Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (δελτίο τύπου δεν πήραμε, το αναζητήσαμε μόνοι μας).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 7 Ιουλίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 181

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 28 Τ.Κ. 152-34
ΤΗΛ.: 210-6894444-210-6894944
E-mail: flyamed@otenet.grΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους κατοίκους του Δήμου Χαλανδρίου (Γονείς ή Κηδεμόνες ) που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για το σχολικό έτος 2011-2012.

Σας ενημερώνουμε όπως παρακάτω σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις για εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς .

Οι αιτήσεις για εγγραφή θα κατατίθενται στους παρακάτω Σταθμούς:

Α΄Παιδικός Σταθμός, Ηρ. Αττικού 39 Χαλάνδρι 15234 τηλ.2106813987 Προϊσταμένη:Κα Κουκούμα Μαρία
Β΄Παιδικός Σταθμός, Κάλβου 16 Χαλάνδρι 15233 τηλ.2106893005 Προϊσταμένη:Κα Ψαχούλα Ειρήνη
Γ΄Παιδικός Σταθμός, Σερρών 18 Χαλάνδρι 15231 τηλ.2106711471 Προϊσταμένη:Κα Αναγνώστου Γιάννα
Ε’ Βρεφονηπιακός Σταθμός: Γαρυττού & Φαρσάλων Χαλάνδρι 15234 τηλ.2106084615 Προϊσταμένη: Κα Παρασκευοπούλου Σοφία
ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός, Κνωσσού & Ακαρνανίας Χαλάνδρι15232 τηλ.2106749300 Προϊσταμένη:Κα Γρηγοροπούλου Στέλλα
Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός: Γαρυττού & Φαρσάλων Χαλάνδρι 15234 τηλ.2106084602 Προϊσταμένη: Κα Ζέππου Παναγιώτα
Η΄ Παιδικός Σταθμός, Κίρκης & Μίνωος 8 Πάτημα Χαλανδρίου 15238 τηλ.2106083826 Προϊσταμένη: Κα Σούτη Φωτεινή
Θ΄Βρεφονηπιακός Σταθμός : Γαρυττού & Φαρσάλων Χαλάνδρι 15234 τηλ.2106084602 Προϊσταμένη: Κα Τίκα Γεωργία

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π. από γονείς και κηδεμόνες που κατοικούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου Χαλανδρίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: από 7/07 έως και 20 /07/ 2011

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

1) Αίτηση (όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ).
2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3) Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ και φωτοτυπία Συμβολαίου Σπιτιού στο όνομα του γονέα ώστε να αποδεικνύεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας.
4 )Ιατρική Βεβαίωση για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού ( όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης (Mantoux).
5) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και Ε9 (με εισόδημα και στη στήλη που αφορά τη μητέρα) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντίγραφου που κατατίθεται και ότι μέχρι 31/12/2011 θα προσκομισθεί στο Ν.Π. το εκκαθαριστικό της εφορίας.
6)Βεβαίωση Εργασίας μετ’ αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο (2) γονέων και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων, προκειμένου για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα.
7)Οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΕ θα προσκομίζουν απόδειξη καταβολής εισφορών του τελευταίου εξαμήνου.
8) Κάρτα ανεργίας (από άνεργους γονείς εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ταμείο ανεργίας )
9) Υπευθυνη Δήλωση οικογενειακής κατάστασης των γονέων του παιδιού ( όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) στο οποίο αναγράφονται :
α. Τα μέλη της οικογένειας .
β. Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο.
γ. Η ακριβής Διεύθυνση Κατοικίας και εργασίας και τα τηλέφωνα και των δύο γονέων.

Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ,όπως αυτή αποδεικνύεται ( πράσινη κάρτα ).

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

-Στην περίπτωση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικής πράξης (γάμου, γέννησης ή θανάτου ), το Ν.Π. είναι υποχρεωμένο να το αναζητήσει αυτεπάγγελτα με την υποχρεωτική αναζήτηση. Το Ν.Π. ενημερώνει απλώς τον ενδιαφερόμενο, ότι θα αναζητηθεί για λογαριασμό του το απαιτούμενο πιστοποιητικό ( οικογενειακής κατάστασης ), που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της αίτησής του χωρίς την συναίνεση του ( άρθρο 16 του Ν.3448/2006/ΦΕΚ 57/Α΄). Από την εφαρμογή των διατάξεων της συγκεκριμένης απόφασης εξαιρείται το Ειδικό Ληξιαρχείο ( για αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων ή πιστοποιητικών, που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δεν αναζητούνται αυτεπάγγελτα )
- Στην περίπτωση του αντίγραφου φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού της Εφορίας ο ενδιαφερόμενος συναινεί ρητά, δηλαδή εξουσιοδοτεί την υπηρεσία του Ν.Π. να τα αναζητήσει εκείνη για λογαριασμό του με το δικαίωμα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, κατόπιν συναίνεσης ( άρθρο 5 του Ν.3242/2004/ΦΕΚ 102/Α΄ ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67 ο/ο : Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα.
2. Παιδί ορφανό:
Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα ( αυτεπάγγελτη αναζήτηση ).
3. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση:
Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.
4. Γονείς φοιτητές :
Προσκομίζεται βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής.
5. Γονέας στρατιώτης:
Προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία.


ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Μετά από αίτηση γονέα στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος που ζητά τη διαγραφή .
- Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από το Νομικό Πρόσωπο.
- Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού και τους όρους λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.
- Όταν τα νήπια συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

Η ενεργός συμμετοχή των γονέων θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για την αποδοτικότερη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στις συγκεντρώσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίησή σας σε θέματα που αφορούν την πορεία της παιδαγωγικής ανάπτυξης των νηπίων.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *