iaso


ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

Μηχανικός

AHOME REAL ESTATE SERVICES

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Η "πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου" για το ζήτημα του επανελέγχου των συμβάσεων στον Δήμο μας.


πρΟΤΑση
εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
pr_ota_si@yahoo.gr

Χαλάνδρι 26-9-2014 

Το ζήτημα του επανελέγχου της Μετατροπής των Συμβάσεων Δημοσίων Υπαλλήλων σε Αορίστου Χρόνου. 

Μεγάλο θέμα έχει δημιουργηθεί για το ζήτημα του ελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων του Δημοσίου και των ΟΤΑ σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Ο υπουργός Εσωτερικών με το Νόμο 4250/2014 εισάγει τον έλεγχο της μετατροπής των δημόσιων συμβάσεων σε αορίστου Χρόνου σε βάθος 20ετίας.. 

Σα συντακτική ομάδα της «πρΟΤΑσης», θα θέλαμε να καταθέσουμε τις σκέψεις μας για αυτό το κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί και δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια στους εργαζόμενους του Δήμου μας .

Ας αναλύσουμε το συγκεκριμένο άρθρο: 

Στο άρθρο 42 του Ν.4250/2014 και στην παρ.1 αναφέρεται... Οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή του έργου υπαλλήλων σε φορείς του Δημοσίου ή του Ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν.2190/94 όπως ισχύει, οι οποίες μετατράπηκαν σε Αορίστου Χρόνου, λύονται αυτοδικαίως και οι θέσεις τους καταργούνται, ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε από τη μετατροπής σε περίπτωση, που διαπιστωθεί, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος, ότι κατά το χρόνο μετατροπής, δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις , με υπαιτιότητα του υπαλλήλου……. Κρίσιμο σημείο αποτελεί εάν ο εργαζόμενος με δόλια ενέργεια του προκάλεσε την μετατροπή της σύμβασή του σε Αορίστου χρόνου. Ας δούμε τώρα τη αναφέρει η νομοθεσία για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων. 

Σύμφωνα με τις αρχές του διοικητικού δικαίου (Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ε.Σπηλιωτόπουλος) και πιο συγκεκριμένα της αρχής της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων, μια διοικητική πράξη ανακαλείται υπό όρους. Οι νόμιμες διοικητικές πράξεις δεν ανακαλούνται παρά μόνο :

1. Για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

2. Αν ο διοικούμενος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους που εξαρτήθηκε η ισχύς της πράξης.

3. Αν δεν έχουν απορρεύσει δικαιώματα διοικούμενου.

Οι παράνοες διοικητικές πράξεις είναι ελεύθερα ανακλητές εντός εύλογου χρόνου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας προσδιόρισε με σχετική απόφαση ( ΑΝ 261/1968), ως εύλογο χρόνο την 5ετία.. Μετά την πενταετία ανακαλούνται για :

1. Απατηλή ενέργεια του διοικούμενου.
2. Λόγους δημόσιου συμφέροντος.
3. Συμμόρφωση της διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. .

Συγχρόνως, η ανάκληση των διοικητικών πράξεων βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια της διοίκησης που την εξέδωσε , δεν είναι δέσμια αρμοδιότητα (δηλαδή δεν υποχρεώνει τη διοίκηση που την εξέδωσε να την ανακαλέσει).

Ας έρθουμε στο θέμα της μετατροπής των συμβάσεων του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004, που σε πρώτη φάση οι υπάλληλοι φωτογραφίζονται με το συγκεκριμένο άρθρο του Νόμου 4250/2014.
Σύμφωνα με το ανωτέρω Π.Δ. και, συγκεκριμένα, με το άρθρο 11 (Μεταβατικές διατάξεις) οριζόταν η διαδικασία μετατροπής των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου. Δηλαδή κατάθεση αίτησης από τον εργαζόμενο, έλεγχος των προϋποθέσεων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με τελική έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. και δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Ο Δήμος Χαλανδρίου τηρώντας πιστά την ανωτέρω διαδικασία διαβίβασε τις αιτήσεις των υπαλλήλων (με τα νόμιμα δικαιολογητικά) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδότησε σχετικά, εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Φυσικά όλη αυτή η διαδικασία έλαβε χώρα πριν από 8 χρόνια, (διατηρώντας τους περιορισμούς για την ανάκληση των διοικητικών πράξεων που αναφέρουμε παραπάνω).

Συμπερασματικά 

Από όλη αυτή την διαδικασία προκύπτει ότι, η βασική προϋπόθεση που ορίζει το άρθρο 42 ...η υπαιτιότητα του υπαλλήλου δεν υφίσταται , αφού τόσο οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες τήρησαν την νόμιμη διαδικασία , η οποία ελέγχθηκε από το ΑΣΕΠ λαμβάνοντας αυξημένη τυπική ισχύ. Οι διοικήσεις υλοποίησαν τις αποφάσεις των Υπηρεσιακών συμβουλίων και του ΑΣΕΠ.
Δεν προκύπτει και η ανάγκη ανάκλησης των πράξεων μετατροπής των συμβάσεων . Όποιο ζήτημα και εάν τεθεί από την Κεντρική εξουσία η απόφαση (ανάκλησης) θα βρίσκεται στην αρχή που την εξέδωσε , δηλαδή τον Δήμαρχο Χαλανδρίου. 

Η συντακτική ομάδα της «πρΟΤΑσης» πιστεύει ότι, όλη αυτή η διαδικασία στερείται νομιμότητας και ηθικής, και έρχεται να υπηρετήσει τις Μνημονιακές δεσμεύσεις για απολύσεις και συρρίκνωση του Δημοσίου. Είναι αυτονόητο ότι, οι παρανομίες πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν. 

Γι αυτό στο Δήμο μας έχει συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία ελέγχει την πλαστότητα των δικαιολογητικών. Άρα, ο έλεγχος της διαδικασίας μετατροπής των συμβάσεων των υπαλλήλων σε αορίστου Χρόνου σε τι αποσκοπεί;

Ο λόγος είναι προφανής. Την απόλυση αθώων ανθρώπων , που εργάζονται πάνω από 10 χρόνια, των οποίων οι συμβάσεις τους ελέχθησαν και νομιμοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ και φυσικά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Ο αγώνας συνεχίζεται ……

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πωλείται, δεν ενοικιάζεται, δεν (εξ)αγοράζεται.

πρΟΤΑση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου