Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

"Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο και ότι κάθε δημοτικός σύμβουλος, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά και με επιμέλεια τα εκ του νόμου καθήκοντά του, πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα και που βρίσκονται στη διάθεση του δήμου."
                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχ. Δ/νση:              ΚΗΦΙΣΙΑΣ  1-3 
                             115 23  ΑΘΗΝΑ       
ΤΗΛ.:                       210-6475601      
FAX:                         210-6475628Αθήνα,  28-12-2009
ΑΠ: Γ/ΕΞ/7807/28-12-2009


Α Π Ο Φ Α Σ Η    ΑΡ.   90/2009
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 11.06.2009 στο κατάστημά της αποτελούμενη από τον Χ. Γεραρή, Πρόεδρο, και τους Α. Παπανεοφύτου, Α. Πράσσο, Α.Ι. Μεταξά, Α. Ρουπακιώτη, τακτικά μέλη, και το αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Δ. Λιάππη σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Λ. Κοτσαλή ο οποίος αν και είχε προσκληθεί νομίμως, δεν προσήλθε λόγω κωλύματος, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Δεν προσήλθαν λόγω κωλύματος αν και προσκλήθηκαν νομίμως, το τακτικό μέλος Α. Πομπόρτσης και το αναπληρωματικό μέλος Γ. Πάντζιου. Παρούσες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η Ε. Μαραγκού, νομική ελέγκτρια, ως εισηγήτρια και η Γ. Παλαιολόγου, υπάλληλος της Αρχής, ως γραμματέας.

            Η Αρχή αφού έλαβε υπόψη:
            α) τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, και ιδίως των άρθρ. 2 στοιχ. α΄, ζ΄, θ΄, 4, και 10, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων και Κοινοτήτων»,           
            β) ερώτημα του Δήμου Σκοπέλου (αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/3670/28.07.2008) σχετικά με το εάν συνάδει με τον Ν. 2472/1997 η χορήγηση σε δημοτικό σύμβουλο στοιχείων, που περιέχονται στο αρχείο οφειλετών του Δήμου και που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, ποσό οφειλής, αιτία οφειλής), καθώς και το γεγονός ότι απευθύνονται προς την Αρχή επανειλημμένα  ερωτήματα δήμων σχετικά με το εάν είναι νόμιμη η διαβίβαση σε δημοτικούς συμβούλους στοιχείων δημοτών, τα οποία τηρούνται από τους δήμους και περιλαμβάνουν απλά ή/και ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
            Αφού άκουσε την εισηγήτρια της υπόθεσης, μετά από διεξοδική συζήτηση,


            ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

            1. Ο Δήμος είναι οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο, σύμφωνα με την οργανική θεωρία που φέρεται να αποδέχεται και ο Αστικός Κώδικας (άρθρα 68, 70 και 71 ΑΚ), έχει αυτοτελή βούληση που εκφράζεται από τα όργανά διοίκησης αυτού. Οι πράξεις των οργάνων του, εφόσον επιχειρούνται υπό την ιδιότητα αυτή στο πλαίσιο της καταστατικής εξουσίας τους,  θεωρούνται πράξεις του ιδίου του νομικού προσώπου (βλ. Απ. Γεωργιάδη, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 2002, §13 αρ. 8 επ.). Τα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου δεν θεωρούνται νόμιμοι αντιπρόσωποι, αλλά είναι καταστατικά όργανα του νομικού προσώπου και ενσαρκώνουν την βούληση αυτού δια των λαμβανόμενων αποφάσεων (βλ. Κρητικό σε Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, Α.Κ. 65 αρ. 2).
            2. Κατά το άρθρο 19 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Νόμων και Κοινοτήτων), οι Δήμοι διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή και τον Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες των δημοτικών και κοινοτικών αρχών ορίζονται στα άρθρα 75 έως και 85  του  Ν. 3463/2006  και οι αρμοδιότητες των δημοτικών οργάνων στα άρθρα 85 έως 105 αυτού. Ειδικότερα το άρθρο 93 προβλέπει ότι το δημοτικό συμβούλιο καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές και ότι  αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής.  Περαιτέρω το άρθρο 100 προβλέπει ότι το δημοτικό συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων μπορούν να ζητούν από τον δήμαρχο και τη δημαρχιακή επιτροπή πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.
            Εξάλλου, καθόσον αφορά τη νομική θέση των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, το άρθρο 135 του Ν. 3463/2006 προβλέπει ότι  έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της κατά συνείδησης γνώμης και ψήφου, ότι έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελούν τα της αποστολής τους, έχοντας στη διάθεση τους τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα υποστήριξης και ότι μεριμνούν για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης στους οργανισμούς στους οποίους υπηρετούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση της  τελευταίας διάταξης είναι η απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση των δημοτικών συμβούλων στα στοιχεία που τηρεί ο δήμος.
            Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι το δημοτικό συμβούλιο έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο και ότι κάθε δημοτικός σύμβουλος, προκειμένου να ασκήσει αποτελεσματικά και με επιμέλεια τα εκ του νόμου καθήκοντά του, πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα και που βρίσκονται στη διάθεση του δήμου.
            3. Ενόψει των αναφερομένων στις προηγούμενες σκέψεις, πρέπει να γίνει δεκτό, κατά αναθεώρηση των κριθέντων με την αριθμ. 13/2008 απόφαση της Αρχής, ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι, ως μέλη της διοίκησης  και εκφραστές της βούλησης του νομικού προσώπου του πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, επέχουν θέση  υπεύθυνου επεξεργασίας κατά το άρθρο 2 στοιχ. ζ'  του Ν. 2472/1997 και όχι τρίτου (στοιχ. θ' του ιδίου άρθρου). Κρίσιμο είναι προς τούτο το λειτουργικό κριτήριο που αναφέρεται στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που απορρέουν από την υπηρεσιακή / λειτουργική ιδιότητα που κατέχει ένα πρόσωπο ή όργανο.
            Έτσι η ύπαρξη άμεσης συνάφειας μεταξύ της σκοπούμενης επεξεργασίας των δεδομένων και της εκπλήρωσης των κατά νόμο καθηκόντων των προσώπων - μελών των οργάνων που προβαίνουν σε αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγωγή αυτών σε υπεύθυνους επεξεργασίας. Αντίθετα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άμεση σχέση με την υπηρεσιακή θέση και τις αρμοδιότητες του μέλους του συλλογικού οργάνου, τότε αυτός έχει τη θέση του τρίτου.  
            Με βάση τα προαναφερθέντα, η χορήγηση στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους δεν αποτελεί διαβίβαση σε τρίτους, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. θ'  Ν. 2472/1997, αλλά χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τον δήμο, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι ενεργούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και όχι για ιδιωτικό σκοπό ή/και χρήση. Συνεπώς, απαραίτητος όρος για τη χορήγηση στοιχείων σε δημοτικούς συμβούλους είναι η χρήση των στοιχείων αυτών να γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη θεσμική τους ιδιότητα, ως μελών του συλλογικού οργάνου του δημοτικού συμβουλίου.
            4. Τέλος επισημαίνεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει πάντα να τηρεί τις γενικές αρχές του άρθρου 4 του Ν. 2472/1997 για τη νόμιμη επεξεργασία και τις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας που εκτελεί. Επίσης, παρατηρείται ότι, στο μέτρο που ο δημοτικός σύμβουλος ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων του και άρα δεν είναι τρίτος, όπως προαναφέρθηκε, αλλά ο ίδιος ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.              
           
            ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Αρχή αποφαίνεται ότι συνάδει με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 η χορήγηση σε δημοτικό σύμβουλο στοιχείων, όπως ονομαστικές καταστάσεις των οφειλετών του δήμου, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων του στα οποία  συγκαταλέγεται ο έλεγχος της τηρήσεως των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.  
           
            Ο  Πρόεδρος                                                              Η Γραμματέας
                                            
            Χρίστος Γεραρής                                                       Γωγώ Παλαιολόγου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *