Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου “Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις”

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου με αντικείμενο την οργάνωση των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών.

Με την ορθολογική αναδιάρθρωση και οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών διασφαλίζεται η λειτουργική επάρκεια και ικανότητα της Διοίκησης να ανταποκρίνεται στην κύρια αποστολή της: στην παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. Στην παρούσα δε συγκυρία, η ριζική και ευρεία αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών συνιστά επιτακτικό αίτημα καθότι στην πραγματικότητα αποτελεί και μέσο αντιμετώπισης της κρίσης.

Στο παρόν νομοσχέδιο, η αναδιοργάνωση της Διοίκησης υπακούει σε μια διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν μεθοδολογία. Οι νομικές ρυθμίσεις αποτυπώνουν πλέον τις αρχές, τις μελέτες και τα πορίσματα της σύγχρονης διοικητικής επιστήμης, με συνέπεια τα νέα οργανωτικά σχήματα να είναι σε θέση να εγγυηθούν τη βέλτιστη λειτουργία της Διοίκησης και την απαλλαγή της από ανορθολογικές, δύσκαμπτες και απρόσφορες για τη λειτουργία της δομές. Η επιστημονική έρευνα και η πρακτική δεν έπονται αλλά προηγούνται του νομικού κανόνα, εξασφαλίζοντας την ορθολογικότητα και την αποτελεσματικότητά του.

Έμφαση δίνεται στο γενικό περιεχόμενο, τη σύνταξη και την έγκριση των νέων οργανισμών των δημοσίων υπηρεσιών με προεδρικά διατάγματα. Με τις σχετικές διατάξεις δίνονται οι κατευθυντήριες επιταγές για το περιεχόμενο των οργανισμών, με στόχο την ευελιξία και τη λειτουργικότητα της Διοίκησης. Επίσης, θεσπίζεται το νέο και ανταποκρινόμενο στη διοικητική πραγματικότητα πλαίσιο της επιλογής και της κινητικότητας προϊσταμένων οργανικών μονάδων, των υπαλλήλων δηλαδή που κατέχουν θέσεις ευθύνης και επιτελικό ρόλο στη Διοίκηση. Παράλληλα, κατοχυρώνεται ο θεσμός της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων και προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης, συγχώνευσης και αναμόρφωσης των νομικών προσώπων δημοσίου τομέα με προεδρικό διάταγμα.
Ακόμη, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύεται δικονομικά η θέση των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας.
Επίσης, με το παρόν νομοσχέδιο απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης αναρρωτικών αδειών και εξορθολογίζεται η λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών. Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η καλύτερη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος χρήσης αναρρωτικής άδειας μετ’ αποδοχών και της υποχρέωσης προσφοράς στην υπηρεσία, καθώς και η καταπολέμηση της κατάχρησης αναρρωτικών αδειών από μερίδα υπαλλήλων.
Τέλος, ρυθμίζονται με τις παρούσες διατάξεις θέματα που αφορούν την οργανωτική δομή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας μέχρι την Τρίτη 14/05/2013.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αντώνης Μανιτάκης

Για περισσότερες πληροφορίες και τα Σχόλιά σας :

23 Μαίου το συνέδριο για τις Δημοτικές κοινότητεςΦουλ τις μηχανές για την διοργάνωση του πρώτου Παναττικού Συνεδρίου για τον ρόλο των δημοτικών κοινοτήτων που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2013, έχουν βάλει οι αντίστοιχοι πρόεδροι με μια έντονη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως λόγω του δημαρχοκεντρικού συστήματος. Στην προσυνεδριακή συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του δήμου Παπάγου – Χολαργού με την πρωτοβουλία της προέδρου της οργανωτικής επιτροπής κας Χρύσας Παρίση, προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, μπήκε πολύ έντονα το ερωτηματικό αν και κατά πόσο με αυτήν την λειτουργία που έχουν σήμερα οι Δημοτικές Κοινότητες είναι χρήσιμες πραγματικά και πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν.

Στην δίωρη συζήτηση της τελευταίας συνάντησης, οι ομιλητές ανέφεραν πλήθος προβλημάτων που έχουν αντιμετωπίσει στην μέχρι τώρα θητεία τους ενώ δεν έλειψαν και οι προτάσεις σχετικά με αλλαγές που θα μπορούσαν να συζητηθούν άμεσα ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο και να καταστεί ο ρόλος των δημοτικών κοινοτήτων περισσότερο ουσιαστικός και λειτουργικός. 
Καταλυτικό σημείο για την όποια εξέλιξη υπάρξει στο ζήτημα της λειτουργίας των νεότευκτων αυτών οργάνων, όπως όλοι οι παριστάμενοι τόνισαν, αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις αρμοδιότητες των συμβουλίων και τον ρόλο τους μέσα στο «Καλλικρατικό» δήμο. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι ο ν.3852/2012 παρουσιάζει πολλά κενά και, όπως προκύπτει, δυσχεραίνει τις δυνατότητες των προέδρων και των μελών των συμβουλίων των κοινοτήτων, ενώ ο ασαφής χαρακτήρας έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη παρερμηνειών που πολλές φορές τροφοδοτούν την σύγκρουση αρμοδιοτήτων.
Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο δημαρχοκεντρικό σύστημα της αυτοδιοικητικής δομής της χώρας που δεν ευνοείται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ώστε να λειτουργήσει αποκεντρωτικά και συμμετοχικά, καθιστώντας την εντός του ίδιου του δήμου μετάθεση αρμοδιοτήτων τόσο δύσκολη όσο και επίφοβη ως προς την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει. Στην συνάντηση οι ομιλητές αναφέρθηκαν σε πολλά θέματα βάσει εμπειρικών στοιχειών, επισημαίνοντας ζητήματα σχετικά με την διοικητική και υπηρεσιακή υποστήριξη των κοινοτήτων στην τέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην θέση του αιρετού και ιδιαίτερα των προέδρων των οργάνων αυτών και στην ανάγκη θεσμικής και λειτουργικής αναβάθμισης του ρόλου τους.
Τέλος, επισημάνθηκαν οι δυνατότητες των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων να βοηθήσουν σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, εθελοντισμού, ανάδειξης κοινωνικών ομάδων στην λήψη αποφάσεων, στην συμμετοχικότητα και στην άμεση επέμβαση στα προβλήματα, κυρίως της καθημερινότητας, που ανακύπτουν. 
Από την όλη συζήτηση προέκυψε ότι στόχος του Συνεδρίου θα πρέπει να είναι:

• Η ανάδειξη θεματικών σχετικά με τον θεσμό των δημοτικών κοινοτήτων στη νέα δομή της αυτοδιοίκησης, 
• Ο εκτελεστικός ρόλος των αποφάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, και,
• Η ενίσχυση της λαϊκής συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.. 
Τέλος, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η ανάπτυξη προβληματισμών αναφορικά με τις εξελίξεις, τις προοπτικές και τις δυνατότητες, τις οποίες φέρνει στο προσκήνιο η θεσμοθέτηση των οργάνων αυτών, σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εφαρμογών στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

http://www.myota.gr/, 3/5/2013

Του Ιούδα σήμερα…(Ετεροχρονισμένη γελοιογραφία μεν, ΦΟΒΕΡΗ δε!!)

gap

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΜΕΡΟΣ 3ο και ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πράσινο Κίνημα: Ο Β. Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία

  Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος εκφράζει τη θλίψη του και τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιδρυτή και Επίτιμου ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις