Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Δήμος Βριλησσίων: Κοινοποίηση επιστολών για άμεσο καθαρισμό οικοπέδων στους ιδιοκτήτες

 



Επιστολές για τον άμεσο καθαρισμό των οικοπέδων τους αποστέλλει στους ιδιοκτήτες ο Δήμος Βριλησσίων.

Η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας Πόλης ξεκινά την κοινοποίηση επιστολών που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες ακάλυπτων χώρων και οικοπέδων, υπενθυμίζοντας την υποχρεώση τους να προβούν στον καθαρισμό τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς έως τις 30 Απριλίου 2024.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και σε περίπτωση που καθαρισμός πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτα από τον Δήμο Βριλησσίων, επιβάλλεται το προβλεπόμενο από το νόμο πρόστιμο.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Ο Δήμος Βριλησσίων ενημερώνει ότι σύμφωνα με: α) την 19/04/2023 Κ.Υ.Α. «Έγκριση της υπ. αρ. 20/2023 Πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 2549/Β/19.4.2023), β) την απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 18851 οικ. Φ.700.20/07.04.2023 (ΦΕΚ 2549/19.04.2023 τεύχος Β'), γ) τις διατάξεις του άρθρου 53Α ν. 4662/20, όπως συμπληρώηθηκαν από το άρθρο 31 του ν. 5075/23, δ) τη διάταξη της περ. 26 υποπαρ. β’ παρ. Ι άρθρο 75 ν. 3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 266 του ν.5037/23 οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και

γ) σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και εκτός σχεδίου γεωτεμαχίων με κτίσμα, (για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής) και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό αυτών [υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών καθώς και κλαδιών που βρίσκονται σε επαφή με κτίσμα, απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης (φυλλόστρωμα, ξερά χόρτα και κλαδιά) που βρίσκεται στο έδαφος, καθαρισμός της κόμης των δένδρων, αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ώστε να μην καλύπτουν όλο το έδαφος αλλά και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων], για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, έως την 30η Απριλίου κάθε έτους και την συντήρηση του καθαρισμού καθ΄ όλη την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

 

Στους αναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων και άλλων εύφλεκτων υλών από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Eπίσης, μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, οι ανωτέρω οφείλουν να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών κατά την αντιπυρική περίοδο, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

  • Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
  • Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο: α) πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και β) η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, εφόσον κατά τα οριζόμενα στην οικεία Πυροσβεστική Διάταξη ο Δήμος προβεί σε καθαρισμό του χώρου.
  • Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος δίνει την συναίνεση του, για την διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον Δήμο. Σε κάθε περίπτωση σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός για την άμεση άρση του κινδύνου.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραπάνω υποχρέωσης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση.
  • Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από 12.600€ έως 54.000€ ευρώ.

Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων

 

Ο Δήμος Βριλησσίων ενημερώνει ότι σύμφωνα με την 24/05/2023 Κ.Υ.Α. με αριθμό: Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 οι ιδιοκτήτες ακινήτων που:

1. Βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

2.Βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.

3. Βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.

4.Βρίσκονται σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.

5.Βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

Έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.Πρόσληψη αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα για την εξέταση του ακινήτου και την σύνταξη τεχνικής έκθεσης στην οποία ορίζεται η ένταξη του σε κατηγορία επικινδυνότητας, ήτοι Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3) και Ιδιαίτερα Υψηλή (4), καθώς και αναφορά των απαιτούμενων προληπτικά μέτρων πυροπροστασίας (προληπτικά, παθητικά και ενεργητικά).

2. Υποβολή της ανωτέρω τεχνικής έκθεσης και της αξιολόγησης της επικινδυνότητας στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έως την 31/03/204.

3. Έως την 30 /04/2024 δήλωση του ιδιοκτήτη στην ανωτέρω πλατφόρμα, ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ακινήτου σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως αυτές ορίζονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Κυρώσεις

1. Μη υποβολή εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων και λοιπών στοιχείων από τεχνικό επιστήμονα, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την επιφάνεια και κατηγορία επικινδυνότητας του, από 0,10 έως 0,50 ευρώ ανά τ.μ. και όχι κάτω των 250,00 ευρώ.

2. Μη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, επιβάλλεται για κάθε ενότητα μέτρων (προληπτικά, παθητικά, ενεργητικά) πρόστιμο ύψους 500,00 ευρώ.

Εφαρμογή του Κανονισμού

 

1.- Υποβολή εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας και έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, έως 31/03/2024.

2.- Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (2024).

3.- Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/02/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

4.- Μέχρι την λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης των στοιχείων, το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας, η τεχνική έκθεση και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη στο Δήμο σε έντυπη μορφή.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα σε καθαρισμό των οικοπέδων έως 30 Απριλίου 2024 (καταληκτική ημερομηνία).

Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ισχύουν και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα).

Ο καθαρισμός του οικοπέδου αποτελεί ένα βασικό μέτρο για την εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Δήμος Ηρακλείου Αττικής : Νέα διαδικασία εγγραφών στη μεικτή χορωδία του Δήμου

 




Η μεικτή χορωδία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ανοίγει και πάλι τη διαδικασία νέων εγγραφών και περιμένει όσους και όσες θέλουν να δοκιμάσουν το ταλέντο τους στο τραγούδι ή απλά αγαπούν τη μουσική να δηλώσουν τη συμμετοχή τους. Οι πρόβες για αυτή την περίοδο ήδη άρχισαν για τα παλιά μέλη με μαέστρο την Μαρία Κάτσαρη, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στα χορωδιακά σχήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να εγγραφούν στην μεικτή χορωδία – φυσικά με δωρεάν συμμετοχή – μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου είτε τηλεφωνικά στο 2132000103 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως τις 15.00, είτε με mail στην διεύθυνση politistiko@iraklio.gr αναγράφοντας στο θέμα «Αίτηση εγγραφής στη μεικτή χορωδία» και στο κείμενο τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Οι πρόβες της μεικτής χορωδίας θα γίνονται κάθε Πέμπτη στις 17.00 στο δημοτικό Πολιτιστικό Πολύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστόλου» (Κουντουριώτου και Νεότητος).



Δήμος Μεταμόρφωσης : Ημερίδα Υποστήριξης Φροντιστών ατόμων με Άνοια (5/4, 17:00-20:00)

 




Το Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια του Δήμου Μεταμόρφωσης διοργανώνουν την Παρασκευή 5/4 στις 17:00-20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Μεταμόρφωσης (Λητούς & Κύμης), Ημερίδα για την Υποστήριξη των Φροντιστών ατόμων με Άνοια σε συνεργασία με την Εταιρεία Altzheimer Αθηνών και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Στην Ημερίδα συμμετέχει και η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια Ηρακλείου Αττικής της Εταιρείας Altzheimer Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, οι παρευρισκόμενοι φροντιστές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στην Ομάδα Υποστήριξης και Ψυχοεκπαίδευσης Φροντιστών Ατόμων με Άνοια που θα ξεκινήσει στον Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια του Δήμου Μεταμόρφωσης.





Δήμος Πεντέλης: Ημέρα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων

 


Δήμος Πεντέλης: Εκδήλωση – αφιέρωμα για τη μικρασιάτισσα γυναίκα

 


Δήμος Κηφισιάς : Νεώτερη Ανακοίνωση για τη βλάβη στην ύδρευση της Νέας Ερυθραίας

 






Σας ενημερώνουμε πως έχει προκύψει σοβαρή βλάβη στο αντλιοστάσιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης σε αρκετές περιοχές της Νέας Ερυθραίας και ιδιαίτερα στην περιοχή του Καστριού. Τα τεχνικά συνεργεία της ύδρευσης βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για την άμεση αποκατάσταση. Λόγω της βλάβης παρακαλείστε να περιορίσετε την κατανάλωση νερού.


Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
τηλ. Αντλιοστασίου 2106206843

τηλ. 2132007604 -2132007609- 2132007617

 


Δήμος Αμαρουσίου : Κλειστό για το κοινό το Δημοτικό Κολυμβητήριο στις 30 & 31 Μαρτίου λόγω διεξαγωγής αγώνων υδατοσφαίρισης

 



Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαρουσίου θα παραμείνει κλειστό για το κοινό κατά τις ημέρες Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαρτίου λόγω διεξαγωγής αγώνων υδατοσφαίρισης.

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Χαλανδρίου: Ανοίγει την πόρτα της φιλοσοφίας μέσα από τον Nietzsche

 





Η Διάλεξη για την Επιστήμη και τον Πόλεμο και το κατά πόσο πρόκειται για περιπλεγμένη ιστορία άνοιξε καινούργιους ορίζοντες σε όσους την παρακολούθησαν δια ζώσης είτε μέσα από το διαδίκτυο. Σειρά παίρνει το κομμάτι της Φιλοσοφίας, και δεν θα μπορούσε το ξεκίνημα του να μην έχει την αναφορά στον Friedrich Nietzsche.


Την Δευτέρα 01/04 και ώρα 19:00 στο Κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου Δαναΐδων και Αντιγόνης ανοίγει η συζήτηση με θέμα: «Φιλοσοφία και αυτοκριτική: Nietzsche ή πως φιλοσοφεί κανείς με το σφυρί».


Για το θέμα θα μιλήσει ο Θανάσης Λάγιος ο οποίος είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ.


Την όλη εκδήλωση πρόκειται να συντονίσει ο Νίκος Σαραφιανός Διδάκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.