Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

ΟΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ (?) ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Οριακές αλλαγές - συμπληρώσεις έκανε εχθές στο κείμενο της "2ης κανονιστικής" για το κέντρο της πόλης που αφορά την χωροθέτηση ΝΕΩΝ τραπεζοκαθισμάτων ο αντιδήμαρχος Κώστας Γερολυμάτος που εισηγείται το θέμα απόψε στο δημοτικό συμβούλιο. Για ενημέρωσή σας δημοσιεύουμε όλη την πρόταση, έχοντας κοκκινίσει τα σημεία που διαφοροποιείται από την προηγούμενη πρόταση που δεν εγκρίθηκε από το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ:

Χώροι όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο εντός των ορίων της περιοχής που ανακηρύσσεται κορεσμένη σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης στο κέντρο του Χαλανδρίου

Η έκδοση της παρούσας κανονιστικής απόφασης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄ /08-06-2006), σύμφωνα με το οποίο οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας , με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων πού λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους.

Επί πλέον στο ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτη»(ΦΕΚ 87/Τ. Α΄/07-06-2010) και στις διατάξεις του άρθρου 73 περί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των αρμοδιοτήτων αυτής ορίζεται στην παρ. 1Β ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συνεπώς στα πλαίσια του άρθρου 79 παρ 2 του ΚΔΚ στο οποίο ορίζεται ότι για τη διαμόρφωση της εισήγησης η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνει υπ΄όψη της τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμοδίων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες πού έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων, ο Δήμος κάλεσε σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών.

Με βάση τα προηγούμενα από όπου προκύπτει το αναφαίρετο δικαίωμα της ΕΠΖ να εισηγείται κανονιστικές διατάξεις και με βάση το γεγονός ότι:


1. Την διαβούλευση μετά από κάλεσμα του προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τα καταστήματα των πεζοδρόμων και με το προεδρείο του συλλόγου τους στο κτήριο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου.

2. Την παρουσίαση της μελέτης κορεσμού του κέντρου στην συνέλευση του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χαλανδρίου καθώς και της παρούσης κανονιστικής στις αρχές Ιουνίου

3. Την ηλεκτρονική επιστολή με προτάσεις επί των κανονιστικών που αποστάλθηκε στις 11/6 στον πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από το εν λόγω σωματείο.

4. Την επιστολή του Αστυνομικού Τμήματος με αριθ. Πρωτ. 17173 / 17-6-2015 που αφορά σχολιασμό και προτάσεις για τις κανονιστικές διατάξεις

5. Την επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. 13/728 - 21/5 σχετικά με τις διακοπές ρεύματος στο κέντρο της πόλης την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων του 2014

6. Την διαβούλευση με τους κατοίκους του κέντρου στην ίδια αίθουσα την 1/4/2014 όπου υπήρξε συζήτηση για τα ζητήματα των ΚΥΕ

7. Την συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 14/7 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου και γνωμοδότησε πάνω σε αυτές τις κανονιστικές

8. Την σειρά μετρήσεων για τις συνθήκες στάθμευσης στο κέντρο και την εκτίμηση του κυκλοφοριακού φόρτου από την σύμβουλο μελετητή συγκοινωνιολόγο του δήμου Χαλανδρίου Α. Μαυρογιώργη

9. Τις δύο σειρές μετρήσεων θορύβου σε 32 συνολικά σημεία νυχτερινές ώρες από ερευνητές του Εργαστηρίου Ακουστικής τεχνολογίας του τμήματος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

10. Την οργάνωση από το τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του αρχείου ειδοποιήσεων και καταγγελιών του δήμου Χαλανδρίου προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία για αυτό

11. Την βοήθεια της ομάδας ελέγχου που έχει ιδρυθεί από την αρχή της χρονιάς όπου με την καθοδήγηση της ΤΥ οργανώθηκαν το σύνολο των καταγραφών της υφιστάμενης κατάστασης (απογραφή ΚΥΕ, καταγραφή θαμώνων

Η τοπική αυτή κανονιστική απόφαση συνιστά ‘αυτοδέσμευση’ του Δήμου σχετικά με τον τρόπο πού θα ασκήσει δια των αρμοδίων οργάνων του την διακριτική του ευχέρεια βάσει του νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με την προσαρτώμενη μελέτη τεκμηρίωσης (Μελέτη κορεσμού ΚΥΕ παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις κατηγορίες «Εστίαση» – «Αναψυχή» σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και οδούς της περιοχής του Κέντρου της πόλης.

Τεκμηρίωση – πλήρης εμπεριστατωμένη μελέτη κορεσμού

Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της εν λόγω μελέτης όπως αυτά παρουσιάζονται σε αυτήν όπως :

1. Την καταγραφή των υπαρχόντων ΚΥΕ στο κέντρο της πόλης όπου σε σύνολο 237 υπαρχόντων ΚΥΕ υπάρχουν 88 καταστήματα Εστίασης και 85 Αναψυχής Καφέ Μπαρ (ΜΚ – κεφ 2 σελ 6-7)

2. Την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε 37 οικοδομικά τετράγωνα του κέντρου σύμφωνα με το αντίστοιχο γράφημα (ΜΚ – κεφ 2 σελ 9)

3. Την καταγραφή του συρρέοντος κόσμου στο κέντρο του Χαλανδρίου όπου μετρήθηκαν πάνω από 3.500 θαμώνες σε ΚΥΕ αναψυχής και εστίασης συγκεκριμένες ώρες και με πιθανή εκτίμηση του συνολικού αριθμού ατόμων που βρίσκονται τις βραδινές ώρες σε άνω των 5.000 (ΜΚ κεφ 3 σελ 12)

4. Την αύξηση των παράνομα σταθμευμένων αυτοκινήτων επί της οδού Αγ. Παρασκευής κατά 22% (ΜΚ – κεφ 4 σελ16)

5. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για τα βράδια του Σαββάτου στο ίδιο δρόμο (ΜΚ – κεφ 4 σελ17)

6. Το αρνητικό ισοζύγιο στάθμευσης που προκύπτει για την οδό Σωκράτους για το βράδια του Σαββάτου (ΜΚ – κεφ 4 σελ 21)

7. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Αριστοφάνους από το 9% που ήταν το 2013 στο 47% της συνολικής ζήτησης το 2015 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)

8. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης κατά 17% στην οδό Αριστοτέλους σε σχέση με το 2013 (ΜΚ – κεφ 4 σελ23)

9. Την αύξηση της παράνομης στάθμευσης στην οδό Κολοκοτρώνη που έχει φτάσει στο 73% της ζήτησης (ΜΚ κεφ 4 σελ 23)

10. Την καταγραφή παρανόμως σταθμευμένων αυτοκινήτων πλέον και επί της οδού 25ης Μαρτίου (ΜΚ κεφ4 σελ23)

11. Την αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων το Σάββατο που εκφράζουν μετακινήσεις με σκοπό την αναψυχή (ΜΚ κεφ5 σελ27)

12. Την συνεισφορά της κυκλοφοριακής κίνησης που προκύπτει στην ρύπανση της ατμόσφαιρας του κέντρου (ΜΚ κεφ6 σελ 36)

13. Την μέτρηση θορύβου σε ΚΥΕ Εστίασης και Αναψυχής σε κοινόχρηστους χώρους που τους γειτνιάζουν όπου οι max ηχοστάθμες που μετρήθηκαν ξεπερνούν τα όρια των 80db σε 16 από τις 32 μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν βραδινές ώρες στο κέντρο της πόλης (ΜΚ κεφ7 σελ40 – 42 - 43)

14. Την διαπίστωση ότι όπως και στο Χαλάνδρι, σε αναλογία και με αντίστοιχα αστικά κέντρα, οι διαφανείς προσόψεις και οι συνθήκες ημι-υπαίθριας λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πυκνότητα των εγκαταστάσεων και η ανάμιξή τους με κτίρια κατοικιών μπορούν να αποτελέσουν βασικές αιτίες ηχητικών οχλήσεων καταστρατηγώντας την επιβεβλημένη ακουστική άνεση των περιοίκων αλλά και των καλών και μη επιβλαβών ακουστικών συνθηκών για τους θαμώνες και τους εργαζόμενους. (ΜΚ κεφ7 σελ 41)

15. Το γεγονός ότι οι μετρήσεις θορύβου χαρακτηρίζονται επιστημονικά ως απαράδεκτες για στάθμες άνω των 81db (ΜΚ κεφ7 σελ 43)

16. Το γεγονός ότι σε σύνολο 500 περίπου μηνύσεων για ΚΥΕ το 90% αυτών αφορά καταστήματα εστίασης και αναψυχής

17. Το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές από αυτές αφορούν παραβιάσεις αδειών χρήσης μουσικών οργάνων (168 ή 34.6%) και παραβιάσεις διατάραξης κοινής ησυχίας (82 ή 16,8% - ΜΚ κεφ8 σελ.47)

18. Το γεγονός ότι υπήρξαν 85 μηνύσεις για καταστήματα που λειτουργούσαν χωρίς άδεια (ΜΚ κεφ8 σελ47)

19. Την καταστροφή, τις φθορές και την κακή χρήση κάδων απορριμμάτων στην πέριξ του κέντρου περιοχή (ΜΚ κεφ9 σελ 49)

20. Την αυξημένη ποσότητα οργανικών στους κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο κέντρο του Χαλανδρίου. (ΜΚ κεφ9 σελ 49)

21. Την αδυναμία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας να διαχειριστεί την ζήτηση σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και περιόδους του έτους με βάση την πρόσφατη εμπειρία (ΜΚ κεφ9 σελ 50)

32-31-30-29-23-20-19-24-27-28-50-50α-51-52-54-79-78-49-55-77-46-56α-56-76-75-74-60-59-58-57-61-62-73-88-87-87α-96-95-84-94-93-92-43-44-45

Καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι που αυτά περιβάλλουν όπως φαίνεται στο

Σχέδιο Νο1: πεδίο εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων


που συνοδεύει την παρούσα διάταξη ως περιοχή με οικοδομικά τετράγωνα κορεσμένα σε ΚΥΕ που σχετίζονται με πάσης φύσης δραστηριότητα Εστίασης και Αναψυχής. Το αυτό ισχύει και για τις οδούς Αγ. Παρασκευής (από την Αριστείδου μέχρι την πλατεία Κέννεντυ) και την οδό Β. Γεωργίου (από την οδό Σολωμού μέχρι την Κηφισίας).

Με βάση αυτό ορίζονται τα κάτωθι που σχετίζονται με την λειτουργία και την ανάπτυξη των ΚΥΕ σε αυτήν την περιοχή:

Η κύρια αποστολή των κοινόχρηστων χώρων είναι πρωτίστως η εξυπηρέτηση των πολιτών και η ανεμπόδιστη χρήση των από τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Η λελογισμένη χρήση τμημάτων των κοινοχρήστων χώρων εξυπηρετεί τόσο τους πολίτες, όσο και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες επαγγελματιών πούαναπτύσσονται στην πόλη. Η χρήση αυτή είναι προσωρινή και τελεί υπό την αίρεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πού λαμβάνονται για το σκοπό αυτό , ενώ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί και να εξαιρεί την χρήση κοινοχρήστων χώρων εφ΄όσον διαμορφώνονται συνθήκες και υφίστανται λόγοι πού δεν επιτρέπουν την παραχώρησή τους.

Με βάση τα παραπάνω και τα δεδομένα της μελέτης κορεσμού, και προκειμένου να περιοριστεί η υπέρμετρη και εκτός νομίμων ορίων και ανορθολογική κατάληψη των κοινοχρήστων χώρων εις βάρος των κατοίκων, των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες προσδιορίζονται τα σημεία της πόλης στα οποία μπορούν να δοθούν νέες άδειες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με βάση τα όσα περιγράφονται στο

Σχέδιο 2 Χωροθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.


Με βάση το σχέδιο αυτό νέες άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και για την περιοχή του κέντρου που θεωρείται κορεσμένη μπορούν να δίνονται μόνο στους κάτωθι δρόμους:

1. Ιφικράτους
2. Ηρακλείου (από Αγ. Παρασκευής ως Σωκράτους)
3. Θουκυδίδου (από Αγ. Παρασκευής έως Σωκράτους)
4. Κεντρική πλατεία (στα καταστήματα που είναι σε επαφή με το ΟΤ45 και έχουν πρόσωπο στον ΚΧ και μόνο στο μήκος που αντιστοιχεί στο επίπεδο του ηρώου και όχι αυτού της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου.
5. Κεντρική πλατεία (στα καταστήματα που είναι σε επαφή με το ΟΤ46 με πρόσωπο στην οδό Βασ. Γεωργίου)
6. Οδός Μεσολλογγίου (ή Γυφτοπούλου) στα καταστήματα των ΟΤ48 και ΟΤ47
7. Στα καταστήματα του παραδρόμου της οδού Κολοκοτρώνη που έχουν πρόσωπο στον κοινόχρηστο χώρο επί του ΟΤ47
8. Ρωμανού Μελωδού στο τελευταίο τμήμα της που συνιστά αδιέξοδο για οχήματα
9. Κατσουλιέρη
10. Πεζόδρομος Χαϊμαντά (από Πλάτωνος μέχρι Αριστοτέλους)Σε κάθε περίπτωση η αδειοδότηση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις όποιες κανονιστικές διατάξεις ήδη υπάρχουν σχετικά με αυτό. Ειδικά για τους πεζοδρόμους με μεγάλο μήκος θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερη όδευση πλάτους ικανού για την διέλευση βαρέως οχήματος στο επίπεδο του δρόμου και αντίστοιχη καθ ύψος ελευθερία για την κίνησή του. Τυχούσες μεταβολές στις διαστάσεις των υπό κατάληψη χώρων μπορεί να προκύψουν μετά από εξέταση των απαιτήσεων για την κίνηση ΑΜΕΑ και της προσβασιμότητας που επιβάλλουν οι αντίστοιχοι νόμοι και προσαρμογή τους στις πολεοδομικές πρόνοιες
Υπενθυμίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος για να λάβει άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στα επιτρεπόμενα σημεία οφείλει μαζί με την αίτηση να προσκομίσει στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου και ενημερότητα οφειλών του άρθρου 285 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την διάταξη του οποίου προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς , εκτός εάν η οφειλή βρίσκεται στο στάδιο του διακανονισμού.
Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει την ετήσια ανανέωση υπαρχουσών αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε υφιστάμενα κτήρια που έχουν δραστηριότητα ΚΥΕ την ημέρα της ψήφισης της παρούσας κανονιστικής , καθώς και τις αντικαταστάσεις - μεταβιβάσεις αδειών που σχετίζονται με υπάρχοντα ΚΥΕ, τμήμα των οποίων είναι και οι άδειες κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Να επισημανθεί ότι η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου μπορεί να αφαιρεθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Η παρούσα έχει ισχύ ένα χρόνο από την ημέρα ψήφισής της από το δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα κάτωθι:

Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και των εν γένει λειτουργικών εγκαταστάσεων των ΚΥΕ πρέπει να γίνεται κατά τρόπο όπως απεικονίζονται στα υποβληθέντα και θεωρηθέντα από την Υπηρεσία σχεδιαγράμματα κάτοψης κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών του δήμου Χαλανδρίου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω και τη διαπίστωση της σχετικής παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Δήμου , επιβάλλεται πρόστιμο κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων των νόμων 1828/1989 και 1900/1990 για την αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου.

Σε περίπτωση υποτροπής , ανακαλείται προσωρινά η άδεια τραπεζοκαθισμάτων με απόφαση της Επιτροπής ποιότητας ζωής. Αν και μετά από αυτήν την κύρωση συνεχίσει η παράβαση , ανακαλείται οριστικά ή άδεια τραπεζοκαθισμάτων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης και λειτουργίας ΚΥΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *