Ο ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΨΕ - ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 28η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για: 

Α. Ενημέρωση και συζήτηση για θέματα παιδείας.
Β. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφισμα αλληλεγγύης.

2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων επί της συμπληρωματικής εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου για το σχολικό έτος 2017-2018 (Ε΄ Επιλογή).

3. Έγκριση υλοποίησης του δημοτικού προγράμματος «Αθλητική Κατασκήνωση 2018».

4. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση Ι του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ.

5. Ορισμός ειδικού διαχειριστή για πολλαπλές ηλεκτρονικές πληρωμές (e-banking) της Τράπεζας Eurobank.

6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 10009/14-03-2018).

7. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (αρ. πρωτ. 10983/22-03-2018).

8. Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

9. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 10960/22-03-2018).

10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 10961/22-03-2018).

11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 10965/22-03-2018).

12. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 10967/22-03-2018).

13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 10969/22-03-2018).

14. Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

15. Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης για την Α΄βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, ποσού 150.000,00 €.

16. Λήψη απόφασης για έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων για το 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων για το 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου.

18. Λήψη απόφασης για έγκριση ποσού 1.000,00 € για την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων για το 1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου. 

19. Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής στο 4ο Λύκειο του Δήμου.

20. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «προμήθεια μηχανημάτων έργου».

21. Έγκριση σκοπιμότητας για υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση της Βασικής Απογραφής Εκπομπών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ του Δήμου Χαλανδρίου (Σύμφωνο Δημάρχων).

22. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης με τίτλο Ταξιδιωτικόν ΙΙ.

23. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης πίστωσης για τη συνέχιση πραγματοποίησης σεμιναρίων σχετικά με την τεχνική παλαίωσης επίπλων, λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των δημοτών.

24. Έγκριση σκοπιμότητας εκτέλεσης της αθλητικής εκδήλωσης στίβου «Ευριπίδεια 2018» και έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικού και την υπηρεσία της ομαδικής ασφάλισης των παιδιών, της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς.

25. Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση δαπάνης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μπλουζών με το λογότυπο του Δήμου, για χρήση από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Ν. Γενιάς κατά τη διεξαγωγή των Αθλητικών Εκδηλώσεων».

26. Προγραμματισμός – αίτημα πρόσληψης για Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018 – 2019.

27. Έγκριση κατάταξης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χαλανδρίου.

28. Έγκριση σκοπιμότητας για «παροχή υπηρεσίας ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη» και λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας παροχής υπηρεσίας με ίδια μέσα.

29. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Ενεργειακής Απόδοσης με Γεωθερμία στο Αθλητικό Συγκρότημα «΄Ν. Πέρκιζας’», λόγω εφαρμογής του Ν. 4412/2016 προς υποβολή εκ νέου στην Περιφέρεια Αττικής για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης χρηματοδότησης του έργου.

30. Εξωδικαστικός συμβιβασμός και προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω υπέρμετρης ρυμοτόμησης σύμφωνα με την υπ΄αρ. 37714/06-04-2015 απόφαση κύρωσης της 2Α2/2014 διορθωτικής πράξης της 2`/1994 πράξης εφαρμογής στην περιοχή Πάτημα Ι του Δήμου Χαλανδρίου των ιδιοκτητών με κτηματογραφικούς αριθμούς 024106Α και 024106Β στο Ο.Τ. 1255.

31. Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 496Α στην περιοχή Τούφα του Δήμου Χαλανδρίου σε ιδιοκτησία των κ.κ. Ζωή Ζάχαρη και Κ. Έξαρχου σε συμμόρφωση προς την 7456/2006 απόφαση του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Εξέταση σχετικής ένστασης.

32. Παράταση του χρόνου ισχύος της με Α.Π. 48452/29.12.17 σύμβασης η οποία αφορά στην προμήθεια ειδών προστασίας, ασφαλείας και εγκαταστάσεων προσωπικού του Δήμου Χαλανδρίου (ΑΜ 123/2017).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου