Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Δήμος Μεταμόρφωσης - Εγγραφές στις δομές Προσχολικής Αγωγής 2024 - 2025

 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
(βρέφη & νήπια με έτος γέννησης 2021, 2022 &2023)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι για την υποβολή αιτήσεων νέων εγγραφών και επανεγγραφών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Μεταμόρφωσης, για τη σχολική περίοδο 2024-2025 ισχύουν τα εξής:

 1. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από ΔΕΥΤΕΡΑ 20/05/2024 έως ΚΥΡΙΑΚΗ 23/06/2024 ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης: https://www.metamorfossi.gov.gr/katoikoi/koinoniki-politiki/vrefonipiakoi-stathmoi. Κατά τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων παρέχονται οδηγίες & διευκρινίσεις από το διοικητικό προσωπικό του τμήματος. Στοιχεία επικοινωνίας για ραντεβού:
 • Προϊσταμένη Τμήματος: Αλιβιζάτου Φούλα 210-2814797, 213-1302821
 • Γραμματεία Τμήματος: Τζημαγιώργη Μαίρη & Οσμανλή Κατερίνα 210-2838918, 213-1302821
 • 1ο Παιδικός Σταθμός: Νικολοπούλου Μαρία 213-1302821
 • 3ος Παιδικός: Χατζηβασίλογλου Mάρθα 213-1302663, 210-2852108
 • 1ος Βρεφονηπιακός: Λιόντου Νεκταρία 213-1302645, 210-2817039
 • 2ος Βρεφονηπιακός: Φλώρου Αλεξία 213-1302822, 210-2829222
 • 1ος Βρεφικός: Μούρτου Αθηνά 213-1302823, 210-2817515
 • 2ος Βρεφικός: Ζαρκαδούλα Σταυρούλα 213-1302681
 1. Στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής λειτουργούν δύο Βρεφικοί, δύο Παιδικοί και δύο Βρεφονηπιακοί σταθμοί.
 2. Στα Βρεφικά Τμήματα εγγράφονται τα παιδιά από 9 μηνών έως 30 μηνών.
 3. Στα Νηπιακά Τμήματα εγγράφονται τα παιδιά από 30 μηνών έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 4. Στις αιτήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά τρεις επιλογές σταθμών με σειρά προτίμησης και με βάση τη διεύθυνση κατοικίας σας. Σε περίπτωση πληρότητας του Σταθμού της 1ης σας επιλογής, ακολουθεί η εγγραφή του παιδιού στον Σταθμό της 2ης ή 3ης επιλογής σας, ανάλογα με τα κριτήρια μοριοδότησής σας. Τα βρέφη των βρεφονηπιακών σταθμών δύνανται να συνεχίζουν, ως επανεγγραφές, στις ίδιες δομές των νηπιακών τμημάτων.
 5. Για τα αδέρφια συμπληρώνεται ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής για κάθε παιδί και όχι μια αίτηση.
 6. Στις αιτήσεις συμπληρώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας γονέων /κηδεμόνων (email επικοινωνίας). Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία ή /και δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.
 7. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά):

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 1. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 2. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (Κατεβάζετε το συγκεκριμένο αρχείο από τα χρήσιμα έγγραφα από την πλατφόρμα preschool ή πατήστε ΕΔΩ).
 3. Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (Πρόσφατο Λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφέλειας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/ και ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης (Τελευταίου 6μήνου).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Υποχρεώσεων των Γονέων (Κατεβάζετε το συγκεκριμένο αρχείο από τα χρήσιμα έγγραφα από την πλατφόρμα preschool ή πατήστε ΕΔΩ).

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 1. Πρόσφατη Πρόσληψη, Αναγγελία Πρόσληψης από ΟΑΕΔ.
 2. Στον Ιδιωτικό Τομέα: Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/ του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4.
 3. Υπάλληλοι στο Δημόσιο Τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ (έως 31/12/23) Αναλυτική Υπηρεσιακή Βεβαίωση Εργασίας.

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

 1. Για οικογενειακή επιχείρηση: Έναρξη από Δ.Ο.Υ και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη που να αναφέρεται το αντικείμενο της επιχείρησης όπως και το ωράριο εργασίας, με υπογραφή και σφραγίδα.
 2. Για πρόσφατη έναρξη Εργασιών Ελεύθερου Επαγγελματία: Πρόσφατη Έναρξη Εργασιών Επιχείρησης από Δ.Ο.Υ.
 3. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΕ ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή αποδεικτικό καταβολής ΦΠΑ τελευταίου τετράμηνου.

ΑΝΕΡΓΟΙ

 1. Πρόσφατη Βεβαίωση Ανεργίας από ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ή Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 1. Μονογονεϊκή οικογένεια: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας και των δύο γονέων.
 2. Αλλοδαποί Γονείς: Άδεια Μόνιμης Παραμονής.
 3. Γονείς σε διάσταση: Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την άσκηση επιμέλειας.
 4. Διαζευγμένοι Γονείς: Δια ζευκτήριο στο οποίο να φαίνεται η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού.
 5. Μέλη ΑΜΕΑ :Για γονείς ή παιδιά (αδέλφια) με Ειδικές Ανάγκες, απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ στην οποία να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας.
 6. Μονογονεϊκή Οικογένεια: Έγγραφο από αρμόδια υπηρεσία, με το οποίο να αποδεικνύεται η ανάθεση της γονικής μέριμνας του παιδιού στον ένα γονέα.
 7. Ορφανό παιδί: Ληξιαρχική Πράξη του αποβιώσαντα γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 8. Χηρεία: Πιστοποιητικό Θανάτου Συζύγου.
 9. Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (για γονείς ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω).
 10. Σε περιπτώσεις που το παιδί ακολουθεί πρόγραμμα λογοθεραπείας ή εργοθεραπείας, Ιατρική γνωμάτευση - αξιολόγηση από Δημόσιο Φορέα / βεβαίωση Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου για οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία /Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.
 11. Σύμφωνο Συμβίωσης και Εκκαθαριστικά σημειώματα και των 2 μερών (Για γονείς με Σύμφωνο Συμβίωσης).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΕΣΠΑ 2021-2027

Στη σελίδα eetaa.gr θα ενημερωθείτε μετά από σχετική πρόσκληση συμμετοχής για τα προγράμματα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης περιόδου 2024-2025 και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις θα υποβάλλετε εκ νέου αίτηση ,ξεχωριστή διαδικασία από τις εγγραφές των δήμων. Η πρόσκληση ΕΕΤΑΑ 2024-2025 παρακολουθείται μέσω της σελίδας της http://www.eetaa.gr και του Δήμου Μεταμόρφωσης και θα υπάρξει ανάλογη ανακοίνωση για την περίοδο εγγραφών.

Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλουν αίτηση κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της ΕΕΤΑΑ και αφού παραλάβουν την τελική αξία τοποθέτησης (voucher) την αποστέλλουν ηλεκτρονικά: kepadm@metamorfossi.gov.gr και κατόπιν ανακοίνωσης θα προσέρχονται στα γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής (Ιερού Λόχου & Δημητσάνας,1ος Παιδικός) για την εγγραφή του τέκνου τους στους αντίστοιχους σταθμούς.

Θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση με λεπτομερείς οδηγίες.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

 • Οι πίνακες με τις εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για το έτος 2024-2025 ανακοινώνονται μετά και την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων των δικαιούχων vouchers από την ΕΕΤΑΑ.
 • Τα παιδιά που εντάσσονται στα ανωτέρω προγράμματα ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ στον τελικό πίνακα εγγραφών / επανεγγραφών.
 • Τα αποτελέσματα αναρτώνται με αριθμό πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με την παρούσα δήλωση συμμετοχής, τυγχάνουν επεξεργασίας από τον Δήμο Μεταμόρφωσης και την αρμόδια κατά περίπτωση οργανική μονάδα ως Υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός 2016/679), αποκλειστικά και μόνο για τη διεκπεραίωση του αιτήματος σας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον σύνδεσμο https:www.metamorfossi.gov.gr.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε εγγράφως στο Δήμο Μεταμόρφωσης στη διεύθυνση Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@metamorfossi.gr. Έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, 11523, Τηλεφωνικό κέντρο: +302106475600, www.dpa.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου