Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

 Όχι ότι αποτελεί είδηση για τον αναγνώστη της Πλατείας.
Άλλωστε τα είπαμε προχθές:
 Αναβάλλεται η κατεδάφιση του καταυλισμού των Ρομά

Απλά η αναβολή (έβδομη) της κατεδάφισης του καταυλισμού των τσιγγάνων στο νομισματοκοπείο επισημοποιήθηκε.

Την απόφαση Αγγελάκα δημοσίευσε το Halandri Pedia.

Διαβάστε την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Β)
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239
Τ.Κ. : 15451 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Τμήμα Β
Τηλέφωνο : 210 3725736 - 737
Fax: : 210 3725770
Ν. Ψυχικό : 16. 06.2014
Αριθ.Πρωτ.: Φ.244/2560/2014


Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.244/701/19.2.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα περί εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης, τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή "Πεύκο Πολίτη" στο Δήμο Χαλανδρίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β, του Ν.1337/83 (ΦΕΚ33/Α/14-3-83) « Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις ».

2) Το με αρ. 5/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 291/Δ/12-7-83) περί “ διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων” (άρθρο 4, παρ.1 και 2).

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 267/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 195/Α/21-8-98) « Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαίρετων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών».

4) Το Π.Δ. 135/23-12-2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί « Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

5) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » και ειδικότερα την παρ.ΙΙ (45), του άρθρου 280


7) Την υπ’ αρ. Φ. 73521/29462 /18.10. 2013 Απόφαση Γεν. Γρ. ΑΔΑ περί προσωρινής μετεγκατάστασης του καταυλισμού ΡΟΜΑ της περιοχής Νομισματοκοπείου του Δ. Χαλανδρίου σε Δημόσιο Ακίνητο στην πρώην Αμερικανική Βάση στα όρια Δ. Μεγαρέων με Δ. Μάνδρας - Ειδυλλίας .

8) Την υπ’ αρ. 11/2014 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής του Δ. Μεγαρέων κατά του 6) σχετ.

9) Την από 25/11/2013 σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου « Δημιουργία χώρου στέγασης με λυόμενους οικίσκους για την μετεγκατάσταση του καταυλισμού των Ρομά της περιοχής του Νομισματοκοπείου Δ. Χαλανδρίου στη Δημόσια έκταση ΑΒΚ 354 στο Δ. Μεγαρέων » μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Αναδόχου Εταιρίας.

10) Την υπ’ αρ. Φ244/701/19/2/2014 προηγουμένη απόφαση μας , σύμφωνα με την οποία είχε ορισθεί ως ημερομηνία κατεδάφισης η 17/6/2014, ημέρα Τρίτη.

11) Το υπ’ αρ. 15956/17.3.2014 έγγραφο της ΥΔΟΜ Αγ. Παρασκευής με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου», σύμφωνα με το οποίο συντάχθηκαν 66 νέες εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών για όλους τους κλειστούς χώρους στον καταυλισμό των ΡΟΜΑ και ότι δεν κατέστει δυνατή πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η ταυτοποίηση των παλαιών αυθαιρέτων κατασκευών των ετών 1995, 1996 , οι οποίες αναφέρονται στις νέες εκθέσεις αυτοψίας.

12) Το υπ’ αρ. Φ.6171.1/ΑΣ/ 25136/5.6.2014 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών με θέμα Υπόθεση Πολιτιστικού Συλλόγου Η Ελπίδα και Στυλιανού Καλαμιώτη. Ατομική αναφορά κατά της Ελλάδος στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Παράταση ισχύος αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων.

13) Την υπ’ αρ. 1040/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Ακυρωτικός Σχηματισμός Τμήμα Α)

14) Το υπ’ αρ. 226/10.06.2014 έγγραφο του ΣΥΠΟΘΑ της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Αθήνας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το από 10/6/2014 πρακτικό του ΣΥΠΟΘΑ της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Αθήνας με το οποίο εκδικαστήκαν και απορρίφθηκαν οι ενστάσεις κατά των 66 νέων εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών.

Και επειδή :

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. Α2β Π. Δ/τος 135/2010 στην Δ/ νση ΠΕΧΩΣΧ απονεμήθηκε η αρμοδιότητα για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 267/98 (ΦΕΚ-195/Α/21-8-98) και της σχετικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω κατεδαφίσεις λόγω έλλειψης μηχανημάτων και εργατικού προσωπικού υλοποιούνται κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού από ανάδοχη εταιρεία.

Β) Σύμφωνα με 11) σχετικό έχει μεταβληθεί η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή από το 1995 έως σήμερα Και οι κατασκευές που περιγράφονται στις 42 προγενέστερες τελεσίδικες εκθέσεις αυτοψίας δεν ταυτοποιούνται με αυτές που περιγράφονται στις 66 νέες εκθέσεις αυτοψίας (σε 3 μόνο από τις νέες εκθέσεις αναφέρονται και οι παλιές εκθέσεις αυτοψίας).
Οι ενστάσεις κατά των νέων εκθέσεων έχουν εκδικασθεί και έχουν απορριφθεί από το ΣΥΠΟΘΑ πλην όμως δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά των αποφάσεων του ΣΥΠΟΘΑ.

Γ) Παρά τις επίμονες και διαρκείς προσπάθειες για την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου μετεγκατάστασης (9 σχετικό), του οποίου η κατασκευή (συμμορφούμενοι με το 12 σχετικό) αποτελεί προϋπόθεση για τις κατεδαφίσεις, η ολοκλήρωση δεν κατέστη δυνατή λόγω πολλαπλών εμπλοκών στις σχετικές αδειοδοτήσεις (πολεοδομικές, δασικές αρχαιολογικές) οι οποίες ξεπεράσθηκαν πρόσφατα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.244/701/19.2.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα περί εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης, τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή " Πεύκο Πολίτη " στο Δήμο Χαλανδρίου ως προς την ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών κατεδαφίσεως.

Ως νέα ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών κατεδάφισης ορίζεται η ημέρα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Με νέα συμπληρωτική απόφαση θα οριστικοποιηθούν οι εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών, των οποίων θα υλοποιηθεί η κατεδάφιση τους.

Η κατεδάφιση θα πραγματοποιηθεί από αναδοχή εταιρία.

Το Α.Τ. Χαλανδρίου στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την συνεχή επιτήρηση των χαρακτηρισμένων ως αυθαιρέτων κατασκευών μέχρι την ως άνω ημερομηνία ώστε σε περίπτωση κατασκευής τυχόν νέων αυθαιρέτων να λάβει χώρα η εφαρμογή του Άρθρου 5 του Π.Δ. 267/98 (ΦΕΚ 195 Α΄).

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Εμμανουήλ Αγγελάκας

 ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ:

Οι απόψεις μας για το θέμα είναι γνωστές, μήνες τώρα. Και η θέση μας παραμένει: ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ.
Αλλά άσχετα με την άποψή μας, έχουμε ένα "διαδικαστικό" ερώτημα:

Ο κος Αγγελάκας που το παίζει "αυστηρός" και "υπηρεσιακός" για το θέμα των αθλητικών χώρων του Χαλανδρίου  και δεν δέχεται να εγκρίνει  - όπως ενημέρωσε ο απερχόμενος δήμαρχος στο Δ.Σ. - μετά την ολοκλήρωση των έργων της πυροπροστασίας και την  τοποθέτηση φορητών WC , μια προσωρινή άδεια λειτουργίας των αθλητικών χώρων,  μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή μόνιμων WC, ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΛΑΡΟΣ ΚΑΙ  ΕΠΙEΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ (ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ) ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ;

Διότι ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ δεν έχει κάνει, όπως ο ίδιος παραδέχεται στην απόφασή του. Δικές του είναι οι ευθύνες για τις καθυστερήσεις στα έργα, στο όρος Πατέρα.
(Βέβαια αυτά είναι απλά προφάσεις και δικαιολογίες, τα έχουμε πει αυτά και αυτό ακριβώς θέλουμε να αναδείξουμε.)

Αυτά βέβαια δεν θα στα πουν όσοι τα βάζουν με τους εργαζόμενους - από τους προϊσταμένους, μέχρι τις καθαρίστριες - ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΛΥΦΤΕΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Προσπαθούν να γίνονται ασπίδες των ευθυνών της, για να τους δίνει τα γήπεδα, να κάνουν μπίζνες.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ ΤΟΥ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΑΤΑΚΤΩΝ

Δεν βρήκαμε κάτι πιο ουσιαστικά επετειακό για την σημερινή ημέρα μνήμης:

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ - ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΡΧΗ Β. ΤΟΜΕΑ Γ. ΚΑΡΑΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΟ αντιπεριφερειάρχης Βορείου τομέα Γιώργος Καραμέρος  με αφορμή την αυριανή (Τρίτη 17 Ιουνίου) λήξη της εισαγγελικής προθεσμίας, για την κατεδάφιση του καταυλισμού των Ρομά στο Χαλάνδρι και την μετεγκατάσταση τους  στο όρος Πατέρα στα Μέγαρα προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Η πλήρης εγκατάλειψη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως είναι και αυτή των Ρομά, αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα για την Αττική και εξαίρεση δεν αποτελεί η κοινότητα των Ρομά στο Χαλάνδρι .
Στον  καταυλισμό του Νομισματοκοπείου ζουν 74 οικογένειες, μόνιμοι κάτοικοι από το 1971, δημότες Χαλανδρίου και τα παιδιά τους φοιτούν στα σχολεία της περιοχής.
Οι συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό είναι άθλιες, ενώ τρεις κατηγορίες πολιτών βρίσκονται υπό διαρκή ομηρία από την αδιαφορία των διοικήσεων των προηγούμενων ετών, οι Ρομά, οι κάτοικοι του Χαλανδρίου και οι ιδιοκτήτες των οικημάτων που γειτνιάζουν με την περιοχή.
Η μετεγκατάσταση των Ρομά χωρίς την συναίνεσή τους , στην παλαιά Αμερικάνικη βάση, στο όρος Πατέρα και χωρίς να έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις, αποτελεί σπασμωδική ενέργεια των εκπροσώπων της αποκεντρωμένης διοίκησης με την συνήθη σιωπηρή συναίνεση της απερχόμενης περιφερειακής αρχής – μια ενέργεια που δεν πρέπει να γίνει.
Καλούμε τη αποκεντρωμένη διοίκηση να ακυρώσει άμεσα την απόφασή της.
Η λύση στο πρόβλημα περνά  μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας με το Δήμο Χαλανδρίου για χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. για την κατασκευή μόνιμων κατοικιών και αξιοποίηση των προβλέψεων του δημοτικού κώδικα (ν. 3463/06) και ειδικότερα των άρθρων 187 και 188 για την μετεγκατάσταση των Ρομά σε χώρους εντός των ορίων του δήμου Χαλανδρίου. Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Το Γραφείο Τύπου 16/6/14

Η κυβέρνηση κρύβει την «Διαύγεια» από τα αδιάκριτα βλέμματατου Γιάννη Σιδηρόπουλου

Η απόκρουση της «ενοχλητικής» πρόσβαση των πολιτών αλλά και του Τύπου στις αποφάσεις της Διοίκησης φαίνεται ότι είναι ο στόχος της «μεταρρύθμισης» στο σύστημα ανάρτησης των αποφάσεων της Διοίκησης, τη γνωστή σε όλους «Διαύγεια», η οποία πράγματι είχε κάνει, παρά τα προβλήματά της, ένα σημαντικό βήμα για τη διαφάνεια στη Διοίκηση.

Και αυτό γιατί η πολυδιαφημισμένη Διαύγεια 2, παρά τις γενικόλογες και ανούσιες διακηρύξεις περί αναβάθμισης δεν κάνει τίποτε άλλο από το να περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών στη λεπτομερή και στοχευμένη παρακολούθηση των αποφάσεων και πράξεων της Διοίκησης και να πανηγυρίζει για κάποια αχρείαστα στατιστικά στοιχεία, λες και ο αριθμός των αναρτήσεων των τελευταίων ημερών έχει κάποια σημασία αν δεν μπορείς να εξειδικεύσεις τις αναζητήσεις σου.

«Ακύρωσαν» της δυνατότητες της Διαύγειας 1

Δύο είναι οι βασικές «απώλειες» που προκύπτουν για τους πολίτες αλλά και τους «ενοχλητικούς» δημοσιογράφους: Παύει η δυνατότητα των πολιτών να παρακολουθούν και να βρίσκουν με χρονολογική σειρά τις διοικητικές πράξεις ενός φορέα καθώς επίσης και τις διοικητικές πράξεις ενός συγκεκριμένου υπογράφοντα, είτε πρόκειται για πολιτικό προϊστάμενο, είτε για απλό υπάλληλο.


Θεωρητικά αυτή η δυνατότητα υπάρχει, πρακτικά όμως, η νέα ΔΙΑΥΓΕΙΑ παραπέμπει το χρήστη σε μια σειρά από ανούσιες αναζητήσεις μέσα σε χιλιάδες ή εκατομμύρια αποφάσεις που στερούν τη δυνατότητα ουσιαστικής αναζήτησης. Στο προηγούμενο περιβάλλον της Διαύγειας ο χρήστης μπορούσε με ένα απλό κλικ σε κάθε στοιχείο της ανάρτησης (που ήταν ενεργό λινκ) να μεταβεί τις αποφάσεις, ανά φορέα, ανά υπογράφοντα, ανά είδος πράξης κλπ με φθίνουσα χρονολογική σειρά και όχι να επιλέγει ανάμεσα σε κάποια από τις προτεινόμενες.

Η απώλεια αυτής της δυνατότητας συσκοτίζει κάθε αναζήτηση καθώς Υπουργεία, Δήμοι κλπ αναρτούν καθημερινά τόσο μεγάλο όγκο πράξεων που είναι αδύνατη η παρακολούθησή τους. Κυρίως φυσικά, αναθέσεις, συμβάσεις, διορισμοί κλπ είναι οι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους πολίτες και όσους έχουν έννομο συμφέρον, όμως στο νέο περιβάλλον η δυνατότητα αυτή, έστω και ανάμεσα σε εκατομμύρια παρόμοιες πράξεις, δίνεται μόνο για τις τελευταίες 30 μέρες. Προγενέστερα

ΝΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Η ΚΕΔΕ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΔΗΛΩΣΕ "ΟΤΙ ΔΙΑΦΩΝΕΙ"!

ΟΜΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ TO ΛΥΣΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ, σύμφωνα με το  aftodioikisi.gr, αφού δεσμεύτηκε ο Ντινόπουλος!

Και άμα δεσμεύεται ο Ντινόπουλος .......


Δέσμευση Ντινόπουλου να μην απολυθεί κανένας υπάλληλος στους ΟΤΑ

«Δεν θα απολυθεί κανένας υπάλληλος» των ΟΤΑ, δεσμεύεται ο νέος υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος.
Αναλαμβάνοντας καθήκοντα υπουργού, ο κ. Ντινόπουλος «κληρονόμησε» από τους προκατόχους την ολοκλήρωση του προγράμματος της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, καθώς και τα σενάρια που έκαναν λόγω για απομακρύνσεις δημοτικών υπαλλήλων, ορισμένων μάλιστα χιλιάδων σε αριθμό.
Μιλώντας στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», ο νέος υπουργός Εσωτερικών, υπόσχεται πως δεν θα απολυθεί κανένας δημοτικός υπάλληλος.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


promi.logo
Αγαπητοί γονείς - μέλη του Συλλόγου,

Σας καλούμε μαζικά να έρθετε αύριο Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 19:30 στο ανοικτό γήπεδο basket του αθλητικού συγκροτήματος "Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ" στην έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου με μοναδικό θέμα:

"Κλείσιμο αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου - Κινητοποίηση Συλλόγου Γ.Σ. Προμηθέας για να ανοίξουν".

Η δυναμική παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη ώστε να λάβουμε έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα παιδιά μας να συνεχίσουν να αθλούνται.

Για τη Διοίκηση
Ο πρόεδρος Κώστας Βλαχόπουλος

Kλέφτης ποδηλάτων στο Χαλάνδρι


Συστηματικά έκλεβε ποδήλατα ένας 23χρονος Έλληνας, που συνελήφθη χθες Σάββατο στο Χαλάνδρι, γιατί λίγο νωρίτερα είχε αποπειραθεί να αφαιρέσει ένα ποδήλατο στο σταθμό του Μετρό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς το τελευταίο εξάμηνο διέπραττε κλοπές ποδηλάτων, κυρίως από σταθμούς του Μετρό και πυλωτές πολυκατοικιών στο Χαλάνδρι. Μάλιστα, ο 23χρονος διατηρούσε αποθήκη στην περιοχή όπου απέκρυπτε τα κλεμμένα ποδήλατα.

Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι έχει διαπράξει 12 κλοπές ποδηλάτων.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία.

http://www.naftemporiki.gr

Επίτηδες έχασε η εθνική ομάδα από την Κολομβία


Σάλο έχει προκαλέσει φωτογραφία που δείχνει τους παίκτες της εθνικής μας ομάδας να πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια μετά την ήττα με 3-0 από την Κολομβία, ενώ συζητήσεις προκαλεί η ανακοίνωση των παικτών της εθνικής ομάδας, στην οποία υποστηρίζουν πως έχασαν επίτηδες από την Κολομβία στον πρώτο τους αγώνα στο Μουντιάλ της Βραζιλίας .

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των παικτών της εθνικής ομάδας, μπορούσαν να νικήσουν την Κολομβία αλλά έκατσαν και έχασαν.

Όπως αναφέρουν οι Έλληνες διεθνείς, η Κολομβία ήταν του χεριού τους -και μπορούσαν να της ρίξουν άνετα πέντε γκολ-, αλλά προτίμησαν να χάσουν, για να μην στείλουν λάθος μήνυμα στην ελληνική κοινωνία.

Οι διεθνείς μας αναφέρουν πως δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να οδηγείται στην εξαθλίωση και να ασχολείται ακόμα με σώβρακα και φανέλες.

«Πόσο χάπατα και ραγιάδες είναι οι Έλληνες που περιμένουν να νιώσουν εθνικά υπερήφανοι επειδή η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα νικήσει την Κολομβία σε ένα τουρνουά πολυεθνικών εταιρειών;» ρωτούν οι Έλληνες διεθνείς. Οι παίκτες της εθνικής ομάδας δηλώνουν πως θα βάλουν τα δυνατά τους για να χάσουν και από την Ιαπωνία και από την Ακτή του Ελεφαντοστού, ώστε οι Έλληνες να πάψουν να έχουν αυταπάτες και παραισθήσεις, και να εξεγερθούν.

Πράσινο Κίνημα: Ο Β. Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

  Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιδρυτή και Επίτιμου ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις