Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ

Επειδή έχουν ξανασυμβεί αυτά με καταψηφίσεις προϋπολογισμών από δημοτικά συμβούλια, δεν είναι ανάγκη να ανακαλύψει το Χαλά Ντερέ την Αμερική.

Κρατώντας χαμηλούς τόνους μέχρι την Τετάρτη, το μόνο που θα κάνουμε είναι να αναδημοσιεύσουμε την επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στον Δήμο Βριλησσίων, όταν το 2013 δεν ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του δήμου και κάποιοι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤΣΑΤΣΟΙ επιχείρησαν να εμπλέξουν τους εργαζόμενους και να τους μετατρέψουν σε ομάδα πίεσης υπέρ .... του αφεντικού.

Οι εργαζόμενοι - στην πλειοψηφία τους - δεν τσίμπησαν αφήνωντας το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ζήτημα να το διαχειριστούν ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ, ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ και όχι ΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

29/11/2013

Η καταψήφιση του προυπολογισμού, έχει δημιουργήσει ερωτηματικά σε αρκετούς συναδέλφους σχετικά με την πιθανότητα να δημιουργηθούν προβλήματα με την μισθοδοσία τους είτε τώρα, είτε μετά τις 31/1/14.
Σας ενημερώνουμε ότι κανένα τέτοιο θέμα δεν προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο Σύλλογος Εργαζομένων, παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις τρέχουσες εξελίξεις, χωρίς την παραμικρή ανάμειξη, αφού η ψήφιση ή όχι του προυπολογισμού, είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τις Δημοτικές Παρατάξεις.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αποσπάσματα απο τους νόμους που το διευκρινίζουν.

ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Αρθρο 158 Δαπάνες
1. Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές.
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ' αποκοπή εξόδων κίνησης.
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζο¬μένων.
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρε¬σιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
4β) Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπο¬λογισμός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, μπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.
5α) Αποδοχές κάθε είδους προσωπικού.

Σε περίπτωση μη έγκρισης του προϋπολογισμού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Οικονομικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφαση του, καμία δαπάνη, πλην των πληρωμών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόμιμη
Ουσιαστικά δηλαδή με τη διάταξη αυτή το μόνο που θα μπορεί να πληρώνεται από 31/1/2013,
σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός είναι οι δαπάνες μισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων. (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β')ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας
Βίκυ Χαλκιά                                                        Νίκος Μήτσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου