Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης   
Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (18/2/2015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908
Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’

Προκηρύσσει θέση για την επιλογή

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης


Στους Δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιλέγεται ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Η επιλογή γίνεται με απόφαση που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του.

Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/10.

Προς τούτο πρέπει να προσκομισθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2),
κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, την 25η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
 
 ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όταν οι επικεφαλής της διοίκησης του δήμου αποχωρούν εμείς δεν τους εξουσιοδοτούμε

    Κατά την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έκδοση του ψηφίσματος κατά της μετεγκατάστασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας ο δήμαρχος ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις