Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018


23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 25η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2018.

2. Καθορισμός συντελεστών φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) για το οικονομικό έτος 2018.

3. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση, για το οικονομικό έτος 2018.

4. Καθορισμός των τελών Κοιμητηρίου του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018.

5. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2018.

6. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 4483/2017, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 37352/13.10.2017 αίτηση της εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ».

7. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 4483/2017, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. 35473/04.10.2017 αίτηση της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.».

8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους υπ΄ αρ. 626 & 707/2017 χρηματικούς καταλόγους.

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.

10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωσης (αρ. πρωτ. 38701/19-10-2017).

11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωσης (αρ. πρωτ. 38702/19-10-2017).

12. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

13. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

14. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

15. Επιβολή προστίμου για το ένα (1) διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο επί του πεζοδρομίου στην οδό Διογένους 1Α.

16. Λήψη απόφασης καθορισμού προστίμου για καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων από τον Δήμο κατ΄ εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας στα πλαίσια του κανονισμού καθαριότητας.

17. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

18. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 190,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για την εκτύπωση διαφημιστικών φυλλαδίων, για τις ανάγκες της ενημερωτικής συνάντησης, σχετικά με τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

19. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» (Διαφημίσεις – Δημοσιεύσεις – Έντυπα, Φυλλάδια), για την έκδοση του 2ου τεύχους του ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Χαλανδρίου.

20. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση δύο εκδηλώσεων στην παιδική βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος» του Δήμου Χαλανδρίου.

21. Έγκριση σκοπιμότητας και πίστωσης δαπάνης για την υποστήριξη της θεατρικής παράστασης της θεατρικής ομάδας των μελών του ΚΑΠΗ.

22. Έγκριση σκοπιμότητας για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια σάκων.

23. Τροποποίηση της με Α.Π. 36293/06-10-2017 σύμβασης για την προμήθεια χρηματοδοτικής μίσθωσης πολυμηχανημάτων γραφείου, 5ετούς διάρκειας, λόγω επικαιροποιημένων μοντέλων των πολυμηχανημάτων γραφείου του Δήμου Χαλανδρίου.

24. Έγκριση υποβολής πρότασης στην 1η πρόσκληση του προγράμματος ENI CBC MED.

25. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΙΣΟΤΗΤΑ – ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ.

26. Καθιέρωση ωραρίου των τμημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος: Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2018.

27. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των τμημάτων της Δ/νσης Πολιτισμού και Αετοπούλειου Πολιτιστικού Κέντρου έτους 2018.

28. Καθιέρωση ωραρίου εργασίας για τους σχολικούς φύλακες και τις σχολικές καθαρίστριες για το έτος 2018.

29. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλανδρίου.

30. Έγκριση πρακτικού επιτροπών προσωρινής παραλαβής έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.

31. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

32. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.

33. Έγκριση απόσυρσης οχημάτων που βρίσκονται σε ακινησία.

34. Ανάκληση της αδείας εκμετάλλευσης του αναπηρικού περιπτέρου της κ. Καλαντζή Νίκης χήρας Αναστασίου που βρίσκεται επί της Σοφοκλή Βενιζέλου και Χίου.

ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ