Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ VIRTUAL REALITY

Ο Φιλοκτήτης πρωτοπορεί υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του πρώτου εργαστηρίου Virtual Reality με σκοπό την ενίσχυση των μεθόδων ιατρικής αποκατάστασης με καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και σωματικής αλληλεπίδρασης.

Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality) στον τομέα της υγείας αποτελεί ένα νέο πεδίο έρευνας με προοπτική ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων.

Οι εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) χρησιμοποιούνται πλέον στην ιατρική, στην τηλε-ιατρική και στους τομείς της υγείας με στόχο να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς, να επαυξήσουν και να συνεισφέρουν στην ιατρική αποκατάσταση ασθενών καθώς και στην γενικότερη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Τα τελευταία χρόνια οι προηγμένες τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας αποτελούν αντικείμενο όλο και περισσότερων κλινικών μελετών παρουσιάζοντας αρκετά θετικά ευρήματα.

Στο εργαστήριο του Φιλοκτήτη αξιοποιούνται εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου “REACT” (Virtual Reality Medical Rehabilitation, Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας στην Ιατρική Αποκατάσταση).

Το έργο REACT υλοποιείται με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σεραφείμ Νανά, Καθηγητή Παθολογίας-Εντατικής Θεραπείας και Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) του κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας «Φιλοκτήτης», και εταίρους τη NOUS VR και STRATIS Ε.Π.Ε. Το έργο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

www.filoktitis.com.gr