Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή ΔιαβούλευσηςΟ Δήμαρχος Χαλανδρίου

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18
καλεί

τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως: α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων, β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών και θ) των τοπικών συμβουλίων νέων, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους, έως και την Τετάρτη 17/10/2019, ώρα 14.00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Χαλανδρίου, Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου – ισόγειο ή στο mail του Τμήματος Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων (grammatia.ds@halandri.gr).

Επίσης, προσκαλούνται όλοι οι δημότες του Δήμου Χαλανδρίου για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο, των δημοτών που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, έως και την Τετάρτη 17/10/2019, ώρα 14.00, στο Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης του Δήμου Χαλανδρίου (Δημοτολόγιο) , Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου – ισόγειο.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α΄ έως θ΄, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Όλα τα αιτήματα των ενδιαφερομένων, πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας όπως: Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου