Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016

Κοινή παρέμβαση των Γιώργου Κουράση, Γιώργου Θωμά, Άγγελου Νταβια για την πολεοδομική μελέτη ενταξης στο σχεδιο πόλης, της περιοχης Πευκο Πολίτη.

ΕΝΣΤΑΣΗ
Των Δημοτικών Συμβούλων – Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
Γεωργίου Κουράση, Γεωργίου Θωμά, Άγγελου Νταβία
...................................................................
Το πολύχρονο ενδιαφέρον μας για την σωστή πολεοδόμηση της περιοχής μας υποχρεώνει να καταθέσουμε την παρούσα ένσταση η οποία αφορά γενικότερα θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Αγωνιζόμαστε και προωθούμε την απρόσκοπτη και πολεοδομικά ορθή ενταξη της περιοχής στο σχέδιο.


Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να διαφωνήσουμε με την συγκεκριμένη πρόταση πολεοδόμησης της περιοχής, όπως αυτή έχει αναρτηθεί με την 420/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου διότι είναι ελλιπής, έχει προβλέψεις που αντίκεινται στο ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Χαλανδρίου και μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις τόσο στον δήμο Χαλανδρίου όσο και στους ιδιοκτήτες της περιοχής αλλά και γενικότερα στους κατοίκους του Χαλανδρίου.


Συγκεκριμένα και αναλυτικά επισημαίνουμε τα παρακάτω:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αναρτημένη πολεοδομική μελέτη για την ένταξη της περιοχής Πεύκο Πολίτη – Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας του Χαλανδρίου στο σχέδιο πόλης, κατά την γνώμη μας δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας σύγχρονης πολεοδομικής μελέτης, μιας πολεοδομικής μελέτης που θα είχε ένα όραμα για την γειτονιά του μέλλοντος.
Ακολουθεί την πεπατημένη του «βολέματος των πραγμάτων» και της «τακτοποίησης καταστάσεων», και υποβαθμίζει παντελώς το παράγοντα «κάτοικος περιοχής»
Παρουσιάζει σοβαρά κενά και αντιφάσεις στα οποία χρειάζονται διορθώσεις – συμπληρώσεις πριν εκπονηθεί η Πράξη Εφαρμογής.

Ο στόχος μας, ως δημότες του Χαλανδρίου, αλλά και ως εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι να επιτευχθεί η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης το ταχύτερο δυνατό και κατά τον σωστότερο πολεοδομικά και νομικά τρόπο.

Για να επιτευχτεί αυτό πρωτίστως δεν θα πρέπει να προωθούνται μελέτες οι οποίες είναι σφόδρα πιθανόν, να επιστραφούν από τους εντεταλμένους για τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών αυτών , φορείς της εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, με αποτέλεσμα το χάσιμο χρόνου και την άσκοπη δαπάνη χρημάτων τα οποία επιβαρύνονται οι πολίτες του Χαλανδρίου.
Μετά την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου ακολουθεί η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης από την Περιφέρεια Αττικής ( ΣΥΠΟΘΑ), την Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠ.Π.Ε. και τέλος η έγκριση του Π.Δ. από το ΣτΕ, φορείς οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους νόμους της Ελληνικής πολιτείας και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία από ότι φαίνεται αγνοήθηκε παντελώς στην προκειμένη περίπτωση.
Η πολεοδόμηση μιας περιοχής, ή η τροποποίηση ενός πολεοδομικού σχεδίου, υπό το φως των επιταγών του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος, θα πρέπει να αποβλέπει στην εξασφάλιση της λειτουργικότητας της πόλης και των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων.
Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών της πόλης, από άποψη υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής και στην αρτιότερη διαρρύθμισή της.
Στην επιδίωξη δε αυτή συμβάλλει, κατά κύριο λόγο, η πρόβλεψη για ένα άρτιο δίκτυο μη επιβαρυντικής κυκλοφορίας των οχημάτων, ή προώθηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας των πολιτών, η στήριξη μέσα από τη μελέτη πολιτικών χρήσης του ποδηλάτου, η δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, σε κάθε γειτονιά, η εξασφάλιση υψηλών ποσοστών πρασίνου, και ικανών χώρων άθλησης και περιπάτου, η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των ρεμάτων της περιοχής και προπάντων η μη «μεταφορά» περιβαλλοντικών βαρών σε όμορες περιοχές ή πόλεις .

Αναγνωρίζουμε ότι κατά τη διαμόρφωση της ως άνω μελέτης και την αναζήτηση του πλέον πρόσφορου τρόπου εξυπηρέτησης των πολεοδομικών αναγκών, δεν αποκλείεται η Διοίκηση να λαμβάνει υπόψη επιβοηθητικώς και παράγοντες αναγομένους στην υφιστάμενη πραγματική κατάσταση και το μέγεθος των επιβαλλόμενων πολεοδομικών βαρών. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να επιδιώκει, κατά το δυνατόν, αφενός την αποφυγή υπέρμετρων επιβαρύνσεων και αφετέρου την ίση μεταχείριση των ιδιοκτητών από άποψη κατανομής των πολεοδομικών βαρών, υπό τον όρο, πάντως, ότι η προκρινόμενη ρύθμιση τελεί εντός των πλαισίων εξυπηρέτησης των πολεοδομικών αναγκών, των οποίων η θεραπεία προέχει, κατά νόμο, έναντι της προστασίας των ιδιωτικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, η πρόβλεψη κοινόχρηστων χώρων πρέπει να συνάπτεται προς πολεοδομικά κριτήρια που να αναφέρονται στην ορθολογική διάταξη μεταξύ οικοδομήσιμων και κοινόχρηστων χώρων, στην εξυπηρέτηση των κυκλοφοριακών και εν γένει οικιστικών αναγκών και στην αισθητική προβολή της περιοχής, στα πλαίσια, δε, των ανωτέρω νομίμων πολεοδομικών κριτηρίων, μπορεί να λαμβάνονται επιβοηθητικώς υπόψη ιδιωτικά δίκαια και συμφέροντα, μόνον και εφόσον η θεραπεία τους εναρμονίζεται με το δημόσιο συμφέρον.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΩΣ ΧΡΗΖΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Η σύγχρονη πολεοδομική νομοθεσία έχει καθιερώσει δύο επίπεδα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Το πρώτο επίπεδο, στο οποίο ανήκουν δύο ειδών εργαλεία στρατηγικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού:


  •   Τα Ρυθμιστικά Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος, για τα μεγάλα αστικά κέντρα και
  •   Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία εκπονούνται στα διοικητικά όρια των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
Το δεύτερο επίπεδο, το οποίο αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου επιπέδου, περιλαμβάνει :

  • 1. Τις κάθε είδους Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ), όπως μελέτες επεκτάσεων πόλεων ή οικισμών, μελέτες αναθεωρήσεων ρυμοτομικών σχεδίων, μελέτες Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), μελέτες άλλων πολεοδομούμενων περιοχών (όπως παραγωγικών πάρκων κλπ) καθώς και μελέτες Αναπλάσεων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες.
  • 2. Τις Πράξεις Εφαρμογής, οι οποίες είναι τα σχέδια και οι εργασίες επι εδάφους για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού
Από το 2014 (Ν. 4277/2014 – ΦΕΚ 167 Α /2014) ισχύει το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ΡΣΑ) το οποίο αποτελεί το υπερκείμενο επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού της περιοχής. ( Επίπεδο 1 Ν. 2508/97 )

Η πρόταση αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ( Επίπεδο 1 Ν. 2508/97 ) που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο του Χαλανδρίου με την με αριθμό 1/2014 απόφασή του (ΑΔΑ: Β1Ψ1ΩΗΔ-ΩΛΦ) και η οποία βρίσκεται στο ΥΠ.Π.Ε. για έγκριση, δεν εχει λάβει υποψη της το νέο Ρ.Σ.Α. και ως τέτοια θα πρέπει να εναρμονιστεί λαμβάνοντας υπόψη και εξειδικεύοντας το νέο Ρ.Σ.Α. το οποίο έχει εκπονηθεί σε κλίμακα 1:100 000 ενώ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι σε κλίμακα 1:10 000 οπότε είναι πολύ πιο λεπτομερές και αντιμετωπίζει τα θέματα το δήμου Χαλανδρίου με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τα παραπάνω θα πρέπει να λάβουν χώρα πριν την έγκριση της Μελέτης Πολεοδόμησης της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής ( Επίπεδο 2 Ν. 2508/97 ), αφού το ΓΠΣ είναι υπερκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός, με το οποίο η Μελέτη Πολεοδόμησης της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής θα πρέπει να εναρμονίζεται.

Σε διαφορετική περίπτωση η όποια έγκριση της Μελέτης Πολεοδόμησης της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής, θα είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα από το ΣΤΕ.

Σημειώνουμε ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (όπως κάθε Γ.Π.Σ.) αποτελεί παράλληλα και την κυκλοφοριακή πρόταση για την διάρθρωση συνολικά του δήμου Χαλανδρίου.

Για παράδειγμα ένα σημείο όχι απλά μη εναρμόνισης, αλλά πλήρους αντίφασης, μεταξύ των δυο επιπέδων πολεοδομικού σχεδιασμού (Μελέτη Πολεοδόμησης της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής και ΓΠΣ) αποτελεί η λεωφόρος που συνδέει την Λ. Μεσογείων με την λεωφόρο Δουκ. Πλακεντίας (Λ. Πεντέλης – Πλακεντίας) που περιλαμβάνεται στο Βασικό Οδικό Δίκτυο της Πόλης, αλλά «κουρεύεται» στην Μελέτη Πολεοδόμησης της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής, και μετατρέπεται σε έναν δρόμο αύξησης αντί για μείωσης της εσωτερικής κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή.

Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει το κείμενο και ο χάρτης του Βασικού Οδικού Δικτύου της Αττικής – η γνωστή ως απόφαση υπουργού Μάνου (ΦΕΚ 701/Δ του 1990) –η οποία είναι λεπτομερέστατη και αφορά την ιεράρχηση του οδικού δικτύου της Αττικής και η οποία δεν έχει ανακληθεί και συνεχίζει να ισχύει ως νομικό κείμενο που ανάγεται στο Πρώτο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Εκεί για Χαλάνδρι υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις οι οποίες δεν έχουν ανακληθεί και ούτε έχει επίσημα διατυπωθεί η οποιαδήποτε επιχειρηματολογία υπέρ της ανατροπής αυτού του σχεδιασμού.

Επιπρόσθετα στα προηγούμενα, υπογραμμίζουμε ότι η ΔΜΕΟ του ΥΠΕΧΩΔΕ με την ΔΜΕΟ/η/1631/Π.Ε. 25-2-99 απόφαση της, ενέκρινε την προκαταρτική κυκλοφοριακή μελέτη της Λεωφόρου Πεντέλης – Πλακεντίας και στην συνέχεια την οριστική μελέτη της, με την ΔΜΕΟ/1048/2-4-2009 μετά μάλιστα την πρώτη ανάρτηση της μελέτης πολεοδόμησης της περιοχής που έγινε το 2006.

Η μερική επομένως κατάργηση της λεωφόρου από το βασικό οδικό δίκτυο, με την οποία διαφωνούμε, θα πρέπει να αιτιολογηθεί επαρκώς και να παρατεθούν με σαφήνεια και τρόπο κατανοητό από τον κάθε δημότη, οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις αυτής της απόφασης στις όμορες εντός σχεδίου πολεοδομικές ενότητες και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο της πόλης.

Το γεγονός ότι από την μελέτη απουσιάζει κάθε αναφορά στο θέμα, με δεδομένη την έλλειψη τεχνικής έκθεσης η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε μελέτη πολεοδόμησης που θα έπρεπε να συνοδεύει την ανάρτηση, και να την επεξηγεί, καθιστά την διαδικασία έγκριση της Μελέτης Πολεοδόμησης της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής, και ως προς αυτό το σκέλος, μη νόμιμη και ακυρωτέα.
2. Στην πρόσκληση του δήμου κατά την ανάρτηση της Μελέτης πολεοδόμησης της περιοχής δεν περιγράφεται επακριβώς και με σαφήνεια η περιοχή που πολεοδομείται, (φυσικά όρια - δρόμοι – εγκεκριμένα Πολεοδομικά σχέδια κλπ), με αποτέλεσμα να πάσχει η πράξη ανάρτησης και τυπικά αλλά και ως προς το γεγονός ότι στερείται ο οποιοσδήποτε πολίτης, κάτοικος όμορης περιοχής και όχι μόνο, να σχηματίσει άποψη για τις οικιστικές , κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές συνέπειες στην περιοχή του και να ασκήσει τα εκ του νόμου απορρέοντα δικαιώματα του.

3. Η κυκλοφοριακά και πολεοδομικά αναιτιολόγητη απόφαση του Δ.Σ. του Χαλανδρίου να «καταργήσει την Ελ. Πεντέλης» αρ. αποφ. 277/2015, η οποία τελικά κατάργηση μετατρέπει σε κούρεμα, επιτυγχάνει δυο πράγματα, επιβαρυντικά για το περιβάλλον και του δημότες Χαλανδρίου.
  •  μεταφέρει την υποχρέωση αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησιών για το «κουρεμένο» σχεδιαζόμενο οδικό δίκτυο που αντικατέστησε την «καταργημένη» λεωφόρο από το ελληνικό δημόσιο στην ήδη ελλειμματική τράπεζα γης της περιοχής, και θα προκαλέσει πρόσθετη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών της περιοχής που θα κληθούν να καταβάλουν υπερβολικά αυξημένη εισφορά σε γη και χρήμα.
  •   Αυξάνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση εντος του Δήμου Χαλανδρίου καθοσον επαναλαμβάνει παλιές αποτυχημένες, αδιέξοδες, μεροληπτικές, χαράξεις δρόμων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που πνίγουν την πόλη και ταλαιπωρούν τους κατοίκους.
Το «κούρεμα» της Ελ. Πεντέλης, δεν αντικαθίσταται από μια άλλη πρόταση, δεν προωθεί μια άλλη λογική περιορισμού της χρήσης του αυτοκινήτου. 

Πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές και κίνητρα, ώστε το Χαλάνδρι να προσφέρει τη δυνατότητα ενός σύγχρονου τρόπου ζωής με λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερο ελεύθερο χώρο για οικολογική και δημόσια χρήση, με έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και των άλλων ευπαθών χρηστών του οδικού δικτύου.

3. Για το κρίσιμο ζήτημα του ελλειμματικού ισοζυγίου γης επίσης θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να διευθετηθεί το θέμα των ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων και της υποχρέωσης ή μη καταβολής εισφοράς από αυτά, θέμα το οποίο θα επηρεάσει δραματικά την προβλεπόμενη τράπεζα γης καθώς και το ισοζύγιο.

4. Το 1995 κόντρα στις προτάσεις και τις απόψεις των Δήμων Χαλανδρίου και Αγίας Παρασκευής προωθήθηκε από την τράπεζα της Ελλάδος και το ΥΠΕΧΩΔΕ ένα τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για την περιοχή του Νομισματοκοπείου. Για αυτό το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο του Νομισματοκοπείου δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά και δεν μνημονεύεται καν το ΦΕΚ 367Δ του 1995 με το οποίο η περιοχή εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης.

Αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα με τα οποία κάποτε διαφωνούσαμε όλοι, ή διεκδικούμε και επιτυχαίνουμε να ενσωματώσουμε σε κοινόχρηστη χρήση κάποιο τμήμα της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.
Εμείς πιστεύουμε το δεύτερο και κατά το μέρος αυτό θεωρούμε ελλειπή την αναρτημένη μελέτη.

5. Ιδιοκτησία Εθνικού Τυπογραφείου (Γήπεδο Απόλλωνα). Εδώ και χρόνια οι πολίτες του Χαλανδρίου, οι διάφορες συλλογικότητες της πόλης αλλά και σύσσωμες οι δημοτικές παρατάξεις έχουν αγωνιστεί να παραμείνει κοινόχρηστος χώρος, ο χώρος του Γηπέδου του Απόλλωνα. Πρόσφατα ο χωρος αυτος παραχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την πώληση.
Πώληση σημαίνει οικοδομική εκμετάλλευση. Δεν πιστεύει κανείς, και ελπίζουμε και η διοίκηση του Δήμου, ότι ο όποιος αγοραστής – επενδυτής θα αγοράσει την έκταση και θα τη διαθέσει ως κοινόχρηστο χώρο. Το πολύ πολύ να «προσφέρει» ένα κομμάτι γης στην πόλη, ως κόκκαλο για γλείψιμο.
Σήμερα καταχτάει υποκριτικό όλα αυτά τα χρόνια να αγωνιζόμαστε για την διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα του χώρου και τώρα που έχουμε το εργαλείο στα χέρια μας να μην κάνουμε πράξη αυτά για τα οποία καλούσαμε τους συμπολίτες μας να αγωνιστούν. Αντίθετα προσφέρουμε την ευχέρεια στο ΤΑΙΠΕΔ να διαχειριστεί και να «αξιοποιήσει» τον χώρο όπως επιθυμεί. Και γνωρίζουμε τι επιθυμεί. Υπερεκμετάλλευση με ειδικούς όρους, που θα του εξασφαλίσει νομοθετικά η πρόθυμη εκτελεστική εξουσία. Άποψή μας είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στην υπό πολεοδόμηση περιοχή και χαρακτηριστεί ως χώρος πρασίνου. Αυτή είναι η διαχρονική εντολή των κατοίκων του Χαλανδρίου, αυτή η πρόταση υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών του Χαλανδρίου. Αυτήν οφείλουμε να κάνουμε πράξη Τώρα.

Όμως πέρα την απαράδεκτη οικιστικά και περιβαλλοντικά παραπάνω πολιτική θέση της διοίκησης του Δήμου, η άνευ ουδεμίας αιτιολογίας εξαίρεση από την ένταξη τμήματος γης της περιοχής, συνιστά ουσιώδη παράλειψη, και ίσως εκληφθεί ως μεροληπτική θέση υπέρ ενός οργανισμού και ίσως και υπέρ πιθανού υποψήφιου αγοραστή της έκτασης, γνωστού στο ΤΑΙΠΕΔ. Η σωστή νομικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέση είναι η ένταξη ΤΩΡΑ της περιοχής ως χώρου πρασίνου.
Κάθε άλλη πολιτική είναι ενάντια στην πολιτική της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής, αποτελεί ξεπούλημα των αγώνων των συμπολιτών μας και υπηρετεί τα συμφέροντα και μόνον του ΤΑΙΠΕΔ . Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι ως προς τον χώρο του Γηπέδου του Απόλλωνα, η μελέτη πάσχει και απαιτείται διόρθωση της Μελέτης πολεοδόμησης της περιοχής και η ένταξη της περιοχής «γήπεδο Απόλλωνα» , στο σχέδιο πόλης, ως χώρο πρασίνου.

6. Η αναρτημένη μελέτη πολεοδόμησης έχει ως συμβατικό αντικείμενο όχι μόνο την πολεοδομική οργάνωση αλλά και την πράξη εφαρμογής.
Εξ αυτού του γεγονότος πιστεύουμε ότι σε αυτή την φάση της μελέτης θα έπρεπε να περιέχεται μια πρώτη αποτίμηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο γης, και των προτεινόμενων τρόπων αντιμετώπισής του, που από ότι φαίνεται από την πρόταση, είναι βέβαιο ότι δημιουργείται στην υπό ένταξη περιοχή.
Το ίδιο συμβαίνει και με την τακτοποίησης των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών. Απουσιάζει κάθε πρόβλεψη του τρόπου που θα γίνει.
Η κάλυψη του ελλείμματος στο ισοζύγιο γης, η οποία δημιουργείται όχι από αντικειμενική αδυναμία αλλά από άστοχες και αναιτιολόγητες επιλογές της πρότασης πολεοδόμησης, πέρα από το γεγονός ότι επ΄ ουδενί δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τους δημότες και τον δήμο Χαλανδρίου, θα έπρεπε σήμερα, σε αυτή την φάση, να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος κάλυψης, προκειμένου οι συνδημότες μας να έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν ενιστάμενοι την πιθανή αντίθεσή τους στην οικονομική τους επιβάρυνση.
Η αποσιώπηση του τρόπου αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος καθιστά αδιαφανή την διαδικασία και υπονομεύει την δυνατότητα έγκαιρης άσκησης νομίμων δικαιωμάτων εκ μέρους των συμπολιτών μας.

7. Πολεοδομικό Κέντρο στην Μεταμόρφωση
Η χωροθέτηση ενός πολεοδομικού κέντρου δεν αποτελεί απλά μια πολεοδομική παρέμβαση αλλά πρωτίστως μια κοινωνική παρέμβαση και σαν τέτοια θα πρέπει να προηγείται πάντα μια μελέτη των αναγκών όχι απλά της γειτονιάς αλλά του Δήμου γενικότερα και της χωροθέτησης των διαφόρων λειτουργιών του.
Η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται και «φυτεύει» ένα πολεοδομικό κέντρο, ( Ο.Τ. 734 - 2020 – 2021 – 2022 - 2023) , σε μια περιοχή όπου ουδεμία ανάγκη έρχεται να καλύψει. Πραγματικά ανεξήγητη η σκοπιμότητα του.
Δίπλα σε αυτό το προτεινόμενο πολεοδομικό κέντρο, κατά μήκος δυο βασικών οδικών αξόνων, Δουκίσσης Πλακεντίας - Αγ. Παρασκευής, χωροθετείται ήδη ένα υπερμέγεθες γραμμικό πολεοδομικό κέντρο που καλύπτει με το παραπάνω τις ανάγκες της περιοχής και όχι μόνον
Το συγκεκριμένο πολεοδομικό κέντρο των πέντε οικοδομικών τετραγώνων, δημιουργείται δίπλα σε περιοχή αμιγούς κατοικίας και ουσιαστικά έρχεται να υπονομεύσει τον χαρακτήρα της.
Μια τέτοια πρόταση θα ήταν λογική μόνο για τα ΟΤ που έχουν πρόσωπο στην Δουκίσσης Πλακεντίας, όπου όντως στις περιοχές προς πολεοδόμηση τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, επαρχιακών, κύριων δημοτικών οδών, δεν μπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές κατοικίας.

Στο μέλλον αυτή η χωροθέτηση του ΕΚ είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθεί ως «όχημα» για μετατροπή της εγγύς περιοχής, από περιοχή αμιγούς κατοικίας που είναι σήμερα, σε περιοχή τουλάχιστον κατοικίας ενδιαμέσου επιπέδου (ΜΚ).

Οι συμπολίτες μας που κατοικούν σήμερα δίπλα από αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα όπου η σημερινή διοίκηση του Δήμου θέλει να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο πολεοδομικό κέντρο, γνωρίζουν ότι εκεί, με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, θα εγκατασταθούν μερικές από τις παρακάτω χρήσεις, όπως : Εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις, Διοίκηση, Περίθαλψη, Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης – αναψυχής, Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης, Πρατήρια Παροχής Καυσίμων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων & ηλεκτρ. Ενέργειας), Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων 

Τους κατοίκους της Μεταμόρφωσης τους ενημέρωσε κανείς, για τα παραπάνω μελλούμενα να εγκατασταθούν στη γειτονιά τους, δίπλα τους, προκειμένου να ασκήσουν και σε αυτή την φάση της μελέτης το νόμιμο δικαίωμα της ένστασης, ως άμεσα θιγόμενοι ; Ασφαλώς όχι .

Είναι φανερό πως αν περάσει αυτή η μελέτη, με αυτή την πρόβλεψη, η περιοχή της Μεταμόρφωσης θα έχει πλέον απολέσει τον χαρακτήρα της αμιγούς κατοικίας.
Η συγκεκριμένη μελέτη επιβαρύνει περιβαλλοντικά μια περιοχή αμιγούς κατοικίας και υπονομεύει το δικαίωμα των συμπολιτών μας , κατοίκων της Μεταμόρφωσης, να συνεχίσουν να ζουν σε μια περιοχή που επέλεξαν, ακριβώς λόγω των πολεοδομικών της χαρακτηριστικών.
Κατά το μέρος αυτό η συγκεκριμένη μελέτη έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο και την Νομολογία του ΣΤΕ, και θίγει δικαιώματα συμπολιτών μας που απολαμβάνουν συνταγματικής προστασίας.

8. Ο προβλεπόμενος Κοινωφελής Χώρος στο ΟΤ 754 (Εστία Παιδιού Ιδρύματος Κουρτέση) πρέπει να έχει τον χαρακτηρισμό χώρου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και όχι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (ΟΤ).
Η «Εστία παιδιού» από το ιδρυτικό της είναι μια κοινωνική υπηρεσία. Η μετατροπή του ΟΤ 754 από χώρο κοινωνικής πρόνοιας σε Οικοδομικό Τετράγωνο, μοναδικό σκοπό μπορεί να έχει την διευκόλυνση τροποποίησης του σκοπού της «Εστίας Παιδιού», σε χρήση πιθανά επιβαρυντική για την περιοχή. Αυτό δεν είναι θεμιτό να διευκολυνθεί μέσα από την πολεοδομική μελέτη, και προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει η σχετική διόρθωση.
Ο Κοινόχρηστος Χώρος (Κ.Χ.) επί της λ. Δ. Πλακεντίας, στο ΟΤ 2040 – 2041 (ιδιοκτησία Ιδρύματος Κουρτέση) πρέπει να τροποποιηθεί ώστε ο δήμος Χαλανδρίου να μην επιβαρυνθεί με την αποζημίωση των κατασκευασμένων κτισμάτων που έχουν ήδη ανεγερθεί.

9. Απουσία υδραυλικής μελέτης.
Είναι πραγματικά αδιανόητο να προωθείται μια πολεοδομική μελέτη χωρίς να συνοδεύεται από υδραυλική μελέτη.
Η μελέτη αγνοεί ή θέλει να αποκρύψει ουσιαστικά προβλήματα της υπό ένταξη περιοχής, τα οποία θα έπρεπε να έχει επεξεργαστεί μια υδραυλική μελέτη και όχι μόνο.
Σε όποια βιβλιογραφία και αν ανατρέξουμε σχετικά με τα ρέματα της Αττικής θα δούμε αναφορές για το ρέμα το Ποδονίφτη, ή Σαραντάπορου, ένα ρέμα που το άνω της οδού Σαρανταπόρου τμήμα του, διασχίζει την υπό ένταξη περιοχή και για το οποίο ουδεμία αναφορά ή σημείωση υπάρχει στην αναρτημένη μελέτη.
Εδώ η αναρτημένη μελέτη παρουσιάζει δυο σοβαρές ελλείψεις.
  • Α) Απουσία της υδραυλικής μελέτης, η όποια μεταξύ των άλλων, θα έπρεπε να απαντά στο ερώτημα εάν η διατομή του εγκιβωτισμένου ρέματος κάτω από την οδό Σαρανταπόρου αντέχει να δεχτεί και τα όμβρια της υπό ένταξης περιοχής, γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να πνίξουμε το Κάτω Χαλάνδρι και την Φιλοθέη. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι το άνοιγμα της διατομής έλαβε υπόψη του τα δεδομένα της 10ετίας του 60
  • Β) Απουσία σήμανσης της διαδρομής, του παρανόμως κατά τα χρόνια της δικτατορίας, εγκιβωτισμένου τμήματος του ρέματος που διατρέχει την υπό πολεοδόμηση περιοχή και ανάλογη πολεοδομική αντιμετώπιση αυτού.
Η βιβλιογραφία μάλιστα αναφέρεται σε δυο εγκιβωτισμένους κλάδους του ρέματος μέσα στην υπό ένταξη περιοχή, ένας που κατέβαινε από το Πάτημα και ένας από Αγ. Παρασκευή.

Τα εγκιβωτισμένα ρέματα, τα οποία αποτελούν τον εφιάλτη της Αττικής, απολαμβάνουν της αυτής περιβαλλοντικής και πολεοδομικής προστασίας με τα ανοικτά ρέματα.
Πόσο μάλλον όταν το έργο έγινε επί δικτατορίας χωρίς καμία περιβαλλοντική μελέτη.
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι δυο παραπάνω επισημάνσεις υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθούν ως ουσιαστική παράλειψη της Πολεοδομικής μελέτης, με συνέπεια την επιστροφή της στον Δήμο με ότι αυτό συνεπάγεται.

Κλείνουμε την παρέμβαση μας αυτή τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι στόχος μας είναι η γρήγορη, απρόσκοπτη και χωρίς πισωγυρίσματα, προώθηση της ένταξης της περιοχής ««ΖΩΝΗ ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ – ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΟΣ» στο σχέδιο πόλης μέσα από μια πολεοδομική μελέτη που διασφαλίζει μια βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη και μια καλύτερη καθημερινότητα στον κάτοικο του Δήμου Χαλανδρίου.ΧΑΛΑΝΔΡΙ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Γεώργιος Κουράσης
Γεώργιος Θωμάς
Άγγελος Νταβίας

ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ: ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΥΑΛΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣΚοινη ένσταση κατά της πληρότητας της  ΤΡΙΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ της β φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης του Πεύκο Πολίτη κατέθεσαν εχθές - τελευταία μέρα προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων - οι επικεφαλής τριών δημοτικών παρατάξεων:
Πρόκειται για τον  πρώην δήμαρχο Γιώργο Κουράση, τον ο Γιώργο Θωμά και τον Άγγελο Νταβία.

Η κοινή αυτή πρωτοβουλία, αποτέλεσμα ταύτισης απόψεων επί των θεμάτων του Πεύκο Πολίτη είχε την αφετηρία της στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου - όταν εκδικάστηκαν οι ενστάσεις στην προηγούμενη φάση και πάρθηκε η μαυρογυαλούριος απόφαση της γ ανάρτησης.
Θυμίζουμε ότι τότε οι εκπρόσωποι και των τριών παρατάξεων αποχώησαν από την διαδικασία με την κοινή άποψη ότι πρόκειται για μια εντελώς προσχηματική διαδικασία που το μόνο που πετυχαίνει είναι να ανεβάσει τον λογαριασμό της μελέτης και να εξαπατήσει τους καταταλαιπωρημένους ιδιοκτήτες του Πεύκο Πολίτη, ενώ τα κενά στην μελέτη είναι τόσα που ουδέποτε θα επιτρέψουν την έγκρισή της από τα ανώτερα ελεγκτικά όργανα (ΣΥΠΟΘΑ, ΥΠ.Π.Ε, ΣτΕ).

Από τον Δεκέμβριο έγιναν αρκετές συζητήσεις και με την πολύτιμη βοήθεια τεχνικών συμβούλων - συνεργατών των τριών παρατάξεων εξετάστηκαν όλα τα θέματα της περιοχής σε βάθος, τόσο στο τεχνικό όσο και στο νομικό τους επίπεδο και τελικά εχθές έγινε κατορθωτό για τους τρεις επικεφαλής να καταλήξουν σε ένα κοινό αναλυτικό και απόλυτα τεκμηριωμένο κείμενο ένστασης.

Η ένσταση κατατέθηκε εχθές επίσημα στον δήμο με αριθμό πρωτοκόλλου 3624/5-4-2016.

Για την δημοσιοποίηση του περιεχομένου της οφείλουμε να περιμένουμε το δελτίο τύπου για λόγους δεοντολογίας προς τα άλλα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Γιώργος Πέρρος: Συνεχίζουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, μαχητικότητα και μαζικότητα την πάλη μας (VIDEO)


ΣΤΕΛΑ ΛΥΤΙΝΑ - ΠΑΜΕ

Η ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΞΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΤΟΥ ΤΣΟΠΑΝΗ! Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ¨Δεν θα επιτρέψουν στην ΠΛΑΤΕΙΑ ....."
"Θεωρούν απαράδεκτο να γράφονται ΟΝΟΜΑΤΑ στο διαδίκτυο".

Ενώ θεωρούν καλό και σωστό  να γίνονται γενικόλογες αναφορές που έτσι Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ δεν αναφέρεται και ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΕΝΕ ΟΜΕΡΤΑ στο χωριό μου.

Σας ζητήσαμε την άδεια για να μας επιτρέψετε ή να μην μας επιτρέψετε μωρέ;

Γίνατε και επιτροπή λογοκρισίας;

Αυτά στην σέχτα σας!

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑ!

Και ΔΕΝ ΜΑΣΑΜΕ σε απειλές ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΠΟΝΤΙΚΩΝ για τους υπηρεσιακούς φακέλους συναδέλφων τους.

 ΑΝΤΙΛΑΒΟΥ ή να γίνω πιο αναλυτικός;

(Έτσι και αλλιώς θα γίνω αλλά περιμένω τα επίσημα χαμπέρια πρώτα).

Κύριε της Κυρίας ....

Στο έχω ξαναπεί: Ο σεβασμός μου στους αγώνες σου και το γεγονός ότι ΦΑΓΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΣΚΑΤΟ για τον διορισμό σου (για την φουκαριάρα την μάνα σου)  δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την μεριά σου.