iaso


Μηχανικός

AHOME REAL ESTATE SERVICES

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΪΜΟΥ ΣΕ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙEΣ ΜΕΛΩΝΤι έγινε εκεί στον Εξωραϊστικό Σύλλογο "Άγιοι Ανάργυροι";
Γίνανε λέει αρχαιρεσίες.

Δείτε τι μας καταγγέλουν ΕΠΩΝΥΜΑ συνδημότες μας, μέλη του συλλόγου και βέβαια το θέμα θα το ψάξουμε περισσότερο και εμείς με δικό μας ρεπορτάζ.

Φαίνεται ότι κάποιοι χρειάζονται μαϊμού συλλόγους για τις εκλογές;

ΘΑ ΔΟΥΜΕ;

3ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - Ένας σάκος προσφοράς σε κάθε γειτονιά
Σχολικοί Φύλακες & Διαθεσιμότητα: Τι μπορείτε να πράξετε


Σχολικοί Φύλακες & Διαθεσιμότητα: Τι μπορείτε να πράξετε

Γνωμοδοτικό σημείωμα παρέδωσε στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. - κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας - η Εργατολόγος, Μαρία - Μαγδαληνή Τσίπρα, σχετικά με το τι δύνανται να πράξουν οι Σχολικοί Φύλακες, που ενώ απασχολούνται δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, συμπεριλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, δυνάμει των οποίων τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας κατηγορίας Υ.Ε. σε διάφορα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Χώρας καθώς και για τη συνέχιση ή μη της απασχόλησης των Σχολικών Φυλάκων, που απασχολούνται δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων μετά την πάροδο της 22-3-2014, τελευταίας ημέρας διάρκειας της «διαθεσιμότητας».

Συγκεκριμένα,

Α. Σχετικά με όσους Σχολικούς Φύλακες συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.

Στις 19 και 20-3-2014 δημοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης διαθέσιμων Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας σε διάφορα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ μία ημέρα αργότερα, την 21η-3-2014, δημοσιεύτηκαν οι σχετικοί τελικοί πίνακες.

Από την ημέρα δημοσίευσης των τελικών πινάκων, άρχεται η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεων θεραπείας από τους έχοντες έννομο συμφέρον, διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβόρα, εωσότου περατωθεί οριστικά, η όλη διαδικασία. Ωστόσο, ορισμένοι Σχολικοί Φύλακες αν και συμπεριλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., απασχολούνται δυνάμει αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με την ειδικότητα, που είχαν προ της θέσης τους σε διαθεσιμότητα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, έχουν εκδοθεί ακόμα και αποφάσεις τακτικών αγωγών για το θέμα.

Όσον αφορά στους Σχολικούς Φύλακες για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, αυτοί δύνανται είτε να συνεχίσουν να απασχολούνται δυνάμει της αποφάσεως έως την έκδοση αποφάσεως επί της κύριας εργατικής αγωγής τους, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, είτε να παρουσιαστούν και να αναλάβουν καθήκοντα στη νέα θέση τους, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εφεξής δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της δικαστικής απόφασης, με την οποία διατάχθηκε προσωρινά η απασχόληση τους από τον υπόχρεο Δήμο, επιφυλασσόμενοι για την έκβαση της κύριας αγωγής τους. Στην περίπτωση των Σχολικών Φυλάκων, που απασχολούνται βάσει αποφάσεων επί αγωγών, που έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές, η απάντηση παραμένει η ίδια καθώς οι ως άνω εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Σχολικοί Φύλακες ή εάν επιθυμούν να απασχοληθούν στις νέες τους θέσεις εν αναμονή της τελεσιδικίας της αγωγής τους κατά του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι νέες θέσεις εργασίας που τους προσφέρονται αφορούν την κατηγορία Υ.Ε. και όχι Δ.Ε., ήτοι πρόκειται για υπηρεσιακή υποβάθμιση, με τις συνέπειες που αυτό έχει στη μισθολογική και εν γένει στην υπηρεσιακή τους κατάσταση και μετέπειτα εξέλιξη.

Β. Σχετικά με όσους Σχολικούς Φύλακες δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. και υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, κατ’ άρθρο 695 Κ.Πολ.Δ., ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, ήτοι περικλείεται από το λεγόμενο προσωρινό δεδικασμένο. 

Ειδικά για τα ασφαλιστικά μέτρα, που αντικείμενο είναι η εξασφάλιση του ενδίκου δικαιώματος, η διαπλαστική αυτή ενέργειά τους, επεκτείνεται έως και την οριστική διάγνωση, μέχρι δηλαδή την τελείωση της διαγνωστικής δίκης, εν τοις πράγμασι δηλαδή, μέχρι και την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου επί της αγωγής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Δικαστήριο, ήτοι αν το διαταχθέν ασφαλιστικό μέτρο επεκτείνεται μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης. 

Άλλως, μπορεί αυτή να πάψει να υφίσταται, εφόσον υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των μερών για την κύρια υπόθεση, ή εφόσον μετά το πέρας της δίκης ή την κατάργησή της με κάποιον άλλο τρόπο, παρέλθει χρονικό διάστημα 30 ημερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 698 ΚΠολΔ.

Επομένως, εάν δεν συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσις, η απόφαση των ασφαλιστικών εξακολουθεί να έχει ισχύ, η οποία δεν παύει να υπάρχει με κανέναν άλλο τρόπο, καθώς ο νόμος δεν έχει προβλέψει διαφορετικά. 

Η μοναδική άλλη δυνατότητα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 697 Κ.Πολ.Δ., είναι να υποβληθεί αίτημα από τον διάδικο, που έχει έννομο συμφέρον, προς μεταρρύθμιση ή ανάκληση, ολικά ή εν μέρει, της απόφασης, που έχει διατάξει το ασφαλιστικό μέτρο. Εάν δεν προβεί σε υποβολή αιτήσεως ανάκλησης κάποιος από τους διαδίκους, τότε η απόφαση είναι έγκυρη και ισχυρή, για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την περάτωση της δίκης, όπως παραπάνω εκτέθηκε (ΑΠ 1078/08, 1472/06, 618/03). Εάν δε δεν ανακληθεί, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, και είναι δεσμευτική για τους διαδίκους, ακόμα και αν είναι εσφαλμένη. (ΕφΑθ 4309/1992).

Από τον συνδυασμό επομένως των άρθρων 321 και 659 Κ.Πολ.Δ., προκύπτει, ότι το προσωρινό δεδικασμένο παύει να ισχύει, εφόσον υπάρξει κρίση του Δικαστηρίου για την κύρια υπόθεση ή αν δεν εκδοθεί καθόλου απόφαση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν επέρχεται αυτοδίκαιη άρση των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά μονάχα με μεταγενέστερη δικαστική απόφαση αποδυναμώνεται αυτή και παύει να ισχύει και να δεσμεύει (Μπέης, 170, Βαθρακοκοίλης αρθ. 693, αρ. 18).

Περαιτέρω, δεν νοείται δικονομικά η άρση μιας δικαστικής απόφασης, αυτοδικαίως, δίχως δηλαδή την ύπαρξη νεότερης απόφασης είτε που να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει το διαταχθέν ασφαλιστικό μέχρι την δημοσίευση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας αγωγής, ήτοι δεν είναι δυνατό να ακυρωθεί, χωρίς καμία προηγούμενη διατύπωση, με αυτόν τον τρόπο η κρίση του Δικαστηρίου σχετικά με το δικασθέν αντικείμενο, το οποίο ο διάδικος έφερε ενώπιον του προς διάγνωση και αιτείται την παροχή της δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 Σ). 

Εν προκειμένω, οι Σχολικοί Φύλακες, που απασχολούνται δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, εκδοθεισών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ως την ημέρα έκδοσης απόφασης επί της τακτικής αγωγής τους, ανεξάρτητα από την παρέλευση της ημερομηνίας της 22ης-3-2014. Άλλωστε το Δικαστήριο διέταξε ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση των εργαζομένων μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αγωγής και ουδεμία επιρροή ασκεί στην εκτελεστότητα της εν λόγω δικαστικής απόφασης η παρέλευση του χρόνου της διαθεσιμότητας, δεδομένου μάλιστα, ότι οι διατάξεις του ως άνω νόμου έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με την αυτή απόφαση του δικαστηρίου που διέταξε κατά την κρίση το κατάλληλο εξασφαλιστικό μέτρο υπέρ των Σχολικών Φυλάκων.

Συμπερασματικά,

Πρόγραμμα δωρεάν ασύρματου ίντερνετ (Wifi): Οι λεπτομέρειες


Πρόγραμμα δωρεάν ασύρματου ίντερνετ (Wifi): Οι λεπτομέρειες
Δωρεάν WiFi σε 302 Δήμους από τους 325 Δήμους της Χώρας, οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, θα μπορούν να έχουν στα τέλη του χρόνου οι πολίτες, μέσω των δημόσιων σημείων πρόσβασης WiFi, κατ’ εφαρμογή της δέσμευσης του Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, για δυνατότητα δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε όλους τους πολίτες.

Όπως τόνισαν, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο αρμόδιος γ.γ. Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Μενέλαος Δασκαλάκης, το σχέδιο - στόχος υλοποίησης εντός του 2014 - περιλαμβάνει:

Α' ΕΡΓΟ: Ενεργοποίση 15.000 σημείων πρόσβασης σε 4.000 χώρους σε Δήμους (Αρχαιολογικούς Χώρους, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Λιμάνια κ.ά.).

Β' ΕΡΓΟ: Επέκταση σε χώρους μεγάλης έκτασης (χώροι συνάθροισης κοινού, χώροι αναμονής μετακίνησης, χώροι εκδηλώσεων ή τουριστικού ενδιαφέροντος, κ.τ.λ.).

Γ' ΕΡΓΟ: Επέκταση σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., Νοσοκομεία και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (1.200 - 1.500).

Το έργο, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ + Φ.Π.Α., θα προχωρήσει με συμφωνία-πλαίσιο, με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό και θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Όπως υπολογίζεται ως το τέλος του χρόνου ή τις αρχές του 2015 οι πολίτες θα μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο στους κλειστούς και ανοικτούς χώρους, όπου θα γίνει η εγκατάσταση. 

Οι πολίτες θα μπορούν να συνδέονται για χρονικό διάστημα 30 λεπτών, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο πρόσβασης (access point), για εσωτερικούς χώρους και σε απόσταση 100 μέτρων για τα εξωτερικά σημεία.

Κάθε σημείο (access point)θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περίπου 40 έως 50 χρήστες ταυτόχρονα οι οποίοι θα μπορούν:

1. Να έχουν απλή πρόσβαση στο ίντερνετ αλλά με περιορισμούς για ακατάλληλο περιεχόμενο, streaming αρχεία κ.λπ., καθώς και περιορισμό στην ταχύτητα, η οποία κατά μέγιστο θα είναι 1 εως 1,5 Mbps.

2. Να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες της περιοχής και της πόλης.

3. Να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες από το Δήμο.

Οι 23 Δήμοι που δε μετέχουν στο Πρόγραμμα 

1. ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
3. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
4. ΓΑΥΔΟΥ
5. ΖΑΧΑΡΩΣ
6. ΙΑΣΜΟΥ
7. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
8. ΚΡΩΠΙΑΣ
9. ΛΕΙΨΩΝ
10. ΜΕΓΙΣΤΗΣ
11. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
12. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
13. ΞΑΝΘΗΣ
14. ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
15. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
16. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
17. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
18. ΣΕΡΙΦΟΥ
19. ΣΙΝΤΙΚΗΣ
20. ΣΥΜΗΣ

21. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

22. ΧΑΛΚΗΣ
23. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

http://www.poli-politiki.gr/, 26/3/2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ


ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΣΥΡΙΖΑ! ΠΗΡΑΝ ΠΙΣΩ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ!

Αυτά γίνονται μόνο στον πλανήτη Γκούφη και στον .... ΣΥΡΙΖΑ.

Εδώ και ένάμιση μήνα το κόμμα είχε ανακοινώσει ότι στηρίζει την παράταξη του Γιάννη Τσούτσια στα Βριλήσσια.

Υπήρχαν όμως κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελαν να κατέβουν με το ψηφοδέλτιο του κ. Τσούτσια και οι παλιοί δεν τους ήθελαν μαζί. (όπως παντού).

Ο Γιάννης Τσούτσιας κλήθηκε στην Κουμουνδούρου και πιέστηκε να προχωρήσει σε διεύρυνση με όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από τον Δ. Βίτσα και τον Κ. Πουλάκη.

Αρνήθηκε και ....

.... σήμερα από το aftodioikisi.gr μάθαμε (το ξέραμε δηλαδή παρασκηνιακά, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε) ότι του πήραν την στήριξη και την έδωσαν στην κα Σακισλή (!!!).

ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ - ΔΕΝ ΘΑ ΣΧΟΛΙΑΣΩ.
Διότι αν σχολιάσω ....
Αν σχολιάσω ....

ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ!

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΕΦΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ή ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ

του Α, Νταβία
Πέρασε και η 25η Μαρτίου, αποκαλύφθηκαν και οι δύο συνταρακτικές προσχωρήσεις καθώς και μια συγχώνευση συνδυασμών, που είχαν προαναγγελθεί από την προηγούμενη βδομάδα με πρόθεση να «ταρακουνήσουν», «να βάλουν βόμβα» (και άλλα τέτοια θορυβώδη και καταστροφικά), στο πολιτικό σκηνικό στο Χαλάνδρι:

Ο φίλος γιατρός κος Θωμάς Β. εντάχθηκε στον συνδυασμό του Γιώργου Θ. , ο αξιόλογος και αξιοσέβαστος κος Φώτης αποφάσισε να κάνει come back μετά από είκοσι χρόνια με τον Γιάννη , αλλά σεισμός ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ακόμα, ούτε βόμβα έσκασε.

Είχε όμως σαν συνέπεια ο Γιώργος να χάσει  τον Άρη που έλεγαν ότι πάει μαζί του αλλά πήρε τον Θωμά όμως, οπότε ΟΚ. πάτσισε.

 Σημαντικό είναι ότι τα έφτιαξε  ο Γιάννης με το Νίκο, ενώ πολύ κοντά είναι με τον άλλο Γιάννη, τον παλιό, που θα κάνει λέει come back από το 1994 για να ξεκινήσει (με μια μικρή καθυστέρηση καμιά 20αριά ετών), η αναγέννησις του Χαλανδρίου με όλο το πολιτικό προσωπικό της προηγούμενης τριακονταετίας επί σκηνής και ηλικιακό ΜΟ στις ηγετικές ομάδες των παρατάξεων τα 65 και βάλε κια στο Δ.Σ. που επιθυμούν, τα 70.

 Με αφορμή την σύναψη συμφωνίας του Γιάννη με το Νίκο τα πήρε, όμως έμαθα ο  Ηλίας που φωνάζει ότι φοράει παντελόνια και δεν πάει με αυτόν που έχει μηνύσει, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, ούτε με πολυνοιάζει.

Α και να μην ξεχάσω στα ενδιαφέροντα, πάντα στα δεξιά ημών:

Ο Τάκης που μας έλεγε ότι ο μεγάλος χρειάζεται επαγγελματική υποστήριξη από ειδικό ψυχίατρο, διότι είναι τρελός,  τώρα τον συνοδεύει στους εσπερινούς και στην παρέλαση, διότι σε ένα τέτοιο ολικό came back ολόκληρης της γενιάς των  πολιτικών – αυτοδιοικητικών προσώπων μεταξύ 64 και 80 ετών, που αποτελεί αυτό που λέμε «τοπικό γαλαζοπράσινο κατεστημένο» δεν μπορούσε να λείπει.
Συμμαθητής τους είναι και αυτός.
Εκτός αν τον πάει τον μεγάλο στις εκκλησίες ελπίζοντας ότι θα συνέλθει από το πρόβλημα που έλεγε ότι έχει, αν τον διαβάζει ο παπάς στους εσπερινούς. Δεν ξέρω, άβυσσος ...

Οι αντιμνημονιακοί ΑΝΕΛ τα βρήκαν με τον Ανδρεόπουλο,  που δεν είναι τώρα ΠΑΣΟΚ, είναι ανεξάρτητος και Έλλην βεβαίως, άρα κάνει.
Δεν είναι λοιπόν τώρα ΠΑΣΟΚ – μετά από δύο χρίσματα, δέκα κοπητηπίτα και εξήντα ταβέρνες με όλους τους πρώην υπουργούς  που κατέβαιναν στην β Αθήνας.

 Εμφανίστηκε στην παρέλαση λοιπόν συνοδευόμενος από  τον  φανατικό αντιμνημονιακό Σταμάτη Πετρόπουλο, γνωστό διαδηλωτή  της πάνω πλατείας του Συντάγματος (κάτω τότε ήταν κάτι τσογλάνια με μαλλιά και φουλάρια, δεν τους πάει αυτούς ο Σταμάτης) κατά τα συλλαλητήρια των Αγανακτισμένων , όταν φώναζε μόνος του, χτυπώντας την κατσαρόλα «ΠΑΣΟΚΙΑ πεινάμε, πέστε να σας φάμε».

 Ο οποίος Σταμάτης  μάλιστα, έλεγε σε πηγαδάκι  - μου είπε ο σμπίρος μου - ότι τον πιέζουν να είναι ξανά υποψήφιος για να στηρίξει το (αντιμνημονιακό) μέτωπο ΠΑΣΟΚ – ΑΝΕΛ.

(Ποιος τον πιέζει τώρα μην με ρωτήσεις, δεν κατάλαβε ο σμπίρος μου αλλά μάλλον  οι ΑΝΕΛ  υποθέτω ότι τον πιέζουν, που γνωρίζοντας  την αντιμνημονιακή του δράση, δεν θέλουν να αλλάξει το σημείο ισορροπίας του συμμαχικού σχήματος, υπέρ των αμετανόητων ΠΑΣΟΚων του ψηφοδελτίου του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ πλέον Ανδρεόπουλου - στην Ελλάδα ό,τι δηλώσεις είσαι).

Στην άλλη πάντα τώρα – εξ ευωνύμων ημών:

Η Αντίσταση παρήλασε όπως πάντα αλλά μάλλον πήρε ένα μήνυμα με την  μαζικότητα και το υποτονικό κλίμα της καθιερωμένης – λαϊκής  -  παρέλασης μετά το το τέλος της μαθητικής.

Μισή σε σχέση με πέρυσι η πορεία,  παγωμένοι πλέον οι δημότες,  δεν ακολούθησαν στην καθιερωμένη και επιβεβλημένη διαμαρτυρία στη νέα υποδούλωση. Διαμαρτυρία που θα έπρεπε να είναι ανοικτή, ευρεία, ευρύχωρη, παλλαϊκή, ενωτική και όχι περιχαρακωμένη αλλά δεν βολεύει αυτό προσωπικές και παρεϊστικες στρατηγικές.

Και ήταν παγωμένοι αυτοί ακριβώς οι συμπολίτες μας που τα προηγούμενα χρόνια προσέγγιζαν, ξεπερνώντας στερεότυπα και διαχωρισμούς προηγούμενων δεκαετιών, τον χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς και εναπόθεταν σε αυτόν τις ελπίδες τους.

Η παγωμάρα βέβαια θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο αποτέλεσμα του σεχταρισμού μιας αυτιστικής ηγεσίας της οργανώτριας παράταξης, ανίκανης να επικοινωνήσει με την λαϊκή βούληση, που διολισθαίνει συνεχώς προς τον αριστερισμό και την αυτοπεριθωριοποίηση.

Σεχταρισμός που πλέον έχει γίνει αντιληπτός από τους πολίτες που ξέρουν  ότι αλλιώς έπρεπε να είναι τα πράγματα στο στρατόπεδο των «από δω» δυνάμεων που ΟΦΕΙΛΟΥΝ, έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, να ΠΑΡΑΓΟΥΝ ελπίδα γι'  αυτό το τμήμα του πληθυσμού που την έχει ανάγκη.

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΖΩΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΟΣΟ ΑΥΤΗ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ.

Και η Λούλα με το ΚΚΕ;
Πάει λέει για δεύτερη για να νικήσει. Τα είπαμε αρκετά.
Μόνη της γιατί οι άλλοι δεν κατήγγειλαν παλιά το Μάαστριχτ. Τότενες.
Δεν θέλει κανέναν το ΚΚΕ.
Θα πάρει τον δήμο μόνο του.
 Στο Χαλάνδρι λέει θα πάρει τον δήμο το ΚΚΕ. Λες να γίναμε τέτοιοι, εδώ στα Β.Π που θα βγάλουμε μόνο του το ΚΚΕ διοίκηση;
Τι να πούμε; Μακάρι.

Μην ρωτήσετε όμως πού είναι η πολιτική για τον δήμο και οι ιδέες για τα δημοτικά θέματα μέσα σε όλα αυτά που συζητήθηκαν εχθές στα πηγαδάκια.

Μην ρωτήσετε που είναι οι προτάσεις για την πόλη, τον δήμο και τα ανοικτά θέματά του.

Μην με ρωτήσετε τι στο διάολο συμφωνούν ότι θα κάνουν όταν τα βρίσκουν και πώς μετά (αφού συμφώνησαν όταν τα βρήκαν) τα χαλάνε αφού – υποτίθεται – ότι είχαν συμφωνήσει τι θα κάνουν στον δήμο. (λέμε τώρα, καρέκλες απλά μοιράζουν μόνο και μετά τα χαλάνε όταν μπαίνει ο επόμενος και τους μπερδεύει την προηγούμενη μοιρασιά).

Και όμως, τόσοι πολλοί συμπολίτες μας (ελπίζω όχι η σιωπηλή πλειοψηφία) ασχολούνται με το ποιος τα έφτιαξε με ποιον και ποιος τα χάλασε με ποιον, αναφερόμενοι πάντα σε έναν στενό κύκλο δεινοσαύρων αντί να ψάχνουν το ΤΙ ΛΕΝΕ οι δεινόσαυροι, τα δεινοσαυράκια και οι καινούργιοι της πιάτσας, για την ζωή του και τα προβλήματά του.

- Όλοι μαζί μπορούμε σου λέει.
- ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΠΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΧΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΑΣ!
ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

- ΆΣΕ ΤΩΡΑ ΕΣΥ ΠΕΡΙΕΡΓΕ! Η αναμόρφωση του Χαλανδρίου μόλις αρχίζει!
Μπράβο!
Τι ώρα; Πώς;
Και γιατί άργησε 14 χρόνια;

ΝΑ! Εδώ είναι το Χαλάνδρι σου λέει ο άλλος.
Σώωωωωπα! Το βρήκαμε;
Είναι μια αρχή! Σε καλό δρόμο είμαστε.

Μεγαλοστομίες, επικοινωνιακές παπάτζες χωρίς περιεχόμενο, τεχνητές συγκολλήσεις αλληλοσυγκρουόμενων θέσεων , νομή της εξουσίας για την εξουσία, μεταξύ όσων έχουν χριστεί να σε εξουσιάζουν και έχουν μόνο μία στόχευση: ΝΑ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΑΖΟΥΝ.
Και ας λένε ότι είναι ανεξάρτητοι.

ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ! Παρασκηνιακά είναι ΟΛΟΙ χρισμένοι. ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΜΈΝΟΙ!

Και απέναντι σε όλα αυτά;


  • Απέναντι σε όλα αυτά η προσπάθεια μιας χούφτας ανθρώπων που μιλούν για ένα άλλο αύριο και τους πυροβολεί ολόκληρο το τοπικό πολιτικό σύστημα.
  • Μια χούφτα άνθρωποι που μιλούν με ιεραρχημένες προγραμματικές θέσεις και θέτουν στην κρίση σου 10 απλούς στόχους για την πόλη.
  • Δεν μιλούν για όλα, δεν σου λένε ότι θα σε σώσουν, δεν σου τάζουν λαγούς με πετραχείλια.
  • Μια χούφτα δημότες που επιχειρούν να κάνουν πράξη αυτό που λένε όλοι στο καφενείο: «Καλά νέοι άνθρωποι που να έχουν δουλέψει στην ζωή τους, που να έχουν κολλήσει ένσημα εκτός κομμάτων, που να έχουν διοικήσει ένα περίπτερο, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα κοινά; Φτάνει πια οι ίδιοι και οι ίδιοι» Αυτό  λέει το σοφό καφενείο ότι χρειάζεται σήμερα.
  • Μερικοί δημότες που υπάρχουν, βρίσκονται, κινητοποιούνται, συζητούν για την πόλη και τον δήμο και μόνο.
Μόλις τους γνωρίζουν οι άλλοι, προσποιούνται ότι τους θέλουν για να τους εμφανίζουν ως σεχταριστές και ξεροκέφαλους εμονικούς.
Όλοι.
Τους τάζουν …
Τους θέλουν  αλλά μετά την οριστικοποίηση των εξουσιαστικών deals όμως.
Η πίτα της εξουσίας μοιράζεται μεταξύ των παλιών, των χρισμένων, του τοπικού συστήματος.
Οι συμφωνίες που γίνονται φτάνουν από το Χαλάνδρι μέχρι ... την Ακρόπολη.

Κυρίως την Ακρόπολη (όχι δεν έχω πιει πρωί - πρωί, σύντομα θα καταλάβεις, όταν ακούσεις ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ - κατά την γνώμη τουλάχιστον 3 άλλων παρατάξεων το μεγάλο θέμα του Χαλανδρίου - αν σου πουν).

Όλα έτοιμα είναι στο κεφάλι τους.
Μένει απλά να επικυρωθούν  – αν επικυρωθούν – από τους δημότες τα deals. Εκτός αν τους κάνεις έκπληξη και δεν επικυρώσεις τις παρασκηνιακές προεκλογικές συμφωνίες και επιβάλεις τα θέματα - όλα τα θέματα - να τεθούν στο φως του δημόσιου διαλόγου στο δημοτικό συμβούλιο και να αντιμετωπιστούν ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΗΣ και όχι ιδιωτικών συμφερόντων.

Τώρα ψάχνουν το κερασάκι στην τούρτα των συνδυασμών τους.
Θέλουν τους «άφθαρτους» νεροκουβαλητές.
Ψάχνουν τους κουβαλητές ψήφων και τα άλλοθι των ηγετικών ομάδων.

«Έχεις μέλλον» σου λένε. («Κάτσε τώρα να έχω εγώ παρόν και βλέπουμε» σκέφτονται όμως).

«Εδώ είμαστε πολλοί που ξέρουμε και θα σώσουμε την πόλη. Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ.  Έλα μαζί, μην είσαι χαζός.»

Βέεβαια!
Ξέρουν.

Αλλά τους ξέρουμε και εμείς. Τους μάθαμε.

Οι νέοι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, οι μικρομεσαίοι,  οι βιοπαλαιστές, οι γονείς παιδιών που σπουδάζουν, οι άνθρωποι σε παραγωγικές ηλικίες που δηλώνουν ότι δεν έχουν χρόνο για τα κοινά ας κατανοήσουν πλέον ΣΗΜΕΡΑ ότι αν δεν τον βρουν τον χρόνο, δεν τον κλέψουν από την τηλεόραση, δεν τον εξοικονομήσουν , θα διοικούνται πάντα από επαγγελματίες πολιτικούς, αργόσχολους αμειβόμενους του συστήματος, έμμισθους κομματικούς υπαλλήλους, χρισμένα τσιράκια των ισχυρών (που πάντα τα βρίσκουν  ψηλά για τα παρακάτω διοικητικά επίπεδα  και έχουν συμφωνήσει ήδη ποιος θα κερδίσει τις ερχόμενες εκλογές, αν δεν τους κάνεις έκπληξη), ανθρώπους που δεν έχουν καμία επαφή άρα δεν έχουν καμιά αντίληψη των αναγκών, των βασάνων και των αναγκαίων ιεραρχήσεων για το συμφέρον του μέσου πολίτη, της μέσης οικογένειας.

Θα διοικούνται πάντα από κάποιους και που είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ κατώτεροι τους.

Όσοι τσιμπάνε στην ακραία και αντιδημοκρατική καθεστωτική αντίληψη ότι ρόλο στην αυτοδιοίκηση και την πολιτική δικαιούνται μόνο οι «έχοντες και κατέχοντες», ότι η δημοκρατία πρέπει να είναι ακριβή ασχολία μόνο των πλούσιων (ή των κομματικών αργόσχολων), ότι ο βιοπαλαιστής δεν πρέπει να πολιτεύεται, τσιμπάνε σε μια αντίληψη βαθιά αντιδραστική με συγκεκριμένο  και συνειδητό ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ και ΤΑΞΙΚΟ στόχο:  να περιορίζεται η συμμετοχή των εργαζομένων, των ανέργων, των μη προνομιούχων στην λήψη αποφάσεων,  ώστε να έχουν οι αιωνίως χρισμένοι εκλεκτοί  έτοιμα τα υποζύγια για να τους  στέλνουν τον λογαριασμό της «χρηστής, συνετής και εμπνευσμένης  διαχείρισής τους – που κάνουν αυτοί που ξέρουν και είναι ειδικοί" και που βέβαια διέλυσε την χώρα.

Εσύ δικέ μας όσο ακόμα τσιμπάς σε αυτή την αντίληψη, ψαρωμένος, κοινωνικά συμπλεγματικός αν δεν συμπεριλαμβάνεσαι στους ραγιάδες, οσφυοκάμπτης στους ισχυρούς ή ακόμα χειρότερα για σένα  σε όσους  παριστάνουν  τους ισχυρούς ενώ είναι τελειωμένοι, πρέπει να ξέρεις ότι  αυτή η αντίληψη και η υπηρεσία της δια της αποχής σου, ο δισταγμός σου και η φοβία σου μεγενθύνει την απόσταση της εξουσίας από τις ανάγκες ΣΟΥ και ανατροφοδοτεί τα προβλήματά σου.

ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ, δια των συνεχών αδικιών που επιτρέπεις σε  βάρος των συμφερόντων ΣΟΥ,  σου ΣΤΕΡΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΊΣΑΙ   ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ και να αναζητήσεις επιτακτικά και με ένταση ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΕΙΣ ΕΣΥ  Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΝΙΚΗΣΕΙΣ.

Πρόσεχε: Αναπαράγεις τον φαύλο κύκλο αν τους ακούς.

Η εναπόθεση των ελπίδων σου σε κάποιον  ΣΩΤΗΡΑ και η σιγουριά της μη ευθύνης και μη προσωπικής  έκθεσης σε ρίσκα συμμετοχής και αμφισβητήσεων μοιάζει για κάποιους ανόητους «έξυπνη επιλογή» μέσα σε τέτοιο κλίμα αβεβαιότητας, όπως τώρα. (Να υπήρχε φαβορί, να πας μαζί του να είσαι με το νικητή είναι εύκολο και σίγουρο).

 Καναπεδάτη και σίγουρη λύση λοιπόν η αποχή, για ιδιώτες που βλέπουν ως πιθανή διέξοδό τους – ακόμα, αν είναι δυναμόν -  ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ στις ηγετικές θέσεις και  μέσω αυτού του ίδιου προσωπικού την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών.

Ελπίζουν δηλαδή οι ανόητοι, να τους σώσουν οι καταστροφείς τους, οι βιαστές τους, οι υπεύθυνοι για το χάλι τους και το χάλι της χώρας.
Τρομεροί τύποι. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ.

Η υποβοήθηση στην γέννηση του νέου και η υπηρεσία του όμως είναι για εμάς πιο έξυπνη επιλογή στρατηγικά για όσους δεν είναι από την πλευρά των ευνοημένων του πάρτυ που τέλειωσε στην χώρα το 2010.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΗΔΗ καμιά 40αριά στο ψηφοδέλτιο (για όσους αγωνιούν αν θα έχουμε ή όχι ψηφοδέλτιο).

Σταματήστε την ανοησία ότι δεν θα κάνουμε ψηφοδέλτιο, όπως λέγατε στα πηγαδάκια σας εχθές το πρωί - για να  πάρετε κουράγιο -  γνωρίζοντας ότι έχετε γίνει ελαφρώς νούμερα με το «τα βρήκαν» - «τα χάλασαν», άντε "τα ξαναβρήκαν" και ασχολούμενοι συνεχώς ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΟΒΑΣΤΕ: ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ.

Εμείς δεν κάνουμε αριθμητική.
Κάνουμε πολιτική (ή προσπαθούμε).
Μιλάμε σε πολίτες, ξέρουμε ότι οι πελάτες θα πάνε αλλού.
Θέλουν μεγάλα φαντεζί γραφεία, πουλ μουρ και επίδειξη ισχύος οι πελάτες.
Γνωστοί παπαρίκοι οι πελάτες, ψηφίζουν Άδωνη, Χριστοφιλοπούλου, Ρεπούση και τέτοιους, οποιονδήποτε τους ψαρώνει με ύφος μπλανζε για να ικανοποιούν τα συμπλέγματα κατωτερότητας που έχουν.

Τουρκόσποροι που χρειάζονται τον πασά τους.

Εμείς μέχρι τελευταία στιγμή θα κουβεντιάζουμε τα θέματα του δήμου και θα εξηγούμε τις θέσεις μας σε όσους προλάβουμε να συνομιλήσουμε, όσο οι άλλοι θα τα φτιάχνουν και θα τα χαλάνε για να "πάρουνε τον δήμο".
Μετά θα δουν τι θα τον κάνουν.

Μέχρι τελευταία ώρα θα προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε το ψηφοδέλτιό μας,  έτσι ώστε να περιλαμβάνει στελεχιακό δυναμικό ικανό να ανταποκριθεί σε όσο το δυνατό περισσότερες προκλήσεις, θα προσπαθούμε να εκφράσουμε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, να περιλάβουμε περισσότερες οικογένειες του Χαλανδρίου, να διασφαλίσουμε την εκπροσώπηση όλων των γειτονιών και να διαμορφώνουμε μια ομάδα πολιτών που αντικατοπτρίζει  όσο γίνεται μεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό τμήμα της τοπικής κοινωνίας.

Θα προσπαθούμε να πείσουμε όσους συμπολίτες έχουμε καλέσει και ακόμα κωλώνουν ότι είναι η ώρα να αλλάξει σε βάθος το τοπικό πολιτικό προσωπικό και να μην καταδικαστεί το Χαλάνδρι σε άλλη μια πενταετία … με μια από τα ίδια των τελευταίων 30 ετών.

Μέχρι τελευταία ώρα θα προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε και άλλους συνδημότες μας, που ακόμα δεν έχουμε προλάβει να πλησιάσουμε,  να ασχοληθούν ενεργά για να λύσουν τα προβλήματά τους.

Διότι πρόβλημά τους πρέπει να θεωρούν ότι είναι η μείωση των θέσεων στους παιδικούς σταθμούς, το κλειστό κτίριο της ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗ, ο αποκλεισμός των αθλητικών χώρων από την χρήση των παιδιών τους που πάνε σχολείο, η καθαριότητα μπροστά στο σπίτι τους, το πράσινο, η παιδική χαρά που πάνε το εγγόνι τους να παίξει, οι λειψές και υποκριτικές κοινωνικές δομές, η ελαστική εργασία,  η «δημοτική»  πολιτιστική εκδήλωση το καλοκαίρι που αδυνατεί να παρακολουθήσει μια τετραμελής οικογένεια, γιατί θέλει 80 ευρώ.

ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ή την υπολειτουργία ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Είναι στημένο το κόλπο να μην έχει χρόνο ο αυτόνομος πολίτης και να ιδιωτεύει.
Είναι σοβαρή αντίδραση η συμμετοχή.
Περισσότερο σοβαρή από το να τους  βρίζεις στο fb.

Σκεφτείτε το φίλοι μου και θα δείτε ότι έχουμε δίκιο.

Και επειδή έχουμε δίκιο  και θέλουμε αυτό να αναδειχθεί, δεν μας ικανοποιούν μόνο οι ευχές σας για επιτυχία, ούτε καν μόνο η ψήφος σας που δεν επαρκεί για την μάχη που δίνουμε.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ.

ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΣΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.

Μην τους ακούς που σου λένε μπούρδες για να κάτσεις σπίτι σου.
Δεν είναι τόσο ακριβή η δημοκρατία, ούτε τόσο δύσκολη, όσο στην εμφανίζουν.
Δεν πρέπει να είναι.

Μην τους ακούς.

Εκτός αν προτιμάς να είσαι πελάτης και όχι πολίτης.

«ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ» - Ρένα Δούρου Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην παρουσίαση της δεύτερης προγραμματικής ενότητας με θέμα την Προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Αττικής, σας καλεί, η Ρένα Δούρου, υποψήφια περιφερειάρχης Αττικής με το συνδυασμό "Δύναμη Ζωής".

την Πέμπτη, 27 Μαρτίου στις 12.00
στο αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης,
του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων

(Ακαδημίας 50)


Αθήνα, 24/3/2014