Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΠΟΓΚΡΟΜ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 8η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Χαλανδρίου σε πρόταση προς το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (Proceed).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ (Roma Health Care II).

4. Λήψη απόφασης προσχώρησης στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019», εξουσιοδότησης του Δημάρχου ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου και ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού.

5. Λήψη απόφασης για τις νέες εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών των μελών των Κ.Α.Π.Η. για το Ο.Ε. 2020.

6. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση τοποθετημένη σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο).

7. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 186 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

8. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 188 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

9. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 198 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

10. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 204 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

11. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 224 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

12. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 230 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

13. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 244 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

14. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 248 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

15. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 258 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

16. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 56031/23-12-2019).

17. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 56063/23-12-2019).

18. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 56065/23-12-2019).

19. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτιζόμενο διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

20. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 288 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

21. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 294 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

22. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 298 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

23. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 300 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

24. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 328, κάθετα προς την όψη του κτιρίου και για μία (1) επαγγελματική επιγραφή κάθετη προς την όψη του κτιρίου και του άξονα της οδού.

25. Επιβολή προστίμου για ένα (1) αεροπανό που είναι τοποθετημένο κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού στο προκήπιο του κτιρίου και επί της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 330.

26. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτιζόμενο διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 354 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

27. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 56047/23-12-2019).

28. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 56059/23-12-2019).

29. Επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 56061/23-12-2019).

30. Επανυποβολή εισήγησης επιβολής προστίμου για αεροπανό – μπάνερ τοποθετημένα σε στύλους ηλεκτροφωτισμού επί των οδών Λ. Κηφισίας 190, Λ. Κηφισίας από το ο.α. 178 – ο.α. 314 και επί των οδών Νίκης, Σαλαμίνος, Νεφέλης, Αριστοφάνους.

31. Επανυποβολή εισήγησης για επιβολή προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 256 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

32. Επανυποβολή εισήγησης επιβολής προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 56026/23-12-2019).

33. Επανυποβολή εισήγησης επιβολής προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου (αρ. πρωτ. 56030/23-12-2019).

34. Επανυποβολή εισήγησης επιβολής προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

35. Επανυποβολή εισήγησης επιβολής προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 288 και κάθετα προς την όψη του κτιρίου.

36. Επανυποβολή εισήγησης επιβολής προστίμου για μία (1) φωτεινή ταμπέλα που είναι τοποθετημένη κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού και της όψης του κτιρίου, στο προκήπιο του κτιρίου και επί της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 292.

37. Επανυποβολή εισήγησης επιβολής προστίμου για μία (1) φωτεινή ταμπέλα που είναι τοποθετημένη κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού και της όψης του κτιρίου, στο προκήπιο του κτιρίου και επί της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 354.

38. Επανυποβολή εισήγησης επιβολής προστίμου για ένα (1) φωτεινό διαφημιστικό πλαίσιο που είναι τοποθετημένο στο προκήπιο του κτιρίου, κάθετα σε σχέση με τον άξονα της οδού Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 και κάθετα προ την όψη του κτιρίου.

39. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

40. Παραχώρηση κολυμβητηρίου αθλητικού κέντρου «Νικ. Πέρκιζας».

41. Προσωρινή διαμόρφωση του οδοστρώματος επί της αδιεξόδου της οδού Αργοναυτών (Αδριανείου) για λόγους ανεμπόδιστης κυκλοφορίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

42. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης και άδεια απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ηρώδου Αττικού 18, στο Ο.Τ. 81, στον Δήμο Χαλανδρίου, για την ίδρυση υπαίθριου σταθμού στάθμευσης δώδεκα (12) αυτοκινήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου