Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Τι προβλέπει το νέο ΕΣΠΑ για τους δήμους


16925993_13430019.limghandler

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, ο τουρισμός, η παραγωγή και η εξοικονόμηση ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων, τα λιμενικά έργα, τα έργα αεροδρομίων, η βιοτεχνολογία είναι μεταξύ οι βασικοί τομείς που θα απορροφήσουν το 50% των 20,8 δις ευρώ του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 -2020. Το υπόλοιπο θα κατευθυνθεί στην Εκπαίδευση , Κατάρτιση και Απασχόληση (13%) στην Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα ( 3%), ενώ τα Περιφερειακά Προγράμματα θα απορροφήσουν το υπόλοιπο 35%.
Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης παρουσιάζοντας την πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις προτεραιότητες και την αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020.
Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης η διαφορετικότητα του νέου ΕΣΠΑ έγκειται στο γεγονός ότι βασίζεται σε τρεις μελέτες για το νέο αναπτυξιακό σχέδιο της οικονομίας – του ΚΕΠΕ, του ΙΟΒΕ και της McKinsey – και παρέχει την δυνατότητα στοχευμένων επενδύσεων, οι οποίες θα έχουν προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.Το νέο ΕΣΠΑ λοιπόν χωρίζεται σε τέσσερα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και σε 13 περιφερειακά, ένα για κάθε περιφέρεια της χώρας. Αναμένεται να εγκριθεί από την Ευρωπαική Επιτροπή στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2014.

Ειδικότερα τα προγράμματα είναι:

1. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ύψους 3,8 δισ. ευρώ.

Περιλαμβάνει δράσεις που θα χρηματοδοτούν την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την έρευνα και τεχνολογία, τις τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, την ενέργεια και την απασχόληση με παρεμβάσεις που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επί παραδείγματι η ενίσχυση του τουρισμού, του αγροτοδιατροφικού τομέα, των logistics, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, του τομέα της υγείας (βιοτεχνολογία, γενόσημα) , την παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, τα υλικά, τις δημιουργικές βιομηχανίες και τον πολιτισμό.

2. Περιβάλλον και Μεταφορές ύψους 3,7 δισ. ευρώ.

Ορισμένοι από τους τομείς προτεραιότητας είναι η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, τα Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα λιμενικά έργα, τα έργα των αεροδρομίων, η διαχείριση των αποβλήτων και η φύση και βιοποικιλότητα.

3. Εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση ύψους 2 δισ. ευρώ.

Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα απασχόλησης για νέους, γυναίκες και μακροχρόνια άνεργους, στην κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων, τα κουπόνια των ανέργων, τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

4. Μεταρρύθμιση του δημοσίου ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικοί τομείς προτεραιότητας είναι η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας, ο εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, δράσεις για τη διαχείριση της μετανάστευσης , αναβάθμιση των ικανοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας.

Κάθε Περιφέρεια θα έχει το δικό της πρόγραμμα -Σημαντικό τμήμα των πόρων στους δήμους

Σε ότι αφορά τα Περιφερειακά Προγράμματα θα απορροφήσουν 5,4 δις ευρώ, ήτοι το 35% του νέου ΕΣΠΑ. Οι Περιφέρειες αποκτούν δικαίωμα κάθε μία να προωθεί ολοκληρωμένες τοπικές παρεμβάσεις, ενώ τα κονδύλια που θα διαχειριστούν είναι σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο αυξημένοι κατά τουλάχιστον 12%.

Το καινούργιο, όπως ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης είναι ότι κάθε Περιφέρεια να έχει το δικό της πρόγραμμα , το οποίο δε θα έχει μόνο δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως συμβαίνει στο παρόν ΕΣΠΑ, αλλά θα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό. Δηλαδή σε κάθε Περιφέρεια θα δοθούν και χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σύμφωνα με τον υπουργό θα δοθούν περίπου 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ στις Περιφέρειες, έτσι ώστε σε τοπικό σε περιφερειακό επίπεδο να προωθούνται κοινωνικού χαρακτήρα δράσεις. Αλλά και το ένα τρίτο των κονδυλίων περίπου που αφορά στο πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης θα δοθούν επίσης στις Περιφέρειες. Άρα κάθε Περιφέρεια θα μπορεί να κάνει έργα τεχνικά, έργα που αφορούν στον τομέα της επιχειρηματικότητας, έργα του Κοινωνικού Ταμείου και έργα αγροτικής ανάπτυξης.

Επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης προσέθεσε ότι «υπάρχει σαφής δέσμευση της Κυβέρνησης συνολικά, έτσι ώστε ένα σημαντικό τμήμα των πόρων αυτών που θα πάνε στις Περιφέρειες να αφορούν φυσικά σε Δήμους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, λόγω και του ότι έχουν περιοριστεί οι πόροι τους, αλλά να καλύψουν τις ανάγκες τους εννοώ μέσω αναπτυξιακών έργων».

Στοχευμένες προσλήψεις στους δήμους για την υλοποίηση προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ

Σε ότι αφορά στη διαχείριση και υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε οι Διαχειριστικές Αρχές που θα είναι τέσσερις και μαζί με την τεχνική βοήθεια πέντε.

Επίσης δημιουργείται μία νέα Επιτελική Μονάδα ΕΣΠΑ σε κάθε υπουργείο. Κάποιες από αυτές μπορεί να ενσωματώσουν στελέχη των σημερινών Διαχειριστικών Αρχών, κάποιες άλλες θα ενσωματώσουν άλλα στελέχη του δημοσίου,

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε επίσης ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα υπάρξει παρέμβαση για την ποιοτική στελέχωση των φορέων υλοποίησης που έχουν προβλήματα, μεταξύ αυτών και οι δήμοι.

«Δήμοι, ιδίως καλλικρατικοί, που συνεπτύχθησαν, που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια επίσης έχουν αδυναμία στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Διότι έχουν πολλούς κοινοτικούς Γραμματείς και ελάχιστους Μηχανικούς, για να γίνει σαφές τι εννοώ.

Εδώ λοιπόν θα έρθουμε και θα κάνουμε παρέμβαση. Έχουμε συνεννοηθεί με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στο πλαίσιο των προσλήψεων που θα γίνουν σε συμφωνία με την τρόικα, γνωρίζετε το πλαίσιο αυτό, για αναπλήρωση όσων φύγουν από το Δημόσιο στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας, έχει συμφωνηθεί να γίνουν μια σειρά από προσλήψεις νέων ανθρώπων με ποιοτικά δεδομένα και χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτών των προσλήψεων έχουμε συμφωνήσει να υπάρχει μία ΜΟΔ ΙΙ ή εν πάση περιπτώσει μια διεύρυνση του στελεχιακού δυναμικού της ΜΟΔ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς εκείνοι οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμίες στην υλοποίηση έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.

Δεν πρόκειται για καινούργιες προσλήψεις ούτε για κάτι που είναι εκτός πλαισίου, για να μη γίνει καμία παρεξήγηση. Θα είναι προσλήψεις που φυσικά θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, αλλά είναι ενταγμένες στα ήδη συμφωνηθέντα με την τρόικα».

Δεν θα υπάρξει κανένα κενό χρηματοδότησης των προγραμμάτων στους δήμους

Τέλος ο υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι από 1/1/2014, ανεξαρτήτως της εγκριτικής διαδικασίας για το νέο ΕΣΠΑ, που θα προχωρήσει παράλληλα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε θα υπάρξει κανένα κενό στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα διευκρίνισε: « Επειδή οι εγκρίσεις όπως θα δείτε μπορεί να πάρουν κι ένα εξάμηνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε προηγούμενα προγράμματα πήραν κι ένα -ενάμιση χρόνο, ξεκαθαρίζω: Για τις μητέρες που ενδεχομένως ανησυχούν για τα παιδιά τους και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τους ανέργους σε σχέση με τα προγράμματα καλύψεώς τους, για τους Δήμους σε σχέση με έργα που θέλουν να εντάξουν, για όλους, ότι δε θα υπάρξει κανένα κενό χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Η μετάβαση από το σημερινό ΕΣΠΑ στο νέο ΕΣΠΑ θα γίνει απολύτως ομαλά. Σημειώνω ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες στο νέο ΕΣΠΑ, εφ” όσον έχουν πραγματοποιηθεί και πληρωθεί μετά την 1/1/2014, ανεξαρτήτως του χρόνου εγκρίσεως των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Μόνη προϋπόθεση είναι η ένταξή τους στη συνέχεια με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δηλαδή να πρόκειται για δαπάνες συμβατές με τους στόχους και τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ. Αυτό είναι το μόνο.

Επομένως ουδείς Δήμαρχος, καμία μητέρα, κανένας άνεργος δεν πρέπει ν’ ανησυχεί σε σχέση με το ΕΣΠΑ και με τη δυνατότητα κάλυψής τους από το επόμενο ΕΣΠΑ.

http://www.localit.gr/, 10/12/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή μας

  18 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πράσινο Κίνημα: Ο σπουδαίος ρόλος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στη ζωή ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις