Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 13η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλανδρίου για την υπόθεση της Ηριάννας Β. και του Περικλή Μ.

2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.

3. Συζήτηση για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη λειτουργία του Ανοιχτού Δημοτικού Πανεπιστημίου.

4. Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος.

5. Καθορισμός ειδικότητας του προς πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

6. Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων.

7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

8. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (29306/7-9-17).

10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (29307/7-9-17).

11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (29308/7-9-17).

12. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής.

13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής & επαναβεβαίωση.

14. Επιβολή προστίμου για τη μία (1) επιγραφή που είναι τοποθετημένη κάθετα ως προς την όψη του κτιρίου και σε σχέση με τον άξονα της οδού επί της λεωφόρου Μεσογείων 291.

15. Επιβολή προστίμου για τις δύο (2) επιγραφές που είναι τοποθετημένες κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της λεωφόρου Μεσογείων 365.

16. Επιβολή προστίμου για τη μία (1) επιγραφή που είναι τοποθετημένη κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου επί της λεωφόρου Μεσογείων 293.

17. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση (αφίσες) που είναι τοποθετημένες σε νησίδα ασφαλείας και στο πεζοδρόμιο επί των οδών Αγίας Παρασκευής 100 & 102 και Παπανικολή 101.

18. Επιβολή προστίμου για τη μία (1) επιγραφή που είναι τοποθετημένη κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού επί της λεωφόρου Μεσογείων 329.

19. Επιβολή προστίμου για τη μία (1) επιγραφή που είναι τοποθετημένη κάθετα ως προς την όψη του κτιρίου και σε σχέση με τον άξονα της οδού επί της λεωφόρου Μεσογείων 265.

20. Έγκριση πίστωσης ποσού 372,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για τη γνωστοποίηση του OUR FESTIVAL, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.

21. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης ποσού 651,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, εις βάρος του Κ.Α. 00.6434.01 με τίτλο: «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων», για την πραγματοποίηση εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει την παρουσίαση και τις απαγγελίες τουλάχιστον έξι (6) ποιητών, δύο ξένων και τεσσάρων Ελλήνων.

22. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεματιάς 2017.

23. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

24. Έγκριση πρακτικού επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου του Δήμου και συγκρότηση αυτής.

25. Έγκριση πρακτικού επιτροπής προσωρινής και οριστικής, καθώς και οριστικής Παραλαβής έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.

26. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση Actors of Urban Change του ιδρύματος Robert Bosch Stiftung.

27. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης.

28. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής για την καταμέτρηση χρημάτων από το παγκάρι του δημοτικού κοιμητηρίου και ορισμός αναπληρωματικών μελών αυτής.

29. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή πεζοδρόμων» (Α.Μ. 6/2016).

30. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: “Έργα Συντήρησης και επισκευών Αθλητικών Χώρων Δήμου Χαλανδρίου” (Α.Μ. 10/2016).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου