Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019

Χαλάνδρι: Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου απόψε (Δευτέρα 15/7/2019) - Τα θέματα

 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β’/27-8-2018) και ισχύει.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού έλξης συρόμενης πόρτας μηχανοστασίου».
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για μεταφορά και εγκατάσταση εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων σε δημοτικά κτήρια.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 που αφορά στην ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18, για την καταβολή ενισχύσεων οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης ΚΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση της μεταφοράς των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού του Κεντρικού ΚΕΠ στην αποθήκη του Δ’ Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου, λόγω εργασιών συντήρησης του κτιρίου.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων στα σχολεία.
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων σε σχολεία & εκδηλώσεων στο Αετοπούλειο.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για τις πολιτιστικές δράσεις στην Παιδική Βιβλιοθήκη.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Ο Τρομερός Εχθρός» και σεμιναρίων κιθάρας.
 11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 26636/01-07-2019).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 28620/10-07-2019).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (αρ. πρωτ. 28934/11-07-2019).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 15. Παραχώρηση χρήσης των αθλητικών κέντρων «Ν. Πέρκιζας» & «Μ. Παπαδάκης», για την αθλητική περίοδο από 02/09/2019 έως 30/06/2020.
 16. Έγκριση πρακτικού επιτροπών οριστικής παραλαβής καθώς και προσωρινής και οριστικής έργων του Δήμου και συγκρότηση αυτών.
 17. Λήψη απόφασης για την ανάθεση και σύναψη σύμβασης υπηρεσιών παραλαβής και τελικής διάθεσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε ενδιάμεσο ανάδοχο.
 18. Παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης με Α.Π.: 30805/4-9-18 που αφορά στην προμήθεια σάκων απορριμμάτων.
 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Ανάπλαση και συντήρηση διάφορων παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων» (Α.Μ. 3/2018).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου