Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΡΕΜΟΥΡΑ

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 30 - Γραφείο Δημάρχου) την 9η Απριλίου ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 09:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ζώνης για περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για επιβολή Τ.Α.Π..

2. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.221,30 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.03.

3. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 7.749,00 € σε βάρος του Κ.Α. 45.6699.03.

4. Έγκριση πίστωσης για καταβολή μηνός Δεκεμβρίου ειδικού συμβούλου.

5. Έγκριση πίστωσης για την ανάθεση σύνταξης έκθεσης εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτου Δουζένη.
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, πίστωσης και κατάρτιση όρων για την διενέργεια της «Προμήθεια γκαζόν, φυτών και δενδρυλλίων για τη φύτευση πάρκων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, παιδικών χαρών κλπ.», προϋπολογισμού 19.938,85 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ενταγμένου στο ΕΠΠ, σε βάρος του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015.

7. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου «Έργα συντήρησης και επισκευών αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 5/2015 προϋπ. 249.650,00 € με Φ.Π.Α..

8. Σύνταξη όρων δημοπρασίας του έργου «Έργα συντήρησης και επισκευών σχολικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου», Α.Μ. 6/2015 προϋπ.: 200.000,00 € με Φ.Π.Α..

9. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου που αφορά σε παράσταση ενώπιον δικαστηρίου.

10. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου που αφορά σε κατάθεση προτάσεων και γνωμοδοτήσεις.

11. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου που αφορά σε παράσταση σε δικαστήριο και κατάθεση προτάσεων.

12. Έγκριση αμοιβής δικηγόρου η οποία αφορά παράσταση ενώπιον δικαστηρίου.

13. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο κ. Βασίλειο Κουνέλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων αρ. 67, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17799, για την εκπροσώπηση του υπαλλήλου του Δήμου Χαλανδρίου κ. Μιχαήλ Σαπουντζή του Μύρωνα και της Γεωργίας ενώπιον του Θ΄ Τριμελούς Πλημ/κειου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 29/04/2015 σε ποινική υπόθεση, που αφορά αδίκημα που φέρεται ως τελεσθέν με τη συμμετοχή σε Επιτροπή ως υπαλλήλου του Δήμου Χαλανδρίου.

14. Παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Ιωάννη Α. Σαρακηνό, για την εκπροσώπηση του Δήμου Χαλανδρίου και την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την απόκρουση της από 25/11/2011 υπ΄ αριθμ. 227825/6347/2011 αγωγής της κ. Μαρίνας Ανανιάδου του Σωτηρίου κατά του Δήμου Χαλανδρίου, τόσο κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής κατά τη δικάσιμο της 22-05-2015 όσο και σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

15. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 198/01-04-2015 απόφασης Δημάρχου με θέμα την παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κ. Άννα Π. Γαβαλά για την υποβολή υπομνήματος ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο πρέπει να υποβληθεί έως την 03-04-2015 για τη συζήτηση της από 04-03-2015 προσφυγής με αρ. πρωτ. 17267/9381/04-03-2015 του κ. Σωκράτη Μαανιάν κατά της με αριθμό 615/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *