Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου πρόληψης – ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου πρόληψης – ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

3. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου πρόληψης – ετοιμότητας και αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

4. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β’ τριμήνου 2018 του Δήμου.

5. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2018 του Δήμου.

6. Καθορισμός εισφορών για προγράμματα καλλιτεχνικών – εκπαιδευτικών εργαστηρίων της Δ/νσης Πολιτισμού έως 31/12/2019.

7. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων.

8. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων.

9. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τρεις (3) διαφημιστικές καταχωρίσεις των δράσεων – εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος μας.

10. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην πληρωμή της ΔΙΑΣ για τα προνοιακά επιδόματα.

11. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

12. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την προμήθεια διακριβωμένων θερμομέτρων τροφίμων – υπέρυθρων και επαφής.

13. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 για την προετοιμασία και πραγματοποίηση παραστάσεων της θεατρικής ομάδας του ΚΑΠΗ 60+.

14. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, για την καταβολή αποζημίωσης και τόκους σύμφωνα με την 11170/18 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

15. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 στα πλαίσια της υπόθεσης επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 712Β επί των οδών Μεταμορφώσεως και Βόλου στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου, τριών ιδιοκτησιών των Αντ. Λούρα, Π. Λούρα, Αν. Λούρα και Ιωάννας Μουζά.

16. Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

17. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2018 -2019.

18. Παράταση του 2ου παραδοτέου «Βασική Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) του Δήμου, καθώς και Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική αλλαγή της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της Βασικής Απογραφής Εκπομπών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο των Δημάρχων).

19. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των καθηκόντων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

20. Λήψη απόφασης περί σύστασης ομάδας εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χαλανδρίου.

21. Αντικατάσταση μελών της Σχολικής Επιτροπής Α’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

22. Τροποποίηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 5ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Πρωτέως 20), για το έτος 2018 και τροποποίηση της Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών 5ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Πρωτέως 20), για το έτος 2018.

23. Λήψη απόφασης για την καταστροφή βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).

24. Έγκριση ορθής τήρησης των όρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

25. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (38560/30-10-2018).

26. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (39224/2-11-2018).

27. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (39205/2-11-2018).

28. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας.

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «‘Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων», Α.Μ. 11/16.

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές του Δήμου», Α.Μ. 4/2015.

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων», Α.Μ. 6/2015.

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων», Α.Μ. 9/2015.

33. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα χορήγησης παράτασης της ΤΗΚ ΑΕ για το έργο με τίτλο ‘‘Διαμόρφωση πλατείας στον ΚΧ 1170 του Δήμου Χαλανδρίου’’ (ΑΜ 2/2016).

34. Εξέταση διατήρησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας μεταξύ των Ο.Τ. 700-701, επί των οδών Βριλησσίων και Αρκαδίας στο Χαλάνδρι κατόπιν αιτήματος της Σοφίας – Καλλιόπης Μπάρκα και της Παναγιώτας Μπάρκα.

35. Εξέταση της από 22-10-2018 ένστασης του αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγίας Παρασκευής» Δημ. Ρουσέτη & ΣΙΑ Ε.Ε..

36. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για τη μετακίνηση του Δημάρχου, και τριών (3) αιρετών στην πόλη Harbin της Κίνας.

37. Έγκριση κτιριολογικού προγράμματος Νέου κτιρίου Δημαρχείου στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 3/2017, με Κ.Α. 30.7411.06.

38. Καθορισμός όρων δόμησης στο ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ στο Ο.Τ. 1237 στο Πάτημα 1, έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και έγκριση της προτεινόμενης διαμόρφωσης.

8η Ελληνογερμανική Συνέλευση: Υπεγράφη η Κοινή Διακήρυξη

Σε ειδική τελετή, εκπρόσωποι της Ελληνικής και Γερμανικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπέγραψαν το κείμενο της κοινής διακήρυξης της 8ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο της Κρήτης.

Η Κοινή Διακήρυξη υπεγράφη παρουσία του νέου επιτετραμμένου της Καγκελαρίου Μέρκελ και Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού, Νόρμπερτ Μπάρτλε, του Πρόεδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, του Roger Kehle Αντιπροέδρου της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Γερμανίας του Ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης–Βυτεμβέργης, του Gerhard Bauer Έπαρχου της Ένωσης Περιφερειών της Γερμανίας και του εκπροσώπου της ΕΝΠΕ στην Ελληνογερμανική Συνέλευση, Πέτρου Τατούλη.

Οι κεντρικοί στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί μέσω της διακήρυξης αφορούν στους τομείς Τουρισμού, Ενέργειας Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, Διαχείρισης Αποβλήτων, Γεωργία, Νεολαία και κοινωνικά ζητήματα, Διοίκηση σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, Πολιτισμού και Τοπικής Οικονομίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα η «Ευρώπη να αποκτήσει σε όλα τα κράτη - μέλη της Ένωσης μια δυνατή βάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να στρέψει την προσοχή της και πάλι σε ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της: τους Δήμους της, τις Επαρχίες και τις Περιφέρειες της. Η ενδυνάμωση και ανάπτυξη τους αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για τη συνοχή της Ευρώπης».

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στη διακήρυξη «οι βασικές αρχές της ιεράρχησης (επικουρικότητας) και της αναλογικότητας πρέπει να μετουσιωθούν σε πολιτικές στην πράξη. Ότι μπορεί να ρυθμιστεί σε Τοπικό – Περιφερειακό ή σε επίπεδο κρατών - μελών, θα πρέπει να ρυθμίζεται εκεί».

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατά τη διάρκεια της υπογραφής του σχετικού κειμένου υπογράμμισε: «Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού εργάζεται συστηματικά για την επίλυση των πρακτικών αναγκών των τοπικών μας κοινωνιών μας. Με συγκεκριμένες ενέργειες και πράξεις βάζουμε τις βάσεις για να υλοποιηθούν οι στόχοι της 8ης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι στη Χερσόνησο της Κρήτης μπήκαν οι ουσιαστικές βάσεις, προκειμένου στην 9η διάσκεψη που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2019 στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο δήμο του Erding να υπάρξουν σημαντικά αποτελέσματα.

Παίρνοντας το λόγο ο Γερμανός Επιτετραμένος κ. Νόρμπερτ Μπάρτλε, ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Γ. Πατούλη επισημαίνοντας ότι «οι σημαντικοί στόχοι» υλοποιούνται από «σημαντικούς άνδρες όπως είναι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ».

Σύμφωνα με τον Γερμανό αξιωματούχο, Ελλάδα και Γερμανία συνεργάζονται στενά τόσο σε κυβερνητικό, όσο και σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Να σημειωθεί ότι η διάσκεψη ολοκληρώθηκε χθες Σάββατο. Για πρώτη φορά κατά τη λήξη των εργασιών υπεγράφη και κοινή διακήρυξη σε επίπεδο εκπροσώπων των δύο Κυβερνήσεων. Τη διακήρυξη υπέγραψαν ο Εντεταλμένος της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ για την Ελληνογερμανική Συνέλευση Νόρματ Μπάρτλε και ο Βασίλης Τσολακίδης εκ μέρους της περιφερειάρχου Αττικής Ρ. Δούρου η οποία έχει οριστεί από τον πρωθυπουργό Α. Τσίπρα ως εντεταλμένη για την Ελληνογερμανική Συνέλευση.

epoli.gr

ΣΧΟΛΙΟ:

Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε στο μυαλο αυτή η φωτογραφία:


ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΠΑΜΕ ΝΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΕΙ Ο. ..... ΚΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ (ή μήπως ΜΠΟΥΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΥΛΙ?)