iaso


Μηχανικός

AHOME REAL ESTATE SERVICES

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

Γ. Καραμέρος: Σχετικά με τη σημερινή πλημμύρα σε παράνομο πάρκινγκ στο ΜαρούσιΣχετικά με την πλημμύρα σε υπαίθριο πάρκινγκ στον Δήμο Αμαρουσίου και τις τεκμηριωμένες ευθύνες του Δήμου Αμαρουσίου:

• Από το ρέμα Σαπφούς τεράστιες ποσότητες νερού «έσκασαν» διαδοχικά, πρώτα σε εγκαταλελειμμένο παράνομο αμαξοστάσιο του Δήμου Αμαρουσίου και μετά σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου (πρώην ΗΒΗ) του ίδιου δήμου – παράνομο παρκινγκ. Με τις κατασκευές αυτές έχει μπαζωθεί η φυσική κοίτη του ρέματος σε τουλάχιστον τρία σημεία. Δηλαδή κάτω από το παράνομο δημοτικό πάρκινγκ (πρώην εργοστάσιο ΗΒΗ), ανάμεσα στην οδό Αγίου Αθανασίου και την οδό Πάρνωνος και βέβαια κάτω από το παράνομο αμαξοστάσιο του Δήμου Αμαρουσίου, που περικλείεται από τις οδούς Αγίου Αθανασίου και Ομήρου. Αντ΄αυτών έχει κατασκευαστεί πλακοσκεπής αγωγός αυθαίρετης διατομής, που την πορεία του ουδείς γνωρίζει!

• Το κύριο πρόβλημα λοιπόν εστιάζεται στο σκάνδαλο του ρέματος Σαπφούς και την αβελτηρία της διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου.

• Συγκεκριμένα: Εδώ και πάνω 17 μήνες ο Δήμος Αμαρουσίου δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει, ενσωματώνοντας και τις αναγκαίες τεχνικές συμπληρώσεις, τη μελέτη για τη διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς, που αύξησε από 6,3 σε 10,6 εκ. ευρώ τη χρηματοδότηση που την εγκρίναμε δύο φορές! Δεν έχουν αποξηλωθεί οι αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχει απομακρυνθεί το παράνομο αμαξοστάσιο πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου στο ρέμα Σαπφούς, στο ύψος της οδού Αγίου Αθανασίου, παρά τους κινδύνους που εγκυμονεί σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. Χρειάστηκαν 7 χρόνια για να διαπιστώσει η διοίκηση του Δήμου την αναγκαιότητα διευθέτησης του ρέματος και άλλα 4 χρόνια για να εκπονήσει την οριστική μελέτη που είχε με αίτημά της διεκδικήσει και αναλάβει το 2013 από την Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Ευελπιστούμε ότι η «διορθωμένη» οριστική μελέτη θα συνοδεύεται με την οριζόμενη, εκ του νόμου 4014/2011, απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) των έργων της οριστικής μελέτης. Στις 4/12/2017, η Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου παραδέχθηκε τελικά ότι η «ώριμη» μελέτη που είχε διαβιβάσει πριν 15 μήνες στην Περιφέρεια ήταν τεχνικά ελλιπέστατη. Η αποστολή της «διορθωμένης» οριστικής μελέτης μετά τις τεχνικές επισημάνσεις της Περιφέρειας Αττικής και με σχεδόν διπλάσιο προϋπολογισμό (από 6.230.000 σε 10.676.400!) αποτελεί αδιαμφισβήτητη ομολογία.

Για πλήρη τεκμηρίωση των ανωτέρω επισυνάπτεται σχετικό σημείωμα.


26/7/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

«Οριστική μελέτη έργων διευθέτησης Ρέματος Σαπφούς»


Με το με αρ.πρωτ.027169/16-06-2016 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, διαβιβάστηκε η οριστική μελέτη του έργου, στην Περιφέρεια Αττικής.

Μετά τον έλεγχο της μελέτης από την Υπηρεσία μας, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας οριστικής μελέτης, με το με αρ.πρωτ.152935/21-02-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ.

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου της Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του Δήμου και τους μελετητές στις 24 και 26/4/2017, όπου συζητήθηκαν οι αναφερόμενες παρατηρήσεις και διαπιστώθηκε από κοινού ότι υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις και λάθη στη μελέτη και για το λόγο αυτό θα πρέπει οι μελετητές να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις των έργων, αφού ληφθούν περαιτέρω γεωτεχνικά στοιχεία.

Έκτοτε, η Υπηρεσία δεν κλήθηκε σε άλλη συνάντηση με τους μελετητές και επιβλέποντες της μελέτης, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της για την ανασύνταξη της μελέτης, πριν την επανυποβολή της.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις της υπηρεσίας έγιναν απόλυτα αποδεκτές από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου όπως αποδεικνύεται με το με ΑΠ 27345/16-8-2017 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου περος το μελετητή του, όπου τον καλούν να συμμορφωθεί με όλες τις παρατηρήσεις της Τεχνικής υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Με το με αρ.πρωτ.57847/04-12-2017 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου διαβιβάστηκε εκ νέου η οριστική μελέτη στην Περιφέρεια, όπως τροποποιήθηκε κατόπιν του από υπ΄αρ.152935/21-02-2017 εγγράφου ΔΤΕΠΑ.

Κατά τον έλεγχο της μελέτης από την Υπηρεσία διαπιστώθηκε, ότι ο Δήμος Αμαρουσίου δεν είχε προβεί σε συμπληρωματικές γεωτρήσεις, για την πληρότητα της εκπονηθείσας γεωτεχνικής μελέτης σε όλο το μήκος των έργων και ειδικότερα στις θέσεις των τεχνικών, πλην όμως ο μελετητής της υδραυλικής μελέτης είχε εκπονήσει, συμπληρωματικά, γεωτεχνική αξιολόγηση, βάσει των υφιστάμενων γεωτεχνικών στοιχείων. Επιπλέον, σε απάντηση σχετικής παρατήρησης, του υπ΄αρ.152935/21-02-2017 εγγράφου ΔΤΕΠΑ. Για την αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω., διαπιστώθηκε ότι υφίσταται δίκτυο ακαθάρτων που εμποδίζει την κατασκευή των προβλεπόμενων έργων του ρέματος και πρέπει να μετατοπιστεί.

Βάσει των παραπάνω, όπως συνοπτικά αναφέρθηκαν, διαβιβάστηκε στο Δήμο Αμαρουσίου το υπ΄αρ.31815/18-5-18 έγγραφο ΔΤΕΠΑ με συμπληρωματικές παρατηρήσεις επί της επανυποβληθείσας μελέτης.

Κατόπιν του ανωτέρω εγγράφου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Υπηρεσία με εκπροσώπους του Δήμου και τον μελετητή, όπου τέθηκε από πλευράς της Υπηρεσίας η αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης μετατόπισης του αγωγού ακαθάρτων και η έγκρισή της αρμοδίως από την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μελέτη των έργων, όπως έχουν προταθεί, εξασφαλίζοντας ότι κατά την κατασκευή του έργου δεν θα υπάρχουν τροποποιήσεις ή/και αδυναμία υλοποίησής του.

Σε συνέχεια της παραπάνω συνάντησης, ο Δήμος Αμαρουσίου με το υπ΄αρ.31659/20-7-18 έγγραφό του, πέραν των άλλων αναφερομένων σε αυτό που αφορούν σε διορθώσεις και συμπληρώσεις της μελέτης, βάσει του υπ΄αρ.31815/18-5-18 εγγράφου ΔΤΕΠΑ, εκφράζει την αδυναμία σύνταξης της μελέτης μετατόπισης των δικτύων, καθώς δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της οριστικής μελέτης των έργων του ρέματος.

Επιπλέον, εκφράζει την άποψη ότι η αρμοδιότητα εκπόνησης της μελέτης και εκτέλεσης των έργων μετατόπισης των δικτύων ανήκει στον αντίστοιχο φορέα Ο.Κ.Ω., και για το λόγο αυτό αυξήθηκε το ποσό της απολογιστικής δαπάνης που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό σε 750.000 ευρώ (από 350.000 ευρώ αρχικά).

Επιπλέον, θεωρεί ότι η έγκριση της μελέτης των έργων διευθέτησης αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση των μελετών τροποποίησης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και για το λόγο αυτό καταλήγει, ότι ο Δήμος τελεί εν αναμονή της έγκρισης της υποβληθείσας μελέτης από πλευράς της Υπηρεσίας μας.

Σχολιάζοντας, τα παραπάνω, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι:

1. Όσον αφορά στην μετατόπιση υφιστάμενων δικτύων Ο.Κ.Ω. προκειμένου να υλοποιηθούν λοιπά έργα κοινής ωφέλειας, η μελέτη της μετατόπισης εκπονείται από τον φορέα που συντάσσει την μελέτη των έργων, καθώς λόγω του προτεινόμενου σχεδιασμού των νέων έργων, σύμφωνα με την υπό εκπόνηση μελέτη, προκύπτει η αναγκαιότητα μετατόπισης των ήδη κατασκευασμένων δικτύων άλλων φορέων.

2. Όσον αφορά στην κατασκευή των έργων μετατόπισης, η αρμοδιότητα συνήθως ανήκει στον εκάστοτε φορέα, αν πρόκειται για μετατοπίσεις μεγάλου εύρους, ενώ μικρές μετατοπίσεις δικτύων (ύδρευση, αποχέτευση), ίδιων τεχνικών στοιχείων, μπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια της νέας εργολαβίας.

3. Η έγκριση της υπό εκπόνηση μελέτης, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης των μετατοπίσεων άλλων υφιστάμενων δικτύων, αλλά αντιθέτως, αν δεν εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του φορέα, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το προς μετατόπιση δίκτυο (πιθανόν για τεχνικοοικονομικούς λόγους), μετά την υποβολή σε αυτόν συγκεκριμένης τεχνικής πρότασης, θα πρέπει η υπό εκπόνηση μελέτη να τροποποιηθεί.

Επιπλέον, όσον αφορά αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας σχετικά με την έγκριση της υποβληθείσας από το Δήμο Αμαρουσίου μελέτης, όπως έχουμε διευκρινίσει και στο αρ.πρωτ.152935/21-02-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, δεν προκύπτει αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας για την έγκριση της μελέτης που έχει αναθέσει και επιβλέπει ο Δήμος Αμαρουσίου και η Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο της κατατεθείσας μελέτης, υπό το πρίσμα αξιολόγησης της πληρότητας και ωριμότητας του έργου με σκοπό την δημοπράτηση και κατασκευή του από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο ισχυρισμός δε του Δήμου ότι η Υπηρεσία μας οφείλει να εγκρίνει τη μελέτη καθώς αυτή εκπονείται από το Δήμο σε συνεργασία με την Περιφέρεια, σύμφωνα με το 66ο Πρακτικό ΚΣΕ, δεν έχει άλλωστε και ουσιαστική υπόσταση καθώς, όπως προκύπτει από τη διαδικασία που εφαρμόζει ο Δήμος η συνεργασία με την Περιφέρεια έγκειται μόνο στη φάση λήψης των εγκρίσεων της μελέτης και όχι κατά την εκπόνηση αυτής, προκειμένου να έχουν τυχόν αποφευχθεί οι μέχρι σήμερα καθυστερήσεις και τυχόν άσκοπες επανυποβολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου