Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΚΑΠΕΛΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ! ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΠΕΛΛΟ Ο ΣΜΑ ΣΤΟΝ ΧΕΥ 9
ΚΑΙ ΤΩΡΑ "ΠΕΡΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ" ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (προσοχή ΑΛΛΟ ΑΥΤΟ και άλλο εγκαταστάσεις στάθμευσης απορριμματοφόρων και υποδομών για την υπηρεσία καθαριότητας, ΑΛΛΟ!)

Ο νόμος 3164/2003 (ΦΕΚ 176 Α/2003) - που ευτυχώς ισχύει ακόμα - στο άρθρο 33 λέει (ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ):

1. Ολοκληρώνεται ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής με την έγκριση ως κατάλληλων, θέσεων για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 114218/1997 κοινή ς υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1016 Β), ως εξής:

Α. Βόρεια-Ανατολική Αττική:

α) θέση "Μαύρο Βουνό" Γραμματικού
β) θέση "Τρύπες" Πολυδενδρίου

Β. Νότια-Ανατολική Αττική:

α) θέση "Βραγόνι" Κερατέας - Λαυρεωτικής 

β) θέση "Λατομείο Κυριακού" Κρωπίας

Γ. Δυτική Αττική:

α) θέση "Σκαλιστήρι" Φυλής - Α. Λιοσίων Η θέση του "Λατομείου Μουσαμά", όπως αποτυπώνεται με διακεκομμένη γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα ρύθμιση, εγκρίνεται ως κατάλληλη για την υποδοχή των υπολειμμάτων από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων της Δυτικής Αττικής.
β) θέση "Μελετάνι" Μάνδρας Δ. Νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα:

α) θέση "Λαχνός" Κυθήρων
β) θέση "Ποταμός" Κυθήρων
γ) θέση "Μύλοι" Αντικυθήρων

δ) θέση "Κόκκινος Λάκος" Αντικυθήρων Οι ανωτέρω θέσεις αποτυπώνονται με διακεκομμένη ή συνεχόμενη κόκκινη γραμμή σε αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:5.000 και σημειώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:100.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Αντίγραφα των διαγραμμάτων και του χάρτη σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εκτός από τη θέση στον Ελαιώνα Αττικής, για την οποία έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για την ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης με την από 1.11.2000 απόφαση της Εκτελεστι­κής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και της θέσης στο Σχιστό Κορυδαλλού, στην οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης, εγκρίνονται ως κατάλληλες επιπλέον έξι θέσεις για την εγκατάσταση Κεντρικών Σταθμών Μεταφόρτωσης αποβλήτων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, στις περιοχές: Ελληνικού - Αλίμου, Γλυφάδας, ΒΙΠΑ - Κηφισιάς. ΒΙΠΑ - Χαμομηλίου, Γουδιού, κόμβου Περιφερειακής Υμηττού - Καισαριανής, όπως αποτυπώνονται σε αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Αντίγραφα των διαγραμμάτων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητας που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στις θέσεις των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 1650/1986. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Πολιτισμού, Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας και επέχει θέση έγκρισης κατά τις διατάξεις των άρθρων 45 και 58 του Ν. 998/1979, καθώς και έγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3028/2002.

4. Με απόφαση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττικής μετά από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίνονται ως κατάλληλες οι θέσεις για εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Μεταφόρωσης.

5. Για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως ολοκληρώνεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την έγκριση και τροποποίηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.

6. Στις δύο ζώνες προστασίας που καθορίστηκαν με το Π.Δ. της 31.8/20.10.1978 (ΦΕΚ 544 Δ΄) επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων διάθεσης και διαχείρισης αποβλήτων, εφόσον αυτές εντάσσονται σε σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.
 

7. Τα έργα και οι εγκαταστάσεις διαχείρισης και διάθεσης αποβλήτων θεωρούνται, για κάθε έννομη συνέπεια, έργα υποδομής ιδιαίτερης σημασίας. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ΄ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση των έργων και των εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου. Ο σκοπός αυτών των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων θεωρείται δημόσιας ωφέλειας, χαρακτηρίζονται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας και κηρύσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας υπέρ του φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξης.

Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 του άρθρου 6, των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 8 και των άρθρων 9, 10, 11, 12 και 13 του Ν. 2730/1999 όπως ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που κηρύσσονται κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
  

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μπορεί να τροποποιείται το σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων με τον ορισμό άλλου ή άλλων Δήμων ή Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων ως φορέων διαχείρισης.
  

9. Αν ο φορέας διαχείρισης δεν προβαίνει στην υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης, μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του σχεδίου καθίσταται η οικεία Περιφέρεια.

10. α) Για την εγκατάσταση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄), εκτός από τις θέσεις που εγκρίνονται ως κατάλληλες με τα σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ως κατάλληλες θεωρούνται και οι θέσεις που εμπίπτουν σε περιοχές στις οποίες επιτρέπεται, από τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδομικές διατάξεις, η εγκατάσταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων της ίδιας κατηγορίας με αυτή των μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986 αντί "και περιφερειακό" τίθεται "ή περιφερειακό".


ΔΗΛΑΔΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:

Οι ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ είναι χωροθετημένοι από το 2003 ενώ για τους τοπικούς η διαδικασία έγκρισης περιγράφεται με απόλυτη σαφήνεια.

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΙΔΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ!

ΣΥΓΝΩΜΗΝΗ,

Ο Υπουργός - πολύ περισσότερο ο υπηρεσιακός -  ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΠΕΛΩΝΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΥ ΤΕΤΟΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, όπου του έρθει, καλοί μας ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ (όπως έρχεσαι);

Το ΦΕΚ που δίνει χρήσεις ΣΜΑ στον ΧΕΥ 9 ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΡΕΛΟΧΑΡΤΟ!

Έίναι αρμοδιότητα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ να υπογράψει τέτοιες χρήσεις ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΔΝΑ!

ΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, όχι ο "παράνομος" ακατανόμαστος!

ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ;;;;

ΕΙΝΑΙ!

Αυτά προς το παρόν!!!!

Τα άλλα μετά τον .... οριστικό υπερθεματιστή!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *