Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Καθαρισμοί – αποψιλώσεις οικοπέδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου (5/6/2015)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Λ.Πεντέλης & Παράδρομος Αττικής Οδού
τηλ: 2106845104 - fax: 2106853330
e-mail: syntirisi.oximaton@halandri.gr

Χαλάνδρι 29 Μαΐου 2015
Αρ.Πρωτ.:15181


ΘΕΜΑ: «Καθαρισμοί – αποψιλώσεις οικοπέδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου».

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α. Άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 εδάφ. β’ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Πυροσβεστική Διάταξη 4 / 2012 ΦΕΚ/2012 ΦΕΚ /1346/Β/25.4. 2012

«Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών».

γ. Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου

1. Λόγω έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (από την 1η Μαϊου μέχρι την 31η Οκτωβρίου) και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωσή τους από τυχόν ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, καθώς και στην απομάκρυνση άλλων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Επίσης υποχρεούνται και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94 παρ.1 περίπτ. 26 εδάφ. Β, προβλέπεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός των συγκεκριμένων χώρων από τους δήμους «σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.»

Όσον αφορά τον καθορισμό δαπάνης καθαρισμού αναμένεται σχετική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ενημέρωση των ιδιοκτητών από την ιστοσελίδα του Δήμου μας.

2. Επίσης σύμφωνα με τα άρθρα 6,16 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Xαλανδρίου, οι κοινόχρηστοι χώροι κατοικούμενων ή εγκαταλειμμένων κατοικιών, πολυκατοικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων, διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των ιδιοκτητών τους. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την απομάκρυνση ξερών κλαδιών κ.λ.π. που είναι δυνατόν να αποτελέσουν εστία πυρκαγιάς.

3. Ύστερα από τα παραπάνω, λόγω του επείγοντος της αντιπυρικής περίοδου:

καλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλανδρίου μέχρι την 15η Ιουνίου (Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου ) να προβούν στον άμεσο καθαρισμό τους καθώς και στην απομάκρυνση κάθε εύφλεκτου αντικειμένου που μπορεί να συμβάλει στην πρόκληση πυρκαγιάς ή στην ταχεία εξάπλωσή της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Και ο Ανδρέας Αδαμόπουλος με το Πράσινο Κίνημα

  Συνεχίζοντας το μπαράζ των ανακοινώσεων, των προσώπων που συστρατ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις