Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

ΥΠΕΣ: ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ

«Όποιος εργαζόταν μέχρι 7 Ιουνίου 2017, σε θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, εντάσσεται στη ρύθμιση του άρθρου 24». Αυτό τόνιζαν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, στην aftodioikisi.gr, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο και τα ερωτήματα σχετικά με το «ποιους εργαζομένους καλύπτει η ρύθμιση Σκουρλέτη».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΥΠΕΣ, η ρύθμιση αφορά τους εργαζομένους ΥΕ, ΔΕ στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και μόνο αυτούς. Είναι πολύ συγκεκριμένη, σημείωναν και πρόσθεταν: «Με τη ρύθμιση ήρθε να λυθεί το πρόβλημα της περισυλλογής των απορριμμάτων, μέχρι να λυθεί το θέμα της πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού. Με απλά λόγια πώς θα μαζεύονται τα σκουπίδια από τους δρόμους». Οι νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου, λόγω της έκτακτης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί, έπρεπε ακριβώς να επιλύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Στη βάση ακριβώς αυτή, προβλέφθηκε ότι όσοι εργάζονταν, συμβασιούχοι και παρατασιούχοι, μέχρι τις 7 Ιουνίου του 2017, θα συνεχίσουν να εργάζονται. Η ρύθμιση είναι πολύ συγκεκριμένη, σημείωναν οι ίδιες πηγές και παρέπεμπαν στην σχετική πρόβλεψη της ψηφισμένης ρύθμισης που αναφέρει: «Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017».

Ποιοι δεν μπορούν να ενταχθούν -Τι θα γίνει με αυτούς

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι στην συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν άλλες ειδικότητες. Σε πολλές περιπτώσεις εργαζόμενοι με συμβάσεις σε δήμους, όπως ηλεκτρολόγοι, εργαζόμενοι στην ύδρευση, ακόμα και σε Νομικά Πρόσωπα που εντάσσονται σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, μένουν εκτός της ρύθμισης και αναμένεται να απολυθούν με τη λήξη των συμβάσεων τους. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Βρεφοκομείου Αθηνών, αφού παρότι οι εργαζόμενοι ήταν στην υπηρεσία καθαριότητας του συγκεκριμένου ΝΠΙΔ, δεν καλύπτονταν από τη ρύθμιση Σκουρλέτη που αφορά την περισυλλογή των σκουπιδιών από τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ επιπλέον οι εργαζόμενοι του Βρεφοκομείου, όπως τονίζουν από το δήμο Αθηναίων, δεν καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη

Αντίστοιχα πιθανά θα απολυθούν και συμβασιούχοι σε υπηρεσίες πρασίνου (που δεν είναι και ανταποδοτικές), όπως έγινε πρόσφατα στο δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας.

Παράλληλα και εργαζόμενοι ΤΕ σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας δεν περιλαμβάνονται στην ρύθμιση Σκουρλέτη.

Οι παραπάνω κατηγορίες των εργαζομένων, σύμφωνα με τις πηγές του ΥΠΕΣ, θα ενταχθούν στην «καθολική, ολοκληρωτική λύση που θα υπάρξει για τους συμβασιούχους». Μια «λύση» που αφού πρώτα «επαναπροσδιορίσει την κατάσταση» θα κρίνει ποιες συμβάσεις είναι «αναγκαίες ως χρόνου και έργου» και σε ποιες «υπήρξε κατάχρηση αφού κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Αυτή η «λύση» όμως, σημείωναν θα δοθεί σε «δεύτερο πολιτικό χρόνο. Θα είναι αξιόπιστη, αντικειμενική, μη αμφισβητήσιμη. Θα προκύψει αφού πρώτα υπάρξει πλήρης καταγραφή της σημερινής κατάστασης με τις συμβάσεις και τους συμβασιούχους».

Να σημειωθεί ότι πολλά από τα παραπάνω ερωτήματα έχουν τεθεί και κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, δεν πρόκειται να απαντηθούν, όπως ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων, εγγράφως από το υπουργείο Εσωτερικών.

Αναλυτικά το Άρθρο 24 (Ρύθμιση Σκουρλέτη)

1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα.

Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β΄645), όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.

2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον:

α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα.

β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.

Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A΄134), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

3. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου.

Ν_4479_2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου