Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τρίτη 20 Ιουνίου 2017

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΜΕ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ" ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ! ΤΑΪΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ!
Στο υλικό του φεστιβλαλ ρεματιάς εμφανίζονται καμιά δεκαριά "ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" !

Τα έντυπα τα πλήρωσες εσύ.

Τώρα - αύριο - το δημοτικό συμββούλιο θα εγκρίνει 4000 ευρώ για να φτιαχτεί - λέει - τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σπότ.

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, βεβαίως, βεβαίως.

Δηλαδή τα λεφτά θα τα πάρουν οι χορηγοί για να κάνουν χορηγία!!!!


ΜΕ "ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΔΑ την αλληλεγγύη", όπως λέει και η εισήγηση από τον φάκελο του δημοτικού συμβουλίου που ακολουθεί ολόκληρη για να μην λες ότι υπερβάλλουμε!Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ .... ΧΟΡΗΓΙΕΣ

« Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού σε βάρος του Κ.Α00.6431.01 με τίτλο : «Έξοδα
ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για τη δημιουργία τριών (3)
τηλεοπτικών και οχτώ (8) ραδιοφωνικών spots αντίστοιχα, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Ρεματιάς».

Με προμετωπίδα του την αλληλεγγύη και το φετινό Φεστιβάλ Ρεματιάς «ΝΥΧΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» παρουσιάζει ποικίλο πρόγραμμα εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο στην πλειονότητά τους. Από τις 49 βραδιές που θα καλύπτουν οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ, εισιτήριο υπάρχει για τις 13 ενώ στις υπόλοιπες 36 (κάποιες από τις οποίες περιλαμβάνουν περισσότερες από μία εκδηλώσεις) οι θεατές καλούνται μόνο να συνεισφέρουν εθελοντικά με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου και για τις δομές αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Για τη γνωστοποίηση και προβολή του φετινού Φεστιβάλ Ρεματιάς «ΝΥΧΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθούν τρία (3) spots και οχτώ (8) ραδιοφωνικά spots διάρκειας 30 δευτερολέπτων το καθένα. Τα τηλεοπτικά spots θα περιλαμβάνουν το υλικό που είναι απαραίτητο για την προώθηση του Φεστιβάλ και θα πληρούν όλους τους κανόνες της σύγχρονης τεχνικής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία από δύο αντίγραφα κάθε spot.( τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού).

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις της παρ.38 του άρθρου 158 Ν.3463/06 που μεταξύ των άλλων ορίζουν ότι :

«Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών δημοσίων σχέσεων»

2. τις διατάξεις του 6ου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 209 Ν.3463/06 ορίζεται ότι:

«Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη ( περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α, τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α, με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες και προμήθειες, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό, μέχρι του οποίου γίνεται απευθείας ανάθεση, η ανάθεση γίνεται με βάση την προσυπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας, την περιγραφή της προμήθειας και τα τυχόν λοιπά στοιχεία, τα οποία περιέχονται σε σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ‘η του κοινοτικού συμβουλίου, που υποκαθιστούν τη μελέτη και τα ανωτέρω τεύχη».

3. τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν.4412/2016, περί διαδικασιών απευθείας ανάθεσης.

Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η με αριθμό ΠΑΥ 1051/13.6.17 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει δημιουργηθεί το με αριθμό 17REQ001545751 πρωτογενές αίτημα, σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως:

εγκρίνει τη δημιουργία των τριών (3) τηλεοπτικών spots και οχτώ (8) ραδιοφωνικών spots αντίστοιχα για την γνωστοποίηση και τη προβολή του φετινού Φεστιβάλ Ρεματιάς «ΝΥΧΤΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» και την πίστωση του ποσού των 4.000€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο « Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. Για την αντιμετώπιση της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ.αριθμ. 1051/13.6.17 ΠΑΥ. Η ανωτέρω δαπάνη, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€ όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 118 Ν.4412/2016, θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου