Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017

ACHTUNG! ACHTUNG! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


«Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση Actors of Urban Change του ιδρύματος Robert Bosch Stiftung» 

Το πρόγραμμα Actors of Urban Change στοχεύει στην επίτευξη βιώσιμης και συμμετοχικής αστικής ανάπτυξης μέσα από την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενδυνάμωση των ικανοτήτων για δια-τομεακή συνεργασία μεταξύ εταίρων από τον πολιτιστικό, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Στη διάρκεια 18 μηνών του προγράμματος, όλες οι επιλεγμένες ομάδες λαμβάνουν υποστήριξη για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούν σε τοπικό επίπεδο.

Σε συνεργασία με φορείς και πολίτες οι Actors of Urban Change δημιουργούν θετικές αλλαγές στις πόλεις και στις γειτονιές τους. Το πρόγραμμα Actors of Urban Change ενδιαφέρεται για τον αντίκτυπο των δράσεων σε τοπικό επίπεδο και βοηθάει στην αποτελεσματική υλοποίησή τους. Αυτό συμβαίνει μέσα από την οικονομική υποστήριξη για συμβουλευτική σε εσωτερικές διαδικασίες καθώς και μέσα από την υποστήριξη των ίδιων των δράσεων.

Το πρόγραμμα φέρνει μαζί όλες τις τοπικές ομάδες ώστε να μοιραστούν εμπειρίες και γνώσεις. Οι Actors γίνονται μέρος ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου. Παρακολουθούν διεθνείς συναντήσεις επιμόρφωσης με εργαστήρια, δράσεις αλληλοεκπαίδευσης και σεμινάρια με εμπειρογνώμονες. Μαζί αναπτύσσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αστικών προβλημάτων και για την δημιουργία του μεγαλύτερου δυνατού αντικτύπου. Συζητούν τις αστικές προκλήσεις και τις λύσεις με άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, με κέντρα λήψης αποφάσεων και με τους πολίτες. Και λαμβάνουν ενίσχυση για να επισκεφθούν άλλες ομάδες και να επωφεληθούν από πρωτοβουλίες ανταλλαγής και συνδημιουργίας. Οι τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες γίνονται καλές πρακτικές οι οποίες μπορούν να εμπνεύσουν και να επηρεάσουν άλλους ανθρώπους στις πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης.

Ο Δήμος Χαλανδρίου προτίθεται να καταθέσει πρόταση στην εν λόγω πρόσκληση που θα κινείται γύρω από δύο βασικούς στόχους:
Διεύρυνση της συμμετοχής δημοτών σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, τόσο ως θεατές/αποδέκτες όσο και ως δημιουργούς.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση/δημιουργία εργαλείων στους εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν

Εταίροι στην προσπάθεια αυτή θα είναι η ΕΜΕΙΣ ΑΜΚΕ και η liminal. Για την υλοποίηση της πρότασης κάθε εταίρος ορίζει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος και θα συμμετέχει ενεργά και αδιάλειπτα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις συναντήσεις εργασίας του προγράμματος προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξει το φορέα του στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων δράσεων αλλά και στην αποτελεσματική μεταφορά της τεχνογνωσίας, που θα αποκτήσει, στις υπηρεσίες του Δήμου.

Μετά τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά με την έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση Actors of Urban Change του ιδρύματος Robert Bosch Stiftung, σε συνεργασία με την ΕΜΕΙΣ ΑΜΚΕ και τη Liminal και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε εγγράφου απαραίτητου για τη συμπλήρωση του φακέλου της πρότασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου