Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ - ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ


Γ. ΘΩΜΑΣ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(κατ' άρθρο 227 Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 238 Ν. 3852/2010)


Του  Γεωργίου Θωμά του Πέτρου, κατοίκου Χαλανδρίου Ηρώδου Αττικού 27 Χαλάνδρι,  Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Χαλανδρίου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης « μια πόλη για να ζεις ΧΑΛΑΝΔΡΙ η πόλη μας», τηλ  6972807070 / 210 3618490.


ΚΑΤΑ

Του Δήμου   Χαλανδρίου ,  πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εδρεύει στο  Χαλάνδρι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

1.    Της με αριθ.  152 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Τροποποίηση (συµπλήρωση) της υπ΄ αριθµ. 274/2014 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στον «Ορισµό µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΦΛΥΑ» ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας Χαλανδρίου»       "   η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την  20/05/2016    με ΑΔΑ:     ΩΤΨΑΩΗΔ –ΖΣΦ

2.     Της με αριθ.  147 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα "  Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση πίστωσης για τη συµµετοχή της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αντιδηµάρχου και ∆ηµοτικών Συµβούλων, στο συνέδριο που διοργανώνει η ΚΕ∆Ε στη Σάµο µε θέµα «Το προσφυγικό»     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:     7ΒΡΩΩΗΔ–ΠΣΧ

3.    Της με αριθ.  149 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " 3η Αναµόρφωση  Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2016  »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:  7ΚΙΓΩΗΔ –ΝΞΡ

4.     Της με αριθ.  150 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα "  Έγκριση σκοπιµότητας για τη διενέργεια µειοδοτικής δηµοπρασίας, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Ο.Ε.,  για τη µίσθωση οικοπέδου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας καθαριότητας      »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 20/05/2016    με ΑΔΑ:     Ω6ΡΕΩΗΔ – ΗΙΠ

5.    Της με αριθ.  151 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα "  Έγκριση του Οικονοµικού Απολογισµού Ο.Ε. 2015 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Χαλανδρίου  »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:     6ΗΑΜΩΗΔ  –ΘΥΡ
6.    Της με αριθ.  155 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " ∆ιαγραφή οφειλής από χρηµατικό κατάλογο  »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 20/05/2016    με ΑΔΑ:     ΩΖΞΞΩΗΔ   –ΡΥΩ
7.    Της με αριθ.  157 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Επιστροφή χρηµατικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος    »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:   ΩΝΝΦΩΗΔ –ΥΔ7
8.    Της με αριθ.  159 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Έγκριση σκοπιµότητας της προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ποσού 95.990,50 €  »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:   61ΝΓΩΗΔ  –ΣΣΓ
9.    Της με αριθ.  160 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα "  Έγκριση σκοπιµότητας για την «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού του ∆ήµου Χαλανδρίου», Ο.Ε. 2016»     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:   6 ΦΑΒΩΗΔ  –ΑΘ9
10. Της με αριθ.  162 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι∆ΑΧ µερικής απασχόλησης »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:  7599ΩΗΔ   –ΕΞΚ
11. Της με αριθ.  169 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Κατανοµή ποσού 114.767,59 € Β΄ δόσης Ο.Ε. 2016 για χρηµατοδότηση των Σχολικών Επιτροπών   »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:  72Α7ΩΗΔ  –ΠΜΠ
12. Της με αριθ.  164 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ένωση Αρκάδων Χαλανδρίου» µε ποσό 2.652,10 € για την πραγµατοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Αιώνια Αρκαδία -  Φωνές που σπάνε τα δεσµά»      »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:  ΩΧΟ6ΩΗΔ  –ΝΝΨ
13. Της με αριθ.  176 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα "  Έγκριση εκµίσθωσης της καντίνας του Θεάτρου Ρεµατιάς την περίοδο των πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων    »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 20/05/2016    με ΑΔΑ:  ΩΤΨΑΩΗΔ  –ΖΣΦ
14. Της με αριθ.  177 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Έγκριση σκοπιµότητας και έγκριση πίστωσης για τη δηµιουργία, παραγωγή και αναπαραγωγή µουσικού cd της ∆/νσης Πολιτισµού   »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:  7ΔΝΩΩΗΔ  –ΨΙΓ
15. Της με αριθ.  184 /2016 απόφασης της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», Α.Μ. 41/2016 προϋπολογισµού 73.800,00 €   »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 20/05/2016    με ΑΔΑ:  ΨΟΟΜΩΗΔ  –ΓΥ1
16. Της με αριθ.  185 /2016 απόφασης της  9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα " Έγκριση της σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης και των όρων αυτής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ»   »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:  6Ο1ΩΩΗΔ  –ΛΛΛ
17. Της με αριθ.  161 /2016 απόφασης της  9ης/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου     με θέμα "  Τροποποίηση της εκπαιδευτικής βαθµίδας της ειδικότητας Φυλάκων προκειµένου να εκδοθεί απόφαση κατανοµής για συνολικά επτά (7) ατόµων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων  »     η οποία δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/05/2016    με ΑΔΑ:  61ΡΙΩΗΔ  –ΟΨ3


2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης του Δημου Χαλανδρίου

*************************

Προσφεύγω ενώπιον σας και ζητώ την ακύρωση των παραπάνω αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Χαλανδρίου , για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους.

Είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης « μια πόλη για να ζεις ΧΑΛΑΝΔΡΙ η πόλη μας».

Από τον Σεπτέμβρη του 2014 όταν ανέλαβε καθήκοντα η νεα Διοίκηση του Δήμου, ο τρόπος που ειχε αποφασιστεί να γνωστοποιείται η Ημερήσια Διάταξη (ΗΔ) στα μελη του ΔΣ ήταν ο παρακάτω.

1. Με ευθύνη της κ. προέδρου του Δ.Σ., η Η.Δ. και οι σχετικές επί των θεμάτων της Η.Δ. εισηγήσεις της υπηρεσίας επιδίδονταν στα μέλη του Δ.Σ. με κλητήρα του Δήμου, στις διευθύνσεις είτε κατοικίας ,είτε επαγγελματικής στέγης. που είχαμε δηλώσει , εντός πάντα των ορίων του Δήμου Χαλανδρίου.

2. Επίσης με ευθύνη της κ. προέδρου του Δ.Σ., η Η.Δ. και οι σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών διαβιβάζονταν και ηλεκτρονικά σε όσα μέλη του ΔΣ είχαν ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σημειωτέον ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα μελη του ΔΣ τα οποία δεν έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση και δεν είναι χειριστές Η/Υ.

Εδώ θα πρέπει να θέσω υπόψη σας, καθόσον εχει ιδιαίτερη νομική και ουσιαστική σημασία για την έγκαιρη κάθε φορά γνωστοποίηση της συνεδρίασης του ΔΣ και της ΗΔ αυτού, ότι το ΔΣ του Δήμου Χαλανδρίου, παρότι οι παρατάξεις εχουν θεσει στην κ. πρόεδρο επανειλημμένως το θεμα, δεν συνεδριάζει σε τακτές και εκ των προτέρων γνωστές στα μελη του ημερομηνίες.

Στον Δήμο Χαλανδρίου δεν εχει θεσπιστεί και δεν τηρείται η σε τακτή και εκ των προτέρων γνωστή ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στα μελη του ΔΣ είναι άγνωστη κάθε φορά η ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ. Με αποτέλεσμα εάν δεν λάβουμε την ΗΔ, δεν γνωρίζουμε πότε εχουμε συνεδρίαση, έστω να ενδιαφερθούμε και να αναζητήσουμε αυτήν.

Και ενώ λειτουργούσαμε με τον παραπάνω τρόπο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η κ. πρόεδρος του Δ.Σ., αρμόδια για την σύνταξη και αποστολή της ΗΔ στα μελη του ΔΣ, εντελώς αυθαίρετα αποφάσισε να μην στέλνει φάκελο με την ΗΔ και τις εισηγήσεις σε όλα τα μέλη του ΔΣ παρά μόνο στους επικεφαλής των παρατάξεων, για λόγους οικονομίας, όπως μας είπε.

Το δεχθήκαμε, προβάλλοντας για άλλη μια φορά το αίτημα της εξασφάλισης χώρων και γραμματειακής υποστήριξης, στις Δημοτικές Παρατάξεις, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώσουμε σωστά τα καθήκοντα μας.

Προσωρινά αναλάβαμε οι επικεφαλείς το κόστος σε χρήμα και χρόνο να διανείμουμε το υλικό των εκάστοτε συνεδριάσεων στα μελη των παρατάξεων μας.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω, ότι είμαστε ισως ο μοναδικός μεγάλος Δήμος της χώρας, όπου η διοίκηση του Δήμου αρνείται να εφαρμόσει το αρθρο 66 του νόμου 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) το οποίο στη παράγραφο 7 αναφέρει : «Για την αποδοτικότερη λειτουργία των Δημοτικών Παρατάξεων η Δημοτική Αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο καθώς & Γραμματειακή Υποστήριξη». Συνέπεια αυτής της αντιαυτοδιοικητικής πρακτικής της Δημοτικής αρχής του Δήμου Χαλανδρίου, είναι οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης να διαβουλεύονται και να συσκέπτονται στις καφετέριες της πόλης και τα μελη τους να στερούνται βασικών ορων και προϋποθέσεων για την άσκηση των καθηκόντων τους και την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία τους .

Αυτό το αναφέρω για να γίνει κατανοητό ότι περα από την στέρηση της δυνατότητας επαφής και διαβούλευσης των δημοτικών παρατάξεων με δημότες και φορείς της πόλης, και αυτή ακόμα η αναπαραγωγή υλικού εν οψει των συνεδριάσεων του ΔΣ, θα πρέπει να γίνεται στα διάφορα φωτοτυπικά καταστήματα της πόλης, με ότι μπορεί να συνεπάγεται η διασπορά στην πολη υπηρεσιακών εισηγήσεων, και με οικονομικό κόστος κάθε φορά που ξεπερνά τα 20 ευρώ, όταν μεταξύ των μελών του ΔΣ. βρίσκονται άνεργοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι μη έχοντας να καταβάλουν το παραπάνω ποσό, στερούντο της δυνατότητας να έχουν ισότιμη συμμετοχή στο ΔΣ από πλευράς μελέτης και γνώσης των θεμάτων.

Την ιδια στιγμή ο Δήμος έχει παραχωρήσει δημοτικούς χώρους για στέγαση σε σωματεία και συλλόγους της πόλης.

Όμως πέρα απο την μοναδικότητα σε εθνικό επίπεδο, της μη παραχώρησης χώρου στις Δημοτικές Παρατάξεις, διεκδικούμε και μια ακόμα μοναδικότητα, αρνητική για την λειτουργία μας ως όργανο αλλά και ως μέλη του Δ.Σ του Δήμου Χαλανδρίου.

Η Δημοτική αρχή, με αστήρικτες δικαιολογίες του τύπου ότι «μια σύνδεση ιντερνετ κοστίζει χιλιάδες ευρώ» !!!!!!!! ή «ξέρετε τι μπελάς είναι να συνεννοηθείς με τον ΟΤΕ για μια γραμμή» !!!!!!!!, αρνείται από τον Οκτώβριο του 2014 που θέσαμε το θέμα. να εξασφαλίσει wi fi στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.!!!!

Για να έχουμε σύνδεση στο διαδίκτυο στην αίθουσα του ΔΣ υποχρεωνόμαστε πολλές φορές, να αναζητήσουμε τον κωδικό πρόσβασης σε WI FI παρακείμενου μπακάλικου, (όνομα δικτυου WI FI Τιrokomika).

Επίσης στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις θέσεις των Δημοτικών συμβούλων, η διοίκηση του Δήμου αρνείται εδώ και 20 μήνες να εγκαταστήσει υποδομή για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και συνεχούς σύνδεσης ηλεκτρονικών συσκευών.

Είναι επομένως κατανοητό ότι αν ένα μέλος του ΔΣ δεν έχει εκτυπώσει τα θέματα και τις εισηγήσεις από πριν με δική του ευθύνη και κόστος, και δεν εχει μπροστά του κατά την συνεδρίαση χαρτιά, στερείται του δικαιώματος του αλλά και εκπλήρωσης της υποχρέωσης του, ως εκλεγμένου Δημοτικού Συμβούλου, να παρακολουθήσει την συνεδρίαση και να διατυπώσει την ελεύθερη και εμπεριστατωμένη γνωμη του, ακόμα και αν προσέλθει στην αίθουσα με Tablet ή Η/Υ.

Η αίθουσα του ΔΣ είναι αποκλεισμένη από την δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας ηλεκτρονικών συσκευών.

Πρόσφατα , από τον Φεβρουάριο του 2016 , χωρίς καμιά προηγούμενη συζήτηση στο ΔΣ, η κ. πρόεδρος του Δ.Σ., διέκοψε και αυτήν ακόμα την αποστολή φακέλου με την Η.Δ. και τις εισηγήσεις, στους επικεφαλείς των παρατάξεων και περιορίστηκε μόνο στην ηλεκτρονική αποστολή του υλικού, και αυτή φυσικά, σε όποια μέλη είχαν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ως Δημοτικές παρατάξεις θέσαμε έγκαιρα σε επόμενο ΔΣ τον αυθαίρετο τρόπο που αποφασίστηκε η τροποποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης - πρόσκλησης των μελών του ΔΣ., κόντρα στην σχετική επιταγή της διάταξης του Ν 3852/2010 και τη σχετική νομολογία του ΣΤΕ ( 1886/2010- 3493/2009- 3263/2002 - 3094/2014 - 3350/2014 - 3493 /2009 - 2932/2013 – 2928/2015 – 2592/2009 -1389/2006 – 970/2013 ).

Επισημάναμε στο προεδρείο του ΔΣ ότι η χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, προετοιμασία και οργάνωση δικλείδων σίγουρης και επιβεβαιωμένης μετάδοσης της ενημέρωσης, θα είχε ως αποτέλεσμα να καθιστά επισφαλή την ενημέρωση των Δημοτικών συμβούλων και την επίδοση – γνωστοποίηση της ΗΔ σε αυτούς με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την εκπλήρωση των καθηκόντων μας ως εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ..

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε άγνοια για το θέμα αλλαγής στον τρόπο πρόσκλησης και ενημέρωσης, η κ. πρόεδρος του ΔΣ, επικαλέστηκε, προς στιγμή, ανύπαρκτη απόφαση του ΔΣ, και κάποια μέλη της διοίκησης του Δήμου μίλησαν για την « καταστροφή στον Αμαζόνιο λογω κοπής των δένδρων για την παραγωγή χαρτιού», λες και όταν τυπώνουμε οι παρατάξεις το υλικό, καταναλώνουμε χαρτι που παράγεται από αέρα, ενώ όταν εκτυπώνει η διοίκηση του Δημου, εχει άμεσο αντίκτυπο στο δάσος του Αμαζονίου. !!!!!!!

Παρα τις αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης η τακτική αυτή συνεχίστηκε από την κ. πρόεδρο του ΔΣ..
Πριν από το Πασχα θέσαμε και πάλι ολες οι παρατάξεις, επισημαίνοντας μια σειρά ζητήματα που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα η πιθανή μη λειτουργία σύνδεσης ιντερνετ, η διακοπή λογω οφειλών μιας τηλεφωνικής σύνδεσης, σύνηθες στην εποχή που ζούμε, το κόστος αναπαραγωγής, αλλά και ο σεβασμός σε μέλη του ΔΣ που δεν κάνουν χρήση Η/Υ.

Και πάλι εκ μέρους του προεδρείου, μισόλογα του τύπου «θα το δούμε», αλλά και παρουσίαση νέου επιχειρήματος, «της έλλειψης κλητήρων» για την επίδοση στους 6 επικεφαλείς των παρατάξεων.

Εδώ να σημειώσουμε ότι ο κλητήρας που υπηρετεί στην γραμματεία του ΔΣ εδώ και 4ετίες, συνεχίζει να υπηρετεί και οι διευθύνσεις επίδοσης βρίσκονται σε ακτινα ενός χιλιομέτρου από το κεντρικό κτήριο του Δήμου Χαλανδρίου !!!!!!

Από την συνδρομή ολων των παραπάνω είναι προφανές ότι ο στόχος του προεδρείου είναι η πρόκληση δυσχερειών στην σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των μελών του ΔΣ και η υποβάθμιση του θεσμικού μας ρόλου, γεγονός που επανειλημμένα έχουμε επισημάνει όχι μονο οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αλλά και Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης που ασκεί την διοίκηση του Δήμου.

Η συγκεκριμένη μάλιστα πρακτική υποβάθμισης των μελών του ΔΣ, και κατ΄επέκταση του οργάνου, εχει αποτελέσει αφορμή για την υποβολή παραίτησης Δημοτικού συμβούλου και την ανεξαρτητοποίηση άλλου, και των δυο, εκ της πλειοψηφίας προερχομένων.

Πρόσφατα στις 17 Μαΐου, σε κοινωνική εκδήλωση οπου παρευρίσκοντο ο κ. δήμαρχος και ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην Δήμαρχος ο κ. Κουράσης, εντελώς τυχαία πληροφορήθηκα, ότι την επομένη 18 Μαΐου , εχει οριστεί συνεδρίαση του ΔΣ.

Εκείνη την στιγμή τους ανέφερα ότι δεν είχα κάποια ενημέρωση, σημειώνοντας ότι αυτό ίσως να οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα που είχα αυτό το διάστημα με την σύνδεση μου στο ιντερνετ και την λειτουργία του e mail μου, επισημαίνοντας παράλληλα προς τον κ. Δήμαρχο, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, τις συνέπειες της μη παράλληλης επίδοσης με κλητήρα φακέλου με την ΗΔ , όπως γινόταν δυο χρόνια τώρα, διαδικασία η οποία εξασφάλιζε 100%, την πιστοποιημένη και έγκαιρη ενημέρωση μας, διευκολύνοντας παράλληλα και την λειτουργία μας.

Την επομένη 18 Μαΐου με αρ.πρωτ 13893/18-5-2016, πρωτοκόλλησα στον Δήμο, το παρακάτω έγγραφο, το οποίο παραθέτω αυτούσιο, με το οποίο απευθύνομαι προς την κ. πρόεδρο του ΔΣ, με κοινοποίηση στον κ. Δήμαρχο, και τους ενημερώνω ότι δεν μπορώ να συμμετέχω στην συνεδρίαση του ΔΣ καθότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει νόμιμη σύγκληση του οργάνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου