Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΡΟΜΑ

 Όχι ότι αποτελεί είδηση για τον αναγνώστη της Πλατείας.
Άλλωστε τα είπαμε προχθές:
 Αναβάλλεται η κατεδάφιση του καταυλισμού των Ρομά

Απλά η αναβολή (έβδομη) της κατεδάφισης του καταυλισμού των τσιγγάνων στο νομισματοκοπείο επισημοποιήθηκε.

Την απόφαση Αγγελάκα δημοσίευσε το Halandri Pedia.

Διαβάστε την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Β)
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 239
Τ.Κ. : 15451 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Τμήμα Β
Τηλέφωνο : 210 3725736 - 737
Fax: : 210 3725770
Ν. Ψυχικό : 16. 06.2014
Αριθ.Πρωτ.: Φ.244/2560/2014


Θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.244/701/19.2.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα περί εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης, τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή "Πεύκο Πολίτη" στο Δήμο Χαλανδρίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β, του Ν.1337/83 (ΦΕΚ33/Α/14-3-83) « Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις ».

2) Το με αρ. 5/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 291/Δ/12-7-83) περί “ διαδικασίας χαρακτηρισμού και κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κατασκευών και ρύθμιση συναφών θεμάτων” (άρθρο 4, παρ.1 και 2).

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 267/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 195/Α/21-8-98) « Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαίρετων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών».

4) Το Π.Δ. 135/23-12-2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί « Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

5) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » και ειδικότερα την παρ.ΙΙ (45), του άρθρου 280


7) Την υπ’ αρ. Φ. 73521/29462 /18.10. 2013 Απόφαση Γεν. Γρ. ΑΔΑ περί προσωρινής μετεγκατάστασης του καταυλισμού ΡΟΜΑ της περιοχής Νομισματοκοπείου του Δ. Χαλανδρίου σε Δημόσιο Ακίνητο στην πρώην Αμερικανική Βάση στα όρια Δ. Μεγαρέων με Δ. Μάνδρας - Ειδυλλίας .

8) Την υπ’ αρ. 11/2014 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ με την οποία απορρίπτεται η αίτηση αναστολής του Δ. Μεγαρέων κατά του 6) σχετ.

9) Την από 25/11/2013 σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του Έργου « Δημιουργία χώρου στέγασης με λυόμενους οικίσκους για την μετεγκατάσταση του καταυλισμού των Ρομά της περιοχής του Νομισματοκοπείου Δ. Χαλανδρίου στη Δημόσια έκταση ΑΒΚ 354 στο Δ. Μεγαρέων » μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Αναδόχου Εταιρίας.

10) Την υπ’ αρ. Φ244/701/19/2/2014 προηγουμένη απόφαση μας , σύμφωνα με την οποία είχε ορισθεί ως ημερομηνία κατεδάφισης η 17/6/2014, ημέρα Τρίτη.

11) Το υπ’ αρ. 15956/17.3.2014 έγγραφο της ΥΔΟΜ Αγ. Παρασκευής με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Πεύκο Πολίτη του Δήμου Χαλανδρίου», σύμφωνα με το οποίο συντάχθηκαν 66 νέες εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών για όλους τους κλειστούς χώρους στον καταυλισμό των ΡΟΜΑ και ότι δεν κατέστει δυνατή πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η ταυτοποίηση των παλαιών αυθαιρέτων κατασκευών των ετών 1995, 1996 , οι οποίες αναφέρονται στις νέες εκθέσεις αυτοψίας.

12) Το υπ’ αρ. Φ.6171.1/ΑΣ/ 25136/5.6.2014 έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπ. Εξωτερικών με θέμα Υπόθεση Πολιτιστικού Συλλόγου Η Ελπίδα και Στυλιανού Καλαμιώτη. Ατομική αναφορά κατά της Ελλάδος στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Παράταση ισχύος αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων.

13) Την υπ’ αρ. 1040/2012 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ( Ακυρωτικός Σχηματισμός Τμήμα Α)

14) Το υπ’ αρ. 226/10.06.2014 έγγραφο του ΣΥΠΟΘΑ της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Αθήνας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής το από 10/6/2014 πρακτικό του ΣΥΠΟΘΑ της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Αθήνας με το οποίο εκδικαστήκαν και απορρίφθηκαν οι ενστάσεις κατά των 66 νέων εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών.

Και επειδή :

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. Α2β Π. Δ/τος 135/2010 στην Δ/ νση ΠΕΧΩΣΧ απονεμήθηκε η αρμοδιότητα για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων ή κατασκευών που εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, κατά ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 267/98 (ΦΕΚ-195/Α/21-8-98) και της σχετικής νομοθεσίας. Οι εν λόγω κατεδαφίσεις λόγω έλλειψης μηχανημάτων και εργατικού προσωπικού υλοποιούνται κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού από ανάδοχη εταιρεία.

Β) Σύμφωνα με 11) σχετικό έχει μεταβληθεί η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή από το 1995 έως σήμερα Και οι κατασκευές που περιγράφονται στις 42 προγενέστερες τελεσίδικες εκθέσεις αυτοψίας δεν ταυτοποιούνται με αυτές που περιγράφονται στις 66 νέες εκθέσεις αυτοψίας (σε 3 μόνο από τις νέες εκθέσεις αναφέρονται και οι παλιές εκθέσεις αυτοψίας).
Οι ενστάσεις κατά των νέων εκθέσεων έχουν εκδικασθεί και έχουν απορριφθεί από το ΣΥΠΟΘΑ πλην όμως δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά των αποφάσεων του ΣΥΠΟΘΑ.

Γ) Παρά τις επίμονες και διαρκείς προσπάθειες για την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου μετεγκατάστασης (9 σχετικό), του οποίου η κατασκευή (συμμορφούμενοι με το 12 σχετικό) αποτελεί προϋπόθεση για τις κατεδαφίσεις, η ολοκλήρωση δεν κατέστη δυνατή λόγω πολλαπλών εμπλοκών στις σχετικές αδειοδοτήσεις (πολεοδομικές, δασικές αρχαιολογικές) οι οποίες ξεπεράσθηκαν πρόσφατα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.244/701/19.2.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα περί εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης, τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή " Πεύκο Πολίτη " στο Δήμο Χαλανδρίου ως προς την ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών κατεδαφίσεως.

Ως νέα ημερομηνία ενάρξεως των εργασιών κατεδάφισης ορίζεται η ημέρα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Με νέα συμπληρωτική απόφαση θα οριστικοποιηθούν οι εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών, των οποίων θα υλοποιηθεί η κατεδάφιση τους.

Η κατεδάφιση θα πραγματοποιηθεί από αναδοχή εταιρία.

Το Α.Τ. Χαλανδρίου στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την συνεχή επιτήρηση των χαρακτηρισμένων ως αυθαιρέτων κατασκευών μέχρι την ως άνω ημερομηνία ώστε σε περίπτωση κατασκευής τυχόν νέων αυθαιρέτων να λάβει χώρα η εφαρμογή του Άρθρου 5 του Π.Δ. 267/98 (ΦΕΚ 195 Α΄).

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Εμμανουήλ Αγγελάκας

 ΣΧΟΛΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ:

Οι απόψεις μας για το θέμα είναι γνωστές, μήνες τώρα. Και η θέση μας παραμένει: ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ.
Αλλά άσχετα με την άποψή μας, έχουμε ένα "διαδικαστικό" ερώτημα:

Ο κος Αγγελάκας που το παίζει "αυστηρός" και "υπηρεσιακός" για το θέμα των αθλητικών χώρων του Χαλανδρίου  και δεν δέχεται να εγκρίνει  - όπως ενημέρωσε ο απερχόμενος δήμαρχος στο Δ.Σ. - μετά την ολοκλήρωση των έργων της πυροπροστασίας και την  τοποθέτηση φορητών WC , μια προσωρινή άδεια λειτουργίας των αθλητικών χώρων,  μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή μόνιμων WC, ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΧΑΛΑΡΟΣ ΚΑΙ  ΕΠΙEΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ (ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ) ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ;

Διότι ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ δεν έχει κάνει, όπως ο ίδιος παραδέχεται στην απόφασή του. Δικές του είναι οι ευθύνες για τις καθυστερήσεις στα έργα, στο όρος Πατέρα.
(Βέβαια αυτά είναι απλά προφάσεις και δικαιολογίες, τα έχουμε πει αυτά και αυτό ακριβώς θέλουμε να αναδείξουμε.)

Αυτά βέβαια δεν θα στα πουν όσοι τα βάζουν με τους εργαζόμενους - από τους προϊσταμένους, μέχρι τις καθαρίστριες - ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΛΥΦΤΕΣ ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Προσπαθούν να γίνονται ασπίδες των ευθυνών της, για να τους δίνει τα γήπεδα, να κάνουν μπίζνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν οι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου αποχωρούν εμείς δεν τους εξουσιοδοτούμε

    Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση του ψηφίσματος κατά της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας ο δήμαρχος ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις