Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

ΔΙΠΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Δευτέρα.

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 24η Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αρ. πρωτ. 14473/11-04-2012 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το υπ’ αρ. πρωτ. 45516/14-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Η διακομματική για τις εθνικές εκλογές συνεκλήθη αλλά - όπως πάντα - κατέληξε σε αδιέξοδο, οπότε θα ποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο.

Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο θα συνεδριάσει - π΄ρωτη φορά μετά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές - για τα θέματα της πόλης:

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019.

2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 για κάλυψη εκλογικών δαπανών για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών στις 7 Ιουλίου 2019.

3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 24685/20-06-2019).

4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα (αρ. πρωτ. 24736/20-06-2019).

5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την καταβολή ενισχύσεων οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

6. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» έτους 2019-2020.

7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Δικαιώματα – Ισότητα – Ιθαγένεια.

8. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη διαγραφή και την απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από την επιβολή τροφείων σε νήπιο του 1ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

9. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη διαγραφή και την απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από την επιβολή τροφείων σε νήπιο του 2ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

10. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη διαγραφή και την απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από την επιβολή τροφείων σε νήπιο του 4ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (αρ. πρωτ. 24695/20-06-2019).

11. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Βρεφών – Νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τη διαγραφή και την απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από την επιβολή τροφείων σε νήπιο του 4ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (αρ. πρωτ. 24696/20-06-2019).

12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 20697/24-5-2019).

13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 22344/5-6-2019).

14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 24591/20-06-2019).

15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 για την «Υπηρεσία εκκένωσης δεξαμενής ακάθαρτων λυμάτων στο θέατρο Ρεματιάς».

16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, σχετικά με την ολοκλήρωση των καλλιτεχνικών εργαστηρίων του Δήμου.

17. Έγκριση οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με αντικείμενο «Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της Βασικής Απογραφής Εκπομπών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο Δημάρχων)».

18. Λήψη απόφασης περί μη υλοποίησης με τα ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο ‘Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ήχου’.

19. Λήψη απόφασης περί μη υλοποίησης με τα ίδια μέσα της υπηρεσίας με τίτλο ‘Παροχή υπηρεσιών μουσικού οργάνου Τούμπας’.

20. Λύση της με Α.Π. 19143/25-05-2018 σύμβασης Προμήθειας Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού, όσον αφορά στο σκέλος των Αντιτετανικών εμβολίων.

21. Τροποποίηση της με Α.Π. 17336/03-05-2019 σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού, πακέτων λογισμικού και σχεδιογράφων – ΟΜΑΔΑ Α΄και παράταση της σύμβασης.

22. Τροποποίηση της από 25-2-2009 σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ Α.Ε. και του Δήμου Χαλανδρίου.

23. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με Α.Π. 8970/01-03-2019 που αφορά την ‘Προμήθεια ενός (1) νέου πλυντηρίου κάδων’.

24. Τροποποίηση του συνολικού χρόνου περαίωσης της σύμβασης για τη μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΑΜ 2/2018, με Κ.Α. 30.7412.26 κατά τη διάρκειά της, χωρίς παράταση του καθαρά μελετητικού χρόνου.

25. Παράταση μικτού χρόνου της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση Μελετών Νέου Κτιρίου Δημαρχείου Χαλανδρίου» ΑΜ 3/2017 με Κ.Α. 30.7411.06.

26. Αίτημα δημοτικού συμβούλου για χορήγηση άδειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου