Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΨΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), τη 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων των πιστώσεων που διατίθενται από το Δημοτικό Συμβούλιο, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

2. 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Ο.Ε. 2018.

3. Συγκρότηση επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης βασισμένη στους βυζαντινούς ύμνους.

5. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσών σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», για την πραγματοποίηση του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.

6. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.05 με τίτλο: «Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου» για φωτογραφική κάλυψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

7. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.05 με τίτλο: «Έξοδα για τη φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου» για βιντεοσκόπηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

8. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο: «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου», για την καταχώρηση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του δήμου μας.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 620,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% εις βάρος του Κ.Α. 00.6495.01 του προϋπολογισμού Ο.Ε. 2018 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως».

10. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.01 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» (Διαφημίσεις – Δημοσιεύσεις – Έντυπα, Φυλλάδια), για την έκδοση του 3ου τεύχους του ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Χαλανδρίου.

11. Έγκριση συμμετοχής και έγκριση πίστωσης ποσού 111,90 € της δημοτικής συμβούλου κ. Ευγενίας Κατούφα στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής που θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα.

12. Επιχορήγηση του Σκακιστικού Ομίλου Χαλανδρίου με ποσό 2.980,00 € για την πραγματοποίηση σκακιστικών εκδηλώσεων.

13. Έγκριση και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης συνεχιζόμενης δαπάνης στο Ο.Ε. 2018.

14. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωσης.

15. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.

16. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

17. Έγκριση σκοπιμότητας ανανέωσης της σύμβασης για πληρωμή τελών διοδίων με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη διέλευση των οχημάτων του Δήμου Χαλανδρίου από την Αττική Οδό για το έτος 2018.

18. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στα πλαίσια της Σύμβασης Πώλησης φυσικού αερίου από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) στο Δήμο Χαλανδρίου.

19. Παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου αθλητικού κέντρου «Ν. Πέρκιζας».

20. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (αρ. πρωτ. 8914/08-03-2018).

21. Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (αρ. πρωτ. 8916/08-03-2018).

22. Λύση σύμβασης προμήθειας φαρμάκων και φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού, όσον αφορά στο σκέλος των εμβολίων.

23. Έγκριση σκοπιμότητας για παροχή υπηρεσίας «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΕΥ9» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

24. Έγκριση της μελέτης διαμόρφωσης της οδού Σωκράτους από Σοφ. Βενιζέλου έως Α. Παπανδρέου, σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

25. Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Α.Μ. 11/16.

26. 1η τριμηνιαία συνοπτική ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου ‘Επισκευές – κατασκευές πεζοδρομίων και εκριζώσεις στο Δήμο Χαλανδρίου’, (Α.Μ. 06/2017).

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: ‘‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ’’ (ΑΜ 6/2016).

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ‘‘Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου’’, Α.Μ. 4/2013.

29. Έγκριση παράτασης εργολαβικής σύμβασης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τμήματος οδού Αγ. Παρασκευής» (Α.Μ. 14/2016).

30. Λήψη απόφασης για την παράταση της συνολικής προθεσμίας της Σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» ΑΜ 3/2017, με Κ.Α. 30.7411.06.

31. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ‘ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ’.

32. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου