρών ότι θα προσπαθήσουν από κοινού ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασίας της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας με στόχο την επιτυχή έκβαση του προγράμματος», που αναφέρει στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών είναι εκ του πονηρού και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ίσως, ο κ. Γρηγοράκος να εννοεί την Κ.Ε.Δ.Ε., την οποία άλλωστε μνημονεύει και στη διάταξη που έστειλε στους Ο.Τ.Α. για να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο της ενδοδημοτικής κινητικότητας.
Αν νομίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών πώς με επικοινωνιακά τεχνάσματα (έσπευσε με την έκδοση Δελτίου Τύπου να παρουσιάσει μία κατάσταση που δεν απηχεί στην πραγματικότητα) και αιφνιδιαστικές κινήσεις θα κάνει την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. «συνένοχη στο έγκλημα» της ενδοδημοτικής κινητικότητας πλανάται πλάνην οικτρά.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν πρόκειται να συνηγορήσει ποτέ στην ενδοδημοτική κινητικότητα και θα αγωνιστεί να ανατρέψει την πολιτική των απολύσεων και της διάλυσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εφαρμόζουν κυβέρνηση και τρόικα.

Το συμπέρασμα είναι ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν πρόκειται να συνεργαστεί για την εφαρμογή του μέτρου της ενδοδημοτικής κινητικότητας και ότι βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την ΚΕΔΕ που δείχνει διαλλακτική διάθεση. Η στάση της ΠΟΕ-ΟΤΑ δυσχεραίνει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και ειδικά την ηγεσία του ΥΠΕΣ που έχει επενδύσει στη συγκεκριμένη διαδικασία για τη μείωση του «πλεονάζοντος προσωπικού» και τον εξορθολογισμό στην τοπική αυτοδιοίκηση.

aftodioikisi.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣYΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  Α.Π. :  510

                                       
                                                                                                               -  1η
          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ          -------
                                                                                                                 - 2014
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 15η Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30    να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης  της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέτης αναθεώρησης του ΓΠΣ του Δήμου Χαλανδρίου.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για ρύθμιση οφειλής στο Ι.Κ.Α.

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών μηχανολογικού εξοπλισμού (του άρθρου 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ), για το έτος 2014.

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών, που δεν εντάσσονται σε έργα, έως του ποσού των 15.000,00 € (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργ. Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής προμηθειών που δεν εντάσσονται σε έργα από 15.000,00 € και άνω (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (Εργασιών – Μεταφορών) (άρθρο 67 παρ.1 του Π.Δ. 28/80), για το έτος 2014.

7.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών – μεταφορών) έως του ποσού των 2.934,70 €, (άρθρο 64 παρ.14 του Π.Δ. 28/80) για το έτος 2014.

8.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και διανομής καυσίμων και λιπαντικών για την λειτουργία των αυτοκινήτων καθαριότητας και των άλλων αυτοκινήτων του Δήμου (άρθρο 28 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2014.

9.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου : ‘Kατασκευή παιδικού σταθμού στην περιοχή Πάτημα ΙΙ Δήμου Χαλανδρίου’ Α.Μ. 8/12.

                                             Χαλάνδρι  09/01/2014
                                                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
                                           ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Πράσινο Κίνημα: Ο Β. Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

  Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιδρυτή και Επίτιμου ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις