Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ


Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ

Τέλος στην αγωνία χιλιάδων γονέων θα δοθεί αύριο 31/8 απο την ΕΕΤΑΑ καθώς θα γίνουν γνωστά τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς και η τελική τοποθέτηση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς .

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, τα οριστικά αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στην Κυριακή 31 Αυγούστου και το dikaiologitika.gr όπως κάθε χρόνο θα σας παρουσιάσει πρώτο, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν σε ποιους παιδικούς σταθμούς θα στείλουν τα παιδιά τους μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Όπως έχει γίνει γνωστό από το υπουργείο Εσωτερικών, όλες οι θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς (σύνολο περίπου 89.000 δικαιούχοι) αναμένεται να καλυφθούν. 
Μετά τα οριστικά αποτελέσματα ακολουθεί η διαδικασία εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς που αναμένετε να είναι η ίδια με πέρυσι Εγγραφές Τέκνων στις Δομές - Εντολή Τοποθέτησης - Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) Κατόπιν της ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων, η ΕΕΤΑΑ θα αποστείλει στον Ανάδοχο Φορέα 
α) «Εντολή τοποθέτησης» για κάθε τέκνο ωφελούμενης μητέρας σε δύο (2) αντίτυπα, η οποία είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται, δεν εκχωρείται, ούτε πωλείται. Το πρωτότυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» θα χορηγείται στη μητέρα ενώ το αντίγραφο, το οποίο θα φέρει την υπογραφή της μητέρας, θα τηρείται στη δομή. 
β) Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) των ωφελουμένων μητέρων της Δομής, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των μητέρων, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, τα ονόματα των εγγεγραμμένων τέκνων τους καθώς και η κατηγορία θέσης αυτών. 
γ) Κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων μητέρων, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής των τέκνων τους. 

Εγγραφές Τέκνων στις Δομές 
Η Δομή οφείλει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει τις ωφελούμενες από το Πρόγραμμα μητέρες προκειμένου να προσέλθουν στη Δομή, να παραλάβουν το ανάλογο αντίτυπο της «Εντολής Τοποθέτησης» και να εγγράψουν το τέκνο τους, το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. 
Η Δομή προχωρά στις εγγραφές των τέκνων των ωφελουμένων και συγκεντρώνει τις υπογραφές των ωφελούμενων στο Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) του μηνός Σεπτεμβρίου, βάσει των εγγραφών που θα κάνει. Η διαδικασία θεωρείται περαιωμένη κατόπιν καταχώρησης των σχετικών εγγραφών στα αντίστοιχα βιβλία παρουσιών που οφείλει κατά την ισχύουσα νομοθεσία να τηρεί η Δομή. Εγγραφές για τις οποίες δεν έχει γίνει ανάλογη καταχώρηση στα τηρούμενα βιβλία της Δομής, είναι άκυρη. 

«Εντολή Τοποθέτησης» - Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) 

Η Δομή οφείλει: 
α) να παραδώσει σε κάθε ωφελούμενη μητέρα το πρωτότυπο της Εντολής Τοποθέτησής της, που θα παραλάβει από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και να τηρήσει τα υπογεγραμμένα από τις ωφελούμενες αντίγραφα όλων των Εντολών Τοποθέτησης σε ειδικό φάκελο του Προγράμματος. 
β) να αποστέλλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, συμπληρωμένο το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) με τις πρωτότυπες υπογραφές των μητέρων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο, στα αντίστοιχα πεδία, από τον υπεύθυνο της Δομής. Το ανωτέρω έντυπο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Υπόδειγμα που έχει αποσταλεί από την ΕΕΤΑΑ, να είναι καθαρό, να μην έχει προσθήκες και διορθώσεις χειρόγραφες. 
Το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) του μηνός Σεπτεμβρίου αποτελεί και έντυπο επιβεβαίωσης εγγραφής των τέκνων των ωφελουμένων μητέρων στη δομή και θα πρέπει ο Ανάδοχος Φορέας να το προσκομίσει στην ΕΕΤΑΑ κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Σε περίπτωση, που μία μητέρα εγγράψει το παιδί της στη Δομή αλλά δεν δύναται να παρακολουθήσει τον πρώτο μήνα ή κάποιο μήνα του σχολικού έτους, η θέση δεν αναπληρώνεται εφόσον η ωφελούμενη μητέρα καταθέσει στη Δομή Υπεύθυνη Δήλωση αναφερόμενη στους λόγους απουσίας του τέκνου της και ότι επιθυμεί να ωφεληθεί των υπηρεσιών της δομής στη συνέχεια. Ο Φορέας οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Α.Α και να επισυνάψει την υπεύθυνη δήλωση της μητέρας. 
Στην περίπτωση αυτή, η μητέρα δεν υπογράφει το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) κατά το μήνα ή τους μήνες απουσίας του τέκνου της και θα υπάρχει μείωση των προβλεπόμενων ανθρωπομηνών φύλαξης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα λιγότερο των δέκα (10) ημερών να ενημερώσει εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τη μη προσέλευση των ωφελούμενων μητέρων κατά το μήνα Σεπτέμβριο στη Δομή, προκειμένου να αναπληρωθούν άμεσα οι κενές θέσεις από επιλαχούσες μητέρες. Το Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο) θα αποτελεί απόδειξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα θεμελιώνει τη δαπάνη για την πληρωμή του Φορέα εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και θα πρέπει το πρωτότυπο να αποστέλλεται κάθε μήνα στις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Γραφείων της. 

Δεν επιτρέπεται να προβαίνει ο φορέας: 
α) σε μετακινήσεις των ωφελούμενων μητέρων από σταθμό σε άλλο σταθμό του ίδιου φορέα, χωρίς την υποβολή έγγραφου ερωτήματος προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εφόσον έχουν εγγράφως την σύμφωνη γνώμη της Ωφελούμενης μητέρας και πριν να λάβουν σχετική έγκρισή μας. 
β) σε ενημέρωση και τοποθέτηση επιλαχούσας μητέρας, χωρίς έγγραφο του φορέα / δομής προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την κάλυψη κενής θέσης ή/και την αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης της μητέρας που διακόπτει και τη σχετική έγκριση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

2.8 Διακοπή παρεχόμενης υπηρεσίας 
Τόσο ο Ανάδοχος, όσο και οι ωφελούμενες, υποχρεούνται να ενημερώνουν εντός 10 ημερών (από την ημερομηνία διακοπής) και εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για τις περιπτώσεις διακοπής φύλαξης του τέκνου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε κατόπιν δηλώσεως της ωφελούμενης, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό λειτουργίας του Αναδόχου, καθώς και για την αιτία που προκαλεί τη διακοπή. Στις περιπτώσεις αυτές, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός που αντιστοιχεί στη θέση που διακόπηκε και θα λαμβάνεται από την ΕΕΤΑΑ κάθε δυνατή μέριμνα για την πλήρωση της κενής θέσης από επιλαχούσα ενδιαφερόμενη μητέρα. Εάν η θέση καλυφθεί από νέα ωφελούμενη κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα αποχώρησης του τέκνου της προηγούμενης, η νέα ωφελούμενη θα υπογράφει στο «Συνοδευτικό Έντυπο Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολόγιο)» τον επόμενο μήνα από την εγγραφή του τέκνου της στη Δομή. Η εντολή τοποθέτησης ακυρώνεται αυτοδικαίως με ευθύνη του αναδόχου, στις περιπτώσεις αυτές που δεν γίνεται χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών φύλαξης συνεχώς και αδιαλείπτως κατά το τρίμηνο που προηγείται της ακύρωσης, παρά την υπογραφή του αντίστοιχου πεδίου του «Συνοδευτικού Εντύπου Εντολών Τοποθέτησης (Παρουσιολογίου)» για τη συμμετοχή της ωφελούμενης στο πρόγραμμα τους αντίστοιχους μήνες. 
Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. δε φέρει ευθύνη για θέματα λειτουργίας των δομών, απεργίας ή επίσχεσης εργασίας του προσωπικού ή οτιδήποτε αφορά το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των δομών και των φορέων. Οι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν εγκαίρως και εγγράφως την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με τη διακοπή λειτουργίας ή άλλο σοβαρό θέμα της δομής που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

http://www.dikaiologitika.gr/, 30/8/2014

Το γερμανικό σχέδιο ανάπτυξης για την Ελλάδα – Ποιος είναι ο ρόλος των δήμων

Έμφαση στον τουρισμό, εστιάζοντας, ενδεχομένως, σε συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει να δώσει η χώρα προκειμένου να προχωρήσει ένα βήμα πιο μπροστά στον «δρόμο» της ανάπτυξης, σύμφωνα με την άποψη ευρωπαίων παραγόντων.

Το «βαρύ πυροβολικό» της ελληνικής οικονομίας, όπως έχει χαρακτηριστεί ο τουρισμός, προσφέρει αναμφίβολα ευκαιρίες ανάπτυξης για πληθώρα ελληνικών περιφερειών. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο Χανς-Γιόαχιμ Φούχτελ (Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερμανίας, διορισμένος από την Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ ως Εντεταλμένος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης), ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν βλέπει ανάκαμψη στη χώρα μας, απάντησε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να εστιάσει στον τουρισμό και να να αναζητήσει τρόπους που θα μπορούν να επιμηκύνουν όποια τουριστικά περίοδο.

Θεώρησε θετικό το γεγονός ότι κάθε περιοχή της Ελλάδας, έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει τον δικό της ξεχωριστό τουριστικό «φάκελο». Πρόκειται για επιλογές που εναπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτοβουλίες που δύνανται να λάβουν κατά τόπους δήμοι και περιφέρειες. Σε εθνικό επίπεδο, επισήμανε ότι μια καλύτερη προετοιμασία της χώρας στον τουρισμό, θα την «ανεβάσει» σε καλύτερη θέση απέναντι σε άλλους προορισμούς της Μεσογείου, όπως η Αίγυπτος και η Αλγερία, όταν αυτές ανακάμψουν. Για αυτό και, όπως είπε, απαιτείται η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων, π.χ. περιηγητικού τουρισμού ή αγροτουρισμού.

Το παράδειγμα της Ρόδου

Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι η γερμανική πλευρά θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες να αποκομίσει πολλαπλά κέρδη επενδύοντας στον τουρισμό υγείας. Χαρακτηριστικό είναι το πιλοτικό πρόγραμμα που «τρέχει» στη Ρόδο, όπου αναπτύσσεται ένα νέο είδος τουρισμού και, εν ολίγοις, στοχεύει στην προσέλκυση ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Πολλοί, μάλιστα, εκτιμούν ότι αναμένεται να προσελκύσει πληθώρα επισκεπτών από τη Γερμανία.

Το πρόγραμμα αφορά τους ηλικιωμένους ανθρώπους με ιατρικά προβλήματα (αλτσχάιμερ, άνοια, κινητικά προβλήματα). Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται και σεμινάρια από γιατρούς και ειδικούς νοσηλευτές στη νοσηλευτική σχολή Ρόδου. Η νέα αυτή μορφή τουρισμού, επιδιώκει να διευκολύνει άτομα τρίτης ηλικίας με προβλήματα, αλλά και τους συγγενείς τους, να κάνουν διακοπές και να έχουν συγχρόνως την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται. Οι πρώτοι που επέλεγαν το συγκεκριμένο «πακέτο διακοπών» ήταν Γερμανοί. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων τους καλυπτόταν από τα γερμανικά ασφαλιστικά ταμεία. Νέο γκρουπ επισκεπτών, υπολογίζεται να έρθει στη Ρόδο τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο αυτό, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV). Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του δήμου Ρόδου, της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, η διεύθυνση της Σχολής Βοηθών Νοσηλευτών της Ρόδου, καθώς και η εξωτερική υπηρεσία κατ΄οίκον νοσηλείας. Συνεργάζονται και οι Γερμανοί εταίροι αυτής της δράσης, η Κλινική Bavaria, η εταιρεία XP Xpert Cooperation με έδρα τη Στουτγάρδη, καθώς και η DEKRA.

http://www.aftodioikisi.gr/, 30/8/2014

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΡΟΥ - Ο γνωστός φίλος και παλαιοσύντροφος (όχι παλιοσύντροφος) Γ.Γ. μας σφυρίζει off side

Φίλε Άγγελε νομίζω ότι αρπάζεσαι πολύ και αδικαιολόγητα.

Διάβασα την κριτική σου για τον Τζήμερο, και χωρίς να έχω κανένα λόγο να τον υποστηρίξω, σε βρίσκω τελείως off side.

Ο όρκος που έδωσε η συμπάθειά σου, ξεφεύγει από αυτόν που έχει ορίσει η Πολιτεία. Τσάμπα μαγκιές, που τις έκανε επίσης το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

( http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=64055410 )

Να δώσει τον όρκο που πρέπει και να πει μετά ότι θέλει.  

Στο κάτω - κάτω τι είπε ο νεοφιλελεύθερος; Της είπε ότι αυτή θα ασκήσει την εξουσία, εκ μέρους του λαού. Απλώς να ξέρει ότι αυτή θα έχει την ευθύνη και όχι ο λαός για ό,τι καλό ή κακό πράξει.

Η ουσία είναι η πολιτική που θα δούμε σε λίγο καιρό, τα υπόλοιπα είναι παραπολιτικά, μόνο για το καλοκαίρι και την παραλία.

Θα δούμε τον αντιμνημονιακό τρόπο συλλογής σκουπιδιών και ενδεχομένως μια ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου για δημιουργία χωματερής όχι στο Γραμματικό, ή οπουδήποτε αλλού εδώ πέρα, αλλά στην Γερμανία. Για να δώσουμε κι ένα μάθημα στη Μέρκελ.

Θα τα λέμε συχνότερα από δω και πέρα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Καλώς τον! Καλό χειμώνα.
Πάλι μου τα χώνεις;

Ευτυχώς όμως που τα χώνεις σε μένα και όχι σε κανέναν άλλο από τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί πάλι θα με καλούσαν σε απολογία. (και ξέρεις τραβάω μεγάλο ζόρι στις κομματικές διαδικασίες ούγκανων που  δεν αντέχουν διαφορετικές απόψεις και ζητούν την διαγραφή τους, είτε πράσινων (παλαιότερα), είτε κόκκινων τώρα)

Πάντα καλοδεχούμενη η κριτική σου πάντως και με χαρά φιλοξενούμε τις απόψεις σου - όπως ΟΛΕΣ τις απόψεις ανθρώπων που εκτιμούμε - παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις επί των πολιτικών.

Εδώ έχουμε ανεβάσει άρθρο του Τζήμερου για τους λαθρομετανάστες όταν το βρήκαμε ενδιαφέρον (και μας έκραξαν πάλι κάτι σταλίνες αλλά, στα φρύδια μου ..... ).

Δεν συμφωνώ με την ουσία της κριτική σου αλλά ... αυτό είναι που έχει αξία. Να αντιπαρατίθενται απόψεις και επιχειρήματα..

Έχει βέβαιως η κριτική σου δύο σημεία που δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς: Το πρασίνισα για χάρη σου και για χάρη της ιστορικής μας διαδρομής.

Το πρώτο; 
Να δώσει τον όρκο που πρέπει και να πει μετά ό,τι θέλει.  


Αυτό ακριβώς έκανε όμως  η Δούρου.  Ορκίστηκε κατά νόμο και προσέθεσε μια φράση.


Αν άλλοι ορκίζονται ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ  ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ - όπως αναφέρεις - είναι ένα θέμα αλλά τι να κάνει γι' αυτό η Δούρου δηλαδή;

Ή μήπως ο όρκος των χρυσαύγουλων στο Σύνταγμα δεν είναι εντελώς υποκριτικός αφού επιθυμούν να το καταλύσουν και το δηλώνουν με κάθε ευκαιρία;

Και γιατί ο Τζήμερας δεν αναφέρθηκε σε αυτούς που δεν ορκίζονται στο Σύνταγμα αλλά στη Δούρου που ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ και ΠΡΟΣΕΘΕΣΕ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ, μέσα από το Σύνταγμα μάλιστα;

Το δεύτερο σημείο;
   ....   αυτή θα έχει την ευθύνη και όχι ο λαός για ό,τι καλό ή κακό πράξει.

Ποιος ισχυρίστηκε το αντίθετο εκτός από τον Τζήμερο που θέλει την εύθύνη στον .... πολίτη και σε όλους όσους λένε ότι για το χάλι της χώρας φταίει ο λαός που ψήφιζε και όχι οι πολιτικές ηγεσίες;

Αν λειτουργήσει ανοικτά και δημοκρατικά η Δούρου, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟ, με βάση τις διακηρύξεις της τότε θα δικαιωθούμε όσοι την στηρίζουμε.

Το ίδιο ισχύει και για τον Τσίπρα αργότερα (βγάλε φλίκτενες για να μάθεις να σφυρίζεις ανύπαρκτα offside).

Αν την κάνει γυριστή η Ρ.Δ. και κάνει τα γίδια με τα προηγούμενα ... εγώ να δεις πόσο γυριστή θα την κάνω από .... "την συμπάθειά μου".

Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση - εκτός από την μετριότητά μου - και ο λαός επίσης θα την κάνει εύκολα γυριστή αν προδοθούν ΠΑΛΙ οι προσδοκίες του από την Δούρου και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά μέχρι τότε ΑΣΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΣΕΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ....

Που πήγε ο Τζήμερας μόλις ορκίστηκε και ζήτησε από τον Ντινόπουλο να ακυρώσει την ορκωμοσία .

ΜΗΝ ΧΕΣΩ ...

Σε αυτό δεν αναφέρθηκες όμως.  Πώς σου φάνηκε; Για πες ...

Άλλωστε φέτος έγινε φασαρία με αυτή την παπάτζα στις ορκωμοσίες αλλά δεν είναι φετινό φαινόμενο. 
Χρόνια τώρα ας πούμε στο Χαλάνδρι η Καρατζά ορκίζεται "στην τιμή της να υπηρετεί τον λαό του Χαλανδρίου". ΡΩΤΑ ΤΗΝ, Η ΙΔΙΑ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ. Πρέπει να κληθεί το υπουργείο να την βγάλει από το Δ.Σ.;

Μου φαίνεται όμως λογικό να στοχοποιείται έτσι η Ρ.Δ. από τον Τζήμερο και την πολιτιοφυλακή του νεοφιλελευθερισμού.

Είναι ΑΡΙΣΤΕΡΗ χωρίς ταγάρι νέα, ικανή,  γυναίκα, τσαμπουκαλού και δεν μασάει και τους γ..... παίρνοντας το μεγαλύτερο μαγαζί της χώρας.

Αλλά αφού καίγεστε για τις τυπικότητες, τους θεσμούς και του νόμους ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και αυτό επιβάλλει και λίγο θεσμικό σεβασμό μαζί με πολύ κριτική.

Το offside που σφύριξες ήταν άδικο κύριε διαιτητά. Ξαναδές την φάση σε replay ...

ΚΑΛΗΜΕΡΑ.

ΥΓ: Εν τω μεταξύ είναι τόσο καραγκιοζιλίκι όλο αυτό με τους εξυπνακίστικους όρκους που λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει και είναι και εντελώς για τους μπαμπουίνους.  ΑΠΑΤΗ!

Και ξέρεις γιατί; Γιατί στο πρακτικό που ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ μετά τας τελετάς όπου κάνουν τα κορδελάκια τους, ΟΛΟΙ υπογράφουν αυτό που λέει ο νόμος, άρα ορκίζονται στο σύνταγμα και τους νόμους δια της υπογραφής τους.

Αλλά κάνουν και τα κορδελάκια τους (που έλεγε και η συγχωρεμένη η Καρέζη στο "ΔΕΣΠΟΙΝΊΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ" για να εντυπωσιάσουν τους μπαμπουίνους ψηφοφόρους.


ΤΡΙΧΕΣ! 

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


Πράσινο Κίνημα: Ο Β. Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

  Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιδρυτή και Επίτιμου ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις