Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

"ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΓΑΝΕ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ" - ΟΙ 9 ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μετά το δημοτικό συμβούλιο στις 15/11, κυκλοφόρησε ένα κείμενο με την υπογραφή του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. Το κείμενο αυτό επιχειρεί να απαντήσει στην κριτική που ασκήσαμε περί αντιδημοκρατικότητας και απουσίας οποιασδήποτε διαβούλευσης από πλευράς Διοίκησης κατά την διαδικασία εκπόνησης και ψήφισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Χαρακτηριστικά στο κείμενο αναφέρονται τα εξής:

«Η υποχρέωση της διοίκησης είναι να ετοιμάσει ένα σχέδιο τεχνικού προγράμματος και να το φέρει σε συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. Η εισήγηση αυτή γίνεται από την εκτελεστική επιτροπή (δήμαρχος και αντιδήμαρχοι). Έτσι το επιβάλλει ο νόμος και έτσι γίνεται η σωστή συζήτηση, πάνω σε εισήγηση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος είχε 12 μέρες για να μελετήσει και τον προϋπολογισμό και το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος. Τι πιο φυσιολογικό αφού παρήλθαν οι ημέρες να σταλεί επιπλέον υπενθύμιση – πρόταση ημέρα Δευτέρα για συνάντηση την επομένη Τρίτη και την συζήτηση πάνω σε οποιαδήποτε σχόλιο απορία και προσθήκη επί αυτών».

Ο συντάκτης του κειμένου φαίνεται να επικαλείται τον νόμο για τις 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΟΛΑΚΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ που δόθηκαν στους δημοτικούς συμβούλους να μελετήσουν τα κείμενα του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα πεπραγμένα της διοίκησης ως καλώς καμωμένα.

Ας δούμε όμως τι λέει ο νόμος 4172/2013 στο άρθρο 77 με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων», σε αντιπαραβολή με τα όσα περιλαμβάνονται στο παραπάνω απόσπασμα.

«Η υποχρέωση της διοίκησης είναι να ετοιμάσει ένα σχέδιο τεχνικού προγράμματος και να το φέρει σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η εισήγηση αυτή γίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (δήμαρχος και αντιδήμαρχοι).

»3. Το σχέδιο (Προϋπολογισμού), συνοδευμένο από αιτιολογική έκθεση, αποστέλλεται στην οικονομική επιτροπή έως την 20ή Ιουλίου.

»4. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας (δηλαδή έως 20 Ιουλίου), η Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην Οικονομική Επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της Επιτροπής Διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού».


Ας δούμε τι έπραξε όμως μέχρι αυτό το στάδιο κατάρτισης προϋπολογισμού η Δημοτική Αρχή.

Για πρώτη φορά συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή με θέμα τον προϋπολογισμό (ΑΔΑ: ΩΡΖΤΩΗΔ-Γ2Τ) και το Τεχνικό πρόγραμμα (ΑΔΑ: 6ΠΒΠΩΗΔ-3Θ2) στις 2 Νοεμβρίου, όπου και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή η Εκτελεστική Επιτροπή (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) χωρίς καμία διαβούλευση με κανέναν φορέα της πόλης, με κανέναν από τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων ή τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, χωρίς συζήτηση σε κάποιο αιρετό όργανο του Δήμου, έκαναν την εισήγηση τους 112 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ) ΜΕΡΕΣ μετάαπό τα όσα ο νόμος ορίζει.

Ας συνεχίσουμε όμως την αντιπαραβολή λεγομένων και πεπραγμένων με τα όσα ο νόμος ορίζει:
Έτσι το επιβάλλει ο νόμος και έτσι γίνεται η σωστή συζήτηση, πάνω σε εισήγηση. Κάθε δημοτικός σύμβουλος είχε 12 μέρες για να μελετήσει και τον προϋπολογισμό και το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος.
Η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή.
Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Τι έκανε όσον αφορά τα παραπάνω η Δημοτική Αρχή; Απέστειλε, μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) τα προσχέδια στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία κλήθηκε να συνεδριάσει στις 6/11 (ΑΔΑ: 78Θ5ΩΗΔ-ΠΕΨ). Δηλαδή 4(ΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΜΕΡΕΣ μετά την αποστολή των προσχεδίων από την Εκτελεστική Επιτροπή, ενώ ο νόμος προβλέπει 45 (ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ) ΜΕΡΕΣ (από τις 20/7 έως τις 5/9) για να τον επεξεργαστούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Στην Οικονομική Επιτροπή, πέραν των 6 Δημοτικών Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής, συμμετέχουν και 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας (κανείς από εμάς).

Ο συντάκτης του κειμένου, κλείνει την περιγραφή της «πλατιάς, ανοιχτής, και συμμετοχικής» μεθοδολογίας με την εξής φράση: "Τι πιο φυσιολογικό αφού παρήλθαν οι ημέρες να σταλεί επιπλέον υπενθύμιση – πρόταση ημέρα Δευτέρα για συνάντηση την επομένη Τρίτη και την συζήτηση πάνω σε οποιαδήποτε σχόλιο απορία και προσθήκη επί αυτών."

Με λίγα λόγια δηλαδή θεωρεί τελείως φυσιολογική την αποστολή πρόσκλησης την Δευτέρα το μεσημέρι για να «διαβουλευτούμε» την Τρίτη το πρωί (σε λιγότερο από 24 ώρες - μιας κι αυτό το «επόμενη Τρίτη» μπερδεύει, σκόπιμα ή όχι, με την άλλη εβδομάδα) σε εργάσιμη μέρα και ώρα, σαν να μην ήμαστε κανονικοί άνθρωποι με τις εργασίες μας και τις προσωπικές μας υποχρεώσεις.

Νομίζουμε ότι τα παραπάνω είναι αρκετά ενδεικτικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή την διαβούλευση με τους φορείς της πόλεις και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και τη Δημοκρατία εντός των εκλεγμένων οργάνων του Δήμου. Καταθέτει, χωρίς κανέναν διάλογο (αν και προβλέπεται), τα σχέδια της 112 ΜΕΡΕΣ μετά από όσα ο νόμος ορίζει, αφήνει την Οικονομική Επιτροπή (στην οποία έχει κιόλας απόλυτη πλειοψηφία) να επεξεργαστεί τα προσχέδια για 4 ΜΕΡΕΣ αντί για 45 ΜΕΡΕΣ, όπως ο νόμος ορίζει, και τελικά συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο για τις 15/11, τηρώντας αποκλειστικά αυτήν την προθεσμία που ορίζει ο νόμος.

Με λίγα λόγια, ενώ η αντιδημοκρατική νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση (όπως τουλάχιστον λέγαμε στα κοινά μας προεκλογικά κείμενα), δίνει το περιθώριο 115 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) ΗΜΕΡΩΝ (από τις 20/7 έως τις 15/11) προς τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και συνολικά την Πόλη, να επεξεργαστούν τα προσχέδια προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος, η Δημοτική Αρχή θεωρεί «σωστή συζήτηση» και «φυσιολογικό» τις 12 ΜΕΡΕΣ.

Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε…

Υ.Γ.: Όσον αφορά τη νέα «διαβούλευση», στην οποία η διοίκηση κάλεσε για τις 21/11/17, έχουμε να πούμε τα εξής: Μετά την καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος, η διοίκηση δεν ξεκίνησε – ως όφειλε – μια σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης με την αντιπολίτευση και τους φορείς της πόλεις, από την επόμενη κιόλας μέρα. Αντίθετα επιδόθηκε σε ένα όργιο ανυπόστατης κινδυνολογίας, λέγοντας ψέματα στους εργαζόμενους του Δήμου πως δεν πρόκειται να πληρωθούν, κάτι που δεν συνδέεται με την ψήφιση ή όχι του προϋπολογισμού, προχωρώντας σε απειλές και αποκρύπτοντας ότι ο τρέχον προϋπολογισμός ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 160, παρ.1 του ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) έως 31/3/2018 (κάτι που από ότι φαίνεται το «έμαθε» αργοπορημένα, μιας και ο ίδιος ο Δήμαρχος διέψευσε τον εαυτό του και τις κινδυνολογίες του, με σχετική ανάρτηση στο Facebook).»

Οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι Χαλανδρίου:

Γρηγόρης Καλομοίρης
Γιώργος Λιερός
Θανάσης Κιούσης
Θοδωρής Αλεξίου
Πόπη Φασίτσα
Τάσος Ευσταθίου
Χρήστος Κασίμης
Χρυσούλα Μάζη
Παναγιώτης Τζούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου