Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

ΦΛΥΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ" (Δημοσιεύεται ΔΩΡΕΑΝ)

 Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση του κυλικείου-αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο «Ν. Πέρκιζας»,επί της Λεωφόρου Πεντέλης 150. Πιο συγκεκριμένα, στο ύψος του πρώτου ορόφου, βρίσκεται το Κυλικείο-Αναψυκτήριο, συνολική ενιαία επιφάνειας 65,00 τ.μ., με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών, αποθηκευτικό χώρο, και αύλειο χώρο 60 τ.μ. . περίπου. Περαιτέρω, πίσω από το Κολυμβητήριο, βρίσκεται παράρτημα του Κυλικείου- Αναψυκτηρίου, έκταση 40 τ.μ. περίπου, με 2 τουαλέτες ανδρών-γυναικών και αύλειου χώρου 100 τ.μ. περίπου. Το Κυλικείο-Αναψυκτήριο έκτασης 65 τ.μ. μετά των βοηθητικών και αύλων χωρών του καθώς και το παράρτημά του των 40 τ.μ. μετά των δικών των βοηθητικών και αύλων χωρών, συνίστανται για τις ανάγκες του παρόντος, έναν ενιαίο μισθωτικό χώροο οποίος στη συνέχεια θα καλείται Κυλικείο-Αναψυκτήριο ή Μίσθιο. Τη διαχείριση-εκμετάλλευση του Κυλικείου- Αναψυκτηρίου, έχει η «ΦΛΥΑ Α.Ε.» Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, μοναδική μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Χαλανδρίου κατά 100%.

1. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δημοπρασίας : Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στα γραφεία της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης ΦΛΥΑ Α.Ε., στην οδό Αγίας Παρασκευής 100, Χαλάνδρι, την 22η   Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 π.μ. μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας

2. Χρήση του μίσθιου: Ο μίσθιος χώρος που χρησιμοποιείται από τον μισθωτή αποκλειστικά και μόνο ως Δημοτικό Κυλικείο-Αναψυκτήριο εντός του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», απαγορευμένης απόλυτα οποιασδήποτε μετατροπής της χρήσεώς του. 

3. Διάρκεια εκμίσθωσης - αναπροσαρμογή μισθώματος: Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη . Με την έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθώτριας και μισθώτριας), η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα δύο (2) έτη. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού.

4. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς του μηνιαίου μισθώματος του Κυλικείου-Αναψυκτηρίου από το

Η οποία ξεκινά η δημοπρασία, ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000 ) ευρώ.

5. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για να καθίσταται έγκυρη η υποβολή της πρώτης προσφοράς από κάθε ενδιαφερόμενο θα πρέπει να έχει προηγουμένως προσκομιστεί από αυτόν όλα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο 5 της Διακήρυξης. Στη δημοπρασία δεν μπορεί να λάβει μέρος συμμετέχων-η η συγγενής Α βαθμού αυτών, που ήδη εκμεταλλεύεται κάποιο από τα κυλικεία-αναψυκτήρια που εκμισθώνει η ΦΛΥΑ Α.Ε. η όποιος αντιδικεί με τη ΦΛΥΑ Α.Ε. ή τον Δήμο Χαλανδρίου για διαφορετικό λόγο. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

6) Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία : Για να γίνει κάποιος ενδιαφερόμενος στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και μέχρι τις 14:00 μ.μ. ώρα, χρηματική Εγγύηση συμμετοχής που έρχεται στο ποσό των (2Χ3000=) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ . Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής δεν μπορεί να έχει είτε τη μορφή της Τραπεζικής επιταγής είτε τη μορφή κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την προσκόμιση των εγγράφων καταθέσεων του ποσού. Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής, μετά το πέρας της δημοπρασίας, επιστρέφεται στους δικαιούχους πλην του πλειοδοτήσαντος.

6.1. Εγγύηση κατά την υπογραφή του Συμφωνητικού Μίσθωσης Κατά την υπογραφή της συμβάσεως μίσθωσης με τον τελευταίο πλειοδότη, καταβάλλεται από αυτόν ως χρηματική εγγύηση  της πιστής τήρησης των όρων του μισθώματος και της εγκατάλειψης του μισθώματος , το ποσό έξι (6) μισθωμάτων έτσι όπως το μηνιαίο μίσθωμα που έχει διαμορφωθεί από τη δημοπρασία.

6.2. Εγγυητής: Ο πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα προσκομίσει και το αντίγραφό του Ε9 και ο οποίος θα συνυπογράψει το Συμφωνητικό Μίσθωσης έτσι ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Πλαίσιο κειμένου: ί
7) Κατάθεση Δικαιολογητικών: Η κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε μία από τις δύο θέσεις με κλειστό φάκελο που περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

8) Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού : 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασίας θα υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Πρακτική διενέργεια του διαγωνισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς έγκριση. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας αν το κρίνει ασύμφορο για την Εταιρεία.

9. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν δικαιούται οποιοσδήποτε μείωση του μισθώματος από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας και εφεξής.

10. Σύσταση Μίσθωσης : Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να αποφασίσει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν την κατακύρωση του διαγωνισμού, να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της Μισθωτικής Σύμβασης.

11. Υποχρεώσεις μισθωτή: Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις πολεοδομικές, υγειονομικές, αστυνομικές και δημοτικές διατάξεις και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε είδους ενδεχόμενες παραβάσεις τους καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλες τις άδειες που απαιτούνται.

12. Καταβολή δαπανών κοινής ωφελείας και Δημοτικών Τελών. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή των δαπανών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού που καταναλώνεται για χρήση του μίσθου.

13. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του μισθωτή δίνει στην εκμισθώτρια το δικαίωμα της μονομερούς καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως.

14. Ευθύνη «ΦΛΥΑ Α.Ε. »: Η ΦΛΥΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται το μίσθιο.

15. Παράδοση μισθίου: Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μισθώσεως να παραδώσει το πλήρως ανακαινισμένο μίσθιο στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.

. _

17. Δημοσίευση διακήρυξης: Η διακήρυξη δημοσιεύεται με

επιμέλεια της ΦΛΥΑ Α.Ε., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες για τη διενέργεια της δημοπρασίας με την ανάρτηση του σχετικού τεύχους προκήρυξης, στους ιστότοπους της ΦΛΥΑ Α.Ε. www . flyadimotikiae . gr και στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Χαλανδρίου www . Χαλάνδρι . gr καθώς και στη Διαύγεια www . διαύγεια . gov . gr .

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και σε δύο ή τρεις εφημερίδες, μία από τις συγκεκριμένες ημερήσιες κυκλοφορίας και μία τοπική.

Το σύνολο των εξόδων για την δημοσίευση και πραγματοποίηση της δημοπρασίας επιβαρύνουν τον πλειοδότη.

18. Επανάληψη της δημοπρασίας: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται   κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε.

Πληροφόρηση Ενδιαφερομένων . Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από τα γραφεία της ΦΛΥΑ Α.Ε., ημέρες Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ 16:00 μ.μ. .στα τηλέφωνα: 2106830305 –fax: 2106800035 –mail : flyadimotikiae@gmail.com

 

Για την ΦΛΥΑ Α.Ε.

 

                 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.                                             Ο Διευθύνων Σύμβουλος

                               Σπύρος Φωτεινός                                                   Κων/νος Τσίγκος

ΦΛΥΑ: ΤΟ ΝΕΟ SUCCESS STORY - με το κυλικείο στο ΠΕΡΚΙΖΑΣ θα είναι το τελικό!

 

 Ένα νέο  Σουλτανικό "SUCCESS STORY" ετοιμάζεται στο ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ μέσω της ΦΛΥΑ με την εκμίσθωση των κυλικείων στο Νίκος Πέρκιζας.

Ας θυμηθούμε τι έγινε το 2018 για να το παρακολουθήσουμε.

Αντιγράφουμε από το επίσημο site του δήμου Χαλανδρίου (ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ) τους πανηγυρισμούς της Δημοτικής Αρχής τον Νοέμβριο του 2018 για να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους σήμερα.

Αναδεικνύουμε το θέμα τώρα για δύο λόγους:

1. Για να κατανοήσει ΠΑΛΙ ο αναγνώστης της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ότι τα λόγια τους, η μεγαλοστομία τους, τα αφηγήματά τους δεν έχουν απολύτως καμία αξία και όποιος ακόμα τους ακούει και "ελπίζει" στις υποσχέσεις τους είναι το λιγότερο αφελής. 

2. Γιατί ετοιμάζονται να παίξουν τα ρέστα της πολιτικής συνδιαλλαγής.

Ιδού τι λέγανε και με τι ύφος το λέγανε:

Νέο κυλικείο στο αθλητικό κέντρο Νίκος Πέρκιζας

Έπειτα από χρόνια λειτουργεί ξανά το κυλικείο στο αθλητικό κέντρο «Νίκος Πέρκιζας». Πρόκειται για το βασικό κυλικείο στο χώρο του κολυμβητηρίου αλλά και για ένα παράρτημά του στο χώρο του ποδοσφαίρου προκειμένου να εξυπηρετούνται αθλούμενοι και επισκέπτες σε όλο το χώρο του αθλητικού κέντρου. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις αλλά και ο περιβάλλον χώρος ανακαινίστηκαν πλήρως με δαπάνη της δημοτικής επιχείρησης «Φλύα» ενώ κατασκευάστηκε και τουαλέτα  για επισκέπτες με αναπηρία.

Σε αντίθεση με την πάγια τακτική παλαιότερων διοικήσεων τόσο του δήμου όσο και της δημοτικής επιχείρησης «Φλύα», διενεργήθηκε δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την ενοικίαση των χώρων. Το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώθηκε στα  4.700 ευρώ, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό έσοδο για τη δημοτική επιχείρηση. Στον περιβάλλοντα  χώρο των δύο κυλικείων συνεχίζονται οι παρεμβάσεις τόσο για την αισθητική τους αναβάθμιση όσο και για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους του αθλητικού κέντρου, κάτι που μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτό.

Οι φωτογραφίες είναι από την εκδήλωση των εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην οποία παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος η αντιδήμαρχος οικονομικών χριστούλη Έλενα η πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Γαλάνη Λίτσα,  εκπρόσωποι  συλλόγων  και φορέων της πόλης κα .

Από το Νοέμβριο του 2018 μέχρι σήμερα έχουν περάσει 31 συναπτοί μήνες.

 Αυτός που το χτύπησε ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑ.

ΜΗΔΕΝ! ZERO! NADA!

Δηλαδή ο Ρούσσος και τα τσιράκια του (όλων των παρατάξεων - ΟΛΩΝ ΟΜΩΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ) στην ΦΛΥΑ έχουν κοστίσει ήδη στο Χαλάνδρι 4700 (το μίσθωμα που έπρεπε να εισπράτει η ΦΛΥΑ) Χ 31 = 145.700 ευρώ.

Στις 20 Ιουνίου γίνεται ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου που το 2018 αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες "επαναλειτούργησαν μετα από χρόνια".

Το τι θα γίνει το ξέρουν ήδη ΠΟΛΛΟΙ στο Χαλάνδρι.

ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ!

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: Σωστό το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, που παίζει με την «ιστορική της τύχη»

 

 


 Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου - με 448 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 107 αποχές – που «κόβει» την Τουρκία του Ερντογάν από τις ενταξιακές διαδικασίες εξαιτίας της συνεχούς οπισθοδρόμησης τη
ς στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών, αλλά και για την απρόκλητη, βάναυση και προκλητικά εχθρική της συμπεριφορά απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
Για τις εντεινόμενες και συνεχιζόμενες πολεμικές ιαχές και απειλές των Τούρκων εναντίον της Ελλάδας οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι αυτές υπονομεύουν το αναγκαίο περιβάλλον ασφάλειας και καλής γειτονίας. Και όσον αφορά την Κύπρο καλούν την Τουρκία να εγκαταλείψει τις προτάσεις της για «λύση δυο κρατών», να αποσύρει όλα τα κατοχικά στρατεύματα της από το νησί , να σταματήσει τον τουρκικό παράνομο εποικισμό της και να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου.
Το γεγονός ότι ξεδιάντροπα, ωμά και κυνικά η Τουρκία θέτει θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου – απέναντι στην τεράστια αποβατική στρατιά που έχει δημιουργήσει και συντηρεί - αλλά και της αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας των νησιών μας, μας αναγκάζει αναμφισβήτητα να αναθεωρήσουμε άρδην, όλη την εξωτερική και αμυντική μας πολιτική, που στηριζόταν στον «κατευνασμό του λύκου».
Το γεγονός ότι μόνο το ευρωκοινοβούλιο – και όχι η σύνοδος κορυφής των ευρωπαίων ηγετών – θέτει κάποιες ουσιώδεις προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, είναι ένα μείζον πρόβλημα για Ελλάδα και Κύπρο. Και δυστυχώς επίσης το ΝΑΤΟ με την πολιτική του «Πόντιου Πιλάτου» ενισχύει τις σαρκοβόρες ονειρώξεις των «τούρκων λύκων».
Οι Έλληνες κομματικοί και πολιτειακοί «αξιωματούχοι» εθισμένοι σε έναν άνευ σημασίας και ουσίας μηρυκασμό τετριμμένων θέσεων μιας άλλης εποχής, δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στον ελληνικό λαό, που αγωνιά για την ευημερία και ασφάλεια του. Και αποθρασύνουν τους επιβουλείς μαζί με τους σπόνσορες τους.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Νίκος Καραμπάσης για όλα τα παραπάνω προέβη στην ακόλουθη δήλωση: « Είναι αναμφισβήτητο ότι εάν και όποτε χρειαστεί – όπως συνέβη άλλωστε και σε κάθε στιγμή των χιλιάδων χρόνων της ιστορίας μας – θα υπερασπιστούμε απέναντι στους βαρβάρους, την εδαφική κυριαρχία μας, δηλαδή την ευημερία του λαού μας. Ας μην έχουν αυταπάτες οι γείτονες μας, είτε στα βόρεια, είτε στα ανατολικά. Η ειρηνική διάθεση μας και το γεγονός ότι μας ενδιαφέρει να κοιτάμε με αισιοδοξία στο μέλλον μέσα από την αλληλεγγύη των λαών, δεν μας κάνει μαλθακούς ή ριψάσπιδες. Αν και μπορεί ανάμεσα μας να υπάρχουν και «τέτοιοι». Ούτε οι άσπονδοι φίλοι μας «δυτικά» μπορούν να μας υπονομεύσουν. Η απάντηση μας είναι μία και μόνο: Ειρηνική συνεργασία χωρίς πολεμικές ιαχές και κορώνες, διαφορετικά η ιστορία και το μέλλον, θα τους εκδικηθούν με τρομερό τρόπο».

Go Green με το ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στην Πράξη