Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη μονίμων καθαριότητας Δήμων: Μοριοδότηση & Παραδείγματα

Σε συνέχεια του δημοσιεύματός μας “Προκήρυξη ΑΣΕΠ μονίμων καθαριότητας Δήμων: Η μοριοδότηση – Παραδείγματα”, με το οποίο αναφερθήκαμε στη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας στους Δήμους, με βάση το ν. 4479/2017 και στο οποίο συμπεριλάβαμε παραδείγματα μοριοδότησης υποψηφίων για τις θέσεις ΥΕ που έχουν εγκριθεί και θα προκηρυχθούν, σήμερα, το epoli.gr – σε συνέχεια αιτήματος 100άδων αναγνωστών – επανέρχεται με αντίστοιχα παραδείγματα για θέσεις ΔΕ που θα περιληφθούν στους ίδιους διαγωνισμούς.

Σημειώνουμε ότι, μεταξύ των εγκριθεισών θέσεων περιλαμβάνονται και θέσεις ΔΕ (π.χ. οδηγών αυτοκινήτων, χειριστών μηχανημάτων έργου, υδραυλικών κ.λπ.), για την κατάληψη των οποίων οι υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν με βάση τα εξής κριτήρια: (α) τίτλος σπουδών, (β) εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, (γ) γνώση ξένης γλώσσας (εφόσον απαιτηθεί από την προκήρυξη που θα δημοσιευθεί) και (δ) εντοπιότητα. Ασφαλώς, και στην περίπτωση των ΔΕ υπαλλήλων θα υπάρξει η ειδική μοριοδότηση που προβλέφθηκε με το ά. 24 του ν. 4479/2017, δηλαδή η μοριοδότηση όσων απασχολήθηκαν ως συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με δεκαεπτά (17) μόρια ανά μήνα απασχόλησης και συνολικά για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Υπενθυμίζουμε για ακόμα μία φορά ότι, αυτή η μοριοδότηση ισχύει για συμβάσεις που συνήφθησαν υπό το καθεστώς προηγούμενων του 4479/2014 νόμων.

Παραδείγματα
Ας δούμε κάποια παραδείγματα βαθμολόγησης υποψηφίων ΔΕ.

Για την ευκολότερη κατανόηση των παραδειγμάτων εξυπακούεται ότι, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τα απαραίτητα ειδικότερα για κάθε κατηγορία προσόντα (π.χ. επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.):

(α) Ο «Α» είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 14,3 και έχει απασχοληθεί από Δήμο του λεκανοπεδίου Αττικής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητες επί 15 μήνες. Ο «Β» είναι επίσης κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 18,1 και δεν έχει δουλέψει ποτέ στον τομέα της καθαριότητας εν γένει (δηλαδή ούτε σε Δήμους, αλλά ούτε στον Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.


- Ο «Α» θα λάβει 786,5 μόρια για τον τίτλο σπουδών και 255 μόρια ως εμπειρία με το ν. 4479/2017 (17 μόρια Χ 15 μήνες = 255). Συνολικά, λοιπόν, θα λάβει 1.041,5 μόρια


- Ο «Β» θα λάβει 995,5 μόρια για τον τίτλο σπουδών.


Συνεπώς, τη θέση θα καταλάβει ο «Α».


(β) Ο «Α» είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 12,5 και έχει απασχοληθεί από Δήμο του λεκανοπεδίου Αττικής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητες επί 30 μήνες. Ο «Β» είναι επίσης κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 14,8 και έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα έχοντας συναφή με την καθαριότητα καθήκοντα επί 12 μήνες. Επίσης, γνωρίζει πολύ καλά μία ξένη γλώσσα. Η προκήρυξη προβλέπει ως προσόν τη γνώση ξένης γλώσσας.


- Ο «Α» θα λάβει 687,5 μόρια για τον τίτλο σπουδών και 450 μόρια για την εμπειρία [(17 μόρια Χ 24 μήνες με το ν. 4479/2017 = 408) + (7 μόρια Χ 6 μήνες = 42)]. Συνολικά, λοιπόν, θα λάβει 1.137,5 μόρια.


- Ο «Β» θα λάβει 814 μόρια για τον τίτλο σπουδών, 84 μόρια για την εμπειρία (7 μόρια Χ 12 μήνες = 84) και 50 μόρια για την καλή γνώση της ξένης γλώσσας. Συνολικά, λοιπόν, θα λάβει 948 μόρια.


Συνεπώς, τη θέση θα καταλάβει ο «Α».


(γ) Ο «Α» είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 13,9 και έχει απασχοληθεί από Δήμο του λεκανοπεδίου Αττικής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητες επί 28 μήνες. Ο «Β» είναι επίσης κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 17,8 και έχει εργαστεί σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητες Δήμου του λεκανοπεδίου επί 15 μήνες.


- Ο «Α» θα λάβει 764,5 μόρια για τον τίτλο σπουδών και 436 μόρια για την εμπειρία [(17 μόρια Χ 24 μήνες με το ν. 4479/2017 = 408) + (7 μόρια Χ 4 μήνες = 28)]. Συνολικά, λοιπόν, θα λάβει 1.200,5 μόρια.


- Ο «Β» θα λάβει 979 μόρια για τον τίτλο σπουδών και 255 μόρια για την εμπειρία (17 μόρια Χ 15 μήνες = 255). Συνολικά, λοιπόν, θα λάβει 1.234 μόρια.


Συνεπώς, τη θέση θα καταλάβει ο «Β».


(δ) Ο «Α» είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 10,3 και έχει απασχοληθεί από Δήμο του λεκανοπεδίου Αττικής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητες επί 34 μήνες. Ο «Β» είναι επίσης κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 19,1 και δεν έχει εργαστεί ποτέ σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητες Δήμου του λεκανοπεδίου, ούτε σε άλλη θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με συναφή καθήκοντα.


- Ο «Α» θα λάβει 566,5 μόρια για τον τίτλο σπουδών και 478 μόρια για την εμπειρία [(17 μόρια Χ 24 μήνες με το ν. 4479/2017 = 408) + (7 μόρια Χ 10 μήνες = 70)]. Συνολικά, λοιπόν, θα λάβει 1.044,5 μόρια.


- Ο «Β» θα λάβει 1.050,5 μόρια για τον τίτλο σπουδών.


Συνεπώς, τη θέση θα καταλάβει ο «Β».

(ε) Ο «Α» είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 15,3 και έχει απασχοληθεί από Δήμο του λεκανοπεδίου Αττικής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητες επί 16 μήνες και γνωρίζει άριστα μία ξένη γλώσσα. Ο «Β» είναι επίσης κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό 13,1 και έχει εργαστεί επί 4 χρόνια με συναφή με την καθαριότητα καθήκοντα στον ιδιωτικό τομέα, γνωρίζει μέτρια μία ξένη γλώσσα και είναι κάτοχος διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. δωδεκάμηνης φοίτησης, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης. Η προκήρυξη προβλέπει την γνώση ξένης γλώσσας ως προσόν.


- Ο «Α» θα λάβει 841,5 μόρια για τον τίτλο σπουδών, 272 μόρια για την εμπειρία (17 μόρια Χ 16 μήνες με το ν. 4479/2017 = 272) και 70 μόρια για την άριστη γνώση ξένης γλώσσας. Συνολικά, λοιπόν, θα λάβει 1.183,5 μόρια.


- Ο «Β» θα λάβει 720,5 μόρια για τον τίτλο σπουδών, 336 μόρια για την εμπειρία (7 μόρια Χ 48 μήνες = 336), 10 μόρια για τη μέτρια γνώση ξένης γλώσσας και 150 μόρια για το δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συνολικά, λοιπόν, θα λάβει 1.216,5 μόρια.


Συνεπώς, τη θέση θα καταλάβει ο «Β».


Από τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτει αυτό που κατ’ επανάληψη έχει παρουσιάσει τo epoli.gr και ο συνεργαζόμενος Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, κ. Λάμπρος Ντουματσάς,ως συμπέρασμα:

Η ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας του ν. 4479/2017 δίνει ένα προβάδισμα σε όσους έχουν εργαστεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, αλλά δεν τους εξασφαλίζει με βεβαιότητα την κατάληψη κάποιας από τις θέσεις που έχουν εγκριθεί. Όλοι όσοι εργάζονται σήμερα στις ανωτέρω υπηρεσίες ή έχουν διανύσει σε αυτές ένα χρόνο ικανό να θεμελιώσει εργασιακά δικαιώματα καλό θα είναι να αναζητήσει και άλλες διεξόδους, που πιθανόν θα τον οδηγήσουν στη μονιμοποίηση, όπως ενδεχομένως είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη με αίτημα την αναγνώριση της σχέσης του ως αορίστου χρόνου.


https://www.epoli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου