Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 7 Απριλίου 2020

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ .... ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ.

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, την 9η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 429/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, (Β’ 850/13-3-2020), για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.


2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 για την καταβολή δαπάνης για την τοποθέτηση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ.

3. Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης της υγιεινής της ασφάλειας και της καθαριότητας στους χώρους συνάθροισης εργαζομένων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016 για το αμαξοστάσιο του Δήμου Χαλανδρίου.

4. Ανάθεση προμήθειας ειδών υγιεινής για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 10 της από 11/03/2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020).

5. Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης αθλητικών εγκαταστάσεων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016.

6. Απόδοση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ελένης Χριστούλη, για τη μετάβασή της στη Μόρια της Μυτιλήνης, στο πλαίσιο της καμπάνιας, «Στεκόμαστε δίπλα στους πρόσφυγες της Μόριας».

7. Απόδοση λογαριασμού της διαχείρισης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής με αριθμό Β33/06-02-2020 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 44/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά τη συμμετοχή υπαλλήλου σε πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

8. Έγκριση πρακτικών (Νο1 & Νο2) της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Γάλακτος» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Β ‘‘προμήθεια γάλακτος’’.

9. Έγκριση πρακτικών (Νο1 & Νο2) της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια ‘‘Παρεμβάσεις αναβάθμισης πρόσβασης μαθητών σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Χαλανδρίου’’ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

10. Έγκριση πρακτικών (Νο1 & Νο2) της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών για την ‘‘Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και Γάλακτος’’ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Α ‘‘Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)’’.

11. Τροποποίηση της Α.Π. 10784/18-03-2020 σύμβασης.

12. Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον έλεγχο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», καθώς και για τον έλεγχο και τη βαθμολόγηση των «Τεχνικών Προσφορών» των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΚΔΑΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Α.Μ. 2/2019).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου