Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.        Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Οικονομικών, για παραχώρηση στον Δήμο Χαλανδρίου του οικοπέδου του Νομισματοκοπείου.

2.        Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ, (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, με σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση (για 30 έτη σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της διακήρυξης) ακινήτου (οικοπέδου επί των οδών Λ. Πεντέλης και Παραδρόμου Αττικής Οδού, Κόμβος 12 Αττικής οδού Δήμου  Χαλανδρίου, με ΧΕΥ 8, επιφάνειας 4.195,64 τ.μ) για τη χρήση του ως χώρου άθλησης και αναψυχής.

3.        Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ, (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) www.e-publicrealestate.gr με σκοπό την αγορά ακινήτου (οικοπέδου παρακείμενου στην Αττική Οδό επί των οδών Ηρακλείτου & Χατζηδάκη Πάτημα Χαλανδρίου με Χ.Ε.Υ 9, επιφάνειας 6.458 τ.μ) για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.

4.        Μίσθωση ακινήτου για τη δημιουργία δημοτικού χοροδιδασκαλείου.

5.        Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2016 του Δήμου.

6.        Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 24371/25-08-2016).

7.        Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 24372/25-08-2016).

8.        Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 24373/25-08-2016).

9.        Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο (αρ. πρωτ. 24434/25-08-2016).

10.     Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

11.     Επιχορήγηση του συλλόγου Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού Τοπικού Τμήματος Χαλανδρίου με ποσό 2.900,00 € για την πραγματοποίηση τριών εκδηλώσεων.

12.     Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

13.     Έγκριση υποβολής πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE.

14.     Έγκριση σκοπιμότητας για «παροχή υπηρεσίας δημιουργίας φακέλου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μελέτη ανακατασκευής και ολοκλήρωσης του κτιρίου «Νόμπελ» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

15.     Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στην πλατεία Χαλανδρίου.

16.     Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης για την ΟΜΑΔΑ 3 του διαγωνισμού «Προμήθεια κάδων και σάκων απορριμμάτων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WASTE4THINK (HORIZON 2020)» ΑΜ 46/2016.

17.     Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια Πυροσβεστικού Υλικού για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στο Πάτημα ΙΙ».

18.     Τροποποίηση της με Α.Π. 22709/29-07-2016 σύμβασης για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, φαξ, μηχανημάτων επεξεργασίας εγγράφων και καταστροφέων εγγράφων, λόγω αντικατάστασης μοντέλου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος.

19.     Λήψη απόφασης για τη λύση των με Α.Π. 10811/2014 και 25492/2015 συμβάσεων με αντικείμενο την «Προμήθεια Βενζίνης Αμόλυβδης» και «Πετρελαίου Κίνησης» αντίστοιχα.

20.     Παραχώρηση χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

21.     Διοικητική αποβολή του αθλητικού σωματείου ΠΑΚ (Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, από δημοτικό ακίνητο, ήτοι από το Αθλητικό Κέντρο «Παπαγιανόπουλος».

22.     Αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, οικοδομικών υλικών, εργαλείων και άλλων υλικών τεχνικής φύσης (Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ) για το 2016 και ενός αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ) για το 2016.

23.     Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και ορισμός εκπροσώπου Δήμου και αναπληρωτή του.

24.     Έγκριση των πρακτικών Νο1 & Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών για την «Προμήθεια εξοπλισμού των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών».

25.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων», Α.Μ. 7/2013.

26.     Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής σε διάφορες περιοχές» Α.Μ. 4/2015.

27.     Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Έργα επισκευής και καθαρισμός φρεατίων όμβριων υδάτων» Α.Μ. 9/2015.

28.     Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου στην εκτός σχεδίου περιοχή επί της οδού Μεσογείων αρ. 353, για την ίδρυση μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων με λιπαντήριο – πλυντήριο και βουλκανιζατέρ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή μας

  18 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις