1. Ποιοι δικαιούνται επιδότησης;
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι μητέρες. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:
α) Μητέρες που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες (σε οποιονδήποτε τομέα ακόμη και στον δευτερογενή)
β) Μητέρες που συμμετέχουν σε κάθε είδους Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης)
γ) Μητέρες που είναι άνεργες, και διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) Μητέρες που είναι άνεργες και λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (σ.σ το πρόγραμμα δημοσιεύτηκε στις 19/06)

2. Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται;