Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΣ - ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η απόφαση συγκρότησης των επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου - από την οποία αρχικά είχε ΚΟΠΕΙ ο Νταβίας - ως εκπρόσωπος της παράταξης του στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής - διορθώθηκε και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ αποκαταστάθηκε στον δήμο Χαλανδρίου.

Τελείως συμπτωματικά (sic) το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και επί Κουράση, όταν ορίσθηκε το ΔΣ της ΦΛΥΑ ΑΕ από το δημοτικό συμβούλιο - με ομόφωνη απόφασή του και τότε - και όταν γράφτηκε η απόφαση είχε γίνει "κατά πλειοψηφία" και εμφάνιζε τους Ανδρεόπουλους - τότε - να είχαν καταψηφίσει.

Διότι οι Ανδρεόπουλοι (και οι σύμμαχοί τους στην αριστερά - μπαίνοντας - δεν θέλουν να εμφανίζεται ΠΟΥΘΕΝΑ ότι ο Νταβίας ψηφίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ σε όργανα του δήμου._

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τον Ανδρεόπουλο τον ακούνε γιατί είναι .... ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Είχε - μαζί με του ΠΑΣΟΚ και το χρίσμα των ΑΝΕΛ, να σου θυμίσω.

Και τότε το 2011 - για να διορθωθεί η απόφαση - έγινε ο κακός χαμός.

Και τώρα το ίδιο έγινε.

Πριν από αυτό είχε προηγηθεί το 2010 και όσα έγιναν στην παράταξη Παττακού (και τα ξέρουν αρκετοί).

ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΑΣΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΤΑΒΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ;

ΜΑ ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ (πρώην πλέον άκουσα;;;;) και οι δύο υπάλληλοι του δήμου και οι δύο προεδράρες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ως προς τα μέλη της
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Επιτροπής Κοινωνικής
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πολιτικής)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

από το πρακτικό της υπ' αρ. 5ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης 88/2018


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Συγκρότηση επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα τη 14η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄αρ. 9398/9-3-2018 έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον Δήμαρχο και σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ..

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

ΜΠΟΥΜΠΑ – ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόμιμα.

Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης προσήλθαν οι κ.κ. Κ. Μπούμπα – Καλτσάκα, Θ. Βαρδουλάκης και Κ. Φασίτσα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ. κ. Π. Αναστασιάδης και Γ. Λιερός.

Αποχωρήσεις: Πριν τη ψηφοφορία του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Μ. Κόσσυβας, πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. Μ. Λοτσάρη, και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. κ. Ε. Νιώτη και Π. Λαμπρόπουλος.

Μεταβολές: Μετά από πρόταση της Προέδρου αποσύρθηκαν τα θέματα 9 &26 της ημερήσιας διάταξης.

Κληθείς παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Συμεών (Σίμος) Ρούσσος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία της αναπληρώτριας υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών - υπαλλήλου του Δήμου κ. Παναγιώτας Ζωγράφου, επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Μας υπεβλήθη η υπ΄ αριθμ. 9663/13-03-2018 εισήγηση του Δημάρχου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Νόμου 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Με βάση τα όσα ορίζει το άρθρο 11 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, προτείνεται η συγκρότηση τριών επιτροπών στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Κοινωνικής Πολιτικής.

Οι εν λόγω επιτροπές δύνανται να επεξεργάζονται και να προτείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο δράσεις στον αντίστοιχο τομέα της αρμοδιότητάς τους, προκειμένου με αυτό τον τρόπο να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση για πρωτοβουλίες, που μοναδικό στόχο έχουν τη διευκόλυνση του έργου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους κατοίκους της πόλης μας.

Κάθε επιτροπή απαρτίζεται από 5 έως 15 μέλη και συγκροτείται ως εξής:

Από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του αντίστοιχου τομέα δραστηριότητας, προκειμένου η επιτροπή να έχει στη διάθεσή της πλήρη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

Από έναν εκπρόσωπο των δημοτικών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από έναν ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο. Με δεδομένο τον αριθμό των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων, επιτρέπεται η συμμετοχή και δεύτερου, εφόσον διατυπωθεί ανάλογο αίτημα.

Από δύο υπαλλήλους του δήμου, κατά προτίμηση το διευθυντή και προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Ειδικά για την επιτροπή Πολιτισμού προτείνεται και η συμμετοχή περιορισμένου αριθμού ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού (3 ή 4), εγνωσμένου κύρους, πάντοτε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της επιτροπής και την παραγωγή αποτελεσματικού έργου.
Οι εν λόγω επιτροπές συνεδριάζουν όποτε απαιτείται από τις ιδιαίτερες ανάγκες του αντικειμένου το οποίο επεξεργάζονται και πάντοτε με στόχο τη σύντομη και βέλτιστη ολοκλήρωσή του.
Διατυπώνουν την άποψή τους με έκθεση, που υποβάλλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία αναγράφονται και τυχόν διαφορετικές απόψεις που διαμορφώθηκαν.
Κατά τις συνεδριάσεις επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση, ήτοι τα παρόντα μέλη να είναι περισσότερα από τα απόντα. Εάν αυτό δεν επιτυγχάνεται, η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και να διατυπώσει την άποψή της.
Σε κάθε περίπτωση το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοποιεί τις προτάσεις και απόψεις των επιτροπών, στα πλαίσια της συζήτησης κοινών και συγκλινουσών πολιτικών και βέλτιστων λύσεων για τα θέματα που επεξεργάζονται.
Στις ανωτέρω επιτροπές, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος της αντίστοιχης Δ/νσης για διοικητική υποστήριξη.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση, οι προτάσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότηση τριών επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Κοινωνικής Πολιτικής, οι οποίες θα αποτελούνται από τα εξής μέλη:

Επιτροπή Πολιτισμού

1. Γκάκας Σέργιος
2. Αθανασάτου Ιωάννα
3. Αγγελής Κωνσταντίνος
4. Πράσσος Νικόλαος
5. Καρατζά Κονδύλια
6. Θωμάς Γεώργιος
7. Λιερός Γεώργιος
8. Σταύρου Βασίλειος
9. Λέρτας Δημήτριος

Επιτροπή Αθλητισμού

1. Τσίγκος Κωνσταντίνος
2. Ρούσσος Συμεών (Σίμος)
3. Κόσσυβας Μιχαήλ
4. Ανδρεόπουλος Ευστάθιος
5. Πανταζής Νικόλαος
6. Καρατζά Κονδύλια
7. Κιούσης Αθανάσιος
8. Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος
9. Δρογγίτης Σπυρίδων

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

1. Χριστούλη Ελένη
2. Κατούφα Ευγενία
3. Λαμπρόπουλος Παναγιώτης
4. Καζάνη Αικατερίνη
5. Λαδόπουλος Ιωάννης
6. Καρατζά Κονδύλια
7. Νταβίας Άγγελος
8. Μάζη Χρυσούλα
9. Καρής Χρήστος

Τις ανωτέρω επιτροπές θα τις συγκαλεί ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος.

Στις ανωτέρω επιτροπές, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου δημοτικός υπάλληλος της αντίστοιχης Δ/νσης για διοικητική υποστήριξη.
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 88/2018.

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 29


Την περασμένη Τρίτη ο μήνας Μάης είχε 29.
Το Μάη του 1453 στις 29 ήταν πάλι Τρίτη και η Πόλις εάλω.
Πολλές οι αιτίες της αποσύνθεσης της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της τελικής πτώσης της Κωνσταντινούπολης.

Μακροχρόνιες συγκρούσεις με γειτονικά κράτη, περιορισμός της έκτασης του κράτους, συγκέντρωση της γης στα χέρια των «δυνατών», φτώχια, αραίωση του πληθυσμού, η κατάληψη της Πόλης από τους Φράγκους το 1204.
Ο ρόλος της εκκλησίας είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες της παρακμής.
Τη τελευταία περίοδο του Βυζάντιου περίπου το 1/3 της γης ανήκε στην εκκλησιά. Φυσικά χωρίς καταβολή οποιουδήποτε φόρου.
Πολλοί νέοι, για να αποφύγουν τη στράτευση, γίνονταν μοναχοί, με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η στρατιωτική δύναμη της Αυτοκρατορίας.

Υπήρχε μια ατμόσφαιρα γενικευμένης δεισιδαιμονίας που τρεφόταν από διάφορες προφητείες ανθρώπων της εκκλησίας για την καταστροφή του βυζαντινού κράτους.
Βρισκόταν σε εξέλιξη οξύτατη διαμάχη ενωτικών -ανθενωτικών σχετικά με το ζήτημα της ένωσης των εκκλησιών. Γνωστή η φράση «καλύτερα να δούμε φακιόλι τούρκικο μέσα στην Πόλη πάρα καλύπτρα λατινική». Ακόμα και αν δεν ειπώθηκε έτσι ακριβώς, δείχνει το κλίμα και την ένταση που υπήρχε.
Ενώ η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε κρίσιμη φάση και ο αυτοκράτορας Παλαιολόγος μάχεται στην πύλη του Αγ. Ρωμανού, η εκκλησιά τον αφορίζει(!) ως ενωτικό. Οι συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής στο ηθικό των υπερασπιστών είναι προφανώς καταλυτικές.
Το αφοριστικό έγγραφο θυροκολλεί ο Γεννάδιος Σχολάριος. Πριν να κοπάσουν οι πανηγυρισμοί και η λεηλασία της Πόλης.

Ο παντοδύναμος μετά την νίκη του Μωάμεθ καλεί τον Γεννάδιο Σχολάριο και τον διορίζει πατριάρχη του μιλιέτ, δηλαδή επικεφαλής όλων των ορθοδόξων υπηκόων του. Επιπλέον αναγνωρίζει προνόμια στην εκκλησία. Όπως σημειώνει η Αρβελέρ, «έτσι η εκκλησία διέσωσε την περιουσία της και κάπως έτσι φτάσαμε στα Βατοπεδινά βακούφια».
Ποιο λόγο είχε ο Μωάμεθ να προβεί σε αυτήν την ενέργεια?

Τον απασχολούσε το καλό της ορθόδοξης εκκλησίας?

Ξεπλήρωνε κάποια οφειλή?

Ερώτημα που αιωρείται. Το σίγουρο είναι ότι ενδιαφερόταν για την πειθάρχηση των υπόδουλων και αυτόν το ρόλο, το ρόλο του παιδονόμου, ανέθεσε στον πατριάρχη.
Η εκκλησία ασκεί αυτόν τον ρόλο με επιτυχία σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Όταν τον 18ο αιώνα αρχίζει η αφύπνιση του ελληνικού λαού, η εκκλησία προσπαθεί με όλα τα μέσα να ανακόψει την προσπάθεια ξεσηκωμού.
Χαρακτηριστικό δείγμα η «Πατρική Διδασκαλία» του πατριάρχη Ιεροσολύμων, με την οποία καλεί του πιστούς να μην ακούν τις ιδέες περί ελευθέριας και ισότητας που κυκλοφορούσαν, γιατί είναι έργο του διάβολου. Οι χριστιανοί οφείλουν υπακοή, σεβασμό και αγάπη στον σουλτάνο, γιατί ο θεός τον έστειλε σε αυτούς για το καλό τους.
Όταν ξεσπάει η επανάσταση, η εκκλησία αφορίζει τους πρωτεργάτες και καλεί το ποίμνιο σε συμμόρφωση.
Όταν επικρατεί η επανάσταση και ο Καποδίστριας αναλαμβάνει τα καθήκοντα του κυβερνήτη, ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Αγαθάγγελος στέλνει 4 μητροπολίτες, για να περιοδεύσουν σε όλη την Ελλάδα. Αποστολή τους είναι να διαβάζουν στις εκκλησίες την επιστολή του πατριάρχη, με την οποία καλούσε τους Έλληνες να μετανοήσουν, να ζητήσουν συγγνώμη από τον σουλτάνο και να επιστρέψουν στη κυριαρχία του. Μάλιστα τους διαβεβαίωνε ότι ο μεγάθυμος σουλτάνος θα τους συγχωρήσει και θα τους δεχθεί πάλι ως υπηκόους του.
Η αντίληψη ότι ο θεός έστειλε τους Τούρκους για τιμωρία των αμαρτωλών χριστιανών, αλλά και για προστασία τους από τον κίνδυνο να αλλαξοπιστήσουν προς τον καθολικισμό είναι ακόμη ζωντανή. Την υποστηρίζουν όχι μόνο απλοί θρησκόληπτοι χριστιανοί

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΗΣ

O TEMPORA O MORES

του Ν. Κομπότη
Ξαφνικά μας προέκυψε η ‘κοινωνική συμμαχία», η οποία στις 30 Μαΐου, είχε κηρύξει Πανεθνική ημέρα δράσης και 24ωρη απεργία. Στην κοινωνική αυτή συμμαχία συμμετέχουν η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ η ΓΣΕΒΕΕ ( Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας), η ΕΣΕΕ ( Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας), ο Δικηγορικός σύλλογος Ελλάδας, το ΤΕΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και η ΑΓΣΣΕ (Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας).

Δε χρειάζεται φιλοσοφία για να καταλάβει κανείς ότι η «κοινωνική συμμαχία» προσπαθεί να κάνει συμμάχους της τους εργαζόμενους και να παίζουν στο δικό τους γήπεδο, χωρίς αντιδράσεις. Σταχυολογούμε μερικά από τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων.

Η ΕΣΕΕ ανάμεσα στις διεκδικήσεις της ζητάει « Μετατροπή του επιδόματος ανεργίας των 360 € σε επίδομα εργασίας, βάση του οποίου εργοδότης και εργαζόμενος θα καθίστανται συνδικαιούχοι για κάθε νέα θέση εργασίας».

Η ΓΣΕΒΕΕ βλέπει ότι πίσω από την ευέλικτη (δηλ. μερική απασχόληση) απασχόληση «διευκολύνεται η είσοδος ανέργων στην αγορά εργασίας αφενός, περιορίζεται η αδήλωτη απασχόληση αφετέρου». Το Οικονομικό επιμελητήριο ξεκάθαρα δηλώνει «"Τα συνταξιοδοτικά ταμεία αποτελούν δυνάμει φυσικούς μακροπρόθεσμους επενδυτές, λόγω των μακροχρόνιων των υποχρεώσεών τους. Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, τα κεφάλαια των συνταξιοδοτικών ταμείων μπορούν όχι μόνο να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας αλλά και να οδηγήσουν την ανάπτυξη αυτή μέσω των μακροχρόνιων επενδύσεών τους», δηλ. επιστροφή στο παρελθόν που τα αποθεματικά των ασφαλισμένων έγινα φύλλο και φτερό.

Με κεντρικό σύνθημα «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ, ΤΕΡΜΑ ΣΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!!!» καλούν τους εργαζόμενους σε απεργία , λες και τους έχουμε εξουσιοδοτήσει ότι συμφωνούμε μέχρι εδώ για την πολιτική λιτότητας.

Η πολιτική της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ επί 8 χρόνια είναι γνωστή. Με τη στάση τους διευκόλυναν όλες τις κυβερνήσεις να περάσουν τα μνημόνια και ποτέ δε διανοήθηκαν να θέσουν επί τάπητος την ανατροπή της πολιτικής των μνημονιακών κυβερνήσεων και της Ε.Ε , ούτε βέβαια διανοήθηκαν να συντονίσουν τους αγώνες των εργαζομένων , για να μην περάσουν τα μνημόνια. Ούτε βέβαια τρέφαμε και τρέφουμε αυταπάτες ότι ο συνομιλητής της Μέρκελ και της Λαγκάρντ πρόεδρος της ΓΣΕΕ θα επιχειρούσε κάτι τέτοιο.

Και η ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και οι άλλοι εταίροι της κοινωνικής συμμαχίας τη δουλειά τους κάνουν και επιδιώκουν να αποσυντονίσουν οποιαδήποτε κινητοποίηση των εργαζομένων. Στα αιτήματα της κοινωνικής συμμαχίας διακρίνουμε τα αιτήματα του ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη, αξιοκρατία, φορολογικά κίνητρα, εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, ενώ δε γίνεται ούτε μνεία για τα μνημόνια και την εξαθλίωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων, για την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας (από την κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ), για την κόλαση της νέας γενιάς (60% ανεργία), για τη φυγή των νέων στο εξωτερικό, για την κατάργηση του κατώτατου μισθού, για την κατάργηση του 8ωρου και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για την πώληση των λιμανιών και των αεροδρομίων αντί πινακίου φακής, για τους πλειστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών, για την ιδιωτικοποίηση της υγείας και τη κατάργηση της δημόσιας δωρεάν υγείας, για το κλείσιμο Νοσοκομείων και σχολικών μονάδων, για το διορισμό επί 8 χρόνια συναδέλφων στα σχολεία, για τον εργασιακό Μεσαίωνα των νέων που προσλαμβάνονται για 12ωρη εργασία με μισθούς 250-300 ευρώ, για την κατάργηση του ΕΚΑΣ από συνταξιούχους των 200 ευρώ(!).

Είναι φανερό ότι τα αιτήματα της κοινωνικής συμμαχίας δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Δυστυχώς η απάντηση των ταξικών δυνάμεων του συνδικαλιστικού κινήματος απέναντι στη νέα πρόκληση της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε 5 χωριστές συγκεντρώσεις. Η ευκαιρία για μια ενιαία και μαχητική απάντηση στην επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, αλλά και για ένα αποφασιστικό ξεμπρόστιασμα των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών αφέθηκε να περάσει.

Παρά τις ενστάσεις που μπορεί να έχουν κάποιοι , πρέπει να είμαστε συνεπείς για τη μέχρι τώρα στάση μας απέναντι στη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Δεν κομίζουν γλαύκα στην Αθήνα, παρά μόνο προετοιμάζουν το έδαφος ότι η « μεταμνημονιακή Ελλάδα» αν και όποτε έρθει, πρέπει να πετάξει και ένα ξεροκόμματο στους εργαζόμενους με μια αύξηση στον κατώτατο μισθό των 200-300 ευρώ, για να μην υπάρχουν εξεγέρσεις και η «εργασιακή» ειρήνη τιναχθεί στον αέρα. Δεν είναι καθόλου αθώα η κοινωνική συμμαχία ούτε έπιασε πόνος ξαφνικά τη ΓΣΕΕ για την εξαθλίωση των εργαζομένων και συνταξιούχων.

Μέσα σ’ ένα τέτοιο ζοφερό τοπίο διαφαίνεται και μία ελπίδα: Η ανοιχτή προσχώρηση ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στην «κοινωνική συμμαχία» μπορεί να αφυπνίσει τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα να βρει το δρόμο του. Ο δρόμος αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τη συγκρότηση ενός μεγάλου, ενωτικού ρεύματος, στηριγμένου στα βασικά ζωτικά αιτήματα των εργαζομένων και συνταξιούχων ( αυξήσεις σε μισθούς - συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά, κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων, αποκατάσταση απωλειών) και στη σύγκρουση και την ανατροπή του εργοδοτικού - κρατικού συνδικαλισμού και της πολιτικής κυβέρνησης και Ε.Ε.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΗΣ

ΙΑΣΩ Παίδων: HEALTHY, SET, GO! – Παιδικά check up. 10 χρόνια τώρα, φροντίζουμε ό,τι πολυτιμότερο έχετε!Με το μήνυμα «HEALTHY, SET, GO!», το ΙΑΣΩ Παίδων είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους μικρούς του φίλους για την πραγματοποίηση των ολοκληρωμένων πακέτων προληπτικών εξετάσεων υγείας.


Στο ΙΑΣΩ Παίδων, φροντίζουμε ό,τι πολυτιμότερο έχετε, το παιδί σας. Δέκα χρόνια τώρα, παρέχουμε την πιο σύγχρονη ιατρική φροντίδα, χάρη στο κορυφαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας.

Τα πακέτα προληπτικών εξετάσεων είναι τα ακόλουθα:
  •  Βασικό πακέτο 60€: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση
  •  Έλεγχος άθλησης 80€: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση, δερματολογικός έλεγχος
  •  Ολοκληρωμένος ΩΡΛ έλεγχος 40€: ΩΡΛ εξέταση, ακοόγραμμα και τυμπανόγραμμα
  •  Έλεγχος Σωματικού Βάρους 80€: εξέταση από δύο ειδικότητες – Παιδίατρος-Ενδοκρινολόγος, Διατροφολόγος-Διαιτολόγος
  •  Έλεγχος Σπονδυλικής Στήλης - Σκολίωσης 30€: επισκόπηση των σημαντικών χαρακτηριστικών, Αναλυτικό αναπτυξιολογικό ιστορικό, forward bending test, σε συνεργασία με Χειρουργό Σκολίωσης &Σπονδυλικής Στήλης
  • Αξιολόγηση συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες 40€: αναγνώριση, αντιμετώπιση, πρόληψη και καθοδήγηση του παιδιού για την ασφαλή συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες από Ειδικό Ορθοπαιδικό Αθλητικών Κακώσεων
  •  Κινητική Ανάλυση Στάσης & Βάδισης 40€: πελματογράφημα, αξιολόγηση πελματικών αποτελεσμάτων και κατασκευή εξειδικευμένων ορθωτικών πελμάτων σε συνεργασία με Παιδο-Φυσικοθεραπευτή με 50€
Το μόνο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας είναι το βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) του παιδιού.

Oι εξετάσεις διενεργούνται καθημερινά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο 210 6383070-2 & 210 6383503 μέχρι 15/11/2018, ημέρα λήξης του προγράμματος. Τα check up απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω.