Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Χαλάνδρι: Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αύριο Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:30 το δημοτικό συμβούλιο Χαλανδρίου με θέμα:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου μας στην Π.Ε.Δ.Α..
 2. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2019.
 3. Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2020.
 4. Καθορισμός συντελεστών φόρων ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Φ.Η.Χ.) για το οικονομικό έτος 2020.
 5. Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το οικονομικό έτος 2020.
 6. Καθορισμός των τελών Κοιμητηρίου του Δήμου για το οικονομικό έτος 2020.
 7. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2020.
 8. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού για πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2019.
 9. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου για το έτος 2020.
 10. Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλανδρίου» σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΕΣ 63967/13.09.2019 (ΦΕΚ 3537/20.9.2019 τ.Β’).
 11. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλανδρίου».
 12. Έγκριση του πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών – νηπίων και Επαναξιολόγησης Τροφείων για τον επαναπροσδιορισμό ή μη των μηνιαίων τροφείων σε βρέφος του 6ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.
 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 44539/17-10-2019).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας (αρ. πρωτ. 45007/18-10-2019).
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
 16. Έγκριση ορθής τήρησης των όρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 17. Αίτημα δημοτικής συμβούλου για χορήγηση άδειας.
 18. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, για το έτος 2019 και αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης για το έτος 2019.
 19. Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των καθηκόντων του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.
 20. Έγκριση σκοπιμότητας για «Παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.
 21. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2019 – 2020).
 22. Έγκριση σεναρίου της μελέτης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
 23. Παραλαβή του συνόλου της μελέτης «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» με ΑΜ 2/2018, με Κ.Α. 30.7412.26.
 24. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΧΑΜΟΔΡΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ».
 25. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».
 26. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «PIG MAMMA ΙΚΕ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου