Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΜΕ ....

Η ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!


Χαλάνδρι, 30 -8 -2013
Προς Δήμαρχο Χαλανδρίου κ. Γεώργιο Κουράση
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαχαρία Νόμπελη

Αξιότιμοι κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία μιας νέας ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης πολιτών του Χαλανδρίου με στόχο την μελέτη των τοπικών προβλημάτων, την διατύπωση προτάσεων σχετικά με αυτά και την δράση στην τοπική κοινωνία για την προώθηση των απόψεών μας.

Ενημερωθήκαμε από τον τοπικό τύπο ότι η δήμος προχωράει στην συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευση, που προβλέπεται στο νόμο Ν.3852/2000.

Παρά τις ισχυρές μας επιφυλάξεις, τις σχετικές με τον χρόνο στον οποίο προχωράτε σε πιθανή ενεργοποίηση ενός τέτοιου θεσμού που θεωρούμε ότι στον δήμο Χαλανδρίου μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί, δηλώνουμε με την παρούσα την πρόθεσή μας να συμμετέχουμε δια εκπροσώπου της κίνησης, ελπίζοντας ότι η πρόθεσή σας να την λειτουργήσετε θα αποδεχτεί ειλικρινής και προς όφελος των συμφερόντων της πόλης μας.

Εκπρόσωπος της κίνησής μας στην Επιτροπή Διαβούλευσης προτείνεται ο συμπολίτης μας Δημήτρης Λέρτας (τηλ. .............).

Με τιμή
Για την κίνηση «Χαλάνδρι – Αλλάζουμε Πορεία
Ο προσωρινός εκπρόσωπος της κίνησης

Άγγελος Νταβίας


Επειδή ΣΑΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ,  δεν είχαμε ανακοινώσει ποτέ την απόφασή μας να συμμετέχουμε στην επιτροπή διαβούλευσης. Από 30 - 8 έχουμε στείλει έγγραφο στον δήμο (ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΟ). Αλλά εσείς είστε .... πονηροί. 

Δίνω λοιπόν σήμερα στην δημοσιότητα το έγγραφο που εσείς αγνοήσατε, ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΟΜΟ!

Άγγελος Νταβίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΑΡΘΡΟ 76 NOMOY 3852/2010

Άρθρο 76 Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλει- οψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδε- ται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημο- τικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όρ- γανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δή- μαρχος ή ο αντιδήμαρχοςπουορίζειοδήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. 2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδια- φέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξια- κές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιε χομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή δια- βούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προ- τάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνο- νται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρε- σίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβά-νεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά..

 ΟΛΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 


ΔΕΝ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ  ΟΤΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ "ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΣΗ" ή "ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ", ούτε λέει ο ΝΟΜΟΣ ΟΤΙ ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΑ ΘΕΛΕΤΕ!

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΕΕΙ!

ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ "ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" ΔΕΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ!!!
 

ΔΙΟΤΙ ΞΕΡΩ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΩΜΑΤΟΣ!

Η απόφαση που θα λάβετε το βράδυ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΚΥΡΗ και ΘΑ ΦΤΑΙΤΕ ΕΣΕΙΣ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και όχι όποιος προσφύγει, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ!

ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ - και καλά - ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 95 - ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 95

Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
   1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

   2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η δημαρχιακή επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.
   Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη του ημίσεως (0,5).
   "Αν το συμβούλιο δεν συγκληθεί το αργότερο έξι ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του." Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής κηρύσσεται έκπτωτος, από το προεδρικό αξίωμα, με απόφαση του ίδιου οργάνου.

   3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δημοτικό κατάστημα. Επιπλέον είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην τυχόν υπάρχουσα ιστοσελίδα του Δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

   Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των αρχών του Δήμου να δηλώσει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του Δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων. Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
   
4. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

   5. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο.
   6. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
   7. Στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου προσκαλείται ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου μετέχει στις συνεδριάσεις, με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη.
   8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΛΟΣ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΔΩ: http://www.eetaa.gr:8080/kodikas/k_arthra.jsp?arthro=95

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ H " ΔΕΥΤΕΡΗ" ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ EXEI ΠAEI ΜΕΤΑ ΑΠΟ 107 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ... ΔΕΥΤΕΡΗ

ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΑ "ΠΙΑΣΕΤΕ" ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ!

Και επειδή είσαστε "πονηρά παιδάκια" και εμείς "μαλάκες που μασάμε κουτόχορτο" κατεβάσαμε το PDF και το έχουμε στο scribd.

Δηλαδή τι αρίθμιση σελίδων είναι αυτή;
1 - 1.....105  και μετά 2;

Και τι θέλετε να ρίχνουμε τα χαρτιά;

ΔΙΟΡΘΩΣΗ "ΛΑΘΟΥΣ" ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ - ΡΕ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

"Είναι η απόφαση για την σύνταξη του προϋπολογισμού αναρτημένη" μας διόρθωσε καλοπροαίρετα φίλος από τον δήμο.

Είναι στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΟΚ. Το είδαμε είναι εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimos_halandriou/ada/ΒΛ1ΕΩΗΔ-ΨΘΚ

Το πρωί κοιτάξαμε στο site του δήμου http://www.halandri.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=204 όπου ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ δεν έχει αναρτηθεί.

Μια λοιπόν και μπήκαμε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
(ΑΣΧΕΤΟ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ - ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
διαβάσαμε την απόφαση - όχι τον προϋπολογισμό δεν προκάναμε να τον μελετήσουμε, όπως οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα τοποθετηθούν ΥΠΕΥΘΥΝΩΣ το βράδυ, διότι εμείς είμαστε απλοί γραφιάδες, δεν έχουμε κάνει ΧΟΥΝΤΙΝΙ.

Και βρήκαμε και άλλη μαϊμουδιά "αλληλοκάλυψης".

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε "κατά πλειοψηφία" αλλά ξέχασαν να μας πουν ποιοι μειοψήφισαν για να ξέρουμε και εμείς αι απλοί πολίται.

ΝΑ ΔΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΟΥ - ειδικά αν είσαι δημόσιος υπάλληλος - ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΝΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΚΡΙΝΟΥΝ ... ΗΓΟΥΜΕΝΟ!

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΑ "40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"Με αφορμή την συμπλήρωση 40 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ο ΣΥΡΙΖΑ Χαλανδρίου διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο

"40 Χρόνια από το Πολυτεχνείο",  ΣΗΜΕΡΑ, στις 7μμ  στο Κέντρο Νεότητας Δήμου Χαλανδρίου (Δαναΐδων και Αντιγόνης)

Στην εκδήλωση, μέλη και φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ Χαλανδρίου που συμμετείχαν στην εξέγερση θα μιλήσουν γι’ αυτή και θα προβληθεί η ταινία-ντοκιμαντέρ με τίτλο "Εδώ Πολυτεχνείο"

Μέσα από αυτή τη συνάντηση επιδιώκουμε η γενιά που έζησε την εξέγερση, μαζί με τις νεότερες γενιές, να μοιραστούμε εμπειρίες, στιγμές και συναισθήματα που χαρακτήρισαν και σημάδεψαν τις ζωές μας.
 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ

 
Συνεχίστηκε η ανακριτική διαδικασία εχθές
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ο κος ΝΤΟΥΡΟΣ!

Χρηματική εγγύηση ορίστηκε για τον πρώην δήμαρχο Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο, τον Θανάση Κανατσούλη και απλή παρουσίαση στο ΑΤ χωρίς εγγύηση για τον συνταξιούχο υπάλληλο Παναγιώτη Ζήκα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ ΚΡΥΠΤΩ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ FAST TRACK.ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ TO 2014 - ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΧΝΟΣ ΝΤΡΟΠΗΣ;Δεν έχει ξαναγίνει ΠΟΤΕ!

Η πιο αυταρχική, αντιδημοκρατική διοίκηση στην ιστορία του δήμου συνεχίζει τον κατήφορό της υπό την πλήρη ανοχή και συνενοχή της αντιπολίτευσης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου ο προϋπολογισμός του δήμου, Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, δεν συντάχθηκε από την υπηρεσία αλλά από εξωτερικό συνεργάτη.

Το σχέδιο δεν δόθηκε στους φορείς για να κάνουν παρατηρήσεις.

Δεν συνεδρίασε, έστω και για τα μάτια του κόσμου, η επιτροπή διαβούλευσης που προβλέπει ο Καλλικράτης.

ΑΥΤΑ ΟΜΩΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΠΕΙ. Αυτό που δεν έχουμε ξαναγράψει είναι ότι ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή την Τετάρτη στις 13 του μηνός.

ΕΔΩ:

12/11/2013 , 24η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση 2013 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής - 13 Νοεμβρίου 2013
http://www.halandri.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=4011&cnode=204

Χωρίς καν να υπάρχει ακόμα αναρτημένη η απόφαση της οικονομικής επιτροπής στο site του δήμου, εχθές η διοίκηση του αυταρχισμού και της ιδιοκτησιακής αντίληψης του δήμου συγκάλεσε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, για ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ, χωρίς καν να τηρηθεί η από το άρθρο 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προβλεπόμενη προθεσμία των 3 ημερών μεταξύ πρόσκλησης και συνεδρίασης.
                                                                                                                    - 4η
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  -------
                                                                                                                 - 2013


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση του σώματος στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 15η Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 22:00 να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε σχετικά με τα παρακάτω θέματα:


1.         Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου  Ο.Ε. 2014.

2.         Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Ο.Π.Δ. του Δήμου Ο.Ε. 2014.


ΧΑΛΑΝΔΡΙ 14-11-2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Είναι ΝΤΡΟΠΗ για την Αφροδίτη Χατζηγεωργίου η υπογραφή αυτής της πρόσκλησης.

Είναι ΝΤΡΟΠΗ για τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που δεν έχουν καταγγείλει από προχθές - την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής - την μεθόδευση Κουράση.

Η απόφαση που θα ληφθεί - αν ληφθεί - το βράδυ θα είναι ΑΚΥΡΗ.

Όσοι από την αντιπολίτευση παραβρεθούν το βράδυ σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖ ΜΠΕΡΝΤΕ, θα δώσουν απλά άλλοθι και ελαφρυντικό στον αυταρχικό κατήφορο της πλειοψηφίας.


ΥΓ: ΑΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ (που από όσο ξέρουμε την αστεία κουτοπονηριά σας αυτό είναι) για μεθόδευση για να κερδίσετε χρόνο επειδή δεν έχετε ουσιαστικά προϋπολογισμό, πρόκειται για πολύ επικίνδυνο παιχνίδι με τους θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες Αλλά αυτά για εσάς είναι δευτερεύοντα).